7.12.2019 МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ – СПАСИ СЕМЕЙСТВОТО, ЗАЩИТИ ДЕЦАТА

7.12.2019 МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ – СПАСИ СЕМЕЙСТВОТО, ЗАЩИТИ ДЕЦАТА
🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎
АРМЕНИЯ, АВСТРИЯ, БЪЛГАРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, НОРВЕГИЯ, ИСПАНИЯ, ЛИТВА, ДАНИЯ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ, ХАВАЙ
🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎

На този ден заставаме обединени, за да заявим твърдата си позиция против антисемейните политики, налагани от нашите правителствата и неправомерното отнемане на деца по несъстоятелни причини. Сега, повече от всякога, надигаме глас, защото опасни идеологии и практики като тези на Барневерн се разпространяват из целия свят, противопоставяйки правата на родителите на тези на децата. Нарушенията от страна на Социалните служби се превръщат в често срещан феномен в много страни, поради тази причина много Европейски и интернационални организации, посветени на същата кауза – бъдещето на децата – се събират днес. Ние не сме сами, много хора по Света са изправени срещу същите сериозни проблеми и са готови да се борят за семействата си рамо до рамо!

07.12.2019 INTERNATIONAL PROTEST – SAVE THE FAMILY, PROTECT THE CHILDREN
🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎
ARMENIA, AUSTRIA, BULGARIA, SWITZERLAND, GERMANY, NORWAY, SPAIN, LUTHUANIA, DENMARK, NEW ZEALAND, HAWAII
🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎
We stand united on this day to express a firm position against the anti-family policies imposed on us by our governments and the unlawful child abductions on unsubstantial grounds. We raise our voice now more than ever because dangerous ideologies and practices such as Barnevernet are spreading all over the globe putting parents’ rights in opposition to children’s rights. Social Services misconduct has become an increasingly frequent phenomenon in many countries, that is why many European and international organizations devoted to the same cause – our children’s future – gather today. We are not alone, people around the world are facing these serious issues and are ready to stand up for their families side by side !

ИЗЯВЛЕНИЕ НА УС/РОД 22.11.2019г.

Уважаеми родители,

Управляващите са започнали да прилагат ЗСУ преди да е влязъл в сила. В процес е събиране на информация за Националната карта за социални услуги, по ЗСУ чрез анкети и въпросници за семейната среда и лична информация. Предупреждаваме, че гражданите нямат задължение да дават тази информация за децата и семействата си.
Във връзка със зачестилите въпроси за попълването на различни видове анкети, раздавани Ви от училищните и предучилищните заведения, излизаме със следния отговор:
Като родители и законни представители на малолетните/непълнолетните Ви деца, на основание чл. 3 и чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, чл. 17 от Международния пакт за граждански и политически права, чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето, чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, чл. 32 и чл. 47, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3 от Закона за лицата и семейството, ИМАТЕ ПРАВО ДА ЗАЯВИТЕ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ:
1. Детето Ви да бъде разпитвано по какъвто и да било начин (разговор, ролева игра, урок, и др.) за различни аспекти, подробности, случки и т.н. от личния и семейния живот на детето Ви и на Вас като негови родители, както и да бъде събирана такава или подобна информация под каквато и да е форма, устно и/или писмено (анкети, формуляри, бланки, въпросници, психологически тестове, интервюта, запитвания и др.);
2. По време на престоя си в учебното заведение, както и по време на всяко мероприятие, провеждано от или с участието на учебното заведение, детето Ви да участва в занимания и дейности от всякакъв вид, ръководени от и/или с участието на психолози, логопеди или други специалисти извън щатните педагогически специалисти на учебното заведение, заниманията с които са включени в рамките на задължителната учебна програма;
3. Детето Ви да бъде обучавано/консултирано/информирано от лица и/или организации, външни за учебното заведение, както и да участва по какъвто и да е начин в работа, занимания и други дейности с такива лица и/или организации;
4. По време на престоя си в учебното заведение, както и по време на всяко мероприятие, провеждано от или с участието на учебното заведение, детето Ви да бъде заснемано, фотографирано или записвано по какъвто и да е начин, както и негови снимки да бъдат разпространявани в средствата за масова информация, интернет, Фейсбук, телевизиите, или по друг начин;
5. На детето Ви да бъде поднасяна под каквато и да е форма информация със сексуална или полова насоченост, извън задължителната общообразователна подготовка, включително, но не само включваща „джендър”-тематика и пропагандиране на хомосексуализъм, трансджендъризъм, джендър-неутралност, сексуално разнообразие, сексуално многообразие, аджендъризъм, самоопределяне на пола, „социален пол”, „насилие, основано на пола” и др. подобни, както и да участва в каквито и да е мероприятия в или извън учебното заведение на подобни теми.
Всяко едно действие по т. 1-5 по-горе, извършено без Вашето изрично предварително писмено съгласие за всеки конкретен случай е нарушение на правата Ви като родители, както е нарушение и на правата на детето Ви, произтичащи от българското и международното законодателство. В съответствие с нормите на Конституцията на Република България и българските закони, съгласието за малолетните и непълнолетните лица се дава от техните родители (законни представители).
Прилагаме:
Формуляр на Уведомление в 2 стр. за несъгласие на родителите за извършване на конкретните дейности в предучилищните и училищни заведенията на Вашите деца.
Можете да изтеглите файла, да го разпечатате, разпишете и входирате в училището или детската градина, която посещава Вашето дете.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *