Съдът отменя накaзание срещу ЕПЦ Троян

РЕШЕНИЕ, гр. Троян, 16.11.2011 год.,

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА
съдебен секретар К.Р.,
разгледа докладваното от съдията – Радева
АН Дело № 490 по описа на ТРС за 2011 год., за да се произнесе – съобрази:

Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.
С Наказателно постановление № 173 от 15.05.2011г., издадено от Н.Д.Т. – Зам. Кмет на Община Троян, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер 500.00 лева на основание чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ на „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” с Код по БУЛСТАТ: 110057538, със седалище: гр. Троян, ул. Генерал Карцов № 5, представляван от П.П.П., ЕГН ********** за нарушение по чл. 14 от ЗМДТ, § 21 от ПЗР към ЗМДТ във вр. чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ. Същото е обжалвано в законоустановения седмодневен срок от П.П.П., в качеството му на управляващ „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян, който с жалбата си моли съда да постанови решение, с което отмени наказателното постановление като неправилно. Съображенията за искането са изложени в жалбата. В съдебно заседание за „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян се явява П.П.П., който поддържа жалбата и по същество излага аргументи за отмяна на наложеното административно наказание. Ангажирани са доказателства.

За ответника по жалбата Община Троян, редовно призована, се явява младши юрисконсулт Д.В., която моли съда да остави жалбата без уважение като неоснователна и да потвърди обжалваното наказателно постановление. Аргументите си за това младши юрисконсулт Велчевска излага подробно по същество на делото в съдебно заседание. Ангажирани са доказателства.

От показанията на разпитаните по делото свидетели А.Н.С. и М.Л.Г. и от приложените към делото писмени доказателства: Акт № 003826/18.04.2011г., Наказателно постановление № 173/15.05.2011г., Разписка за връчване на наказателно постановление от 13.06.2011г., Копие на Писмо от Председателя на „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” до ТДУ гр. Ловеч изх. № 346/12.10.21999г., Указания от Председателя на „Евагелска петдесятна църква” гр. Плевен от 14.10.1999г., Заповед № 563/26.06.2008г. на Кмета на Община Троян, Копие на Декларация вх. № 937/18.04.2011г., Копие на Нотариален акт № 171 от 21.06.2000г., Копие от Декларация вх. № 147 от 18.04.2011г. по чл. 17 от ЗМДТ, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 18.04.2011г. свидетелката А.Н.С. ***, в присъствие на свидетелката М.Л.Г., е съставила Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 003826/18.04.2011г. срещу „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България”, с Код по БУЛСТАТ: 110057538 и седалище гр. Троян, ул. Ген. Карцов № 5, представляван от П.П.П., ЕГН **********, за това, че не е подал данъчна декларация по реда на чл. 14 от ЗМДТ, в законоустановеният двумесечен срок, до 30.06.2010г. по § 21 от ПЗР към ЗИД на ЗМДТ, в сила от 01.01.2010 година. Отразено е в акта, че декларацията е подадена на 18.04.2011г. с вх. № 937, с което е нарушена разпоредбата на чл. 14 от ЗМДТ във вр. с §21 от ПЗР към ЗИД на ЗМДТ, в сила от 01.01.2010 година. Съставеният АУАН е подписан от актосъставителя, свидетеля по акта и П.П.П.. Последният е отразил в графа „обяснения и възражения”, че чрез постановление на МС, Дирекция по вероизповеданията, по чл. 6 и чл. 16 от Закона за вероизповеданията и одобрен устав на изповеданието, целта на църквата е за духовен напредък на царството Божие и посочения текст изключва всякаква стопанска и търговска дейност. Екземпляр от акта е връчен на П.П.П. в деня на съставяне на акта, а именно 18.04.2011 година. В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН не са постъпили възражения по акта.

Въз основа на АУАН № 003826/18.04.2011г. е били издадено Наказателно постановление № 173 от 15.05.2011г. от Зам. Кмета на Община Троян – Н.Д.Т., с което е наложено административно наказание имуществена санкция в размер 500 лева на основание чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ за нарушение по чл. 14 от ЗМДТ във вр. § 21 от ПЗР на ЗМДТ във вр. чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ на „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” с Код по БУЛСТАТ: 110057538 и седалище: гр. Троян, ул. Генерал Карцов № 5, представляван от П.П.П., ЕГН **********. В Наказателното постановление е отразено, че „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България”, в качеството си на задължено лице не е подал данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ във връзка с §21 от ПЗР към ЗМДТ в законоустановения срок до 30.06.2010г., като декларацията е подадена и заведена с вх. № 937/18.04.2011г., с което е нарушил състава на чл. 14 от ЗМДТ, §21 от ПЗР към ЗМДТ във вр. чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ.

В законоустановеният седмодневен срок П.П.П., в качеството на представляващ „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян, е подал жалба, с която моли съда да постанови решение, с което отмени наказателното постановление като неправилно. Съдът намира, че жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество. Подадена е от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса.

Съдът като анализира писмените доказателства по делото, показанията на разпитаните свидетели и възраженията на страните счита, че жалбата се явява основателна по следните съображения: От приложеното като доказателство по делото Копие на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти вх. № 937 от 18.04.2011г. е видно, че същата е подадена от „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бачо Киро № 21, чрез „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян, като е посочен адрес за кореспонденция: гр. Троян, ул. Пряспа № 34а. По делото е приложен също Нотариален акт № 171, том І, дело № 379 от 21.06.2000г. за продажба на недвижим имот, по силата на който „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България”, представляван от Стефан Нецов Стефанов и „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян, представлявана от П.П.П., са закупили при равни права за двамата купувачи, недвижим имот, подробно описан в нотариалния акт, находящ се в гр. Троян. От горното се установява, че купувачи по посочения нотариален акт са две юридически лица – „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” и „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян. След направена служебна справка от съда в Търговския регистър, се установи, че тези две юридически лица са неправителствени организации, регистрирани по Закона за вероизповеданията. „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” е с Код по БУЛСТАТ: 121518577, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, ул. Паскал Тодоров № 2, а „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян е с Код по БУЛСТАТ: 110057538, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. Генерал Карцов № 5. Съдът приема, че и двете юридически лица, купувачи на недвижим имот, а именно „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” и „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян, са задължени лица по смисъла на чл. 14 от ЗМДТ и е следвало да подадат данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за придобития от тях недвижим имот. Обстоятелството, че същите са освободени от данък върху недвижимите имоти не означава, че тези лица са освободени и от задължението си да подадат декларация за придобит имот в законоустановения срок. В този смисъл съдът възприема като правилни изложените аргументи от младши юрисконсулт Велчевска в придружителното писмо към жалбата. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ за новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Според § 21 от ПЗР на ЗМДТ за притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които има учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 в срок до 30 юни 2010 година. В чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ е посочено, че за неизпълнение на разпоредбата на чл. 14, който не подаде декларацията в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

В конкретният случай съдът счита, че е допуснато нарушение както при съставянето на АУАН, така и при издаване на наказателното постановление при посочване на нарушителя. АУАН е съставен срещу „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България”, но е посочен Код по БУЛСТАТ: 110057538, седалище гр. Троян, ул. Генерал Карцов № 5 и представляващ – П.П.П., които са съответно Код по БУЛСТАТ, седалище и представляващ на „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян, а не на посочения нарушител – „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България”. В издаденото Наказателно постановление е допуснато същото нарушение – наложена е имуществена санкция на „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България”, а е посочен Код по БУЛСТАТ, седалище и представляващ на „Евангелска петдесятна църква” гр. Троян. По този начин съдът счита, че са нарушени разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 6 от ЗАНН – при съставянето на АУАН и на чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗАНН – при издаване на наказателното постановление.

Нарушена е също разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. В конкретният случай препис от Наказателно постановление № 173 от 15.05.2011г. е връчен на съпругата на П.П.П., който не е представляващ нарушителя по постановлението – „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България”. В този смисъл съдът намира за основателни и правилни изложените в жалбата възражения.

Предвид всичко изложено по-горе и приложените по делото доказателства съдът приема, че е налице извършено административно нарушение по чл. 14 от ЗМДТ, § 21 от ПЗР към ЗМДТ във вр. чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ, тъй като в качеството си на задължено лице „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” не е подал данъчна декларация за придобитият имот в законоустановения срок до 30.06.2010г., а е подал такава на 18.04.2011г. с вх. № 937/18.04.2011 година. След извършената обаче проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление, съдът счита, че същото подлежи на отмяна, тъй като в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които бяха посочени по-горе в настоящото решение. Разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 6, чл. 57, ал. 1, т. 4 и чл. 58, ал. 1 от ЗАНН са безусловно императивни, тъй като осигуряват правото на защита на санкционираното лице и нарушението на същите винаги води до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.
Предвид изложеното съдът намира, че подадената жалба се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, а Наказателно постановление № 173 от 15.05.2011г., издадено от Н.Д.Т. – Зам. Кмет на Община Троян да бъде отменено като незаконосъобразно.
Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 173 от 15.05.2011г., издадено от Н.Д.Т. – Зам. Кмет на Община Троян, с което на „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” с Код по БУЛСТАТ: 110057538 и седалище: гр. Троян, ул. Генерал Карцов № 5, представляван от П.П.П., ЕГН **********, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер 500.00 – петстотин лева на основание чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ за нарушение по чл. 14 от ЗМДТ, § 21 от ПЗР на ЗМДТ във вр. чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

Районен съдия:

13 comments for “Съдът отменя накaзание срещу ЕПЦ Троян

 1. Да се радваме ли, да плачем ли …. Твърде дълго пасторите под СЕПЦ смятаха, че живеят в някакъв друг свят, а не в реалния, където смятаха, че не е необходимо да се спазват правилата и законите на обществото, а само законите на сърцето. Това е поредният случай показващ некомпетентността на тези, управляващи Съюзите и ЕПЦ-тата в България. Защото пестенето на пари за квалифицирани служители от една страна, а от друга раздаването на заплати на служители, които нямат дори подготовка за Божието дело и минимални умения за ръководене на хора, води точно до такива „новини“. Хубаво, СЕПЦ Троян избягва на тази инстанция наказанието, какво обаче чака СЕПЦ България?

 2. Cлава на Бога че църквата е спасена от светската власт и този път. Това е добро свидетелство. Но от къде да дойдат тези квалифицирани служители? От ВЕБИ ли? Защото в едно можем да сме сигурни че не падат от небето.

 3. Blagodarim na Boga,che se proslavil i na bratiata i sestrite, che ustoiavat zakono i s pravata na osinoveni Boji chada i s grajdani na Balgaria.

 4. Д-р Пеев вие отделихте твърде много време на Куличев чиято деноминация има няма 1000 човека и почти никакво влияние. Потърсете отговорност от хората които подържат уеб страниците на които се публикуват проповедите му. Цяла година се занимавахте с Бакалов, Койчев и Пилев които не можаха сто човека да съберат в Стара Загора защото хората им нямат вяра. Пилев може само да се кипри по хавлийка с църква от 20 човека. Техните опити през 2012 не стигнаха до никъде и те самите са разочаровани че не могат с нищо да променят ситуацията и да се измъкнат от играта в които сами се вкараха с малко чужда помощ.

  Сега е времето да отделите за казуса с който станахте познат за деноминацията която нарекохте петното на звяра. Нужно ли е да ви напомням за уволнените пастори през 2012, забавения финансовия фалит, съдебните дела в Троян, заменката на църковната сграда за която писа п-р Петков от Стралджа и другите проблеми които чакат не само вашето разглеждане в тази публична дискусия а сериозен анализ и дай Боже разрешение. А единственото което Пилев и Бакалов могат да научат следващото поколение е как да правят църкви от по 20 човека и как да започват скандали и разпри между братята. Това не е нужно на българския евангелизъм!

 5. Само две незначителни корекции:
  1) уволнението на пасторите беше през 2011, като особено интересно е не самият факт на уволнението, а административните абсурди с които се сблъскахме (предполагам, не само аз, а и другите) след това, когато подадох документи за регистрация в Бюрото по труда (никой не можа да обясни как стана така, че съм назначен щатен служител към СЕПЦ, а в НОИ имат информация, че съм назначен към ЕПЦ-1 гр. София и два месеца не могат да ме регистрират защото според СЕПЦ съм уволнен, според НОИ – не съм, а ЕПЦ-1 гр. София не могат да ме уволнят защото никога не съм сключвал трудов договор с тях, и ако не беше адекватната реакция на държавните служителки от НОИ-Ямбол и тяхната воля да ми помогнат, не знам как щеше да бъде разрешен този проблем);

  2) в това, което писахме с брат Господин Влаев не става дума за сградата на църквата, а за мястото, с което общината обезщети църквата въз основа на спечеленото дело срещу нея. Трябва да уточня също, че уволнението на пасторите през 2011 е най-малкия проблем. По-важно е как и защо се стигна до там.

 6. За всеки, който се интересува, давам един линк към форум, в който е публикувано едно мое писмо до кмета на община Стралджа през 2005 г. То бе отговор на кампания, която беше предприета срещу мен и църквата от съседа на сградата Иван Балъкчиев, която бе подкрепена от общината в лицето на отдел „Култура и вероизповедания“. Написах го след като получих писмо от общината (бяха ми сбъркали фамилията – вместо „Петков“, пишеше „Попов“) в което изискваха в 7 дневен срок да представя документи за преустройства на сградата в „храм“. След като разбрах, че няма да получа никаква помощ от СЕПЦ предприех тази стъпка. Резултатът беше, че общината прекрати кампанията с думите на главния юрист „в името на добрите ни взаимоотношения“ и от този момент всички политически лидери започнаха да гледат на нас със съвсем други очи и самите те търсеха приятелските отношения. В този форум писмото го публикува един мой приятел, който беше впечатлен от „смелостта“, както се изрази, а също и от гражданската позиция. Ето линк към форума: http://ide.li/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7502

 7. Г-н Грозев, имате основание да виждате „нецелесъобразност“ в някои от критичните ми пристрастия.
  Но не бих се съгласил с Вас, че значимостта на даден проблем в българския евангелизъм зависи от броя на членовете. Дори бих казал, че тъкмо малкият брой на членовете на дадена деноминацийка (конгрешанска) или групировка (бакаловско-пилевско-преломска) може да предизвика по-тежък проблем с по-страшни последствия за целия евангелизъм.

  Най-напред, такова обстоятелство подбужда хора с комплекси за малоценност или недостатъчна изява на общественото поприще, каквито са г-дата Бакалов, Пилев, Куличев, Курдоманов и тям подобни, да се заудрят в гърдите като „чистители“, „спасители“ и „блюстители“ на реномето на българския евангелизъм и да яхнат метлата на Хари Потър. Действията на такива хора са най-лошият модел да християнско поведение. И най-разрушителният.

  Освен това, аз не бих ги подценявал толкова, както си мислите Вие. Утре вечер се готви ново сборище на тези Хари-Потъровци, а през мес. март – още едно. Нещо по-лошо, те се увъртат около значими и високо уважавани представители на родната ни интелигенция, демонстрирайки нагло, че могат да бъдат ортаци с тях. На това трябва да се попречи, защото високо уважаваните хора, за които споменавам, могат да се опарят от ортаклъка си с евангелските Хари-Потъровци.

  Агентурният проблем в българския евангелизъм не може да бъде решен от тези самозванци с комплекси за малоценност! Той ще бъде решен от всички нас, когато действаме компетентно, етично и внимателно. Иначе „петното на звяра“ ще тегне върху съвестта ни, докато сме живи!

 8. П-р Ачо пак се включи с уж незначителни а пък доста обобщаващи корекции. Ако е вярно че уволненията са започнали още през 2011 това означава че реакцията на ръководството е с едногодишно закъснение т.е. уволненията няма да спасят деноминацията от фалит. Вторият коментар пък ни ориентира че въпросът за сградата се отнася към предишното ръководство респективно духовния съвет на църквата. Какви мерки са предприети по тези въпроси и кой носи отговорност в случая?

 9. Велизар, предполагам разбра, че аз съм един от пастирите, които бяха уволнени. Това стана през юни 2011-та – тогава председателят Иван Врачев ми се обади и ми каза да подам молба за неплатен отпуск до септември. През септември ми беше изпратено уведомление и по-късно бях уволнен.

  Такава беше процедурата и при другите пастори. Няма как да не помня годината – записана е на много документи – имам регистрация в Бюрото по труда и в НОИ. Тези уволнения изобщо няма да спасят деноминацията от фалит. Те бяха продиктувани от обстоятелството, че църквите, които ръководим са слаби финансово и нямат възможност да изплащат средства за заплата (между другото, моята беше половин щатна, получавах чисто 120 лв.).

  А за второто – прав си, че въпросът се отнася за предишното ръководство на църквата. Но то не се различава коренно от настоящето – различен е пастора и някои членове на духовния съвет. Но тук основната роля беше изиграна не от духовния съвет, а от предишния пастор и неговия пряк помощник.

  Настоящият пастор (Янчо Ганев) има много проблеми, които трябва да разреши. Не съм запознат дали под неговото ръководство са взети мерки по отношение на случая със заменката, но виждам воля от негова страна да се справи с всички проблеми и нередности, което ми дава надежда, че този случай няма да бъде пренебрегнат и ще се стигне и до него. Тук брат Господин Влаев е по-запознат от мен, сигурен съм, че той ще даде повече пояснения по случая.

 10. Не беше ли пастора от Хасково уволнени по същия щатен член?

 11. Пасторът на Хасково беше уволнен следващата година (2012) не поради финансови затруднения на църквата, а заради проповядване на еретическо учение (против божествеността на Христос). Неговото уволнение не беше съкращение, както при нас, а дисциплинарно.

 12. На един от съборите се разглежда че пак бил назначен

 13. До Грозев
  Назначен!?…Сериозно ли е като инфо и къде е „назначен“?Остава да са го върнали да си завърши „трудовият договор“…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *