Национален протест за отмяна на ЗСУ

23.11.2019 г. НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ В 13:00 ч. ОТ ЕЗЕРОТО „АРИАНА“ ДО ПАРЛАМЕНТА

Новият Закон за социални услуги (ЗСУ), приет от Народното събрание на 22.03.2019, който влиза в сила на 01.01.2020г. трябва да бъде отменен, като противоконституционен! Той подкопава конституционната уредба на семейството и семейните отношения и влиза в недопустимо противоречие с вековната българска традиция за неразривна връзка между деца и родители, като ги замества със стоково-парични отношения между потребители и доставчици на платени услуги.
Призоваваме и всички политически партии в парламента да гласуват за отмяната на ЗСУ, като гласуват „ЗА“ Закон за ОТМЯНА на ЗСУ, внесен на 6.11.2019 в НС и в защита на българското семейство. Ние, над 200 000 български граждани НАСТОЯВАМЕ да си спомнят своята депутатска клетва и поне веднъж да оправдаят свещения лозунг на фасадата на своето работно място в името на българските деца!
Считаме, че справедливата и ПЪЛНА отмяна на ЗСУ е само началото на постепенната пълна ревизия на социалното законодателство, прието в ущърб на българската Конституция, Европейската конвенция за правата на човека, Европейската Харта за правата на човека, Международния пакт за социалните, икономическите и културните права и в ущърб на традиционното семейство и хилядолетните български семейни традиции!

На 01.01.2020 влизат в сила следните закони, които застрашават българското семейство и срещу които ние, българските родители, заставаме ТВЪРДО ПРОТИВ:
• Извеждане на дете по сигнал: само по сигнал (вкл. анонимен). Децата ни могат да бъдат взети в рамките на 24 часа без съдебна заповед (чл. 36г и чл. 36д във връзка с чл. 27(1) от Закона за закрила на детето (ДВ бр. 24 от 22.03.2019г., в сила от 01.01.2020г. (стр. 35 и стр. 36)
• Родителите сме счетени за виновни. Едва след един месец ще трябва да доказваме пред съда, че сме невинни, ако можем и имаме пари за адвокати – чл. 27(2) от ЗЗДетето.
• Домът ни не е защитен. По сигнал социален работник ще може да влезе в дома ни без съдебна заповед и да състави социален доклад с огромно количество лична информация, както и да претърси дома ни (напр. какво имаме в хладилника, шкафове, дрехи, кабели и др..) – чл. 10 (1) и приложение 1 от Наредбата, изм. с постановление на МС N 0104/02/05/2019г.
• Въз основа на преценката на социален работник ще се оценява нашата родителска компетентност, ще ни се дават задължителни предписания как да си гледаме децата (чл. 11 Нар.), или ще ни се наложат “мерки за закрила”, вкл. отнемане на детето (чл. 14(3) и чл. 20(2) Нар.). Може изобщо да не се предприемат “мерки за реинтеграция” (чл. 17 (2) Нар.), и детето да се даде за осиновяване (чл. 93 (2) и (3) СК) вкл. в чужбина.
• Няма отговорност: отговорност за фалшиви сигнали, за неправомерно отнемане на деца, за неверни доклади и прочее, няма предвидена.
• Частни фирми/НПО изземват държавни функции. Могат да ни наложат задължителни социални услуги, извършвани от частни лица “доставчици на социални услуги”, дори и чужди/чуждестранно финансирани. Тези частни лица ще избират и контролират приемните семейства, ще дават становища за пред съда дали сме годни за родители, ще ни дават задължителни предписания, ще се намесват при родителски спорове, ще получават лична информация от лекари и институции и др. За дейността си тези доставчици ще получават пари от бюджета, от такси от гражданите (каквито сами си определят) и от чуждестранните си спонсори.
• Всяко дете може да бъде счетено за „дете в риск”, поради неясно дефинирани критерии. Например на: самотен родител, многодетно семейство; при: недостатъчна жилищна площ, недостатъчно доходи, увреждания/болест в семейството, отсъствия от училище и много други, както и “други обстоятелства” по преценка на социалния работник §1 ЗЗДЕТ., §1 ППЗДЕТ., чл.4-6 Нар. МС
• На „Телефонът на доверието: 116 111”, който се обслужва от частна неправителствена организация, с чуждестранно финансиране всеки може да подаде сигнал срещу нас, вкл. и нашето дете.
• Според Наредба 13 от 21.09.2016г. граждани и неправителствени организации могат да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образование, което е част от здравното.
Какво се случва?
Приватизира се социалният сектор от група НПО-та- „доставчици на социални услуги” и той се монополизира.
Извадки от Закона за социалните услуги
• Частни фирми – НПО-та „доставчици на социални услуги“ (чл. 30 от ЗСУ), могат да бъдат както ЧУЖДЕСТРАННИ лица – чл. 30, т. 2 от ЗСУ, така и ЧУЖДЕСТРАННО ФИНАНСИРАНИ – чл. 41, ал. 2 от ЗСУ.
• Чуждестранните доставчици няма да имат нужда дори от ЛИЦЕНЗ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ В НЯКОИ СЛУЧАИ: чл. 31, ал. 3 от ЗСУ.
ФИНАНСИРАТ се от ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ + ТАКСИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ – доставчиците сами си ги определят! ( чл. 48, ал. 3 от ЗСУ) + ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИМ „СПОНСОРИ” (чл. 41 от ЗСУ).
• Доставчиците имат основно участие В ПРИЕМНАТА ГРИЖА: нов чл. 34а от Закон за закрила на детето.
• При спорове за родителски права тяхното СТАНОВИЩЕ дали сме ГОДНИ ЗА РОДИТЕЛ ще се използва пред съда: нов чл. 138а от СК.
• Доставчиците имат ДОСТЪП ДО ВСИЧКИТЕ НИ ЛИЧНИ ДАННИ: чл. 81, ал. 1 от ЗСУ
• МЕРКИ ЗА „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ се предоставят като СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, вкл. задължителни: чл.88, ал. 2 от ЗСУ и чл. 74, ал.1 от ЗСУ, чл. З6д, ал. 3 от Закон за закрила на детето; чл. 4, т.1, т.4 и т. 5; чл. 20, ал. 2 и чл. 23, т. 2 от Закон за закрила на детето: мерки за закрила на детето – „социални услуги”.
• Доставчикът е член и на МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ СИЛОВ ЕКИП за извеждане ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО НА ДЕТЕ само по СИГНАЛ (чл. 36 ал. 3 Закон за закрила на детето)
Ние, над 200 000 БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ членове на НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА, заставаме срещу въвеждането на тези антисемейни закони, които следват принципите на норвежката служба Берневернет, отговорна за отнемането на стотици норвежки и чуждестранни деца от техните родители.
Като граждани на тази държава ние ИСКАМЕ да се спазва Констиуцията и ПРОТЕСТРАМЕ, когато това не се прави! Не искаме да се въвеждат права на децата, каквито де факто не са предвидени в Конституцията, още по-малко „доставчици на социални услуги“, а не родителите и семейството да следят за тяхното спазване. Конституцията ясно гласи: „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.” (Чл. 47 [1])
Също така, ние сме ТВЪРДО ПРОТИВ ратифицирането на
„Трети факултативен протокол” на Конвенцията на ООН за правата на детето, който е основан на същите идеологически принципи. За повече информация, моля посетете: https://daspasimdecatanabulgaria.org/трети-факултативен-протокол-въоръж/?fbclid=IwAR0wAh0COREER0Gon3oj245NZGhbNPNXx0aLn5iank_6mR851J98tZbkDyo

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *