ПОДМОЛНАТА Истанбулска конвенция

Управляващите подкрепиха пол и полова идентичност, различни от биологичните, в разрез с решенията на Конституционния съд

София, 17.01.2022г. България подкрепи без резерви резолюция на ООН за демократизацията и изборите, в която са включени термините “полова идентичност“, различна от биологичната и „жени в цялото им разнообразие“, обхващащ също биологични мъже, които се идентифицират като жени.

Българските представители не са подкрепили предложените поправки за отпадане на проблемните термини, нито са направили резерва, с оглед  решенията на Конституционния съд от 2018 и 2021г., по повод пол и полова идентичност.

В тази връзка Асоциация Общество и Ценности отправи запитване до министъра на външните работи на какво се основава позицията на България да не подкрепи предложенията на други държави за отпадане на гореспоменатите термини от текста на резолюцията, нито да направи резерва по отношение на тяхното значение.

Въпросът е повдигнат въз основа на решенията на Конституционния съд по отношение на пол и полова идентичност и тяхната задължителност за всички държавни органи и граждани на страната ни, както и на изпратената от страната ни позиция до ООН година по-рано, в която се застъпва конституционното значение на “пол и полова идентичност”.

Писмото, с препратки към начина по-който страната ни е гласувала по отправените предложения и заседанието на Общото събрание на ООН заедно с ПИСМО до МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ следва:

 

ДО: МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ
ОТНОСНО: Позиция на България относно Резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1 
Изх. №001/17/01/2022г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 16 декември, 2021г. Общото събрание на ООН е приело без гласуване, с консенсус, резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1 Укрепване на ролята на Организацията на обединените нации в насърчаването на демократизацията и засилване на периодичните и почтени избори[1].

В текста на Резолюцията са включени два термина:
– “полова  идентичност“ (англ. gender identity), различна от биологичната, в точка 7 на 7 страница от документа и
– „жени в цялото им разнообразие“ (англ. women in all their diversity), включващ също биологични мъже, които се самоидентифицират като жени (страници 2 и 4 от документа).


От видеозаписа на пленарното заседание на Общото събрание на ООН от 16 декември 2021г. се вижда, че за разлика от други държави, които изразяват своите резерви[2], България подкрепя мълчаливо и безрезервно Резолюцията.

Същевременно България е гласувала против направените от други държави предложения за отпадане от Резолюцията на термините:
– „полова идентичност“, различна от биологичната (gender identity) [3]
– “жени в цялото им разнообразие” (women in all their diversity)[4].

Имайки предвид:
1. Решения на Конституционния съд (КС) на РБ, по отношение на пол и полова идентичност, № 13 от 27.07.2018г.[5] и №15 от 26.10.2021г.[6];
2. Разпоредбите на Закона за Конституционния съд (чл. 14 ал. 6), според които решенията на КС са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, включително и за представителите на България в ООН;
3. Официално становище на България от 15.02.2021г. до Съвета за правата на човека към ООН, относно значението на термина „пол и полова идентичност“, в което страната ни изрично застъпва конституционното значение на термините[7];

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ни бъде предоставена следната информация:

На какво се основава позицията на България нито да подкпрепи предложенията на други държави за отпадане на термините gender identity и women in all their diversity от текста на резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1., нито да направи резерва по отношение на тяхното значение?

Бихме искали да получам Вашия отговор по електронен път –  на ел. поща на сдружението: sva@sva.bg , в установения по закон срок.

С уважение,

МИХАЕЛА ДЖОРГОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ”


[1] Резолюция на ООН A/C.3/76/L.45/Rev.1 Strengthening the role of the United Nations in the promotion of democratization and enhancing periodic and genuine elections
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/C.3/76/L.45/REV.1

[2] Вижте след 49 минута видео записа на: https://media.un.org/en/asset/k13/k13g12g9cf?inf_contact_key=bc18ddece09a7676b57562e5098e5d1acc0558ed5d4c28cbfab114022b1ec50d

[3]https://www.un.org/en/ga/third/76/docs/voting_sheets/L.45.Rev.1.oral.amendment.OP7.pdf?inf_contact_key=1d2ae05a9e4989d0f72524d797e741f9d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa предложение 1

[4]https://www.un.org/en/ga/third/76/docs/voting_sheets/L.45.Rev.1.oral.amendment.PP9.pdf?inf_contact_key=2d8c7c2282c261f0321ca9575628bdb0f651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0 предложение 2

[5] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

[6] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-659e-42dc-80a5-c3f31746898b

[7]  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BGindex.aspx
Във връзка с препоръките към България на 6.11.2020г. от страните членки към Съвета за правата на човека към ООН, страната ни посочи в отговор относно значението за пол и полова идентичност на 15.02.2021г. следното:
„Правителството на Република България представя тълкувателна клауза на текста на препоръките като цяло: Във всички разпоредби и във връзка с всички препоръки, където се използват термините „пол” (gender) и/или „полова идентичност” (gender identity), България разглежда терминологията в светлината на бинарния модел на половете, заложен в Конституцията на Република България, където физическите атрибути са неделимо свързани със социалните конструкции.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *