ЦЪРКВА ВИТАНИЯ – КАЗАНЛЪК (дело No 170/2011)

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА ВИТАНИЯ – КАЗАНЛЪК
Административно дело No 170/2011
Дела по ЗУТ и ЗКИР

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Докладчик: РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2012г.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Евангелска Петдесятна Църка „Витания” – гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов” № 14, представлявана от пастор Б.И.Я. Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 14/ 02.02.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район и потвърдения със заповедта Отказ за издаване на акт за узаконяване № 1/ 21.12.2010г. на Главния архитект на община Казанлък за строежи: „Евангелска петдесятна църква „Витания”” и „Помощна жилищна сграда”, като незаконосъобразни. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Главния архитект на община Казанлък, за разглеждане и ново произнасяне по подаденото по реда и на основание § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ от Евангелска Петдесятна Църка „Витания” – гр. Казанлък Заявление вх. № 192 – 00 – 6/ 22.01.2004г. за узаконяване на строежи: „Евангелска петдесятна църква „Витания”” и „Помощна жилищна сграда”, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.11.2012г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *