Евангелски пастири от Силистра срещу решението на Общински съвет за ограничаване на религиозната свобода

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
От пасторите на евангелските църкви от община Силистра срещу решението на Общински съвет за ограничаване на религиозната свобода

Уважаеми г-н Областен управител,

Във връзка с приетото решение от 26.05.2016 г. от Общинският съвет на град Силистра, бихме искали да изразим нашето възражение срещу промените в Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в община Силистра, тъй като те ограничават и нашата религиозна свобода, която Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията ни дават. Прилагаме текста от решението на Общинският съвет и текстовете от Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията, които са в конфликт:

Р Е Ш Е Н И Е:
I.На основание чл.21 ал 2 и във връзка с чл.21 ,ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 1, т. 26
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет– Силистра

ПРИЕМА
следните изменения и допълнения на Наредбата
за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра:
Създава се нов.чл. 14 а
Забранява се: 1.
извършването на религиозната пропаганда на гражданите по домовете и жилищните сгради в режим на етажна собственост,
без тяхно изрично предварително съгласие
2. религиозна пропаганда по улиците на населените места в Община Силистра посредством раздаване на безплатни печатни материали– брошури,диплянки,листовки, книги идр
3. извършването на каквато и да било религиозна пропаганда при провеждане на обществени мероприятия, празници, чествания и др
4. религиозната пропаганда на открито, както и посредством използването на технически средства като мегафони, усилватели и др
II. Наредбата влиза в сила след изтичане на срока за контрол за законосъобразност на актовете на Общинския съвет от Областния управител.

Конституция на Република България
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.

Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.

Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
Обн. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.

Чл. 2. (1) Правото на вероизповедание е основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо.
(2) Правото на вероизповедание включва правото на всеки свободно да формира религиозните си убеждения, както и да избира, променя и изповядва – съответно практикува – свободно своето вероизповедание, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, обреди и ритуали.

Чл. 3. (1) Никой не може да бъде преследван или ограничаван в своите права поради религиозните си убеждения. Недопустими са ограничения или привилегии, основани на принадлежност или отказ от принадлежност към вероизповедание.

Чл. 4. (1) Вероизповеданията са свободни и равноправни. Религиозните институции са отделени от държавата.
(3) Държавата осигурява условия за свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание, като съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
(4) Не се допуска дискриминация на верска основа.

Чл. 5. (1) Правото на вероизповедание се упражнява чрез формиране и изразяване на верско убеждение, създаване или участие в религиозна общност, организиране на институции на общността, осъществяване на верско обучение и възпитание чрез разпространяване на съответното убеждение устно, печатно, с помощта на електронни медии, под формата на лектории, семинари, курсове, програми и други.
(3) Верското убеждение се изразява частно, когато то се осъществява от член или членове на религиозната общност в присъствието само на лица, принадлежащи към нея, а публично – когато изразяването му може да стане достъпно и за хора, непринадлежащи към съответната религиозна общност.

Чл. 6. (1) Правото на вероизповедание включва и следните права:
5. да се пишат, издават и разпространяват религиозни публикации;
7. да се проповядва или преподава една религия или вяра в места, подходящи според общностите и институциите за тази цел, както и да се създават и поддържат подходящи според общностите и институциите учебни заведения, при спазване на законовите изисквания;
(2) Родителите, настойниците и попечителите имат право да осигуряват религиозно възпитание на децата си в съответствие със собствените си убеждения.
(2) Вероизповеданията могат да организират публична дейност и извън молитвените си домове.

Г-н Областен управител, информираме Ви за позицията си с молба да използва правото си да върнете в Общинския съвет за прегласуване или нова редакция на промяната, така че да не засяга основните свободи, свързани с вероизповеданието.

С уважение :

Янко Добрев, пастор на Божия Църква-Силистра,

Емил Неделчев, пастор на Протестантска Църква-Силистра,

Петър Христов, пастор на Божия Църква – с .Айдемир

02. 06. 2016 г.
Гр. Силистра

7 comments for “Евангелски пастири от Силистра срещу решението на Общински съвет за ограничаване на религиозната свобода

 1. Поздравления за законосъобразната реакция на тези смели мъже и евангелските общности, които стоят зад тях!

  Тази и други подобни ОГРАНИЧИТЕЛНИ НАРЕДБИ са не само противоконституционни, което е най-малкият проблем, а са ПРОТИВ СЪЩНОСТТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО И СОЦИАЛНАТА ФИЛОСОФИЯ на най-многолюдния клон на християнството – ПРОТЕСТАНТСКАТА ОБЩНОСТ.

  Ако някои чиновници се надяват да върнат МРАКОБЕСИЕТО на тоталитарния атеистичен строй, са изпуснали влака на миналото!… Той отдавна е катастрофирал.

 2. Това е де факто и де юре един нищожен акт.
  ОБС нямат такива правомощия по партийна линия по-скоро ПР.
  Същото важи и за възражение, жалби или декларации срещу такова статукво
  Нали бяхте писали че и преди е имало такива акции от страна на общините и те са напълно незаконосъобразни

 3. Благодаря за подкрепата на PASTIR.ORG и на останалите колеги
  Чувствам се горд ,че съм от едно задружно Божие семейство!

 4. И какъв бе точно резултата от цялата дандания?
  Всяко чудо за 3 дни. Забранихте ли поне бурките в Силистра?

 5. Днес разбрахме от журналисти,че са задали въпрос на Областният управител на Силистра дали ще върне въпросната поправка.Той отговорил,че ще я върне.Заседанието на Общинският съвет,на което ще се гледа този казус,е на 29 юни .Тогава ще разберем за решението.

 6. Ще се молим за правилно решение в Силистра. Но и ще обясняваме, че християнските свободи не бива да се слагат в един кюп с… бурките. Дано в провинцията има по-умни общински съветници и градски чиновници отколкото в столицата!

 7. Законите от конституцията на България са валидни също за онези хора, които носят бурки по религиозни причини. Член 13 (3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание. Това трябва да се знае.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *