НОВ Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията

На 6 февруари 2015 г. е внесен нов Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията със сигнатура 554-01-23. Негови вносители са ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ.

ВСИЧКИ ЗАКОНОПРОЕКТИ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ОТ 2001 – 2015 СА ПОМЕСТЕНИ В ПУБЛИКАЦИЯТА: ЗАКОНОПРОЕКТИ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ОТ 2001 – 2015

Текстът на Законопроекта гласи:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
___________________________________________
Проект

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

1. В  Преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени:
В § 5, ал. 1, след израза „посочени в Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти“ се добавя изразът „с изключение на музеи, техните филиали и отдели, галерии, камерни зали, археологически недвижими културни ценности и други паметници на културата – публична държавна и общинска собственост,“.
2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Вносители:

Димитър Дъбов
Васил Антонов
Манол Генов
Димитър Димитров

МОТИВИ
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Действащото законодателство за културното наследство урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България, в т.ч. и материалното недвижимо наследство, като носител на историческа памет, национална идентичност и с научна или културна стойност. Предлаганият законопроект има за цел да създаде условия за опазване, закрила и развитие на културното наследство в интерес на обществото, както и равен достъп на гражданите до него. С предлаганото допълнение се създават условия за по-ефективното реализиране и прилагане на закона и гарантиране на обществения интерес.

Вносители:

Димитър Дъбов
Васил Антонов
Манол Генов
Димитър Димитров

1 comment for “НОВ Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията

  1. Аз принадлежа към евангелското общество в Кюстендил, по точно Петдесятната
    евангелка църква с пастор П.Димитров.Мисля, че тази поправка ще ни засегне, тъй
    като и без това местната власт търси всевъзможни начини да ни отнеме наскоро възстановения ни имот след дълги съдебни дела чрез окончателно решениена висшия
    административен съд. Получаваме заплахи, че имота ни ще бъде скоро отнет за национални цели. Даже председателя на Общинския съвет е подписал договор за наем за обект разположен на нашия имот незаконно.
    Ще е хубаво и аз се надявам ако може да се намесите и дадете гласност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *