Етикет: ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА

ХРИСТИЯН РЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ (наричана в този устав за краткост партията) е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права, което се ръководи в дейността си от…