Дело №669 ЕПЦ Кюстендил

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Кюстендил, 24.09.2012 г.

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание
на двадесет и четвърти септември
през двехиляди дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Мухтийска
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Богоева
Евгения Стамова

като разгледа докладваното от съдия Ваня Богоева гр. д. № 444
по описа за 2012 г. на КОС и, за да се произнесе взе предвид :

„Евангелска петдесятна църква” гр. Кюстендил, ул. „Македония” № 2 местно поделение на „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България” е обжалвала с частна жалба определение № 1277 / 21.05.2012 г. на Кюстендилския районен съд, постановено по гр. д. № 669 / 2011 г. по описа на същия съд, с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност за разглеждане на КОС. Изложени са съображения за незаконосъобразност. Иска се отмяна и връщане на делото на КРС за разглеждане.
Ответната страна Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” № 1 не изразява становище по частната жалба.
КОС след като прецени становището на страните, събраните по делото доказателства и след преценка на обжалвания съдебен акт, приема определението на КРС за неправилно, поради което го отменява и връща делото за разглеждане на КРС. Съображенията затова са следните:
Производството пред КРС е образувано по и. м. подадена от жалбоподателя против Община Кюстендил, с която е предявен иск по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР. В и.м. не е посочена цена на иска, предвид това, че процесният имот е включен в ПИ № 4112.503.826 записан на името на ответната страна и по тази причина ищецът не разполага с данни за данъчната оценка, съгласно която следва да се определи цената на иска предвид чл. 69, ал.2, т.2 от ГПК. Първоначално при условията на чл. 70, ал. 3 от ГПК съдът е определил цена на иска и е изискал ответната страна да представи данъчна оценка на 1 кв. м. площ в ЦГЧ – ул. „*************”, гр. ********. С писмо изх. изх. № 11- 03 -316 / 21.04.2011 г. Община Кюстендил е посочила, че не може да предостави справка за данъчна оценка, тъй като не са посочени технически характеристики на имота. От ответната страна повторно е изискана справка за данъчната оценка, като е посочен идентификатора на ПИ, в който понастоящем е включен претендирания като собствен от ищеца имот. Въпреки това уточнение ответната страна не представя данъчна оценка за недвижимия имот, като изпраща писмо със съдържание идентично с това на първоначано изпратеното писмо.
Без да бъде изяснен въпроса за наличието на данъчна оценка или за определяне на такава съгласно нормативно установения ред затова е предприето установяване на пазарната стойност на имота, като е прието заключение на единична съдебно техническа експертиза, според което пазарната стойност на процесния имот е 85 320 лева, а според приетото заключение на тройната съдебно-техническа експертиза 73 00 лева.
Приемайки, че и двете стойности като размери определящи цената на иска надвишават 50 000 лева КРС, след приключване на устните състезания и обявяване на делото за решаване е счел, че същото е подсъдно на окръжен съд като първа инстанция съобразно правилата за родовата подсъдност предвид чл. 104, т. 2 от ГПК, поради което е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на КОС с обжалваното определение. Определението е обжалвано от ищеца.
Частната жалба е допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл.274, ал. 1 от ГПК, а разгледана по същество се явява основателна.
Предмет на обжалване е определение във връзка с подсъдността по реда на чл. 121 от ГПК.
Предмет на иска по чл. 53, ал.2, изр. 2 от ЗКИР е установяване правото на собственост на ищеца върху описания от него в и. м. недвижим имот, който не е заснет като самостоятелен обект – ПИ по одобрената през 2008 г. КК на гр. Кюстендил, а попада / като включен/ в ПИ № 4112.503.826 и актуван като ЧОС.
Несъмнено предмет на разглеждане е оценяем иск и съгласно правилото на чл. 69, ал.1, т. 2 от ГПК размерът на цената на иска е данъчната оценка. Само и единствено ако няма такава, размерът на цената на иска е пазарната цена на вещното право, т.е. цената на имота в настоящия случай.
По делото липсват данни сочещи невъзможността да бъде представена данъчна оценка на имота, респективно да бъде изготвена такава. Начинът, по който е било направено първоначално искането – абсолютно неопределено е обусловил и отговора на Община Кюстендил за необходимостта да бъде индивидуализиран имота, като липсва изричен отговор за липсата на такава и най-вече невъзможността да се изготви.
При повторното искане съдържащо посочване на конкретен обект – гореописания недвижим имот актуван като ЧОС отново е последвал отговор със съдържание идентично с първия, което сочи несъмнено, че не е взето предвид направеното уточнение и с поведението си ответната страна е осуетила установяване размера на цената на иска с непредставяне на данъчна оценка и с несъобразяване на предвидената в ЗМДТ възможност за изготвяне данъчна оценка на нуждите на съдебните производства.
Без да бъде изяснен въпроса за данъчната оценка на имота е предприето определяне размера на цената на иска по пазарната цена на вещното право, което е неправилно. Това е обусловило и неправилният извод за това, че при всяко положение / предвид данните в двете оценителни експертизи/ цената на иска е над сумата от 50 000 лева, поради което делото е родово подсъдно на окръжен съд.
Определението, с което производството е прекратено и делото изпратено по подсъдност на КОС е неправилно, поради което следва да бъде отменено и върнато на КРС за надлежното установяване цената на иска чрез данъчна оценка. Само при обосновано установено положение за невъзможността да бъде представена такава следва да цената на иска да е пазарната цена на вещното право.
Водим от горното, КОС
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА определение № 1277 / 21.05.2012 г. на Кюстендилския районен съд, постановено по гр. д. № 669 / 2011 г. по описа на същия съд, с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност за разглеждане на КОС ИВРЪЩА делото на КРС за разглеждане.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *