Следствието срещу ОЕЦ

Из протокол № 27 от заседание на Секретариата на ЦК на БКП

с решение за продължаване на следствието срещу ОЕЦ

и одобряване извършването на допълнителни арести, придружено с  доклад и предложения на МВР относно хода на следствието

София, 2 ноември 1948 г.

 

Присъствали: Др. др. Тр. Костов, В. Коларов, Г. Чанков и А. Югов

 

[…]

 1. Одобрява се ДС да продължи следствието по отношение на Обеди-

нените евангелски църкви (ОЕЦ) за шпионска и противонародна дейност,  като се извършат предлаганите допълнителни арести.

До окончателното приключване на следствието да не се обявява за раз- критията, като досегашните материали и разкрития се използват за прере- дактиране и допълнение законопроекта за изповеданията в ония му пунктове,  засягащи тия религиозни секти2.

[…]

ДОКЛАД И ПРЕДЛОЖЕНИЕ3

по следствието за антинародна и шпионска дейност на Обединените еван- гелски църкви (ОЕЦ) – баптисти, петдесятници, методисти и конгрешани

І. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЕКТИТЕ

Протестантските секти са се появили в България още преди освобож-

дението, в резултат на дейността на разни мисионери, изпращани в страната  от задграничните сектантски съюзи – „БОРДОВЕ“.

Най-рано е възникнала сектата на конгрешаните – към втората полови- на на миналия век в Средногорието и в Чепинското корито (наричат се още  „съборяни“).

В края на 19 век в България е проникнала заедно с другата агентура на  немския империализъм – сектата на методистите, а малко по-късно сектата  на баптистите.

По време на Великата октомврийска революция няколко пастири от  руски произход, идващи от Америка на път за СССР, начело с пастора Ко- ронаев4, спират в България и слагат началото на петдесятническата секта.  Впоследствие Коронаев е умрял в СССР като враг на съветската власт.

Всичките тези секти поддържат тясна връзка с чужбина и се използват  широко от разузнавателните организации на различните империалистически  страни, както за пропаганда, така и за шпионски цели.

Сектите се ръководят от значителен пасторски и проповеднически  апарат, който в по-голямата си част е завършил различни „духовни“ школи  на Запад, предимно в Германия, Швейцария, Данциг, Англия и др., където е  получил много добра подготовка и мракобесническа закалка. Всички пастори  се издържат и заплащат доста скъпо от тези задгранични мисии и по такъв  начин материално са напълно зависими от тях.

Към днешна дата ръстът на изброените четири секти в България се  характеризира в следните числа:

 1. Баптисти – 3000 души с 18 пастори (без проповедниците, които нямат духовен сан). Шеф на баптистката църква е пастор Никола Михайлов Наумов, същевременно и председател на ВС на ОЕЦ.
 2. Петдесятници – 7000 души с 41 пастори, 18 проповедници и пропо-
  веднички. Шеф на сектата е пастор Георги Чернев, член на ВС на ОЕЦ.
 3. Конгрешани (съборяни) – 5000 души с 32 пастори. Шеф на сектата е Васил Зяпков, същевременно религиозен представител на ОЕЦ (глава на четирите секти).
 4. Методисти – около 3000 души с 18 пастори. Глава на сектата е пастор Янко Иванов, подпредседател на ОЕЦ и домакин на Американския колеж в Ловеч.

Или всичко за четирите секти: членове около 18 000 души, пастори и  проповедници над 130 души.

От горните данни се вижда, че на всеки 100–150 последователи на сек-

тите се пада по един платен пастор или проповедник, което вече говори колко  скъпо се заплаща животът на тези секти от задграничните мисии.

Около 1920–22 год. четирите секти се обединяват административно,  за да регулират организирано отношенията си с държавата и по този начин  получават официално признание на съществуването си в страната под името  „Обединените евангелски църкви“ (ОЕЦ). Това обединение се възглавява  от така наречения „Върховен съвет на ОЕЦ“, който се избира на съвместен  събор от представители на всички църкви, а фактически се комплектува по  споразумение между главите на сектите.

Към днешна дата ВС на ОЕЦ има следния състав:
Религиозен представител                 – Васил Зяпков
Пом. религиоз[ен] представит[ел]  – Янко Иванов
Председател на съвета                     – Никола Михайлов Наумов

Секретар на съвета                          – Гаврил Цветанов

Членове:                                           – Георги Чернев,          петдесетник

– Харалан Иванов Петров      “

– Йончо Дрянов                     “

– Георги Николов Васов,  баптист

– Иван Ангелов                     “

и др.

В периода след 9 септ[ември] 44 год. четирите секти преминават по

директиви от своите централи към напълно координиране на своята орга- низационна, религиозна и главно вражеска дейност.

При ОЕЦ съществува така нареченото „Евангелско дружество“, което  издава в. „Зорница“ с редактор Трифон Димитров – бивш пастор, човек с  голяма шпионска квалификация, владеещ няколко езика.

Към ОЕЦ съществува и така нареченото „Библейско дружество“, което  разпространява различни религиозни брошури, изпращани от Америка.

След 9 септ[ември] 44 год. сектите при ОЕЦ разгръщат извънредно  активна дейност, чиято същност става ясна от резултатите на следствието.

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ СЛЕДСТВИЕТО

Досега са задържани следните лица:

 1. Пастир НИКОЛА МИХАЙЛОВ НАУМОВ – секретар на Баптисткия

съюз и председател на ВС на ОЕЦ.

 1. Пастир ЯНКО НИКОЛОВ ИВАНОВ – презвитер и върховен надзира-

тел на Методистката секта в България, заместник религиозен представител  на ОЕЦ.

3. Пастир ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСОВ – член на Управителното тяло  на Баптисткия съюз в България и член на ВС на ОЕЦ.

 1. Пастир ИВАН АНГЕЛОВ – член на Управителното тяло на Баптисткия съюз и член на ВС на ОЕЦ.
 2. Пастир ХАРАЛАН ИВАНОВ ПОПОВ – член на Управителното тяло на Петдесятническата църка и член на ВС на ОЕЦ.
 3. Пастир ЙОНЧО ДРЯНОВ – член на Управителното тяло на Петде- сятническата църка и член на ВС на ОЕЦ.
 4. ДИМИТЪР МАТЕЕВ ДИМИТРОВ – баптистки пастор от София.
 5. ЛАДИН ИВАНОВ ПОПОВ – петдесятнически пастор от Русе.
 6. ХРИСТО НЕЙЧЕВ – баптистки пастор от Варна.
 7. ДИМИТЪР ХРИСТОВ – баптистки пастор от Хасково.
 8. 1 ЗДРАВКО БЕЗЛОВ – методистки пастор от София.
 9. ДОНКА КЕНАРЕВА – „библейска работничка“ от сектата на пет-

десятниците от Сливен.

 1. ХРИСТО СТРАТЕВ ХРИСТОВ – бивш секретар на БЗНС–Пладне,

бивш член на НК на ОФ, адвокат от София.

 1. РУДОЛФ ЯХИЕЛ ЕШКЕНАЗИ – бивш чиновник в Американската

легация, от София.

 1. САМУИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ – търговец от София.
 2. КОНСТАНТИН ИВАНОВ РУСЕВ – бивш секретар на д-во „Грани-
  тоид“, от София.
 3. ЛЕОН ХЕРМАН НАДЛЕР – търговец от София.
 4. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИНОВ – петдесятнически пастор.
 5. ЕМАНУИЛ СТ. МАНОЛОВ – петдесятнически пастор.
  Следствието възникна на основата на обвинения, че петдесятниците и

баптистите са получавали крупни суми от мисиите си зад граница в чужда  валута, които суми са обменяли по незаконен начин, с което са ощетили  държавното съкровище с няколко десетки милиона лева, и се води в направ- ление за разкриване цялата антинародна и шпионска дейност на сектите от  основаването им досега и особено след 9 септ[ември] 1944 г.

По обвиненията за валутни афери следствието е приключило с пълни  признания на: Никола Михайлов Наумов, Георги Васов, Георги Чернев, Ха- ралан Иванов Попов, Ладин Попов, Йончо Дрянов, Димитър Матеев, Христо  Нейчев, Димитър Христов, Донка Кенарева, Ангел Динов, Рудолф Ешкенази,  Константин Русев, Самуил Василев и Леон Надлер.

Не са направили признания: Янко Иванов, Иван Ангелов, Емануил  Манолов.

Към днешна дата поради обвинения само в участие във валутни афери  е приключено в основните пунктове следствието на:

САМУИЛ ВАСИЛЕВ
ЛЕОН НАДЛЕР
КОНСТАНТИН РУСЕВ

ДОНКА КЕНАРЕВА

РУДОЛФ ЕШКЕНАЗИ

След приключване работата по този пункт следствието се насочи из-

ключително към разкриване шпионската и друга антинародна дейност на  четирите секти, което е и основното направление и цел на следствието.

Досега са разкрити следните факти на шпионска и антинародна дейност  на сектите:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *