Ефеската църква (Откровение 2:1-7)

▷ Екскурзии и почивки до Ефес - Икар Tур ®

 

Ефеската църква (Откровение 2:1-7)

 

Църквата на доктринaлна чистота и усърдно служение

 

 

 

Исус обръща към ангела [aggelos – ангелос – изпратеник] на съответната църква, който е нейният пастир –  отговорник за всичко, което става в църквата (Откровение 2:1,8,12,18; 3:1,7,14). В 1. стих се вижда, как Исус „държи“ [kratew – кратео – хващайки здраво] седемте звезди в десницата Си. Звездите символизират ангели или пастири на църквите, като дясната ръка – Божествената сила, власт и суверенитет, които Исус упражнява чрез своите служители, изпратени към църквите! Той ги държи здраво в ръката Си, защитава ги , и те са отговорни на Него.

 

 

 

Исус казава, че Той „ходи [peripatew – перипатео – върви, обикаля в кръг] всред [meson – месон – вътре, във] седемте златни светилника“ [седемте църкви] (Откровение 2:1). Исус наблюдава делата и състоянието на всяка местна църква и на пастира й. Въпреки проблемите, които намира Исус когато проверява църквите, забележете как всяка от тях все още е „златна“ – безценна към Бога!

 

 

 

Символът използван за църквите е светилник, говорейки за функцията й, като блести в тъмни места в света и свидетелствува! Но не помислете, че сама по себе си тя е свети. Светилници се нуждаят от маслото, което е помазанието на Святия Дух в християнина.

 

 

 

Исус похваля Ефеската църква за (Откровение 2:2):

 

 

 

„дела“ [erghthV- ергетес – дейности] – ефеските христяни имали много служения и Исус знае за всички.

 

„труда“ [kopos- копос – изтощителен труд] – местната църква в Ефес работели усилено!

 

„търпението“ – [`upomonh – хупомоне – стоене под товара до обедата] – ввпреки тяжостта на трудностите, ефесяните не са се отказали лесно, а стояли до като дойде победата!

 

„не можеш да търпиш злите човеци“ – вижте как Исус нарича фалшиви служители „зли“.

 

 

 

Kакъв бил проблемът?

 

 

 

Градът се намирал на пътя, свързващ Запада с Изтока, и църквата в Ефес била една от най-добрите. Павел, Аполос, Акила, Прискила, Йоан – всички работели там. Всичко това привличил много хора – в Ефес било подходящо място да се започне служение, да създава си име! Мнозина идвали с различни претенции и доктрини, измислейк ново и дори шантово учение, само да бъдат чути! Но както дойде, даже добре маскирани служители на дявола са били познати от ефесяните, като разбрали, че са фалшиви апостоли, измамници и зли човеци.

 

 

 

Християниет в Ефес не са търпяли измамниците, идвали със лъжеучения, а изпитвали [peirazo – пеирадзо] във смисъл, че съставяли комисия и правили личен интервю със всеки един от тях преди да им дадат място за служене в църквата! Ефеските християни желаели да запазят доктриналната чистота на Словото, не заради името на църквата, но за името на Исус – тяхния Господ!

 

 

 

Исус упреква църквата в Ефес (Откровение 2:4) за това, че: те изоставят своята първа любов – любовта, която имали в начало! Вижте Деяния 19 гл. и Посланието към ефесяните за първата им любов. Толкова е лесно да усложняваме, да станем толкова интелектуални и да оставим [афиеми – да изпраща, да отхвърля, да пренебрегна] ранната си любов. Как да се върнем към любовта отново?

 

 

 

Исус им дава лек (Откровение 2:5):

 

 

 

„спомни си откъде си изпаднал“ – върнете се към цялата си предишна усърдност като гледате към миналото. Бог не само иска реце и умовете ни, а и сърцата ни.

 

„покай се“ [metanoew – метаноео] – преобърнете отношение на ума си.

 

„върши се първите си дела“ –  правете това, което сте правили, когато за пръв път сте Го срещнали. Иначе, Исус идва да маха светилник. История доказва, че от V до XIV век в Ефес изчезнало християнското свидетелство.

 

 

 

Исус още повхваля християните в Ефес за това, че мразят делата на николаитите. Hиколаитите били последователи на Hиколай, един от 7-те първи дякона, избрани в Църква (Деяния 6:5), обаче се отклонява от истината и станал най-големият еретик в ранното християнство. Обикновено в учението на даден човек няма проблеми, до като няма дефект в характера. Затова Исус набляга качеството на християни (Матея 7:13-21).

 

 

 

Николаитите се считали свободни да съгрешават, тъй като това тленно тяло не отива на Небето, но първо ще бъде променено при грабването или при възкресението. Те също мислели, че могат да разберат греха, като се отдават на плътските си страсти. Този култ за променили евангелието на благодат от свобода от грях в свободия за грях.

 

 

 

Обещанието за нас (Откровение 2:7):

 

 

 

Исус търси някой, който да слуша. Hе подминавайте обещанието, че който победи, ще яде от дървото на Божия рай (Откровение 22:2).

 

 

ПЪРВИ ПЕРИОД ЕФЕС
Проповядва но на 5. 12.1960г. в Джеферсонвил, САЩ
Добре е, че и тази вечер огново сме се събрали да служим на Бог. Заедно да се радваме от милото
общение при Словото. Радвате ли се? Така е правилно. Имаме превъзходно време. Доверили сме се на Бог,
че ще продължава да ни помага. Дори и гроба няма над нас никаква мощ. Жилото на смърта е било
извадено.
Имаме превъзходно време. Тази сутрин, след като заведох децата на училище, отидох в кабинета си, за
да се занимавам със Словото на Бога и само преди малко излезох от там. Беше великолепно. И снощи си
легнах много късно.
Около 2.30 часа дойдоха едни хора да ме помолят да се моля за едно момиченце, което умираше.
Сигурен съм, че Господ щё я изцели. Бяха минали дълъг път от Бетфорд, Индиана, за да ни помолят да се
молим за това дете. И двамага брагя снощи бяха на богослужението, после отишли у дома и се върнали и с
момиченцето. След това отново се върнаха в къщи. Сигурно цяла нощ са пъгували. Много е добре да знаем,
че хората имат такова доверие и вяра в Бога. Велик е деня, в който живеем. В очакване сме, че ще получим
много повече, докъто изследваме седемте писма до църквите.
Тази вечер ще ви пусна по-рано. Така е по-добре, защото хората са на работа. Снощи свърших малко
преди девет.
Много сме щастливи, че тук седят проповеди и ци, които са ни дошли на гости. Ако даде Господ днес
ще говорим за първого писмо до църквата, а утре за второто. Сигурен съм, че [‘оспод ни е приготвил
благословение.
Помнете нещата, които ви споменах, в случай, че не можете да се съгласите в някой теологични неща.
Цитатите съм ги взел от църковната история. Историците не са заинтересувани да държат нечия страна. Те
само отбелязват това, което са правили религиозните институти. Естествено. че ще се постарая да предам
Божията част колкото мога най-добре. Ако понякога говоря малко остро, знаете, че не го мисля така. Но
трябва да го направя, когато искам да подчертая нещо конкретно. Когато искаме да забием пирон в дърво,
не може само да го забодем. Няма да държи. Трябва да го забием. И аз това се стремя да правя. Не искам да
противореча на никого, защото проповядвам на хора от различии деноминации.
Преди известно време наблюдавах едно стадо добитък. Всяко животно имаше на ухото си знак на
кръвната си група. Един човек ги контролираше. Нито едно животно не можеше да се присъедини към
стадото без този знак. Все едно какво беше. Така ще бъде и в дните на съда. Той ще гледа на знака на
кръвта. „Когато видя кръвта ще ви подмина.“
Днес ще свършим навреме, за да можем да дойдем пак утре вечер. Много ми е трудно да задържам тези
велики неща, които са приготвени за нас. Бих искал да ги кажа наведнъж в една вечер. Знаете, че това е моя
стил, но ще трябва да си оставим по нещо за всяка вечер.
Нека да станем за молитва преди да отворим Книгата на книгите и смирено да наведем главите си.
Небесни наш Отче, отново се приближаваме към Твоя голям и свя г трон. Идваме без да се колебаем
във вярата си. Идваме, защото сме били поканени да дойдем. Не можем да кажем, че идваме в името на
някаква деноминация, или на някаква определена църква, нито пък в собствено име, защото тогава не бихме
били сигурни, че ще ни чуеш. Но Исус ни е казал: „Каквото и да поискате в Мое име, това ще направя.“
Отче, ние идваме в името на Исуса и затова сме сигурни, че ще ни чуеш.
Ние се радваме, когато четем за мъчениците, които са запечатали свидетелството си със собствената си
кръв. О, Отче, ние чустваме, че в днешно време правим много малко. Молим Те, Господи да ни простиш
всяка повърхностност и бавене в Твоето царство. Ние виждаме страданията, през които е минавала църквата
на живия Бог в минапото. Молим Те, небесни Отче, говори Ти тази вечер чрез нас. Ние не знаем какво да
говорим. Ние очакваме и се молим, защото стоим в Твоето присъствие, о Боже, в Твоята църква, и се молим
Святия Дух, който е над тези хора, да действа така мощно, та всяко сърце да бъде докоснато от евангелието,
за да можем по нов начин да заемем позицията си и да получим нова надежда за бъдещето. Подари ни го
това, Господи. Ние виждаме, че смоковницата се е разлистила, Израел е отново народ. Дните на езичниците
са преброени и вървят към края си. Ние сме в очакване на идването на нашия Спасител, Господ Исус
Христос. Бъди веред нас. Господи, така, както казва Словото Ти, че Си веред седемте златни светилника;
бъди така тази вечер веред нас, о Господи и предупреждавай и предпази сърцата ни от злото, което лежи
пред нас. Дай ни да разберем правилно Твоето Слово. Молим се за това в името на Исус. Амин.
Може да седнете. Както вече споменах, всеки записвам това, което имам да кажа относно мястото и
времето, отнасящо се до църковната история. Всичко вече е история и ние можем да видим цялата мозайка,
как всичко пасва на мястото си до днешното време. Сигу рен съм, че и ден си вие имахте в неделя
превъзходно време, както и аз. Върху какво ще разискваме днес? Откровението на Исус Христос.
Откриваме, че Бог в Откровение ни показва Кой е Той. Това е първото откровение, което срещаме. Бог
ни дава да познаем кой е. Исус не е бил трета личност на някаква троица. Той е бил пълнотата на
божеството телесно. Гой е Отец, Син и Святия Дух. Това е откровението.
В същата тази глава два пъти е казано, че 1ой е Всемогьщия Бог, Който е, Койго е бил и койго иде,
Давидовия корен.
Ще се постараем да обясним всички неясни неща, защото не знам кога ще можем пак да говорим за
това. Може и да не успеем вече никога, защото времето ще премине във вечноста.
Сигурен съм, че тук има братя и учители на Библията, койго са много по-ерудирани от мен да говорят
за тези неща. Може би биха могли да ги обяснят по-добре, но Бог го е вложил в моето сърце да го направя.
Бих бил лицемер, ако не ви кажа нещата точно така, както ги виждам каго правилни. Бих искал да мога
вина! и пред Бога да кажа: „защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля.“ И както е казал Павел
още: „денем и нощем не престанах да поучавам със сълзи.“ Ако ще има някой, които да загинат, нека кръвга
им да не бъде изисквана от мен, защото в онзи ден искам да бъда чист от кръвта на всички. Ако не сте
съгласни с мен, то оставете всичко да протича в приятелска атмосфера. Така ще бъде добре. Може Господ
да ни открие нещо, което да помогне на всички ни.
И така, Той най-напред ни се е открил Сам. за да разберем Кой е Той. Преди известно време говорех за
поръеването и кръщението на името на Отца и Сина и Святия Дух. Казах, че гова е католическо кръщение, а
не протестантско, нито пък новозаветно. Надявам се да съм го обяснил достатъчно ясно. Попитах дали
някой би могъл да ми покаже едно място в Библията, според което някой преди Ницейския концилиум,
когато е била основана католическата църква, да е бил покръстен на името на Отца и Сина и Святия Дух.
Моля ви, покажете ми го. След това бих си закачил една табела „лъжепророк“ и бих излязъл така на
улицата. Не го казвам, за да бъда строг, а защото е истина.
Библията ни го показва като Бог Всемогъщ, Който е станал тяло и е пребивавал между нас. Отец, Син и
Свят Дух. Не три бога, или един, разделен на три. Той е един Бог, Кото се явява по три начина; в Отца, в
Сина и в Святия Дух. Бог слезъл в Едем, за да изгради отново път към сърцата на хората, за да живеят и
отново да бъдат синове и дъщери на Бога. Той е Бог над нас, Бог с нас и Бог в нас. Това е разликата.
Виждате ли го?
В първата глава на книгата Откровение Писанието ясно показва, че това е единственната книга в
Библията, в Новия Завет като цяло, върху която Исус е сложил Своя печат. В началото казва: Блажен,
който пропита и който слуша… В края е казал: Ако някой притури, Бог ще притури върху него язвите,
написани в тази книга. А ако никой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме
дяла от дървото на живота.
Това е съвършенно откровение на Исус Христос. Проклятие има над всеки, който нещо отнеме, или
прибави. Ако направим от Него трима, знаете какво ще стане. Името ви ще бъде зачеркнато.
Никой, никакъв протестант, нито пък първата църква, не са вярвали в трима богове. По този въпрос на
Ницейския концилиум се е водил голям спор. Хората на „триединството“, които вярват в Троицата и са
направили католическата църква, са минали напъпно към „триединството“, като са направили от Бога три
личности. Другата група е вярвала, че Бог е „Един“, минали на другата страна и станали „унитари“. И двете
групи са изкривени.
Исус не е могъл да бъде Свой собствен отец, нито пък е могъл да има друг баща – тогава биха били три
бога. Но това не може да бъде. Ако Неговия Отец е друга личност, а не Той и ако Святия Дух е още друга
личност, то тогава Той е извънбрачен. Библията казва, че Негов Отец е Святия Дух. (Мат. 1:18-20) Ако
имаме Святия Дух, то това не е Святия Дух като друга личност, това е Отец, в името на Святия Дух, който
ни използва за Свое служение. Този Дух навремето е пребивавал в един Мъж, наречен Исус, върнал се е
обратно и сега е в нас. Същия Бог Иеова. Виждате ли го?
Не съществуват трима богове. Трите божества са взаимствани от езичниците. Ако имате възможност да
бъдете тук цялата седмица без предубеждение и да следите църковната история от книгите, които имам, ще
се убедите, че всичко съвпада. Историците не са имали предрасъдаци. Те са записвали нещата така, както са
се случвали.
Вижте как се е промъкнало при Лутер, как е порасло при Уесли и днес, в последното време ни е
открито – кръщението на името на Отца и Сина и Святия Дух. Внимавайте как е влезло в католическата
църква, в тьмния век, как се е раздвижило при Лутер и Уесли, но в Лаодикия (на края), е трябвало да бъде
открито.
Тази вечер ще започнем да разглеждаме седемте послания, които по времето, когато е била писана тази
книга (Откровение), са били адресирани до седемте църкви в Мала Азия. Тези църкви по онова време са
имали отличителните знаци на бъдещите времена на църквата. По онова време е имало и други църкви,
например и в Колос, но тези седем Бог ги е избрат заради характеристичните им знаци.
Така че Го виждаме веред седемте златни светилника. В ръката Му имало седем звезди. И както четем в
20ти стих на първата г лава, това са седемте ангела на седемте църкви. Това откровение по времето на
Библията още не е било разбираемо. Какво би ги ползвало да знаят, че ще трябва още хилядолетия да бдят и
да чакат, докъто Исус се върне. Не им е било дадено.
И на вас католици, лутерани, методисти и така нататък, искам да ви кажа, че и на Мартин Лутер не му е
била дадена такава светлина, която имаме днес за Словото. И Джон Уесли не е имал. Джон Уесли е
проповядвал посвещението, което Лутер не е знаел. Светлината идва тогава, когато ни е необходима. Бог го
изрича, но то не е открито, скрито е пред очите ни до деня, в който Бог може да ни го открие. Аз съм
сигурен, че има още много неща, за които не знаем нищо. Така е. Ако вземем цялата книга Откровение ще
намерим още седем печата, които са запечатани на края на Книгата. Не е написано дори и в тази Книга.
Тези печати би трябвало да бъдат отворени по време на този период. Тези последни седем тайни на Бог
трябва да бъдат открити. О, бих искал цяла зима да говоря на тази тема – седемте времена на църквата.
Когато Йоан чул онези седем гръма, било му е заповядано да не пише. Йоан чул глас и книгата била
запечатана. Била е запечатана на задната страна със седем печата. И в дните, когато тези печати ще бъдат
отворени, ще се изпълни тайната на Бога. Бог ще бъде познат в Своята църква; не в три личности, а в една.
Тайната на Бога ще бъде изявена. Ако всичко това ще бъде изявено напълно, тези седем тайни трябва да
бъдат изявени на църквата, защото църквата ще живее под инспирацията на Святия Дух. Той се движи сред
нея и доказва, че е жив чрез чудеса и знамения. Той живее веред нас и ние се покланяме на живия Христос,
който е веред нас.
Никога нищо не очаквайте от големите общества и от големите неща. Когато стигнем до петдесятния
период, ще разберете къде са паднали. Думата „Лоадикия“ значи „богат, който не се нуждае от нищо“.
Обаче са голи, сиромаси, слепи, окаяни и не го знаят. Виждате ли го? Търсят богатство, строят големи
сгради и т.н.
В очите на света църквата винаги е била считана за нещо нечисто. Хората са я ненавиждали, била е
евряна в ъгъла и е живяла където и да е. Прочетете си Евреи 11, последниге шест, или осем стиха; в овчи и
кози кожи; по пустините, иланините и пещерите, в лишения, бедствия и страдания. Как ще се сравни
нашето свидетелство с тяхното в дните на съда? Виждате ли хората на онези дни?
Така. имаме седем периода на църквата, които бих искал да нарисувам. Съмнявам се, че тези, които
седите отзад ще го видите. Ще го издигна горе, за да можете по-добре да го разберете.
Църквата е започнала на Петдесятница. Някой може ли да го отрече? Не, със сигурност не. Църквата е
започнала на петдесятница с петдесятно благословение, била е предузнана чрез Исус Христос и е трябвало
да продыши със същото благословение и със същата вест до последния ден. Неговата последна поръчка към
църквата я намираме в Марк 16: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. И тия
знамения ще придружават повярвалите…“
Тази вечер искаме да започнем от тук. Искаме всяка вечер да вземем една част, докъто стигнем до
нашето време. Виждаме Неговото поръчение.
Първата църква е в Ефес. Втората – в Смирна. Третата в Пергам. Четвъртия период е Тиатир, петия
Сардис, шестая Филаделфия и седмия – Лаодикия.
Първия период е започнал, когато в 53 година Павел, по време на мисийния си път е основал църквата в
Ефес. Бил е неин пастир до 66г., когато е бил убит. След неговата смърт, пастир на тази църква е станал
Йоан и е продължил делото. Първия период на църквата е траел до 170г., когато е започнал периода на
Смирна.
След периода на Ефес. в годините от 53 до 170, идва периода на Смирна от 170г. до 312г. След това е
периода на Пергам -312 -606г. А от 606г. до 1520г. е тьмния период – Тиатир. След това идва периода на
реформация – Сардие – и е евършил в 1750 г. След него е периода на Филаделфия, който е продължил от
1750 г. до 1906г. В 1906 г. започва периода на Лоадикия и не знам кога ще свърши. Но предсказвам, че ще
свърши в 1977 г. Предсказвам, но това не ми го е казал Бог. Казвам го въз основа на видение, което ми даде
Господ преди няколко години. Пет от тези неща вече се изпълниха.
Кой от вас тук си спомня виденията, които имах? Беше ми показано, че Кенеди ще бъде избран за
президент и че жените ще получат право да гласуват. Рузвелд ще изведе света от войната, а Мусолини ще
нападне Етиопия, но това ще бъде краят му. После ще умре. Ще настанат разни „изми“ и всички ще се влеят
в комунизма.; времето па Хитлер. Мусолини, нацизъм и т.н., ще свършат в комунизма. 11 години преди
това. Той каза, че ще воюваме с Германия. Че Германия ще има крепости от бетон; Зигфридовата линия.
Всичко стана точно така. След това техниката така ще се развие, че ще бъде конструирана кола във формата
на яйце.
Тези видения ги получих на мястото, на което днес стой църквата на Христос – близо до
сиропиталището. Чарли Курн, мисля че днес е тук, тогава живееше в онази къща. Това се случи една неделя
сутринта около седем часа. Беше казано, че ще бъде конструирана кола, която няма да има волант, а ще
бъде управлявана от някаква сила. Днес вече я има. Управляват я с магиетизъм чрез радар. Достатьчно е да
настроят радара, да се определи целта и тя ви завежда в целта. Не е нужно да се управлява с волант.
После беше казано: „В това време в Америка ще се издигне една силна жена.*’ Беше много хубаво
облечена, обаче сърцето и беше отврат ително. Под това си направих забележка: Може би това е
католическата църква. Жените получиха право да гласуват и така може да бъде избран извратен мъж. Точно
така стана. Беше казано, че това е само началото.
Веднага след това видях този народ разкъсан на парчета. Щом каго станаха първите неща, ще стане и
това. Затова съм тук тази вечер и се опитвам да го обясня на хората в Джеферсонвил. Защото се подготвям
скоро за мисиен път. Не знам кога ще бъда отзован, или взет от тук. Не знам. Искам да съм сигурен, че съм
показал на църквата часа, в който живеем, защото съм отговорен пред Бог за това.
Според Писанието всяка църква е имала свой ангел. Колко от вас знаят какво се има впредвид с думата
„ангел“? Това значи вестител, известител. Имало е седем ангела на седемте църкви, което значи седеем
вестители Това са били онези седем звезди в Неговата ръка. Тези звезди в ръката My е трябвало да
отразяват светлината на Неговото присъствие в тъмнината, до времето, в което живеем.
Звездите отразяват светлината на слънцето през ноща, за да можем да имаме достатъчно светлина да се
ориентираме в тъмнината. Установяваме, че тези ангели са имали своята определена задача, време и място.
Братя, днес няма да успеем да минем всичко, макар, че вече знаем кой е ангела на първата църква. Но ще
бъде нещо превъзходно и тайнствено, когато ще разглеждаме ангелите на другите периоди на църквата.
И така, ангела на първата църква е бил Навел. Той е основал църквата в Ефес. Бил е Божи вестител –
ангел на църквата в Ефес. За останалите може би няма да се съгласите с мен, но аз съм прекарал дни и нощи
под инспирация, докъто Святия Дух ме помаза за това. Затова го знам. Наблюдавайте тези мъже, които са
били избрани, ако сте историци.
Тези мъже, които имам и за които знам чрез откровение, че са ангели на другите църкви, са имали
същото служение както онези в начапото. Това служение не може да бъде променено. И до края трябва да
бъде както на Петдесятница. Вие, историците, сигурно няма да се съгласите с мен, че ангела на църквата в
Смирна е бил Иреней. Много от вас биха могли да твърдят. че е бил Поликарп. Но Поликарп е бил наклонен
към организацията, към това, от коего по-късно е възникнала католическата религия. Иреней е бил мъж.
който преживял Божията сила, говорел е нови езици и служението му е било съпровождано от чудеса и
знамения. Бил е Божи ангел, който след мъченическата смърт на Поликарп е взел светлината и я е превел
нататък.
Иреней е бил ученик на Поликарп, който пък е бил заедно с Павел и Йоан. Иреней е заел неговото
място и е понесъл светлината нататък.
Ангела, който е носил светлината в Пергам е бил Мартин. Мисля, че на земята не е имало друг мъж,
освен Господ Исус Христос, който да е бил така пълен с Божията мощ, както Мартин. Вярвал е в
петдесятното благословение, в чудеса и знамения. Когато дошли да го убият. той си оголил шията. Един
мъж извадил меча си да го убие, но Божията сила го повалила на земята. Тогава припълзял към него на
колене и го молел за опрощение. Амин. Мартин е бил ангел на църквата
Друг случай. Обесили един брат. Той отишъл да го търси. Когато дошъл на мястото, на което го
обесили, намерил го мъртъв, с изпъкнали очи. Отишъл при него, легнал върху него и се молил около час на
Нога. После Божията сила дошла и онзи мъж станал. Хванал го за ръка и си отишли заедно. Това е
отбелязано в историята точно както за Абрахам Линколн и Джордж Вашинктон.
Да, Мартин е бил ангела на църквата в Пергам.
По това време светската и религиозна власт се обединили. Това е било времето на прехода към
католицизма.
Ангела на църквата в Тиатир е бил Колумб.
Ангел на църквата в Сардис е бил Лутер. Думата „сардис“ значи „смърт“. По това време са имали име,
но не Неговото. „Зияя, че на име си жив, но си мъртъв.“ (Откр.З:!) Вижте как са кръщавали тогава, след
като са излезли навън. Ангела на Сардийската църква е бил Мартин Лутер – реформатора.
Ангела, вестителя на църквата във Филаделфия е бил Джон Уесли. Още не свои имена. Наградата е
бяла дреха и името в книгата на живота. Наскоро знаем кой е ангела на църквата в Лаодикия. Но един ден
ще дойде. Може и да е вече на земята. Вие знаете, че Лаодикия е периода, в който живеем ние. Бог е изказал
осъждението Си над него.
Сега ще се върнем към Писанието, отново към първия период на църквата. Много неща съм си записал
и ще ви помоля да слушате внимателно.
Първата църква в Ефес е била порицана заради делата, които е вършела без любов. Наградата е била
дървото на живота. Църквата в Смирна е била преследвана и е мреминала през мъки. Наградата е бил
венеца на живота. Гретата църква е била Пергам; време на фалшиви учения, лъжи на сатана, усгановяване
на власта на папата, обединяване на църквата с държавата. Наградата е била скритата манна и бяло камъче.
През периода на Тиатир е започнало преследването от папата. Това е бил тъмния период. Наградата е власт
над народите и зорницата. Това се отнася за малцинството, което е останало вярно.
Сардис е периода на реформацията. Но името е останало скрито. Имали са говорихме за книгата на
живота и за съда при второто въскресение. Но светиите ще бъдат променени и ще бъдат взети без да отидат
на съд.
Периода на Филаделфия е бил период на братска любов. Време на мисии и отворени врати. „ще го
направя стьлп в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя
Бог…“ Това време е свършило около 1906 година.
Хладкия период на Лоадикия е богат и от нищо не се нуждае, но в действителност е гол, сляп и окаян.
На победителите от този период е обещано да седнат с Господа на Неговия трон.
Тази вечер бихме искали да се занимаем с първия период на църквата. Знаем Кой е Той, защото се е
открил. Той е Бог. Както вече казах, този период е траел от 53г. до 170г. Ефес тогава е бил един от наголемите градове в Мала Азия и е бил наричан третия християнски град. Първия е бил Ерусалим, втория
Антиохия и третия Ефес. Той е бил тьрговски и занаятчийски център под римска власт. Говорело се е на
гръцки. Историците вярват, че Йоан, Мария, Петър, Анрей и Филип са погребани там. Бил е прочут с
архитектурата си. Християнството е започнало да се разпространява между Евреите, които са живели там
през 53, или 55 година чрез Павел, който донесъл евангелието.По- късно апостол Павел е останал там три
години и учението му много е повлияло тамошните вярващи. Тимотей е бил първия епископ на църквата в
Ефес. Павел е писал на Ефесяните. По време на неговия живот е била голяма църква. Ефес значи
„отслабване, отпадане“.
Бог е характеризирал църквата в Ефес като отпаднала. „Зная твоите дела, труда и търпението ти…“
Бог ги е порицал затова, че са оставили първата любов, отстъпили и не посели повече светлината. Гази
църква не е била подведена. Те са отстъпили, като не са останали в съвършенната любов. Посели са плодове
без любов, коего довело до отпадането им. Наградата е била „На този, които победи ще дам да яде от
&ьрвото на живота, което е веред Божия рай.“ Тук има нещо великолепно. Дървото на живота са
споменава само три пъти в Битие и три пъти в Откровение. Първия път е споменат във връзка с Едемската
градина и това дърво е бил Христос. И три пъти е писано за него в Откровение. Това е бил Христос в рая. О,
това е скъпоценно. Бог да ни благослови.
Да започнем да четем за първия период в Ефес в Откровение 2:1:
„До ангела на ефеската църкви пиши: Така казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата
Си, Който ходи веред седемте златни светилника;“
Вестителя – ангела е бил Павел. Исус Христос, Всемогьщия Бог е ходел веред седемте златни
светилника. Какво прави? Той не казва, че ходи в един от тези светилници. Той ходи веред всичките. Какво
ни показва това? Че Той е същия Бог вчера, днес и завинаги, във всеки период на църквата и във всеки
вярващ. Той идва със Святия Дух във всеки период при всички хора. Същия вчера, днес и завинаги. Той ги
държи в десницата Си. Десницата ни говори за авторитет и сила. Той държи седемте посланника на седемте
периода на църквата под Своята власт в десницата Си.
О, толкова ми харесва да видя как Той, Христос, ходи веред тези периоди на църквата как се открива на
Своите Си в тъмните периоди, докъто междувременно църквата е ставала формална и е отпаднала.
Някой от тях отишли натам, други насам, но една малка част от църквата се е държала здраво и
Христос е действал веред тях, потвърждавал е Словото Си и ги е превеждал. Когато се занимаем с тези
неща подробно, ще ни бъде лесно да разберем как сме сгигнали до гова място, на което се намираме сега.
Вярвам, че ще можем да видим нещата по правилния начин. (Брат Бранхам пише на дъекага) Това е
период на църквата. Това е Петдесятница. Втори период, трети, четвърти, пети, шести и седми. Сега
внимавайте. Църквата е започнала на Петдесятница. Колко от вас ю вярват? Виждаме какво е станало на
Петдесятница. И после виждаме как църквата се е върнала назад. Светлината е намалявала до момента, в
който истинската църква е излизала навън.
Църквата може да бъде и съвсем малка. „Там, където са събрани двама, или трима в Моето име, там
Съм веред тях.“ Когато се съберат – в какво? В името на методистите, или на баптистите? Или в името на
петдесятните? В името на Исус! Където и да са събрани двама, или трима. Колкото и да са малко. В
последните дни ще бъдат толкова малко, че Той ще трябва да избърза да дойде, като съкрати дните, защото
иначе няма да е спасен нито един човек.
Виждаме. че петдесятница е била началото и е започнало с апостолите. Той, великия Бог ходи между
тях. Във всички периоди е трябвало да се извършват същите големи чудеса, защото Той ходи веред тях.
Кого благославя Той? Своя народ, който е събран в Негото име. Бих искал да следите това, докъто се
занимаваме с отделните църкви. Тази църква имала името на Исус, онази имала името на Исус. И другите
имали името на Исус. Но четвъртата църква го загубила. Тази лутеранска църква имала име като че са живи,
но били мъртви. Така е останало до края на този период. Между шестия и седмия период има отворена
врата, която връща отново Неговото име в църквата. Внимавайте, за да разберете дали това истина, според
както четохме в Писанието. Те са се оказали между два периода.
Утре вечер ще се огштам така да го направя, че да го виждате всички. Може би ще дойда още след
обед, за да имам време да нарисувам всичко, за което бих искал да говоря. Ако имате и някакви
исторически книги, можете да ги донесете със себе си. Също така може да си запишете кои са и да отидете
да си ги купите, за да може да ги четете. Четете и всичко сверявайте, за да видите дали всичко е така.
Сега ще четем първия стих. Какво има в него? Поздрав.
„звезди в десницата До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте
Си, Който ходи веред седемте златни светилника; Това е поздрав. Във втория и третия стих ги хвали:
„Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал
ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги на.нерил лъжливи.“
Виждате ли? Заблудата е започнала още от първия период. От там води началото си. Защото избраните,
истинската църква, която е искала да следва библейските приказания и която е имала словото на Исус и
свидетелството My, е започнала да се отдръпва. Нещо започнало да се случва. Обявили се фалшиви
учители. Това са били хора, чието учение е противоречало на Писанието. Мъчели се да прибавят и отнемат
от там някой неща. Затова Той е дал на църквата Си Откровение и е казал: „Който отнеме, или прибави
нещо. Бог ще му отнеме дяла от книгата на живота.“ Брате, това значи, че си погубен. Не вмесвай нищо в
Божието Слово. Не гледай на това дали някого ще го заболи, или някой нещо ще каже. Кажи го точно така,
както е писано. На нас не ни трябва нещо „велико“, или нещо „различно“. Не ни е нужен свещенник, който
да ни го изтълкува. Бог, Святия Дух е тълкувагеля. Самият Той е тълкуванието.
Ако добре сте внимавали. там се казва: „Вие сте се отвърнали от фалшивите и лоши учители, след като сте
разбрали, че лъжат.“ Те имат вид на благочестие. Забелязвате ли, как още тогава църквата е започнала да
става формапна? Започнали да се присмиват на тези, които са били под инспирацията на Святия Дух. Не е
ли казан Исус: Благословени, които са преследвани заради справедливоста?“ Той не е казал, че църквата
трябва да бъде формална. Той е казал: „Радвайте се, защото наградата ви в небето е голяма. Точно така са
преследвали и пророците преди вас.“ Това го е казал в проповедта на хълма в Мат.5: „Блажени сте.“ Ако ви
се подиграват за любовта ви към Господа, това вече е благословение. Ако ви проклинаг, тогава върху вас
идва Божието благословение. Проклятието ще се върне обратно към тях, както е станало с Валак. Бог
благославя, защото: „Блажени сте, ако ви се присмиват заради името Ми.“ Заради името Му сте
благословени.
Така че направили са си някакъв вид благочестие. Тук искам да кажа нещо. Забелязали ли сте, че от
всяко съживление са излезли близнаци, – вие, проповедниците, може да го проверите – както при Исаак и
Ревека. Исав и Яков. Исаак и Ревека родили близнаци. Бащата и майката са били святи и им се родили
двама сина. Исав и Яков. И двамата са били религиозни. Що се отнася до Исав, възможно е в делата си и в
държанието си да е бил по – справедлив от Яков. Знаехте ли го това? Яков все се въртял около майка си.
Исав работел. Донесъл дивеч за стария си баща, който бил пророк. Грижел се за него. Обаче грижата на
Яков била как да спечели първородството. Не било важно колко време минало и какво трябвало да направи,
главната цел в живота му била да спечели правото на първороден. А Исав се отказал от него.
Виждате ли сега телесния човек? От всяко съживление излизат две групи хора. Телесния човек идва
пред олтара и казва: Да, приемам Исуса Христа като свой Спасител.“ После си огива и какво става? По –
късно чуваме за него, че свършил в някаква студена, формална църква, защото си мисли. че: „Като
принадлежа към тази църква. съм точно толкова добър, колкото и останалите. Не съм ли като този, или
онзи? Каква е разликата, след като съм член на църквата? Да, разликата е много голяма. Вие трябва да се
новородите. Вие трябва да придобиете правото на първороден.
Яков не се ингересувал дали му се присмиват. Било му е все едно как ще го спечели. Много хора не
искат правото на първороден, защото си мислят, че не е „популярно“. Не искат да следват призива от
олтара. Не искат да се преклонят и да плачат. Не искат да се откажат от няколко вечери, или каквото и да е
свързано с това. Много жени не искат да плачат, за да не си размажат грима. Не го казвам като виц, не го
приемайте така. Говоря истината. Те просто не го искат. Не искат да се новородят, защото то носи със себе
си различии неща. То е точно както и с телесното раждане. Винаги има някакво напрежение. Абсолютно все
едно къде става, в къщи, в яслите, в болницата, винаги е неприятно. Така и новораждането е нещо
неприятно. Амин. Ще правите неща, за които никога не сте и помисляли, че ще ги правите. После може да
стоите на някой ъгъл на улицата и да пеете хваление на Бога. Алилуя! Слава на Бога! Слава на Бога! Защо?
Защото останалите ще си мислят, че не сте в ред. Същото станало и с апостолите. И с дева Мария. И тя се
държала като пияна. Хората били възмутени от държанието и. Но точно това възмущение е необходимо, за
да се изяви живота. Амин. Само когато нещо умре и изтлее, иначе живота не може да покълне. Само, когато
човек умре и изтлее в собствените си мисли и представи, иначе Христос не може да се засели в сърцето му.
Ако следвате собствените си мисли и си казвате: „Сега ще отида при олтара. Господи, аз съм кротък човек и
бих искал да Те приема. Готов съм да давам десятъци и каквото трябва да правя.“ Не, вие трябва да
изтлеете. Трябва да умрете за себе си и за своите си мисли. Позволете на Святия Дух да поеме всичко и да
направи от вас това, което иска. Не е приятно. Сигурно не се слуша много приятно, но е истина. Не знам как
бих могъл да ви го обясня по друг начин, че да го разберете. Какво повече би могло да възмути в онзи ден
многооуважаемите Евреи ог хора, които говорели гьгниво. Знаете ли какво значи „гьгниво“? Нови езици –
като че ли били пияни. Точно това правели. Изглеждапи като пияни. Хората казвали: „Тези са се опили със
сладко вино.“ Но после, когато един от тях дошъл на себе си, казал: „Искам да ви съобщя нещо, обърнеге
внимание на думите ми! Тези мъже не са пияни, какго си миелите.“ И като се обоснован на Писанието
казал: „Сега се изпълва пророчеството на пророк Иоил: „Че в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа
Си на всяка твар.“ Така се родила църквата.
Колко от вас вярват, че Бог е вечен? Така че Той не се променя. Ако това е бил плана Му за църквата в
началото, то и в края тя трябва да бъде същата. Той не може да се промени. Как ще го замените с подаване
на ръка, поръеване с вода, или други работи, които тогава не са били? Всеки апостол е изхождал от това,
което е било в началото.
След като Святия Дух слезъл в дома на Корнелий, Петър казал: „Може ли някой да забрани водата да
не се покръстят тези, които приеха Святия Дух, както и ние?“ И заповядал да ги покръстят в името на Исус
Христос. Това е истина.
Според 19 глава, Павел намерил едни щастливи, радващи се хора, които славели Бога. Той ги попитал:
„Приехте ли Святия Дух, като повярвахте?“ А те му отговорили: „Даже и не сме чули дали има Свети Дух.“
Попитал ги още: „А как сте покръстени?“ Отговора бил: „В Йоановото кръщение, мъжа, който е покръстил
Исус.“ Но Павел им казал: „Това не е достатъчно.“
Петър видял какво се случило на Петдесятница. Той е имал ключовете на небесного царство. И Павел
им обяснил, че трябва да се покръстят още един път. И ги покръстил на името на Исус Христос. След това
им положил ръце и те приели Святия Дух, със същите признаци, както в началото. Започнали да говорят
нови езици и да пророкуват. Така е било с църквата през всичките периоди. Такова е било нейното
началото.
Господ е казал: „Зная делата ти, груда ти и търпението ти.“ Зная всичко. Аз Съм този, Който ходи веред
седемте светилника. Зная всичките ти работи, търпението ти, делата ти, любовта ти, всичко. Знам всичко,
каквото сте правили. Изпитал си ония, които са се представяли за апостоли и си ги намерил лъжливи.“
Цитирам свободно, нали разбирате? Не съм отговорен за това. Той е казал, че са били лъжци. Библията
казва: Изпитайте ги! „Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му стана познат чрез видение, на сън ще му
говоря. И когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая
дума Господ не е говорил. Тогава не го слушайте, защото няма Моего Слово.“ Виждате ли, ако е Неговото
Слово, тогава ще се изпълни това, което е казано.
Така че гогава станало ясно, че онези учители не говорели по Библията. Те са се опитвали да внесат
нещо ново. (Бих искал сега много до внимавате, докъто стигнем до ядрого.) Той им казал: Знам, че сте били
тьрпеливи, че сте изпитали онези, които се наричат апостоли и сте разбрали, че не са. Те е вярно. Ние имаме
само един посредник (ходатай) между Бога и човеците, наистина не са.
Както вече казах – от всяко съживление се раждат близнаци. Единия е духовен, а другия телесен –
земен. „Член съм на църква и съм точно толкова добър, колкото и другите.“ И това съживление донесе
същото. С всяко съживление е било така. Но времето на Лутер, на Уесли, на Иреней, на Колумб и на
Мартин. Същото е и сега веред петдесятните. Така е. Виждате ли как са еяли своето семе. Строили са
големи, красиви катедрали и отпаднали. Стоят там и повтарят „апостолската изповед на вяра.“ „Вярвам в
светата католическа църква и в общението на светиите.“ Всеки, който вярва в общение с мъртвите светии е
спиритист. Всеки, който влиза в общение с умрели е от дявола. Това Човека Исус Христос. Това е. Така е
поучавал апостол Павел. Вие, католиците гвърдите, че първия папа е бил Петър. Но той е ходил с Исус.
Павел казва: Един е посредника между Бога и хората. А вие днес ги имате хиляди.
Защо толкова много неща са се променили, щом като църквата е непогрешима и не се променя? Какво е
станало? А как стой въпроса с вашите латински литургии? Къде в Библията ще намерите тази „апостолска
изповед на вяра“? Ако апостолите са имали някаква изповед на вяра, то тя е била „покайте се и нека всеки
да се покръсти на името на Исус Христос за прощение на греховете…“ Никъде не съм чул апостолите да са
говорели нещо друго. Но когато се е формирала римско-католическата църква със своето „Вярвам в Бога
Отца, Сътворителя на небето и земята…“ били са установени разни безмислици, които въобще не са в
Библията. Всичко, което не е в Библията, е било измислено от хора. Всички тия молитви и работи са били
измислени от хора.
Днес виждаме, че протестантите са приели от тях разни работи. Както каза Били Грехем в неделя:
„Хората са толкова дълго в извратеното, че им се струва, че това е правилното, макар и да е извратено.“
Това е така. Радвам се, че това беше казано на глас. Както знаете Били Грехем получи Святия Дух чрез
служението на Джорд Джефрис. Един ден той ще излезе. Засега Бог го използва там. Той разтърсва
царството им както никой друг. Вижда се, че зад неговото служение стой нещо. Много повече, отколкото
зад онези проповедници, които подават ръце. Да.
Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал
опии, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. Намерил ги лъжпиви. Как ще
го разберете? Техните проповеди не са според Библията. В Евреи 13:8 се казва „Исус Христос е същия
вчера, днес и завинаги.“ Обаче някой казват: „Ах, дните на чудесата са преминали.“ Те лъжат. Библията
казва: „Покайте се и нека всеки един да се покръсти в името Исус Христово за прощение па греховете
ви.“ Всяко място в Библията, в което се говори за това. се казва същото и всеки, който е бил покръстен по
времето на Библията е бил покръстен на името на Исус Христос.
Ако някой нарежда кръщение чрез порьеване, или по някакъв друг начин, такъв човек е лъжепророк.
Не смятам, че обиждам някого. Но, братя, ние не можем повече да толерираме тези неща. Време е да
сложим настрана меките ръкавици и да говорим правилно евангелието. Това е истината. Покажете ми друго
нещо, което да е истината. Покажете ми кой и кога е бил покръстен по друг начин, освен на името на Исус
Христос до възникването на католическата църква. Ако вие сте били иокръстени по друг начин, били сте
вкръстени в католическата църква, а не в хриетиянеката. В епиеанието им Неделен гост имаше един цитат
от катехизма им. „Ще бъдат ли спасени и протестантите?“ „Да, много от тях ще бъдат спасени, защото
практикуват нашето кръщение.“ И други неща бяха Казани. Те имат претенции да са според Библията, но тя
казва: „Нека всеки да се покръсти в името Исус Христово.“
Но те са го игнорирали и използват формулата „В името на Отца и Сина и Святия Дух“. Другите се
подчиняват на това. Обаче това не е християнското кръщение. Това е католическо кръщение. Чухте ли го
това добре? Били ли сте покръстени с християнското кръщение? Става въпрос за Исус Христос, а не за
някакви титли.
Сега към третия стих, „и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил.“ И за
Моето име. Забелязвате ли го? Те са работели търпеливо. Действали са за името Му Виждате ли как тази
църква здраво се е държала за Неговото име? Бъдете внимателни, когато през седмицата ще взимаме
последователно всичките неща и ще видите как с времето е избледнявало и след това са дошли с друго име.
Те са били търпеливи в работата си и са работели за името Му.
Името на Исус Христос е трябвало да бъде издигнато над всяка църква и над всичко. Поставеге Го на
първо място, защото Библията казва: „Каквото и да правите, или да говорите, правете го в името на Господа
Исуса Христа.“ Така ли е? Каквото и да говорите, или правите… Ако искате да покръстите някого,
кръщавайте го в името на Исус Христос.
Ако искате да правите нещо, но не можете да го направите в името на Исус Христос, тогава не го
правете. Ако някой ви дава да пиете, това не можете да го правите в името на Исус Христос. Тогава го
оставете. Ако някой ви каже: „Ела да играем карти“, това също не можете да го правите в името на Исус
Христос. Оставете го. Не може в името на Исус Христос да разказвате мръсни вицове на женско парти.
Затова отстъпете от тези неща. Вие, жени не можете да носите къси панталони в името на Исус Христос.
Затова не го правете. Бих могъл още дълго да продължавам, но вие знаете за какво става въпрос. Отстъпете
от всичко, което не можете да правите в Неговото име, защото е писано: „Каквото и да правите, правете го в
името на Исуса Христа.“
Досега говорихме за това как ги е похвалил. Сега ще говорим за това как ги е смъмрил. „Но имам това
против теб, че си оставил първата си любое.“ О, бил си търпелив, стоял си за името Ми, обаче имам
нещо против теб… Не бихме ли могли да го кажем днес за нас тук на това място? Да. Вървяхте добре. Бяхте
много търпеливи, издържахте много неща, не сте се отказали от името Ми. Оценявам това и мога да ви
похватя. Това е добре. А също и си изпитал тези, които наричат себе си апостоли и си ги намерил, че са
лъжливи, защото не са според Словото. Всичко това го оценявам, но въпреки това имам нещо против теб. А
то е, че си напуснал първата си любов. Напуснал си любовта, която е била в теб при добрите, стари,
изпълнени със Святия Дух събрания. Навлезъл си във формалното изповядване: „Отче наш….“ Както в
света. Някой някъде дойде с дълга роба и после всички започват да му подражават. Въвели са го и в
хвалението. Всичко е излъскано, косите фризирани, грим, и после пеят хваление.
Преди известно време посетих събрание на Орал Роберте. Бих изгонил едната част от присъстващите.
Беше конференция на християнските гърговци. Бяха ме поканили като говорител. Не беше възможно да се
проведе в хотела, затова се провеждаше в сградата на Орал Роберте. Когато се подготвях в неговата спая,
видях една трупа петдесятни деца, около 40 на брой, на около 16, 18 години, които се подготвяха за някакво
специапно число. Някаква класика – Чайковски, или нещо подобно. Брагята искаха да съберат в събранието
някакъв дар. И всеки един от гях имаше в ръката си чаша за събиране на дарението. Правиха се на слепи и
се шегуваха. Момичетата бяха така гримирани, че с този грим биха могли да боядисат цялата сграда. И те се
наричат петдесятни. Загубили са първата любов.
Съгласен съм с Дейвид Дюплесис, който казва, че Бог няма внуци. При баптистите, методистите и
петдесятните съществуват внуци, но не и при Бога. Той има само синове и дъщери. Не можете да влезете
вътре заради майка си, или баща си. Те са били добри мъже и жени. Но вие трябва да платите същата цена,
както са платили и те. И вие трябва да се новородите, защото Бог няма внуци. Трябва да станете синове и
дъщери, не можете да бъдете внуци. Това е сигурно.
Ако бяхте видели онези жени от една петдесятна църква, в която бях поканен да говоря. Къси коси,
полуоблечени, роклите тесни около телата им. Това са петдесятни жени. Така секси облечени. За тези неща
ще давате отчет в дните на сьда. Ще бъдете виновни за прелюбодейство. Исус е казал: „Всеки, който гледа
жена, за да я пожелае, вече е прелшбодействал с нея в сърцето си.“ Ако вие се излагате на показ така
пред мъжеге, кой е виновния? Вие, или мъжа?
Постъпвайте правилно. Избягвайте въздействието на онзи злия. Вие разбирате какво имам впредвид. Какво
се е случило с вас? Напуснали сте първата любов.
Днес няма да ги видите по ъглите на улиците с инструмент в ръка да пеят и да хвалят Бога. Не, те днес
пеят на сцената класическа музика в дълги рокпи. Виждате ли? Загубили са първата любов. Това се е
случило с църквата още в началото. Държат се като света, обличат се като света, изглеждат като света,
действат като света, възторгват се от телевизионните звезди, не са в състояние да се откажат от любимите
си сериали, напр. „Обичам Зузана“, или нещо подобно. Той просто трябва да го гледа. Не ходят на
молитвени събрания. А когато благоволят да дойдат, дават на говорящия ясно да разбере, че трябва да
свърши бързо, за да могат да бъдат в къщи навреме за филма. Изпълнени с по- голяма любов към света,
отколкото към Бога. Всичко е станало толкова формално. Вече не казват никакво „Амин“. Не отговаря на
характера им. Загубили са го, въпреки, че са петдесятни. Не говоря за другите, които никога не са го имали,
но за петдесятните. Това е вярно. Ако Бог е смъмрил първата църква заради това, Той я смъмря и днес..“
„Но имам това против теб, че си оставил първата си любое.“ Едно време сте имали превъзходно време,
но сте допуснали света да се промъкне вътре и сте станали формални. Все още държиге на името Ми и
правите правилните неща. Иматс гьрпение и работите. Вие сте като мулета. Работите и служите. Вижте. вие
сте заменили милоста и вярата за дела и работа.
Някой ми казват: „Брат Бранхам, искам да ти бъде известно, че аз се грижа за вдовиците.“ Това е много
добре. Но къде е първата любов, която имахте едно време? Къде е радоста, която имахте? Още Давид е
извикал: „О, Господи възвърни ми радоста от спасението,“ Къде се молят днес по цяла нощ със сълзи на
очите? О, Библията е прашна, покрита с паяжина. Днес се четат любовни разкази, новини и т.н. Неща, които
би трябвало да забранят да издават. Мястото им е в кошчето за боклук. Ние петдесятните се нахвърляме на
тези неща като мухи на боклук. Това е истината. О, милост! Абсолютно необходимо е да се върнем към
първата любов. Обратно към Петдесятница!
По-добре да обърна листа. Надявам се че разбрахте какво е последствието от напускането на първата
любов.
Сега смъмрянето: „И тъй, спомни си откьде си изпаднал, и покай се, и вьрши първите си дела; и
ако не, ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш.“
„Единствено ако се покаете.“ Например, ако имате благословен от Бога и изпълнен със Святия Дух
пастор, не се опитвайте да го притискате до стената, като казвате: „Ако каже нещо против униформата на
хора, тогава да си ходи.“ Не се грижете за това. Той ще си излезе и ще предпочете да проповядва на
камъните на улицата, отколкото да прави компромиси.
Ако имате такъв проповедник, който ви казва истината, би трябвало да хвалите Бога, да оставате в
Святия Дух и да дадете слава на Бога, защото ви се обяснява, че отивате към погубление когато се отнасяте
безотговорно към Словото.
Днешните хора се държат така, като че ли има само един живот и то т\к на земята.Не разбирате ли, че
имате душа, която един ден ще бъде взета от тук? Тук на земята решавате къде ще бъдете във вечноста. Как
живеете вие? В сърцата си имате злоба и ненавист, но търчите на събранията на църквата. О, милосърдие.
Засрамете се! Така опозоряваге Христос. Не го ли правим? Не са пияниците и прелюбодейците тези, които
вредят на църквата. Вредят и такива, които наричат себе си християни. Ние знаем кой е пияница и
прелюбодеец, но когато нашите сестри се обличат като прелюбодейки, това вече е друго. Тогава е засегната
църквата. Ако мъж пие като пияница, засегната е църквата. Те се наричат християни, обаче правят всичките
тези неща. Хората ви наблюдават. Всеки, който изповядва името на Исус Христос, нека се отвърне от греха
и безправието. Отвърнете се! И аз и вие, ние всички още на сме такива, каквито ни иска Исус. Сега е
времето да изоставим греха, който така лесно ни хваща и да довършим пътя в търпение. Проповедници,
братя, това е така.
Мислете за това и се покайте, защото ще преместя светилника ви от мястото му. „Ако не се покаеш и не
се върнеш там, където си бил в началото, ще ви взема пастора и ще го заведа на друго място.“ Той ще го
постави там, където ще може да свети. Това не е ли сериозна забележка? Крайно време е църквата да се
покае. Крайно време е вие, петдесятните да махнете от подиумите тези елегантни учени и да поставите на
тяхно място старомодни проповедници, които ще ви говорят истината. А не такива, които ви потупват по
рамото и са спокойни с голямата заплата, които използват психологията, правят благотворителни неща,
конни състезания и подобии работи. Крайно време е да се върнете към евангелието. Дори ако сте малко на
брой, писано е: „Там, където се съберат двама, или трима в Моето име, Аз Съм веред тях.“ „Покайте се,
защото иначе ще дойда и ще преместя светилника от местото му и ще го поставя на друго място, за да
свети.
Е, шестая стих ще ни създава неприятности. „Единствено ако се покаете, иначе Той ще дойде и ще ви
вземе проповедника.
„Но гшаш това…“ Сега това да не го пропуснете. До тук виждаме връзката до днешно време. Добре ли
се чуствате всички? Амин! Бързате ли? Добре.
„Но имаш това… “ Тогава са имали нещо.
„Но имаш това. че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя. “
Когато днес седях в кабинета нещо си записах. Бих искал да го чуете. От шестая стих се разбира, че Бог
и истинската църква са в съгласие: „мразиш делата на николаитите.“ Това е истинската лоза, истинската
църква, която е била в Ефес.
Мислете върху това, че във всяка църква има телесни и духовни хора. Това са близнаците, които се
раждат във всяко съживление и са във всяка църква. Започнало с в първия век на църквата и продължава до
днес. В периода на Тиатир. формалните са били в превес. Лутер е подгогвил изхода и сега отново всичко се
наклонява обратно. Забелязвате ли тази формална религия? Между тях и католиците няма никаква разлика.
Всичко е еднакво. Всяка организация е потопена в гова. Бог никога не е организирвал Своята църква. Но тя
се е опитвала да го направи още тогава. Внимавайте дали това е така. Искам да ви покажа, че организацията
е под проклятие. Но новозаветната църква не я е познавала.
Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя.
Истинската лоза мрази формализма на николаитите. И Бог го мрази. Това. което в църквата в Ефес са
били дела, по-късно, в Пергамската църква е сганало учение. В първата църква са били дела, по-късно,
учение. Чухте ли го добре? Разбирате ли го? В Ефес са били дела. В Пергам се е превърнало в учение.
Започнало е незабелязано. Набързо ще видим какво е било. Николаитите са онези вълци, за които говори
Павел.
Ще изеледваме това слово по-подробно. Проверих в гръцкия речник, за да разбера смисъла.
„Николаити“ произхожда от думата „Нико“, която означава „да поразя“, „да подчиня“. „Николаити“ значи
„да поразя и подчиня лаиците“, т.е. вярващите. Те са се опитали да превземат църквата, в която Бог е
поставил пастири, в която Святия Дух е действап чрез дарове и са установили учение на епископи, папи и
т.н. „Мразя ги!“ И ги мрази и днес. „Николаити“, подчинение на лаиците.
Под „лаик“ се има впредвид църквата. Лаици са църквата – да ги победят, да ги подчинят, да решават за
тях. С други думи, отстранили от църквата освещението и цялата сила преместили върху духовенствого.
Позволили са на църквата да живее както си иска, защото свещенниците са били светиите. Святия Дух,
чудесата и знаменията са отстъпили от хората и всичко е било пренесено върху „святото“ духовенство.
Святия Дух бил отхвърлен и сменен със свещенници. Виждате ли какво е станало?
Най-напред са били дела в църквата, а после се е превърнало в учение. Всичко това е било осветено
чрез Лутер, но впоследствие и те са се върнали обратно и са въвели епископи, кардинали и т.н.
Кой друг е глава на църквата, освен Той -Исус. Амин! Сега се чуствам много добре. Святия Дух е бил
изпратен в църквата, за да я ръководи, и не само проповедника, но цялото събрание. Не само проповедника
е свят, но цялата църква има Святия Дух. Вместо да предадат всичко на Святия Дух, те са дали на
Господната вечеря друг смисъл и го наричат „святост при олтара“, което значи Святия Дух. Как е възможно
парче хляб и глътка вино да бъде Святия Дух? Ако това беше вярно, тогава в Деяния 2 щеше да е написано
следното: „Когато дойде денят на Петдесятница, дойде римски епископ и каза: „Изплезете си езика и аз ще
ви положа на него една вафла“. После той пи от виното и каза: „Сега приехте Святия Дух.“
Мисля, че това е много страшно. Наистина е страшно. Но сега отиваме нататък. Аз бях установен за
проповедник в баптистка църква. Там казват: Ако изповядаш Исуса Христа Като Божи Син, тогава си
спасен.“ И дявола вярва, че Той е Божи Син и трепери. Може би вярва дори и повече от някой членове на
църквата. Дявола вярва в същото нещо и трепери, защото знае какво го очаква.
Сега ще отидем при методистите. Те казват: „Йоан не е потапял, а е поръсвал.“ О, братя, до къде е
стигнало! Когато дошъл деня на Петдесятница, всички са били заедно. Тогава не е дошъл проповедника с
мила усмивка и не им е казал: „Подайте ми ръка в знак на общение и ще запишем името ви в книгата.“ Не,
не е правилно.
Тогава още са знаели добре тези неща. По какъв начин е станало всичко това? Николаитите са
вмъкнали вътре мъже, които са изопачили Словото и са направили деноминация, в която Бог повече не е
могъл да действа. Гам са умряли. Затова Исус казва: „Мъртъв си. Имате име като да сте живи, но сте
мъртви.“ Много са мъртви, но не го знаят.
Той е казал: „Мразя делата на николаитите, които взимат всичко от църквата и го полагат върху святи
епископи, святи кардинали и т.н. Някой от вас петдесятните казвате: „Ще дойде шерифа и ще реши дали ще
може да има събрание с молитва за болни.“ Алилуя! Само Святия Дух може да реши това. Вечното Божие
Слово.
Вие казвате: „Брат Бранхам, ние вярваме, че в Библията е написано да се кръщава на името на Исус
Хрстос, но шерифа каза, че ако го направим, всички ще ни изгони.“ Вървете напред, защото това е истината.
Предпочитам да ме изгонят тук, отколкото там. Ако огнемете нещо от Словото, не можете да влезете там.
По-добре да сте изгонени тук, отколкото там. Ако ви изгонят тук, ще ви приемат там. Принципа е винаги
същия. Оставайте върху него.
Бихме искали да стоим по правилния начин. Братя мои, това са много сериозни неща. Много е важно да
са обяснени по правилния начин. Църквата не може да бъде обучена, докъто Бог не ни заведе обратно на
положената основа. Той никога няма да положи църквата Си върху безмислици. Той ще се потвърди само в
Словото Си, иначе въобще няма да дойде. Всичко трябва да е в съгласие със Словото Му.
Неотдавна, на едно събрание в Шатаукуа(?), на което присъстваха и много хора, които са днес тук,
някой каза: „Брат Бранхам получава от Бога много откровения, които после казва тук.“ Вие го чухте. Той
каза: „Брат Бранхам е Божи служител. Когато дойде върху него Святия Дух, той е помазан пророк. Той знае
неща, защото Бог му изявява какво е станало и какво ще стане. Но недейте да слушате неговата теология.“
Що за мнение е това? Как е възможно някой да каже нещо такова? Дори ако не можехте да направите
разлика между зеления фасул и зърната на кафето, пак щяхте да разбирате това. Как може да се мисли по
такъв начин? Самата дума пророк значи „откривател на Божието Слово.“
Словото на Господа идва към пророците. Аз не твърдя, че съм един от тях. Те го казват. Как е
възможно един човек да каже такова нещо само, за да бъде в съгласие със своя га организация? Продаваш
своето първородство за една супа от леща. Исаве, ти лицемерецо. Така е. Продавате правото си на
първородени за една паница леща заради своите деноминации и организации, които Бог мрази. Мислете
върху това.
Вие казвате: „Организацията ли?“ Да, Бог я мрази. Заради това е станало разцепление между братята.
Много баптисти, методисти и презвитериани биха искали днес да седят в обществото при масата на Бога.
Но ако го направят ще ги изключат. Затова предпочитат въобще да не започват. Още майка им е ходила гам.
Те от самото начало са внуци. Какво ме интересува към кого е принадлежала моята майка. Тя е живяла в
светлината на своето време. Вие живеете в друго време.
Преди около триста години учените казали, че ако една топка достигне скорост повече ог 30 мили в час,
ще се отдели от земното притегляне и ще полети във весмира. Миелите ли, че днешните учени вярват на
това? Сега са преминали скорост над 1900 мили за час. Те не гледат какво е било казано по-рано, те гледат
напред. Но църквите непрекъснато се оглеждат назад, какво е казал Уесли, какво е казал Мууди… Всичко е
възможно за този, който вярва.
Знаете ли, че жабата гледа назад. Това нижше създание. Но човека е най-висшето същество. Аз не
обичам жабите. Аз искам да гледам напред, да вярвам и да уповавам, да пътувам в светлината, както Той е в
светлина. Той остава светлината да свети.
Веднъж, когато имах събрание в Кентаки, дойде един човек и ми каза: „Аз не вярвам в изцелението.“ Аз
му отговорих: „Добре, ти си американец.“
Той ми каза: „Не вярвам на нищо, докъто не го видя.“
Казах му: „Добре.“
Той продължи: „Нямам нищо против теб, но не вярвам на това, което говорит.“
Казах му: „Това е твое право.“ Той продължи: „Няма да приема нищо, ако не го видя с очите си.“
Казах му: „Ти сигурно идваш от Мисури.“ Той отговори: „Не, от Кентаки съм.“
Тогава го попитах: „Как ще си стигнеш до къщи?“
Той ми отговори: „Моята къща е от другата страна на хълма.“
Той беше мил мъж и ме беше поканил у дома си. Аз, обаче вече бях обещал да отида при чичо си.
Попитах го: „Как ще стигнеш до там?“
Той ми каза: „Вървя по пътя нагоре.“
Аз му възразих: „Толкова е тъмно, че не можеш да видиш на една крачка пред себе си. Как ще стигнеш
чак там?“
Той каза: „Имам лампа. Паля я и тя ми свети.“
Попитах го: „Когато запалиш лампата и я вдигнеш високо, можеш ли да си видиш къщата?“
Той каза: „Не, не се вижда.“
Попитах го: „Тогава как ще стигнеш до там?“
Той каза: „Просто вървя и лампата ми свети.“
Тогава му казах: „Ето, това е то. Амин. Ходи в светлината. Не се спирай, върви напред.“ Не се
спирайте, иродължавайте напред в освещението. Питате как ще стигнете до там. Просто продължете
напред.
След освещението за вас е приготвено кръщението със Святия Дух. Как ще го получа? Върви напред.
Знамения и чудеса ще следват. Просто вървете напред в светлината. Продължавайте напред! Винаги, когато
направите нова крачка, светлината ще освети следващата. Защото Той върви пред вас. Той не ви бута. Той
ви води. Той е светлината.О, толкова съм радостен от това. И вие ли се радвате? Той е светлината. В Него
няма никаква тъмнина.
„Мразиш делата на николаитите“, които се превърнали в учение.
Да погледнем какво е казал Павел, който основал църквата в Ефес. Да отворим Деяния 20. Вярвате ли,
че Павел е бил пророк? Естествено, че е бил. Спомняте ли си за виденията, които е имал в морето? Павел е
предсказал какво ще стане. Той казал: (слушайте внимателно) „защото не се посвених да ви изявя цялата
Божия воля.“ (Деян.20:27)
О. този благословен мъж. Бих искал да бъда там в онзи ден, когато короната на мъченик ще бъде
сложена на главата му. Ако там ще бъде възможно да се плаче, тогава ще плача. Ще се радвам и ще
ликувам, когато видя Павел, този голям апостол в бяла дреха. Ах, сигурен съм, че ще има голямо ликуване,
когато стигнем до там.
Защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля.
Така ли е? Християни, погледнете сега тук. Искам да ви попитам нещо. Кой е казал на онези вярващи
да се покръстят втори път, макар че вече са били един път покръстени, но не в името на Исус Христос. Той
е изявил цялата Бжия воля, нали? Какво е казал Павел? „Ако дойде и ангел от небето да ви проповядва
друго евангелие, освен това, което ви проповядвахме…“ Това включва и повторното кръщение на името на
Исус Христос. Ако и ангел от небето, или кардинал, или пастор, проповедник, който и да проповядва друго
евангелие, да бъде проклет. Така е. Така е написано в Галатяни 1:8.
В Деяния 20:27 е написано: „защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля. Внимавайте на себе
си и на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той
придоби със собствената Си кръв.“ Кой ни е изкупил? Чия е била кръвта? Библията казва, че е Божията
кръв. Бог ни е изкупил със Собствената Си кръв. Така ли е? „да пасете църквата на Бога, която Той придоби
със Собствената Си кръв.“
„Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепы вълци, които няма да жалят
стадото; и от сомите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат
учениците след себе си.“
След години тия човеци са направили организация. Освещението на Святия Дух отсгьпило от църквата.
От този момент започнали да властват епископи, кардинали и папата. Платили на свещенника, за да ги
измоли от пъкъла, от чистилището и от всичко останало. Това са николаитите. Бог е казал: „Аз ги мразя!“
Може да попитате: „Наистина ли е казал, че ги мрази? Ами, изследвайте дали го е казал.
„Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя.“
Бог мрази организациите. Това е така. Гледайте какво са направили. Проследете да видите дали не са го
правили през всички църковни времена. Той мрази организацията.
Който има ухо нека слуша що говори Духът към църквите.
Тия вълци, за които говори Павел ги виждаме тук като николаити. Те се опитват да направят
свегценство според образеца на левитите, което е чуждо на новозаветното учение. Амин.
Гръцката дума „Нико“ да подчиня. Кой е трябвало да бъде подчинен? Лаиците – Святия Дух. Ако
изгоните от църквата въскръсналия Исус Христос, Който прави знамения и чудеса веред вярващите и
вместо Него си изберете някакъв мъж, било то папа, кардинал, или нещо подобно, вие се мъчите да
изтласкате Святия Дух от лаиците и да ги подчините на така наречения свят човешки ред. Те се поставят
над лаиците и не си казват вече пастир, а отец, независимо, че Исус е казал: Никого на земята няма да
наричате отец… Виждате ли го това лошо нещо? А какво направихме ние?
О, бих искал да не сме така ограничени и да бихме могли да говорим за Откровение 17, за онази голяма
блудница. Тя е гакава, защото е извършвала духовно прелюбодейство спрямо Бога. Тя е означавана като
вдовица и като майка на блудниците. Ние знаем, че това е Рим, който е разположен на седем хълма.
Описанието му е точно. И в него е онзи мъж с числото на името си.(13:8)
Всички знаем от предишните поучения кой е той. Тъжното е, че тя е и майка на блудниците. Тук я
виждаме в нейното начало, в Рим, с групата така наречени християни.
Сега нека Бог да ми помогне да обясня това нещо. Това е била една група от християни в църквата.
Станали равнодушии, формални и си направили организация. В тъмния период се обединили с държавата.
Религиозното общество и държавата получили име – „Свята католическа църква“. Думата „католически“
значи „всеобщ“. Сега тя станала голяма, универсална, християнска църква. Тези, които са говорели на
езици, из цел я ват и болните и т.н., са били обявени за блудари, докъто накрая е стигнало до насилие и
всички, които са се кланяли на Бог по правилния начин, са били хвърляни на лъвовете, ако откажели да
приемат католицизма. Това преследване е продължило столетия. Но църквата никога не е умряла. Тя не
може да бъде убита. Бог е казал, че тя ще издържи до края и Той ще и даде венеца на живота. Те са минали
през време на преследване.
После излязъл Мартин Лутер и извел църквата чрез опрощениего. Но какво станало след неговата
смърт? Организирати се и си направили лутеранска църква със свое учение. Какво е станало като се
организирали? Върнали се обратно в Рим.
Но Святия Дух продължил да действа. Джон Уесли го е видял, и Уайтфилд и други от онези големи
проповедници на съживленията. През онези дни те донесли спасение на света.
В периода на Филаделфия е имало съживление, което е спасило Англия и Америка. Имали събрания, от
които били изгонвани. Подигравали им се и ги наричали с всякакви имена. Това сте били вие, методистите.
Падали на земята под Божията мощ. Поливали лицата им с вода и им правили вятьр. Тресяли се под моща
на Бога и се говорело, че имат тикове. Били хора, които треперели и се тресяли под Божията мощ. Това е
историята на методистите. От тях са излезли квакерите. Сега са организирани. Направили от това
„примитивни методисти“ и такива и онакива методисти и са паднали толкова дълбоко, че искали да
зачеркнет от песенниците си думата „кръв“.
Преди няколко дена ми се обади майка ми, да съм гледал някаква телевизионна програма. Тук, в щат
Индиана един методистки проповедник учеше рокенрол. Той каза: „Срамота, дето до сега в църквата не сме
имали такова прекрасно изкуство.“ Гова е дявола в лъжепророк. Така е. Не искам да ви обидя, братя, но ви
казвам истината. По-добре малко да ви ядосам и да започнете да търсите в Библията, за да сложите в ред
взаимоотношенията си с Бога, та да не бъдете погубени накрая. Сега може би не ме искате, но един ден ще
ме прегьрнете и ще кажете: „Брат Бранхам, това е истината.“ Те се движат натам. Библията казва, че ще го
направят.
След Уесли дойде петдесятното съживление. Били възвърнати даровете, получили кръщение със
Святия Дух, говорели на езици и т.н. Когато пшеничното зърно расте от земята, то най-напред пуща корени,
после излизат две листенца. После стъблото расте кьм класа. Първия стадий е бил по времето на
реформацията. Вгория – по времето на методистите. Братска любов, евангелизации. Дори природата дава
свидетелство за тези три стадия на развитие. Лутераните излезли от този хаос, методистите имали братска
любов. В своето време са евангелизирали много. Това е била епоха на мисионери. Най- активната, която
света е познавал. Гова са били методистите. Така е.
Какво станало? На класа се появило зърно – петдесятното съживление – такова зърно, каквото е било
положено в земята. Не листенце, не стъбло, а зърно. Но много петдесятни са така обрасли с плевели, че
зърното почти не се вижда. Крайно време е да се искубе. Какво направиха? Същото каквото методистите.
Едните се организираха и казаха: „Ние сме Assemblies ofGod.“ А другите: „Ние сме петдесятна църква на
святост.“ Трети: „Ние сме обединени вярващи.“ Едни пък викат: „Ние вярваме в дуализъм.“ И така
продължава. Едногърба камила, двугърба, тригърба. О, толкова много организации.
Какво направиха? Върнаха всичко обратно в Рим. Кръщават с римско-католическото кръщение. Питам
разни петдесятни да ми покажат къде някой някога в Библията е бил покръстен в името на Отца и Сина и
Святия Дух. Питам свещенници, кардинали, учители да ми покажат дали някога е ставало, освен в
католическата църква. Лутер е взел катехизма и останалите неща. И методистите ги понесли нататък.
Петдесятни, вие би трябвало да се засрамите. Изчистете всичко. Върнете се към Словото! Покайте се,
защото Бог ще премести светилника ви и ще вземе светлината, която имате. Амин. Това е истината.
Вече не приемате Святия Дух като ръководител, а сте си поставили вместо това братство на свети
мъже, които са се поставили над събранието – лаиците. Вече не ги наричате пастир, или проповедник, а
отец, кардинал, епископ, арциепископ, шериф. Истинските вярващи са мразели тези неща и Бог го е
потвърдил, като казал: „И Аз ги мразя.“ Защото Той трябва да е на почит, Той е и арциепископ и папа, Той
действа във всеки един, не в някаква организация, а в отделните личности.
Сега внимавайте, докъто завършим. Остава ни още един стих. Тук е началото на католическия
догматизъм на апостолското наследство. Колко от вас го знаят? (Апостолат) Католиците казват: „Папата е
наследника на Петър.“ Нищо такова не съществува. Исав и Яков са се родили от свети родители. Единия е
бил християнин, а другия е бил под влиянието на дявола. Как е възможно такова нещо? Греха е грях, но Бог
дава новораждане. Бог ни е избрал преди създанието на света. Знаехте ли го това? Почакайте само, когато
започнете да четете историята и прочетете как Иреней е хвалил Бога, за това, че го е избрал преди
създанието на света. И Мартин и всички останали са Го хвалили. Така ни учи Писанието. Тези братя са
били в хармония с Бога. Обаче тая стара, черна църква преминала през хиляда и петстотин години и
задушила всичко и като димяща лампа задимила светлината. „А привечер ще има виделина“ – казва Господ.
В апостолата един папа следва след друг. За да може някой да стане папа, най-напред трябва да стане
кардинал. Естествено, че това е безмислица. Сега вече тези святи свещенници се молили за лаиците, за да ги
освободят от греховете им, прощавали греховете и взимали пари за изповед.
И протестантите правят същото. Потупват по рамото пасторите си и живеят като света. Вече не знаете
за Бога нищо повече от католиците. И приемат членове в църквата си. Позволяват им се да останат там и ги
убеждават, че са спасени. О, колко ще бъдат разочаровани през онзи ден, ако не са новородени. Без Святия
Дух сте загубени. Никой човек не може да каже „Исус е Господ“, само чрез Святия Дух.
Църквата в Ефес не е била подведена от тези улизани, интелектуални лекции. Те са ги мразели. Те не са
били подведени. Те са познали, че това не е истинската църква. Николаитите са имали фалшиво
откровение, което не е било в съгласие със Словото на Бога. Покажете ми къде в Библията пише за
свещенник и изповед. Къде пише, че чрез поръсване се прощаваг греховете? Кога и къде се е кръщавало в
името на Отца и Сина и Святия Дух? Къде е този стих: „Подайте ни ръка в знак на общение и напишете
имената ни в книгата на църквата?“ От къде сте ги взели тези неща? Какво е това? Това е свещенничество,
духовенство, което не е според Библията. Това са онези николаити и Бог е казал: „Аз ги мразя.“ Върнете
се към Словото! Знам, че е остро, братя. Но аз не нося отговорност. Разберете се с Него.
Фалшиво откровение. Не е в съгласие със Словото. Били са намерени като лъжци, лъжеапостоли и
лъжепророци. Но истинската църква здраво се е държала за учението на Павел, за кръщението със Святия
Дух и съпровождащите го явления, които потвърждават Словото, което Павел е поучавал. Амин.
Покажете ми кога Бог е потвърдил словото за поръсването? Покажете ми къде Бог е потвърдил слово чрез
говорене на езици и чудеса и знамения, когато проповедника ви е стиснал ръка и е записал името ви в
книгата на църквата, независимо, че още дъвчете тютюн, пушите, ииете, лъжете, играете карги и други
хазардни игри и се забавлявате. О, милост. Това е телесно! Лъжепророци, приятели. Със сигурност.
Божия път е свят. Нека на всяка част от тялото на Христос да е известно гова: Бог няма да приеме
жертвата ви преди да започнете да живеете свят живот. Жертвата трябва да се принесе със свети ръце.
Преди първосвещенника да влезе да жертва, той е трябвало да бъде очистен, посветен, помазан. Миро,
аромати и всичко останало. Иначе не можел да влезе в Божието присъствие и да принася жертва. Така ли
е? Тогава как е възможно да крадете, да мамите, да се ядосвате, да се карата със съседите и да правите
всичко, каквото правите и след това да дойдете и да казвате: Слава на Бога! Слава на Господ Исус!
Алилуя!
Хората казват: „Виждам, че говорят на езици“. Това още не значи, че имат Святия Дух. Чух ги да
възклицават. И това още не значи, че Го имат. Святия Дух е живот.
„Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често па пея и която ражда трева,
полезна на тия, за които се и обработка, получава откровение от Бога; но ако ражда тръни и репей,
отхвърля се; тя скоро ще се прокълне и сетнината и е да се изгори.“ (Евр.6)
Слънцето свети и на праведните и на неправедните. Дъжда идва заради пшеницата, но и за
плевелите. Както е жадна пшеницата, така е жаден и плевела. И същия дьжд, който пада на пшеницата.
навлажнява и плевела. О, тази малка пшеница ще вдигне главата си и ще извика: „Слава на Бога! Слава на
Бога! Алилуя! Така се радвам на този дъжд“.
Но и плевела ще вика: „Слава на Бога! Слава на Бога! Алилуя! Толкова съм щастлив, че има дъжд.“ Но по
плодовете им ще ги познаете. Така е. Ще ги познаете по плодовете.
Сега стих 7: „Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи,
ще дам да яде от дървото на живота, което е веред Божия рай.“
Виждате ли, приятели, трябва да побеждавате. Най-напред трябва да победите и после ще можете да
ядете от плода. Спомняте ли си проповедта от миналата вечер? Преди Йоан да е могъл да види нещо, е
трябвало да е в Духа. Ако някой от вас сега си казват: „Този не е баптист, няма да го слушам,“ или: „Щом не
е методист, не искам да го слушам“, така няма да победите. „Ама той не поучава това, което поучават в
нашата църква… Още не сте в Духа. Още нямате правилната позиция. Елате в Духа и кажете: „Господи
Исусе, обичам Ге! Открий ми как Ги виждаш всичко това. Открий ми го!“ Тогава ще бъдете по правилния
начин. Амин.
Обърнете внимание! В Битие три пъти четем за дървото на живота и в Откровение също. Преди
няколко дни го разглеждахме. Дявола мрази всяко место в Писанието, но Битие и Откровение мрази наймного. Хвърля се на Битие и иска да убеди хората, че не е било така, както е написано там и както е казал
Бог, но че сътворението е станало по някакьв друг начин. Краде и от Откровение, изважда от нея, защото
там е написано, че Исус е Бог, че дявола ще бъде хвърлен в огненото езеро, че църквата ще бъде грабната в
слава горе, че всички лъжепророци ще бъдат осъдени и всичките тези неща. Не трябва да ни учудва, че той
държи хората настрана ог това. Но мислете върху това, че и в двете четем за дървото на живота в рая.
Така, това дърво. Исус казва в Йоан 6, може да си го запишете: „Аз Съм живия хляб.“ Запомнете готова.
Бих искал сега да го изобразя чрез тези два стълпа. От дясната ми страна в градината има дърво, което е
наречено „дърво на живота“. От лявата ми страна е дърво, наречено „дърво на познанието“. Колко от вас
знаят, че в Библията се говори за тези две дървета? Човека е могъл да яде от всичките дървета, но му е било
забранено да яде от дървото на познанието на доброто и злото. И когато се докоснал до него, отделил се от
Сътворителя си. Когато ял or дървото на познанието загубил общението с Бога. Мислете бързо.
В Йоан 6 Исус е казал, че бащите пили от духовната скала, която е била в пустинята. Той казва: „Аз Съм
тази скала, която беше в пустинята.“ Евреите вдигнали ръце и богохулствали. „Ти, който още не си и на
петдесет години, ти да си видял Авраам. Сега виждаме, че си си загубил ума и че си от дявола.“ Виждате
ли?
Той казал: „Преди да е Авраам, Съм Аз.“ „Аз Съм, Който беше в горящия храст с Мойсей.“, „A3
СЪМ“, „Преди да е Авраам, Аз Съм“. Не „Аз бях “
Е, вие, които казвате, че дните на знаменията и чудесата са минали, вие би трябвало да говорите
Писанието така: „Аз бях Този, Който бях.“ Виждате ли го? Не „Аз бях“, нито „Аз ще бъда“, а „Аз Съм“.
Това значи вечен. Той е вечен. Думата „Аз Съм“ е вечна, през всичкото време, във всичките седем
светилника, във всяка църква, на всяко място, във всяко сърце. „A3 СЪМ“. Не „Аз бях“, или „Бих искал
да бъда“. A3 СЪМ сега, както винаги. Виждате ли? Винаги „A3 СЪМ“.
Те казали: „Бащите ни…“ Теб не те познаваме. Знаем, че си от дявола. Те казали: „Знаем, че бащите
ни са яли четиредесет години мана в пустинята.“ Исус казал: „Обаче всички умряха.“ Така ли е? Всички
умрели. О, „Аз Съм живия хляб, който е дошъл от небето от Бога. Който яде от този хляб, няма да умре.“
Те казали: „Този човек жертва тялото си, за да ядем от него? Той е луд.“
Живия хляб, (хляба на живота) е от дървото на живота в Едемската градина. Той е дървото на
живота. А щом дървото на живота е личност, тогава и дървото на познание на доброто и злото е личност.
Змията не е имала никакво семе. Ако живота е дошъл чрез мъжа, то смърта е дошла чрез жената.
Тя е казала: „Змията ме подмами.“ Това е така. Не змията като влечуго, а като най-хитрата от всички
полски зверове. Бил е нещо между шимпанзе и човек. Семето на животно не може да се смеси с жената.
Но змията е била този свързващ елемент. Бог е изказал над него проклятие, така че в него е била
променена всяка кост, която е била подобна на човешката. Няма крака и затова пълзи по корема си.
Науката се опитва да го обясни, но това, което се е случило в райската градина е скрито в Божиите
тайни. Ето ви откровението.
Тя е родила първия си син Каин – сина на сатана. Така ли е? Той е бил син на сатана. Ако всичко не е
станало така, тогава от къде се е взело всичкото това зло? От Адам ли, който е бил Божи син? Каин е дошъл
от своя баща дявола. Той е убил. Първия убиец е дявола. Син на дявола. Вижте какво е станало после.
Проследете линията на Каин. Неговите потомци във всички генерации са били учени и големи мъже. Четете
Библията. Строяли къщи, работели с метал и били учени. Но всички потомъци на Сит (Авел бил мъртъв,
прототипа на Христос умрял. Сит заел неговото място. Смърт, погребение и въскресение; са били
земеделци и овчари.
Исус казал: „Бащите ви ядоха мана в пустинята, но пак умряха. Но Аз съм Хляба на живота.“ Какъв
хляб на живота? От Едем. „Който яде от този Хляб, никога няма да умре.“ Бог поставил ангел пред дървото
на живота да го пази никой да не яде от него, за да не живее вечно. Вярно ли е? Те са останали с онова
другото дърво и са умрели. Докъто са яли от него е трябвало да умират. И вие ще умрете, ако искате да
ядете от дървото на познание. Хайде да се позанимаем малко по- подробно с това дърво. Да видим какво
идва чрез него. Чрез него (дървото на познание) е бил изнамерен пушния прах. Убива нашите близки. И
автомобила е измислен чрез дървото на познание. Той убива даже повече и от пушния прах. Сега вече
имаме водородна бомба. Бог нищо не унищожава. Човек сам ще се унищожи чрез своето познание. Но гова,
което принадлежи на Бог, Той ще го новика обратно. Бог няма да изгуби нищо. Исус е казал: „Който яде от
този хляб има вечен живот и Аз ще го въскреся в последния ден.“ Това е Негово обещание.
Сега са стигнали много напред, ядят от дървото на познание и умират. Но в момента, в който биха
дошли до дървото на живота и биха яли от него, ще живеят вечно. И сега, вместо ангел (херувим) да им
препречва пътя, ангел на църквата ги води кьм това дърво. Гова важи за всички хора. Те ще бъдат върнаги
обратно към името на Исус Христос, към дървото на живота, който е в Божия рай. Надявам се, че го
разбрахте това. Дървото на живот а е в Божия рай, за да участвате в него, да бъдете синове и дъщери на
Бога и да имате вечен живот. „Истина, истина ви кашам; който слуша Моето учение и вярва на Този,
Който Me е нратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърта в живота.“
(Иоан5:24)
Брате, сестро, обрязвах и ви причиних болка. Не го искам. Бог знае. Но трябва да го правя по този
начин, за да ви покажа къде се намираме. Аз не вярвам да имаме още много време. Нямам за цел да отричам
правото ви на християни, на вас, които принадлежите към разни организации. Не ме разбирайте
неправилно. Тези хора са станали жертва на обстоятелствата. Родителите им принадлежали към някаква
църква.
Но, брате, искам да кажа още нещо преди да си отидем от тук. Вие вярвате ли на пророците? Писанието
казва, че трябва да ги слушаме. пророка е казал: „Но ще бъде единствен ден, познат само на Господа –
пи ден, ни нощ; а привечер (преди да залезе слънцето) ще и.ма виделина.“ (Зах. 14:7) Така ли е?
Дайте да го проследим. Географски слънцето изгрява на изток и залязва на запад. Бих искал да ви го
покажа на картата. След като Святия Дух слезъл в Ерусалим, преминал през цялата земя. Този път прилича
на осморка. Вървял е от там насам, дошъл до Ирландия и после към западния бряг и отново се връща
обратно. Пътя на Евангелието прилича на числого осем. Цивилизацията е вървяла със слънцето. Колко от
вас го знаете? Учили сте го това. Най-старата цивилизация е в Китай. От там е отишла в Ориента, където
Святия Дух е пробил не чрез слънцето, а чрез Сина.
Когато слънцето пробие през мъглата и нощната тъмнина, семето ще живее където и да се намира,
защото всичкия растителен живот живее чрез слънцето. Това го знаем. Може да залеете тревата с бетон и
къде ще се появи най-гьстата трева на следващата пролет? Непосредствено до бетона. Това е живота под
него. Истинския живот не може да бъде скрит. Този нежен живот щом като разбере, че слънцето е
проникнапо, започва да си пробива път нагоре и под бетона, докъто малкото стъбло проникне на въздух и
може да хвали Бога. Вие не можете да подтиснете живота. Така е. Ако сге новородени, не можете да го
скриете. Нещо трябва да извика, ако има живот във вас.
Е, всички неща. които сега са мъртви – тези малки семенца се разтварят, соковете слизат надолу и
всичко е мъртво, но живота е още там. И на пролет, когато слънцето започне да свети всичките тези малки
цветенца и всичко останало започва да си пробива път през камъни, руини, стени и т.н. Всичко се събужда
отново за живот. Така ли е? Всичко това става, защото слънцето свети.
Един ден Сина, източника на вечния живот ще засвети и тези, които за Него са били извикани за вечен
живот „ще ги въскреся в последния ден“, казва Той. Виждате ли какво имам впредвид. Всички, които имаг
вечен живот ще станат. Ако ви погребат в морето, или изгорят телага ви и раздухат пепелта на всички
страни, в края на дните Бог ще ви събуди. Дори ако бихте свършили в корема на гладен лъв, или в пламъци,
дори ако нищо не остане от вас. Бог ще ви вдигне. Дори и космите на главата ви са преброени. Бог ще ви
събуди.
Всички родени от жена ще умрат. но който е роден от онзи Мъж, Христос Исус, той ще живее. Чрез
жената имате дял в този живот и ще умрете. Не можете да го заобиколите по никакъв начин. Трябва да
умрете. Амин. А ако имате дял при Него, със сигурност ще живеете. И това не можете да го заобиколите.
Ще живеете. Амин. Ако на първото края му е смърт, на другото плода е живот. Това е единственната
възможност да получите живот. Пророка е казал: „А привечер ще има виделина.“ Той говори за един ден,
който няма да е ясен, а ще бъде мрачен, мъглив и тъмен. Но слънцето ще пробие и ще даде светлина.
Високо над мъглата и облаците светлината ще пробие и ще даде достатъчно светлина, за да можете да
ходите. Виждате накъде вървите, въпреки, че деня е мрачен.
В такъв ден едва ли нещо би могло да живее. Каквото и да посадите, ако не го огрее слънцето, няма да
порасне. Ще загине. Нали? Селяните го знаят. Ако засеете семе на сянка ще загине. И вие, които сеете
пшеница знаете, че ако лятото е студено тя ще загине.
Виждате ли какво става с църквата в този период? Тя е болнава. Загива заради деноминациите.
„Запишете си името в книгата.“ Имахме достатъчно светлина, за да знаем, че има вечен Бог. Радвам се за
гова. Имахме достатъчно светлина, за да разберем, че има Исус Христос и че ще дойде деня на съда.
Имахме достатъчно светлина. Имената ни бяха записани в списъка. Стиснахме си ръката с проповедника.
Всичко това го направихме. Но сега е привечер. Цивилизацията е минала от изток на запад. По-нататък вече
няма да мине. Стигнали сме вече да западното крайбрежие. Нататък няма накъде повече. Защото отново
бихме били на изток. Библията казва, че виделината (светлината) ще дойде привечер.
Слънцето, което свети на запад не е ли същото, което е изгряло на изток? Да! Същото е. Тогава какво е
обещал Бог? Точно гова бихме искали сега да наблюдаваме. Дръжте се здраво за това, защото става през
този период. Библията го казва. Ще ви го докажа през времето, когато ще говоря за тези писма до църквите.
Във вечерно време на запад трябва да пробие светлината, за да може слънцето на справедливоста отново да
изгрее с изцеление в крилата си. Същите чудеса и същите знамения, които са ставали тогава на изток, сега
стават на запад чрез изливането на Святия Дух в тези последни дни.
Същото нещо е казвал и Петър. „И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса,
Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазании.“ (Деян.2:36) И по-нататък е казал:
„Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви….“
Брат Бранхам пее.
Позволете ми да ви припомня това, което говорех преди няколко дни за предписаните лекарства.
Хората не обичат много предписаните лекарства. Ако вие не взимате лекарството. което вашият лекар ви е
предписал и умрете, вината не е в лекаря. Не, вината е ваша, защото не сте си взели лекарството. Ако
лекаря предпише нещо и вие отидете с рецептата при някой, който не разбира от тези неща и той ви
прибави нещо към лекарството, може и да умрете. Нали? Лекаря е следвал много дълго, докъто е научил
какви части и по колко трябва да се сложат в това лекарство. Трябва да има достатъчно вещества, които да
неутрализират отровата, за да не умрете. Всичко трябва да е в равновесие. Всяко неравновесие може да
навреди на пациента. Въпроса бил: „Няма ли балсам в Галаад? Няма ли там лекар? Защо прочее
изцеляването па дъщерята на людете Ми не се усыгършенствува ? (Ерем.8:22) Какво става с църквата?
Каква е причината, че толкова много стари църкви са болни? Защото има мною непризвани лекари, които
дават лоши лекарства. Така е. Никога не се е кръщавало в имего на Отца и Сина и Двятия Дух. Това е
формула. А как е рецептата?
Да дадем думата на Петър. Колко от вас знаят, че той е имал ключовете от Небесното църство? Това го
е казал Исус. Какво казва Петър по този въпрос? Той е имал задължението да спазва точно рецептата.
Когато гам на Петдесятница хората чул и онзи шум. възклицаниятя, говоренето на езици и т.н., казали:
„Тези са се опили със сладко вино.“ Но Петър отговорил: „Тия не са пияни както вие миелите, понеже е
едвам третия час на деня; но това е казаното чрез пророк Иоила- и в последиите дни, казва Бог, ще
излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерита ви ще пророкуват, юношите ви ще
виждат видения и стирайте ви ще сънуват сънища. Още и на слугите Си и па слугините Си ще
излива.ч от Духа Си. В ония дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на
земята долу – кръв и огън и пара от дим; Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди
да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Гос под но ще се спаси.“
(Деяи.2:14-21)
И Петър продължава за Давид: „// тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с тетей му се обеща,
че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христа, да Го ностави на престола му, той
предвиждаше това, говори за въскресението на Христа, че нито Той беше остивен в ада, нито
плътта Му видя изтпение. (Деян.2:30,31)
Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан и гробът му е у
нас и до тоя ден. (2:29)
Виждате ли, той като пророк е видял въскресението на Исус Христос. „И тъй нека знае целия
Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.“
(2:36)
Когато нули това, те били като ожилени в сърцата си и попитали Петър и останалите „Какво да сторон
братя!“ „Доктор Симон Пегьр, напиши ни рецептата. Как можем да се спасим? Бихме искали да бъдем
изцелени от греха.“
Забележете какво е казал той. Според това можете да разберете къде църквата се е отклонила от
следите. Той казал: „Момент, сега ще ви дам рецептата. Тя е вечна рецепта и важи за вас и за децата ви и за
всички далечни, колкото Бог призове при Себе Си.“ Така ли го е казал, както го казват католиците? Или
както методистите и баптистите? Всеки нещо е отнел и нещо е притурил. Какво казал? „Покайте се и нека
всеки един от вас да се покръсти, за да ви се простят греховете и гака ще получите Святия Дух.“ Това
е вечна наредба. „За вас, за децата ви и за всички времена и за всички.“
О Боже, очисти сърцето ми и ръцете ми, Господи. Дори и да ме напуснат всичките ми приятели, бих
искал да предам нататък тази библейска наредба, така както е написано.
Именно това отклонение е причината защо има толкова мъртви църкви и членове на църкви. Толкова
много вещества сте прибавили и толкова много сте отнели, че това, което се е получило няма нищо общо с
оригинапната рецепта. И за това вече няма никакво изцеление. Подават си ръце, встъпват в църквите.
Поръсват! О, милост! Не такава е наредбата. Това е смърт. Ако искате живот, ако искате Святия Дух,
следвайте това, което казва Бог. Вземете тази наредба точно така, както е написана. Нищо не прибавяйте!
Нищо не отнемайте! Защото в Откровение е написано, че който отнеме, или прибави от думите на тази
книга, ще му бъде отнет дяла от дървото на живота. Той е главния лекар. О, аз Го обичам. Обичате ли Го и
вие?
Е, виждате ли този велик период на Ефес, в който се промъкнали лъжеучения, чрез които направили
организация. Започнали да поставят в църквата свещенници, кардинали, папа и други, които искали да
решават вместо Святия Дух в църквата. В истинската църква няма такива неща Кой всынност е шеф? На
Петър и останалите веднъж им забранили да поучават в името на Исус. О, дявола мрази това име.
А Петър и Йоан им казали: „Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога.“
Библията не дава свидетелство, Петър да е бил пълен с деноминации….Не, бил е изпълнен със Святия
Дух. Той никога не е казал: „Чакайте, най-напред ще поговоря с ръководителя на църквата и ще видя какво
ще каже.“ Знаехте ли, че в Assemblies of God психиатри дават оценка за мисионерите дали са духовно годни
за мисии? Колко от вас сте чували за това? Да, всички го знаете. Кой трябва да одобри мисионерите?
Психиатър, или Святия Дух? Виждате ли до къде се стига, когато решават хора. Човешки теории, човешки
учения. Чакайте, като стигнем до периода на петдесятница. Бог ще изгори всичко.
А Той, в един прекрасен ден ще се върне. Това са седем периода на църквата. Седем периода, а после
дошло времето, когато излезли да посрещнат Младоженеца. Някои проспали първат, втората и третата
стража. Но накрая ще се чуе вик: „Младоженеца идва, събудете се и идете да Го посрещнете.“
Всички спя щи девици ще се събудят.
[Брат Бранхам пес.)
Когато дойде онова вечно утро…
Хванеге се за ръце, гака е правилно.
в далечината блести онази земя…
О, хайде да се молим с наведени глави и всички да кажем: Г осподи Исусе, обичам Те! Вярвам, че Исус
Христос е Божи Син, Бог изявен в тяло, за да отнеме от мен греховете ми. Не уповавам на своите си
заслуги, защото нямам никакви. Но истински уповавам на заслугите на Исус Христос, Който е мой
Спасител, Бог и Крал. Обичам Го! Амин
Скоро, много скоро, о колко е прекрасно…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *