МВнР до посолствата и легациите за процеса срещу евангелските пастори

Указания от МВнР до посолствата и легациите на НРБ в чужбина  
за провеждане на разяснителни мероприятия във връзка

с процеса срещу евангелските пастори

София, 19 февруари 1949 г.

Указания относно провеждане разяснителната работа във връзка с еван-
гелския процес на 25 того:

1) Подсъдимите евангелски пастори са били шпиони, предатели и вър- шели спекула с чужда валута.

2) Всички религиозни изповедания, включително и протестантското  изповедание, се ползват с пълна религиозна свобода. Няма нито един случай  на накърняване свободата на съвестта и на изповеданията.

3) Подсъдимите евангелски пастори ще бъдат съдени като престъпници,

които са злоупотребили с положението си на ръководители на Обединените  евангелски църкви.

4) Предварителното съдебно следствие беше извършено точно съгласно  законите на страната и показа виновността им.

5) На подсъдимите е предоставено пълното право на защита и на по-
сочване свои свидетели.

6) Наказателното дело ще се гледа публично с участието само на обик- новени съдии.

7) От 138 пастири в страната, подсъдими са само 15. Обвиненията не  засягат голямото мнозинство от истинските евангелски пастири, които за-
едно с верующите евангелисти са дълбоко възмутени от престъпленията на  подсъдимите и сами настояват за тяхното строго наказание.

8) Всички 15 744 евангелисти в страната продължават да се ползват от  пълната свобода на религиозния култ у нас.

Храмовете на Обединените евангелски църкви са открити и в тях се  извършват нормално евангелските проповеди.

В евангелската църква, гдето служеше пастир Зяпков, проповедите се  извършват редовно от съпругата му г-жа Зяпкова и от софийските пастири  Атанас Кременлиев, Йосиф Исаков и Георги Попов.

9) Макар и протестантите да представляват нищожно малцинство, на  тях е обезпечено ползването на свободата на религиозния култ.

10) Доказвайте, че подсъдимите ще отговарят само за своята шпионска,  предателска и черноборсаджийска дейност и че процесът няма абсолютно  нищо общо с чисто религиозната им дейност, че той не е никаква офанзива  срещу свободата на религията и никакво нарушение на Договора за мир с  България.

11) Българският народ и правителството проявяват пълна толерантност  към евангелските пастири и верующите евангелисти.

12) Използвайте всички стари и нови документи, издадени от Върховния  съвет на Обединените евангелски църкви в подкрепа на правителствената  вътрешна и външна политика и доказващи, по техни собствени признания,  наличието на пълна религиозна свобода.

13) Обслужвайте приятелските демократически среди и печат с изпра- тените Ви информационни материали, а където е възможно, свиквайте и  пресконференции.

14) На 22 того излиза от печат „Бяла книга“ с документи, доказващи  престъпните деяния на подсъдимите и със съдържание: обвинителния акт;  собственоръчно подписани самопризнания на подсъдимите; издадените до- кументи от самите тях за това, че им е било обезпечено ползването от всички  права на човека, включително и от свободата на религиозния култ; проте- сти на видни евангелски пастири и проповедници против шпионската им и  предателска дейност; сведения за числото на евангелските църкви, пастири,  членове и пр.; документи, издадени от Св. Синод на Българската православна

църква, от католишките владици, от Главното мюфтийство на мюсюлманите  и от Главния равин на евреите в България, осъждащи престъпните им деяния  и изказващи благодарност на правителството за пълната религиозна свобода.

ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 9, преписка 198, л. 9–10. Копие. Машинопис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *