ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА през 2022

ОБНОВЕНА към 28 декември 2022г.

 

СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА (изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г.изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г.изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.)

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се лица към съответното вероизповедание по ал. 1 към общия брой преброени лица при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт, както следва:

…. 2. за вероизповеданията с повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал. 1 – в размер, определен за всяко вероизповедание, като за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лв.

(3) На вероизповедание, на което е определена субсидия в по-малък размер от размера, който се полага съгласно критерия по ал. 2, т. 2, държавната субсидия, която се одобрява, не може да бъде по-малка от 15 млн. лв.

 

СПОРЕД последни данни на НСИ от последното пребояване тук https://pastir.org/kolko-sa-protestantite-v-probroyavane-2021/ лицата с протестантско вероизповедание са точно 69 852 или 1.7% (т.е. повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица) т.е. по правото на действащия закон, за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лв. (общо 690 852 лв.) по ал. 2(2) или не по-малка от 15 млн. лв. по ал. 3.

 


(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
№ Наименование Сума (хил. лв.)
1 2
1. За източноправославното вероизповедание – на Българската православна
църква – Българска патриаршия, в т. ч.:
31 000,0
1.1. Рилски манастир 600,0
1.2. Троянски манастир 200,0
1.3. Бачковски манастир 200,0
2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание 5 770,0
3. За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на
Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската
източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
800,0
4. За Българските православни църковни общини в чужбина 700,0
5. За Католическата църква в България 70,0
6. За протестантските вероизповедания в България 160,0
7. За Религиозната общност на евреите в България 70,0
8. За Арменската Апостолическа православна света църква 70,0
Всичко: 38 640,0

 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.04.01 „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“

Цели на програмата

Координиране на отношенията между изпълнителната власт и вероизповеданията, разпределение и контрол по усвояване на държавната субсидия за вероизповеданията

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекцията

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

 • Регулиране на взаимоотношенията между вероизповеданията и държавата и между самите вероизповедания

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Дирекция „Вероизповедания”:

 • участва в разработването на законопроекти, проекти за постановления, решения и разпореждания по религиозните въпроси.
 • Координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията.
 • Представя изпълнителната власт при богослужения или посрещане на чужди религиозни делегации.
 • Издава удостоверения относно правоприемствеността на вероизповеданията и съществували религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически лица в периода до 1949 г.
 • Изготвя становища до Софийски градски съд при регистриране на вероизповеданията.
 • Организира и ръководи работата на експертна консултативна комисия по проблемите на вероизповеданията.
 • Осъществява държавната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания.
 • Участва в международни и национални форуми, посветени на религиозни проблеми и състоянието на религиозните права и свободи в Република България.
 • Осъществява контакти и координационни връзки с аналогични учреждения в чужбина, с международни религиозни и правозащитни организации.
 • Оказва методическа помощ на общините по прилагането на Закона за вероизповеданията и организира обучение на техни служители.
 • Осъществява дейност по ежедневната кореспонденция на Министерския съвет с религиозни организации и граждани по принципни въпроси в рамките на специализацията на Дирекцията.
 • Дава становища на компетентните държавни органи при издаване на разрешения за пребиваване в България на чужди религиозни служители, поканени от централните ръководства на вероизповеданията.
 • Съдейства за получаването на визи и разрешения за престоя на български свещенослужители в чужбина.
 • Проверява сигнали и жалби за нарушаване на религиозните права и свободи и извършването на незаконосъобразна религиозна дейност.
 • Съблюдава за спазването на религиозните права и свободи от задължените длъжностни лица.
 • Констатира с актове нарушенията на Закона за вероизповеданията и в предвидените случаи издава наказателни постановления.

 

 • Разпределение и контрол по усвояване на държавната субсидия за вероизповеданията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Проучва нуждите и прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за размера на държавната субсидия за подпомагане на вероизповедания.
 • Осигурява отчетността при разходването на средствата.
 • Контрол по усвояване на държавната субсидия от вероизповеданията – осъществяват се първоначални проверки на място, за да се установят нуждите от субсидии за различните вероизповедания (по планираните разходи).

С проектобюджета за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет очаква да получава от държавния бюджет годишна субсидия в размер на:

 • За 2021 г. – 38 640 хил. лв.
 • За 2022 г. – 38 640 хил. лв.
 • За 2023 г. – 38 640 хил. лв.

Субсидията се определя на основание чл. 28 от Закона за вероизповеданията. Основанията да се иска по-голям размер на субсидията, която се отпуска от държавата се базират на новия финансов механизъму приет със Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г.).

За чужбина:

 • Увеличаване на субсидията за българските православни общини зад граница с оглед изключително намалените приходи от дейността им във връзка с рестриктивните мерки, наложени по повод пандемията от COVID-19;
 • Подобряване състоянието на сградния фонд на молитвените домове на БПЦО зад граница и придобиването и изграждането на нови такива;
 • Задоволяване с православна литература на българските православни общности зад граница;
 • Оборудване на храмовете на БПЦО в чужбина с богослужебни одежди и църковна утвар;
 • Възстановяване на храмове и манастири на БПЦ с културно-историческа стойност за България, намиращи се зад граница;

При изпълнение на поставените цели очакваме следните резултати:

 • ще се подобри жизненият стандарт на свещенослужителите на БПЦО в чужбина и страната. По този начин те ще могат много по-пълноценно да извършват пастирските си задължения за духовното обгрижване на българите в страната и зад граница;
 • значително ще се увеличи броят и ще се подобри състоянието на сградния фонд и обзавеждането на българските православни храмове и молитвени домове в чужбина;
 • ще се възстановят редица значими за българската история и култура църковни сгради в страната и чужбина;
 • ще се подобри състоянието на храмовете и манастирите на БПЦ и молитвените домове на останалите вероизповедания в страната ни;
 • значително ще се подобри дейността на по-слабо обезпечени финансово и материално вероизповедания;
 • ще се даде възможност на хората с увреждания да получат духовна просвета и достъп до по-добро духовно обгрижване.

Очакваните резултати ще са свидетелство за една добре планирана и провеждана политика на българското правителство в областта на вероизповеданията и религиозните права и свободи на българските граждани в страната и чужбина. По-този начин ще се запази добрия имидж на българската държава пред международната общност за усилията, които полага в тази насока.

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата    (в хил. лв.)
Бюджетна програма       Проект Прогноза Прогноза
0300.04.01 – „Вероизповедания“ Отчет 2018 г. Отчет 2019 г. Закон 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
(класификационен код и наименование на бюджетната програма)      
  1 2 3 4 5 6 7
І. Общо ведомствени разходи: 199,0 235,5 247,2 269,2 269,2 269,2
     Персонал 186,0 213,8 220,2 242,2 242,2 242,2
     Издръжка 13,0 6,7 27,0 27,0 27,0 27,0
     Капиталови разходи 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         
1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 199,0 235,5 247,2 269,2 269,2 269,2
   Персонал 186,0 213,8 220,2 242,2 242,2 242,2
   Издръжка 13,0 6,7 27,0 27,0 27,0 27,0
   Капиталови разходи 0,0 15,0
2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Персонал
   Издръжка
   Капиталови разходи
От тях за: *
  Администрирани разходни параграфи **      
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ 9 319,0 36 241,5 33 340,0 38 640,0 38 640,0 38 640,0
  Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията 9 319,0 36 241,5 33 340,0 38 640,0 38 640,0 38 640,0
 
ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 9 319,0 36 241,5 33 340,0 38 640,0 38 640,0 38 640,0
         
  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 9 518,0 36 477,0 33 587,2 38 909,2 38 909,2 38 909,2
         
  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 9 518,0 36 477,0 33 587,2 38 909,2 38 909,2 38 909,2
 
  Численост на щатния персонал 5 5 5 5 5 5

 

 

Субсидиите за църкви – извън държавния контрол

ОТПАДА ПЕРО:  за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България

ОТПАДА ПЕРО: За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА: Национален съвет по религиозните въпроси в България (НСРОБ)

Въвежда НОВОТО ПЕРО: За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията 

ВСИЧКО за ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

ВСИЧКО за новите поправки в ЗАКОНА за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *