ПРОТОКОЛ 33 ЗАСЕДАНИЕ-РУСЕ (19 април 2018): ЕПЦ-3 Русе

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, уместно е това, което се предлага. От Иво Пазарджиев там и от групата, които постъпват винаги най-отдолу пише настоящото питане е съгласно чл. 104 и молим да ни бъде отговорено, както писмено, така и устно, докато в другите този текст ги няма. Така, че моля да бъде конкретизирано винаги на всяко питане точно по какъв начин да стане отговора, защото той може да бъде даден писмено без да бъде на сесията коментирано, нали зависи какво се иска. Така, следващо питане от Росица Георгиева и Иво Пазарджиев. Росица Георгиева.

Г-жа Р. Георгиева: Уважаеми господин Стоилов, Община Русе е собственик на недвижим имот, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Здравец-север“ /бивше кино „Виктор Юго“/. Към моментът сградата е отдадена за нуждите на пенсионерски клуб. При среща с граждани бяхме сигнализирани, че помещението се използва за молитвен дом на религиозната общност „Трета евангелска петдесятна църква Русе“. Всяка седмица в дните – вторник, петък и неделя, се провеждат сбирки, организирани от „Трета евангелска петдесятна църква Русе“. В помещението има обособена детска стая, която се ползва от децата на хората, които посещават сбирките, а в коридора на сградата е разположена машина за продажба на топли напитки. Във връзка с гореизложеното, моля да ни отговорите на следните въпроси: Кое юридическо лице е наемател на посоченото по-горе помещение? На какво основание му е предоставено? Моля да предоставите договор за наем. На какво основание е предоставено посоченото помещение от страна на пенсионерския клуб за молитвен дом на религиозната общност „Трета евангелска петдесятна църква Русе“? Вписана ли е „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ в регистъра, воден от Общинска администрация – Русе, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за вероизповеданията? Подадено ли е към заявлението за вписване на вероизповеданието удостоверение от централното ръководство на „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ за лицата, които го представляват в Община Русе, седалището и адреса на местното поделение? Ако тази информация е налична, моля да ни бъде предоставена. На какво основание се извършва търговска дейност в коридора на сградата, посредством автомата за топли напитки? Подавани ли са сигнали в Община Русе за нерегламентирано предоставяне за ползване на втори лица на отдадена под наем общинска собственост? Какви действия ще бъдат предприети, във връзка с констатираното предоставяне на помещението за религиозна и търговска дейност?

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Да, заповядайте.

            Г-жа К. Петрова: До д-р Росица Георгиева, до г-н Иво Пазарджиев, общински съветници в Общински съвет – Русе относно питане регистрационен индекс 06-01-82 …

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Дайте направо отговорите …

            Г-жа К. Петрова: По точките. Добре. Във връзка с Ваше питане отговаряме следното: по т. 1 – „Кое юридическо лице е наемател на посочените по-горе помещения? На какво основание му е предоставено? Моля да предоставите договор за наем.“ Със заповед №РД 01/385 от 24.02.2005 г. на Кмета на Община Русе правото на ползване на сграда – общинска собственост, с площ от 136,14 кв.м., е предоставено на Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“ за провеждане на културна дейност и мероприятия с пенсионерите. По т. 2 – „На какво основание е предоставено посоченото помещение от страна на пенсионерския клуб за молитвен дом на религиозната общност „Трета Евангелска Петдесятна църква Русе“? Със заповед №1091/07.08.2001 г. на Кмета на Община Русе правото на ползване на обект – общинска собственост, с обща площ от 88,00 кв.м., е предоставено на Исус Пенчев Илиев – пастор в „Трета Евангелска Петдесятна църква Русе“.   По т. 3 – „Вписана ли е „Трета Евангелска Петдесятна църква Русе“ в регистъра, воден от Общинска администрация – Русе, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за вероизповеданията?“ Издадено е Удостоверение за регистрация №110 от 06.10.2003 г., на основание Заповед №3781 от 06.10.2003 г. на Кмета на Община Русе за извършена регистрация на местното поделение на  „Евангелска Петдесятна църква“, с адрес: гр. Русе, ул. Хемус №7, съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за вероизповеданията и вписване в регистъра на местните поделения на вероизповеданията, воден съгласно чл. 19, ал. 5 от същия закон. По т. 4 – „Подадено ли е към заявлението за вписване на вероизповеданието Удостоверение от Централното ръководство на „Трета Евангелска Петдесятна църква“ за лицата, които го представляват в Община Русе, седалището и адреса на местното поделение? Ако тази информация е налична моля да ни бъде предоставена.“ На основание §2, ал. 4 от ПЗР на Закона за вероизповеданията е издадено Удостоверение от „Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България“, регистриран с Решение по ф.д. 1668/2003 г. на Софийски Градски Съд, относно лицето, което представлява „Евангелска Петдесятна църква  Русе“, което е приложено към настоящия отговор. По т. 5 – „На какво основание се извършва търговска дейност в коридора на сградата, посредством автомата за топли напитки?“          Общинска Администрация извърши проверка на място.  Установено е нерегламентирано поставяне на кафе-автомат във фоайето на имота, поради което собственикът на преместваемия обект е уведомен за незабавното му премахване. Предприети са незабавни действия за организиране на процедура за отдаване под наем на част от имота, за поставяне на автомат за топли напитки. По т. 6 – „Подавани ли са сигнали в Община Русе за нерегламентирано предоставяне за ползване на втори лица на отдадена под наем общинска собственост?“ Подавани са сигнали и са извършени проверки, като към настоящия момент се организира процедура за освобождаване на имота и отдаването му под наем. По т. 7 – „Какви действия ще бъдат предприети във връзка с констатираното предоставяне на помещението за религиозна и търговска дейност?“ За имотът са новосъздадени Актове за частна общинска собственост №8562 от 23.03.2018 г. и №8563 от 23.03.2018 г. Предприети са действия за организиране на процедура за отдаване под наем на имота – общинска собственост, съобразно неговото предназначение.

            Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Следва … (коментар от зала не се чува) Моля? Да, г-жа Георгиева.

            Г-жа Р. Георгиева: Благодаря за отговорът и за предприетите действия. Аз само исках да обърна внимание, че удостоверението за регистрация от 2003-та, то не е на тази общинска администрация, която е към момента, а те ползват имота още от 2001-ва. Това са порочни практики, които не би трябвало пенсионерските клубове да правят по този начин. Регистрираните вероизповедания имат право да ползват общинска собственост, по реда, който е определен и е в Закона за вероизповеданията, но то трябва да става така, че да бъде предоставено на съответната религиозна общност, а не да се ползва от пенсионерски клуб, защото той няма тези правомощия. И, за да не остават лоши впечатления в гражданите, призовавам религиозните общности към, които съм толерантна да спазват закона и да го правят по надлежния начин. Благодаря.

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Иво Пазарджиев.

            Г-н Иво Пазарджиев: Първо искам да благодаря на г-жа Росица Георгиева, с която работим по тоя материал, тя е експерт по религия. Мен нещо не ми стана ясно по първа и по втора точка на отговорите ви. Значи, хем е отдадено на сдружението на пенсионерите и отделно цитирате заповед, за едно и също помещение ли става въпрос или за …, обособени са различни? (коментар от зала не се чува) Добре. Благодаря на администрацията за незабавната реакция след нашия сигнал, още вечерта имаше проверка, на която присъствах и аз, и колегата Тотев беше там. И използвам трибуната на общинския съвет, за да заявя ясно и категорично нашата позиция на ВМРО по отношение на религиозни организации със съмнителна репутация, в годините сме били последователни и няма да престанем да преследваме такива организации и да искаме дейността им да бъде по-прозрачна. Ако някой иска общинско помещение, нека да си кандидатства по съответния ред и то ще му бъде предоставено. И да предупредя колеги общински съветници, които се опитват да лобират за такива съмнителни религиозни организации да внимават, защото това не е добре. Благодаря ви.

            Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *