ВЯРА в БИБЛИЯТА

Йов отговаря на Софар. Отхвърляне на обвиненията с вяра във всемогъщия Бог
Тогава Йов отговори:
/Йов 12:1/
Йов повторно отговаря на Валдад. Молба за състрадание и вяра в живия Изкупител
Тогава Йов отговори:
/Йов 19:1/
Вяра в Божията справедливост
За първия певец, по „Умри за сина“. Давидов псалом.
Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце,
ще разкажа всичките Твои чудесни дела.
/Псалми 9:1/
Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след Него: Истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.
/Матей 8:10/
А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И в същия час жената оздравя.
/Матей 9:22/
Тогава Исус й отговори: О, жено, голяма е твоята вяра; нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря й оздравя.
/Матей 15:28/
Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.
/Матей 17:20/
А Исус отговори: Истина ви казвам: Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето!, ще стане.
/Матей 21:21/
Тогава им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?
/Марк 4:40/
А Той й каза: Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир и бъди здрава от болестта си.
/Марк 5:34/
А Исус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и тръгна след Него по пътя.
/Марк 10:52/
А Исус им отговори: Имайте вяра в Бога!
/Марк 11:22/
Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и каза на вървящото след Него множество: Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.
/Лука 7:9/
Исус каза на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир.
/Лука 7:50/
А Той й каза: Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир.
/Лука 8:48/
И апостолите казаха на Господа: Прибави ни още вяра.
/Лука 17:5/
А Господ каза: Ако имате вяра колкото синапово зърно, бихте казали на тази черница: Изкорени се и се насади в морето, и тя би ви послушала.
/Лука 17:6/
И му каза: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.
/Лука 17:19/
Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?
/Лука 18:8/
Исус му каза: Прогледай; твоята вяра те изцели.
/Лука 18:42/
но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
/Лука 22:32/
И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да! Тази вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.
/Деяния 3:16/
И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефан – мъж, пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия.
/Деяния 6:5/
Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.
/Деяния 11:24/
Той слушаше Павел като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен,
/Деяния 14:9/
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.
/Деяния 15:9/
като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.
/Деяния 20:21/
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.
/Деяния 26:18/
като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.
/Яков 1:3/
Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.
/Яков 1:6/
Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат?
/Яков 2:5/
Вяра и дела
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?
/Яков 2:14/
Но ще каже някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.
/Яков 2:18/
Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна?
/Яков 2:20/
Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.
/Яков 2:24/
И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.
/Яков 5:15/
които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.
/1Петрово 1:5/
с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос;
/1Петрово 1:7/
които чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.
/1Петрово 1:21/
Вярата и нейните плодове
Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
/2Петрово 1:1/
Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.
/1Йоан 5:4/
А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух,
/Юда 1:20/
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.
/Римляни 1:8/
и така да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша, и моя.
/Римляни 1:12/
Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее.
/Римляни 1:17/
Понеже, ако някои бяха без вяра, какво от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?
/Римляни 3:3/
Оправдаване чрез вяра в Исус Христос
А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,
/Римляни 3:21/
а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика.
/Римляни 3:22/
Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени дотогава, докогато Бог дълготърпеше,
/Римляни 3:25/
И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.
/Римляни 3:28/
Защото Господнето слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога, така че няма нужда ние да казваме нещо за нея.
/1Солунци 1:8/
така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в скърбите, които понасяте,
/2Солунци 1:4/
Придържане към апостолските предания
А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от Духа и вяра в истината,
/2Солунци 2:13/
и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци; защото не във всички има вяра.
/2Солунци 3:2/
А целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра,
/1Тимотей 1:5/
и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христос Исус.
/1Тимотей 1:14/
имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата;
/1Тимотей 1:19/
Но пак тя ще се спаси чрез раждане на деца, ако пребъде във вяра, в любов и в святост с целомъдрие.
/1Тимотей 2:15/
Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
/1Тимотей 4:12/
Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у тебе.
/2Тимотей 1:5/
Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус.
/2Тимотей 1:13/
и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.
/2Тимотей 3:15/
до Тит, истинското ми чедо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с теб от Бога Отца и Христос Исус, нашия Спасител.
/Тит 1:4/
Моля се това общение в твоята вяра да действа така, че те да познаят всичкото добро, което е в нас, за слава на Христос.
/Филимон 1:6/
Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха.
/Евреи 4:2/
Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,
/Евреи 6:1/
да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения.
/Евреи 6:12/
нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест, и с тяло, измито в чиста вода;
/Евреи 10:22/
А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра;
но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми.“
/Евреи 10:38/
С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.
/Евреи 11:3/
С вяра Авел принесе на Бога жертва, по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му; и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори.
/Евреи 11:4/
С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога.
/Евреи 11:5/
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.
/Евреи 11:6/
С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.
/Евреи 11:7/
С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива.
/Евреи 11:8/
С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак, и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание.
/Евреи 11:9/
С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен Този, Който бе дал обещание.
/Евреи 11:11/
Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.
/Евреи 11:13/
С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да! Онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син,
/Евреи 11:17/
С вяра Исаак благослови Яков и Исав – даже за бъдещите неща.
/Евреи 11:20/
С вяра Яков, на умиране, благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си.
/Евреи 11:21/
С вяра Йосиф, на умиране, спомена за излизането на израелтяните и даде поръчка за костите си.
/Евреи 11:22/
С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че беше красиво дете; и не се бояха от царската заповед.
/Евреи 11:23/
С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря
/Евреи 11:24/
С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа като човек, който вижда Невидимия.
/Евреи 11:27/
С вяра установи Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните.
/Евреи 11:28/
С вяра израелтяните минаха през Червеното море като по сухо, на което, като се опитаха и египтяните, се издавиха.
/Евреи 11:29/
Чрез вяра йерихонските стени паднаха след седемдневно обикаляне около тях.
/Евреи 11:30/
С вяра Раав, блудницата, не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир.
/Евреи 11:31/
които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове,
/Евреи 11:33/
като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.
/Евреи 12:2/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *