Бог ли е Исус Христос?

Бог ли е Исус? Господ ли е Исус?

Римляни 9:5 чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.

Евреи 1:8 А за Сина казва: – „Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правотата.

1 Тимотей 3:16 И без противоречие, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядван между народите, Повярван в света, Възнесен в слава“

Йоан 1:1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

Йоан 1:14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Деяния на апостолите 20:28 Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв.

Йоан 20:28 Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!

Йоан 20:29 Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.

Господ ли е Исус?

Римляни 10:9 Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш;

Деяния на апостолите 2:34-36 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: „Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми, Докле положа враговете ти за твое подножие“. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник.

2 Коринтяни 13: 14 Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. Амин.

1 Коринтяни 12:3 … и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.

Деяния на апостолите 7:59-60 И хвърлиха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.

Господ ли е Святият Дух? Бог ли е Святият Дух?

2 Коринтяни 3:17 А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода.

Исая 6:8 После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.
Божи Син ли е Исус?

Матей 3:17 и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Матей 4:3 И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син …

Матей 17:5 А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.

Йоан 3:35-36 Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка. Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

Йоан 5:25-26 Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят. Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

1 Йоан 5:9 Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно: защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си.

1 Йоан 5:10-13 Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му, Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярват в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].

Матей 16:15-17 Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.
Лука 10:21-22 “В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.
Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и освен Отец, никой не знае Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.“

Йоан 20:31 А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Исая 6:9 И рече: Иди кажи на тия люде: С уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете, И с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете.

Деяния на апостолите 28:25-26 … Добре е говорил Святият Дух чрез пророк Исая на бащите ви, когато е рекъл: „Иди, кажи на тия люде: Със слушане ще чуете, но никак няма да схванете; И с очи ще видите, но никак няма да разберете.Бог ли е Святият Дух?

Деяния на апостолите 5:3-4 А Петър, рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух …? …Не си излъгал човеци, но Бога.

1 Йоаново 5:7 Защото трима са които свидетелствуват на небеса, Отец, Слово и Дух Светий; и тия тримата са едно.
Матей 28:19 … в името на Отца и Сина и Святия Дух,

Човешкият Син

Деяния на апостолите 7:55-59 А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога; И Рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. И хвърлиха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми.

Лука 18:8 Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

Един Господ Бог, Три Личности

1 Йоаново 5:7 Защото трима са които свидетелствуват на небеса, Отец, Слово и Дух Светий; и тия тримата са едно.

Матей 28:19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух,

Деяния на апостолите 7:55-60 А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога; И Рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. И хвърлиха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.

Матей 3:16-17 И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
Деяния на апостолите 2:34-36 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: „Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми, Докле положа враговете ти за твое подножие“. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник.

Битие 1:26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

10 comments for “Бог ли е Исус Христос?

 1. Защо се задават тези въпроси? Има ли християни които да не признават че Исус Христос е Господ? Доколкото знам само еховистите го отричат.Те нали не са християни?

 2. christian85_bg, разбирам недоумението ви, но как ли бихте реагирали ако чуете как някои от май известните ТВпроповедници-клоуни твърдят например, че Исус ни“скатава“ от Отца (К. Копланд),или че изкуплението не е станало на кръста , а в ада(Джойс Майер, К. Копланд, Е,У Кениън) и др.?
  Или Рик Уоорън, който твърди,че християните и мюсюлманите имат един бог
  т.е. индиректно отрича че Исус е Бог?

 3. Исус Бог ли е? Исус някога претендирал ли е, че е Бог?

  Въпрос: Исус Бог ли е? Исус някога претендирал ли е, че е Бог?

  Отговор: Никъде в Библията не е записано Исус да е казвал думите: “Аз съм Бог”. Това обаче не означава, че Той не е заявявал, че е Бог. Да вземем, например, думите на Исус от Йоан 10:30: “Аз и Отец едно сме”. На пръв поглед това не изглежда като твърдение, в което Исус казва, че е Бог. Нека обаче видим как отвръщат юдеите на това Негово изявление: “Не за добро дело те замеряме с камъни, а за богохулство и защото Ти, бидейки Човек, правиш Себе Си Бог” (Йоан 10:33). Юдеите приемат изявлението на Исус Христос като твърдение, че е Бог. И в следващите стихове Исус така и не поправя юдеите, така и не им казва: “Не съм твърдял, че съм Бог.” Това потвърждава, че Исус наистина е имал предвид, че е Бог с думите: “Аз и Отец едно сме” (Йоан 10:30). Йоан 8:58 е друг пример. Исус заявява: “Истина, истина ви казвам: преди да е бил Авраам, Аз съм!” И отново, в отговор на думите Му, юдеите вземат камъни и искат да го убият (Йоан 8:59). Защо юдеите биха искали да убият Исус с камъни, ако Той не е казал нещо, което те са смятали за богохулно, а именно – твърдението, че е Бог.

  Йоан 1:1 казва, че “Словото беше Бог”.. Йоан 1:14 заявява: “Словото стана плът”. В Деяния 20:28 се казва: “Внимавайте … да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената Си кръв.”. Кой е придобил църквата със собствената си кръв? Исус Христос. Деяния 20:28 заявява, че Бог е откупил църквата със собствената си кръв. Следователно, Исус е Бог!

  Ученикът Тома заявява по отношение на Исус: “Господ Бог и Бог Мой! (Йоан 20:28). Исус не го поправя. Тит 2:13 ни насърчава да очакваме идването на нашия Господ и Спасител – Исус Христос (вж. също II Петрово 1:1). В Евреи 1:8 Бог Отец заявява за Исус: “А за Сина казва: ‘Твоят престол, Боже, е до вечни векове и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.”

  В Откровение един ангел наставлява апостол Йоан да се покланя само на Бога (Откровение 19:10). На няколко пъти в Писанието е записано как Исус приема поклонение (Матей 2:11; 14:33; 28:9, 17; Лука 24:52; Йоан 9:38). Той никога не изобличава хората за това, че Му се покланят. Ако Исус не беше Бог, Той щеше да каже на хората да не Му се покланят, точно както ангелът в Откровение направи. Има много други стихове и пасажи в Писанието, в които се потвърждава божествеността на Исус.

  Най-важната причина, поради която Исус би трябвало да е Бог, е, че ако не беше Бог, тогава смъртта му не би била достатъчна да се плати наказанието за греховете на целия свят (I Йоан 2:2). Единствено Бог може да плати за това толкова безкрайно голямо наказание. Единствено Бог може да поеме греховете на света (II Коринтяни 5:21), да умре и след това да възкръсне – и така да докаже победата Си над греха и смъртта.

 4. 101 ПРИЧИНА ЗОШТО ВЕРУВАМ ДЕКА ИСУС Е ЕДИНСТВЕНИОТ ВИСТИНСКИ БОГ

  1. “Дури и најнепопустливите критичари на Исус ќе кажат дека никој досега не живеел толку чист живот како Исус” – Р. Захариус

  2. “Ги познавам луѓето; и ви велам дека Исус не е обичен човек.” – Наполеон Бонапарта

  3. “Тогаш Марија му рече на ангелот, Како е можно тоа кога јас не знам за маж.”

  4. “Предадов невина крв.” – Јуда Искариотски

  5. “Не наоѓам вина во овој човек.” – Понтиј Пилат

  6. “Кој од вас ме обвинува за грев?” – Исус

  7. “Тој воскресна, онака како што кажа.” – Ангел кај Исусовиот гроб

  8. “Запаметете дека Исус Христос од Давидовиот род, беше воскреснат од мртвите.” – Апостол Павле

  9. “Јас Сум Првиот и Последниот и Живиот, и умрев, и ете, Жив Сум во сите векови” – Исус

  10. Мртвите луѓе не јадат риба – (Јован 21)

  11. Месијата претскажан од пророците дека ќе потекне од Давидовиот род, требаше да дојде пред уништувањето на Израелскиот храм во седумдесетата година од нашата ера кога беа уништени сите родословски записи.

  12. Ниеден лажен Месија не тврдел дека го исполнува Законот.

  13. Според законите на веројатноста, можноста еден човек да исполнува повеќе од 300 месијански пророштва е астрономска (буквално, трилион на трилион)

  14. Беше претскажано дека Месијата треба да дојде од Витлеем, Египет и Назарет.

  15. “Почна од Мојсеј и од сите пророци, и им објасни што е пишано за Него во Писмото.” (Лука 24:27)

  16. “Но, Бог на тој начин го исполни она што го навестуваше однапред, преку устата на сите пророци: дека Неговиот Христос ќе пострада.” (Дела 3:18)

  17. Даниел претскажа дека ќе поминат 483 години од датата кога Ерусалим бил наново изграден па до датата кога Исус ќе влезе во Ерусалим. Ова беше точно исполнето до самиот ден.

  18. “Уникатен помеѓу оние кои решаваат проблеми од криминален карактер е, оној кому му е поважен идентитетот на осудениот, а не неговото дело.” – И. Линтон

  19. “Тврдењето дека Исус е единствениот начин за спасение е или точно или погрешно. Ова може да биде одредено само врз основа на докази.” – Ј. Анкерберг и Ј. Велдон

  20. “После шест години поминати во непристрасно истражување на Христијанството, неговата вистинитост или невистинитост, дојдов до конечен заклучок дека Исус Христос беше Месијата.” – Л. Велс

  21. “Човек кој го чита Новиот Завет и не гледа дека Христос тврди дека е повеќе од човек, е како оној што го набљудува небото рано напладне, кога е без облаци, и не го гледа сонцето.” – В. Е. Бидерволф

  22. “Хуманистичото мислење дека Исус беше морално исправен но религиски погрешен, се спротиставува на сите психолошка логика.” – Ф. Р. Бери

  23. “Со сигурност постојат длабоки и темелни историски основи за најоспоруваната реченица во Апостолските записи- “И на третиот ден, Тој воскресна” – Ф. Морисон

  24. “Отсега ви зборувам, пред да се збидне, за да поверувате – кога ќе се случи – дека Јас Сум..” – Исус

  25. “Симон Петар одговори и рече, “Ти Си Исус, Синот на живиот Бог.”

  26. Исус ги исцелуваше слепите, сакатите, лепрозните, глувите, воскреснуваше мртви, ја проповедаше добрата вест на сиромасите како што и пророкот Исаија запиша дека ќе биде.

  27. “Зашто ако не поверувате дека Јас Сум, ќе умрете во своите гревови.” – Исус

  28. Исус ги простуваше гревовите, не судеше против нив.

  29. “Затоа Евреите уште повеќе сакаа да Го убијат… и затоа што Бог Го наречуваше Свој Татко, изедначувајќи се со Бог.” (Јован 5:18).

  30. “А Исус му рече (на Сатаната): А напишано е “Не искушувај Го Господ, Твојот Бог!” (Матеј 4:7).

  31. А Исус му рече: „Зошто Ме наречуваш добар! Никој не е добар освен Единиот Бог.

  32. ЈАХВЕ на грчки е преведено како КИРИОС, и се употребува за Исус во Новиот Завет.

  33. “Очекувајќи ја блажената надеж и јавувањето на славата на нашиот велик Бог и Спасител, Исус Христос.” (Тит 2:13).

  34. Исаија вели дека постои само еден Бог, а сепак ги нарекува и Исус, и Јахве “Семоќен Бог.” (Исаија 44:6-8, Исаија 45:5, Исаија 10:21, Исаија 9:6)

  35. “Срушете го овој храм и јас ќе го изградам за три дена.” Исус кој воскресна од мртвите.

  36. “Зошто во Него, во телесен облик, живее сета полнота на Божеството.” (Колосјани 2:9 )

  37. “Во почетокот беше Зборот, и Зборот беше со Бог, и Зборот беше Бог.” (Јован 1:1)

  38. “Навистина овој човек беше Божјиот Син.” – Римски војник

  39. “Делата кои ги правам, сведочат за Мене, дека ме испрати Таткото.” – Исус

  40. “Неговата надворешна обука за поучување беше минимална (во однос на образование, истражување, патување, и др.), но Неговите зборови беа секогаш соодветни за пригодата. Никој не знаеше од каде ги знае тие зборови, и Тој никогаш не требаше да ги повлекува или да се извинува за нешто што рекол.” – Х. М. Морис

  41. Исус морал да биде или лудак, лажец, легенда или Бог. Првите три можности се невозможни, земајќи го во предвид Неговиот живот.

  42. И, навистина, голема е тајната на побожноста: Бог се јави во плот, посведочен веше од Духот, се покажа на ангелите, беше проповедан на народите, светот Му поверува, и се воснесе во слава. (1 Тимотеј 3:16)

  43. Како може Исус и Јахве да бидат еднакво и истовремено семоќни?

  44. Исус се објави најмалку 15 пати на над 500 очевидци во периодот помеѓу неговото воскресение и вознесување.

  45. Исусовото постоење, времето во кое живеел, Неговите чуда, многуте следбеници кои умирале заради Неговото Име, сето ова е документирано од неколку рани историчари како Корнелие, Такит, Јозеф, Сутонис, Пилни Помладиот, Вавилонскиот Талмуд и други.

  46. “Над цел свет се надвисна најстрашна темнина, камењата беа раздробени од земјотрес, и многу места во Јудеја и други области беа срушени.” – Талус 52 од н.е

  47. “Тој им се објави повторно жив на третиот ден, како што претскажа прекрасното пророштво…” – Јозефус

  48. “… Христос беше егзекутиран за време на владеењето на Тибериј…” – Тацит

  49. “… Беше распнат на пасхалната ноќ” – Вавилонскиот Талмуд

  50. Што би рекол некој за илјадниците променети животи на луѓе , претходно посветени на Јудизмот?

  51. Што би рекол некој за брзината со која Христијанството се проширило низ Азија и Медитеранот, за време од половина век?

  52. “Исто така, знаеме дека Божјиот Син дојде и ни даде разбирање, за да Го познаеме Вистинскиот, а ние сме во Вистинскиот, во Неговиот Син Исус Христос, Тој е Вистинскиот Бог и вечен живот.” (1 Јованово 5:20)

  53. “Лука е историчар од највисок ранг…” – Г-дин В. Рамзи

  54. Ниту еден археолошки пронајдок не е контрадикторен на автентичноста на историските податоци во Новиот Завет.

  55. На кутија направена од варовник, која датира од 63 год. од нашата ера на Арамејски е запишано, “Јаков, син на Јосиф, брат на Исус”

  56. На камена плоча која датира од првиот век, има Латински запис кој вели “Тиберјанец Понтиј Пилат, Префект на Јудеја”

  57. Во првиот век во Ерусалим е откриена жртва на распнување. Неговите раце и нозе биле прободени со седум- инчни клинци. И двете нозе му биле скршени. (Псалм 22, Матеј 27, Марко 15, Лука 23, Јован 19)

  58. На неколку гробници кои датираат од 40-50 год. од нашата ера, има запишано молитиви до Исус како Бог.

  59. “Светските религии не содржат нешто што е добро и вистинито, а не може да се најде во Христијанството…Исламот има деведесет и девет имиња за Бог, но ниту едно од нив не е Татко. Хиндуизмот може да нуди немоќ за простување и кршење на цврстото сфаќање на кармата. Махариш не може да дојде и да живее во неговите ученици.” – М. Грин

  60. Најдобрите одговори на прашањата поврзани со животот, судбината, значењето и моралот се наоѓаат во Исус.

  61. Хуманистичките критичари кои нудат натуралистички теории за воскресението, одбегнуваат да ги користат во јавните дебати поради страв од бројни прекори, кои ќе ги стават во незгодна положба.

  62. Раната црква никогаш не би пораснала толку, доколку била заснована на лага. Таа би исчезнала, но тоа никогаш не се случи.

  63. Двата најстари обреди на раната црква, крштевањето и причеста, и двата ја симболизираат Исусовата смрт и воскресение.

  64. Ако Исус не воскреснал, како тогаш Римјаните не успеале да го пронајдат Неговото мртво тело?

  65. “Моралот кој Исус го проповедаше и живееше беше од најдобротоворен вид… не беше надминат од никого.” – Т. Пејн

  66. “Ниеден сериозен научник не се осмелил да изнесе став за не-историчноста на Исус.” – О. Бетс

  67. “Христијаните кои ги познавате, слават човек до денес– истакнатата личност која ги воведе во новите ритуали, и беше распната за сметка на тоа…” Лусијан, грчки сатиричар од вториот век

  68. “Каква придобивка имаа Евреите од тоа што го убија нивниот мудар Цар? Веднаш после тоа, нивното кралство беше укинато.” – Мар Бар- Серапион, сириски филозоф 70 год. од нашата ера

  69. “… Исус Христос беше испратен од Бог.” – Клемент од Рим

  70. “Исус Христос Кој беше од родот на Давид, Кој беше Син на Марија, Кој беше вистински роден, јадеше и пиеше, беше навистина распнат и и умре пред очите на оние во небото, на земјата и под земјата; Кој навистина беше воскреснат од мртвите од Својот Татко, исто така ќе не воскресне и нас кои веруваме во Него.” – Игнат

  71. “… откако Исус беше распнат, дури сите Негови познаници го оставија… потоа откако воскресна од мртвите…” – Џастин Мартир

  72. “Ако Исус не беше Бог, тогаш заслужува оскар.” – Џ. Мекдовел

  73. “Христос е единствениот религиозен лидер кој некогаш тврдел дека е божество, и единствениот индивидуалец кој увери огромен дел од светот дека Тој е Бог.” – Т. Шулц

  74. … светската историја потврдува дека Исус живеел на земјата и дека бил прославуван како Бог.

  75. Тој основал црква која го слави 1900 години.

  76. Тој го смени правецот на светската историја.” – В. Робинсон

  77. “Тој никогаш не се двоумел ниту се извинил. Тој немал потреба да оди контрадикторно на она што сакал да го каже, ниту го отповикувал или изменувал. Тој ги зборуваше недвосмислените Божји Зборови.” – К. Шефран и Х. Креслер

  78. “Дали таквиот интелект– јасен како небото, чист како планинскиот воздух, остар и продорен како меч, целосно здрав и бодар, секогаш спремен и полн со самодоверба– е подложен на радикални и најзериозни заблуди, се неговиот карактер и мисија? Апсурдна замисла!” – П. Шаф

  79. “Без Исусовото воскресение, не би постоела Христијанската вера. Исусовите ученици би останале скршени и поразени.” – В. Л. Крег

  80. “Најверојатно трансформацијата на Исусовите ученици е најдобриот доказ за воскресението.” – Ј. Скот

  81. Исус беше зачнат од Бог и роден од девица. (Јн. 1:14, 3:16, Ис.7:14)

  82. “Тоа што Галилеецот кој тврдеше дека е Светлината на светот, и сеуште е сметан за тоа после толку векови, е најдобро објаснето на темелот на Неговото божество.” – Б. Рам

  83. “Можеби некој би живеел за лага, но некој да мисли дека илјадници ќе умрат за таа иста лага, навистина му е потребна голема имагинација.” – Н. Гејслер и П. Хофман

  84. “Дали овие луѓе кои помогнале да се трансформира моралната структура на општеството, се лажливци или растроени лудаци? Потешко е да се верува во овие алтернативи отколку вофактот за воскресението, а не постојат ни трошка докази за тоа.” П.Е. Литл

  85. “Полубратот на Исус, Јаков, не веруваше во Него се до воскресението. Јаков подоцна стана официјален лидер на Ерусалимската црква, и беше убиен поради неговата вера.

  86. “Синот на мајмунот е мајмун. Синот на кучето е куче… Синот на Бог е Бог.” – П. Крефт

  87. Исус ги менуваше имињата на луѓето. Евреите веруваа дека тоа може и смее да го прави само Бог.

  88. “Невозможно е Исус да беше само добар човек… Човек кој тврди дека е Бог, а не е, не може да биде наречен добар човек.” – П. Крефт

  89. Синоптичките евангелија имаат доволно несофпаѓања колку што е потребно за тоа да ги направи веродостојни. Авторите немале меѓсебен договор да создадат приказна.

  90. Исус никогаш нема цитат кој вели, “Вака зборува Господ..”, Тој вели, “Јас ви велам..”

  91. “Ако Исус не е Бог, тогаш зошто оваа лага ги прави луѓето подобри луѓе отколку било која друга вистина би ги направила?” – П. Крефт

  92. Исус го нарече Јован Крстителот, “најголемиот човек што некогаш живеел”. Што кажува тоа за Исус, ако Јован беше Негов слуга?

  93. Кога Исус зборуваше со Бог, се обраќаше со “Аба Татко”. Која личност може да ги смени термините за обраќање кон Бог?

  94. Ако Исус беше будала, тогаш како одеше по вода?

  95. “Писателите на Евангелијата доследно запишувале што се случувало дури и кога тоа било засрамувачки.” – В. Л. Крег

  96. Апостолот Павле наеднаш стана водечки протагонист на верата која се трудеше да ја уништи.

  97. “… Еврејскиот Талмуд.. ниту еднаш не го изнесува тврдењето дека исполнувањето на пророштвата било фалсификувано. Ниту еднаш.” Л. Лапидес

  98. Ако Исус беше само добар морален учител, тогаш зошто го распнаа?

  99. “… заклучокот дека Исус не умрел на крстот се покажува дека е во спротивност со модерните медицински знаења.” – Л. Т. Џонсон

  100. И Исус и Јахве се нарекувани; совршен, вечен, Создател, сезнаечки, непроменлив, сеприсутен, постои над времето, Суверен, живот, вистина, праведен, Светлина, откупител, младоженец, камен, верен, добар, покажува милост, љубов, судија, познавач на човечкото срце, оној кој воскреснува, Моќен Бог, “Јас Сум”, Алфа и Омега, пастир, спасител, Крал, оној кој простува гревови, Господ. Можеме да се молиме и на Бог и на Исус, еднакви се во постоење, дела, авторитет, и чест, славени од луѓето и од ангелите. И двајцата се наречени Бог.

  101. Каде би бил без Исус?

 5. Е тези коментари ме успокоиха особено на п-р Костя макар че не всичко му разбрах.Чух че хората говорят за петдесетниците че пасторите им не признавали Христос за Бог като еховистите.Страхиле ти за петдесетни пастори ли говориш.Те американци ли са или живеят тук?

 6. ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА
  ГЛАВА 5.
  20. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога – Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен.

 7. Исус Христос: човек или Бог?

  Марко 8:29 [Исус] каза на [учениците]:

  «А вие какво казвате: Кой съм Аз?» Този въпрос, който Исус постави на учениците, също така може да се зададе и днес, особено за Неговото божествено естество.

  В действителност, много хора не знаят какво да мислят по този въпрос.

  От една страна, някои казват, че Исус е Бог, равен на Бог Отец. От друга страна, някои отричат неговата божественост, проповядвайки, че Той е само Син на Бога, но не и Бог Син.

  Що се касае до нас, ние ще оставим на Библията сама да каже мнението си по този въпрос.

  Матей 1:23 «Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил, което значи: “Бог с нас.”» Божието Слово застъпва на различни места и по различни начини, че Исус Христос е Бог.
  Първо, нека да разгледаме стиховете, директно свидетелстващи за божествеността на Исус. После ще сравним стиховете от Новия и Стария завет, които ни водят до същото заключение.

  Йоан 1:1,14 В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. (…)
  И Словото стана плът и живя между нас. На много места Евангелието на Йоан говори за божествеността на Исус.
  Още от първия стих то представя Словото като Бог: останалата част от главата ясно показва, че Йоан говори за Исус.

  Йоан 5:18
  Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец и така правеше Себе Си равен на Бога.

  Йоан 20:28 Тома Му отговори [на Исус]: «Господ мой и Бог мой!» Да обърнем внимание на това, че Исус не поправи Тома за неговото изявление, нито еврейското разбиране и двете изкарващи на преден план Неговата божественост.
  Ако Исус не беше Бог, Той със сигурност би поправил тези недвусмислени изказвания!

  Йоан 10:30,33 [Исус отговори:] «Аз и Отец сме едно.» (…)
  Юдеите Му отговориха: «Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.»

  Римляни 9:5 От които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. В своите писания апостол Павел ясно свидетелства за божествеността на Исус Христос.

  Колосяни 2:9 Защото в Него [Христос] обитава телесно цялата пълнота на Божеството.

  Евреи 1:8,9 А за Сина [Бог] казва: «Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове.» (…)
  Затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с елей на радост.

  Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му.

  И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. «Бог могъщ, Отец на вечността…» Пророчествата на Стария Завет, представящи идването на Месия, също потвърждават божественоста на Исус.

  Нека погледнем друг пример, даден ни в книгата на пророк Захария.
  Захария 11:12,13 И така, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника.
  А Господ ми каза: «Хвърли ги на грънчаря, – хубавата цена, с която бях оценен от тях.» Думите на пророчеството говорят за Юдовото предателство за тридесет сребърника, точно онези тридесет сребърника при разпятието на Исус, това Бог казва Сам за Себе СИ, въпреки, че става дума за Исус Христос.
  Единственото възможно зоключение е, че: Исус е Бог.

  Захария 12:1,10 Така казва Господ (…): «Те ще погледнат към Мене, Когото прободоха.»

  Йоан 14:8-11 Филип Му каза:
  «Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно.»
  Исус му каза:
  «Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; Как така казваш, “Покажи ми Отца”?
  Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? (…) Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мен.» Сега ще видим, че даже преди Сътворението на света Исус Христос вече е бил с Отец.

  Йоан 17:5 [Исус каза:]
  «И сега, прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.» Исус също като Бог Отец съществува «от начало, от вечността» (Михей 5:2): Той няма начало.
  «Исус Христос е същият вчера, днес и до века.» (Евреи 13:8).
  Йоан 1:3
  Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

  Евреи 1:2 [Бог] в края на тези дни говори на нас чрез Сина, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото и направи световете. Библията учи, че Исус Христос е имал основна заслуга за създанието на света.
  Всичко чрез Него бе създадено.

  След като сме разбрали това, нека да разгледаме подробно следващия стих…
  Колосяни 1:16
  Понеже чрез Него [Христос] бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти.

  Исая 44:24 Така казва Господ, изкупителят ти, Който те е образувал в утробата:
  «Аз съм Господ, Който извърших всичко; Който сам разпрострях небето и сам разстлах земята.» От една страна, Бог Сам признава, че е Той е сътворил света.
  Но от друга страна, Библията на много места казва, че Исус Христос е създал всичко.
  Отново, единственото възможно заключение е че: Исус е Бог.

  Лука 2:11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. Ние знаем, че Исус Христос е нашият Спасител, нашият Изкупител.
  По същия начин както титлата «Творец», така тези титли са запазени единствено за Бога, което се вижда и от следващите стихове…
  1 Йоан 4:14
  И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света.
  Ефесяни 1:7 В Когото[в Исус] имаме изкуплението си чрез кръвта Му.

  Исая 43:11 Аз, Аз съм Господ; и освен Мене няма спасител. Понеже Исус Христос е Бог Той може да се нарече Спасител, Изкупител на човечеството.
  Осия 13:4
  Аз съм Господ, твой Бог (…); освен Мене няма спасител.
  Исая 54:5
  Изкупителят ти е Святият Израелев,Който ще се нарече Бог на цялата земя.

  Исус Христос: човек или Бог?
  На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш. Ние трябва да се покланяме на Бога и само на Бога. Това е ясно казано и утвърдено в цялото Писание.
  Сега нека да разгледаме стиховете по-долу…
  Откровение 19:10
  Тогава аз паднах пред краката му [на ангела] за да му се поклоня. но той ми каза:
  «Недей; аз съм служител заедно с теб и братята ти, които имат свидетелството за Исус.
  Поклони се на Бога!»

  Евреи 1:5,6 Защото на кого от ангелите Бог е казал някога: «Ти си Мой Син (…). И поклонете се на Него всички Божии ангели.» Агнето, което е Исус, е обект на поклонение защото Той е Бог.
  Откровение 5:12,14 [Ангелите] казваха с висок глас: «Достоен е Агнецът, Който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение!» (…)
  А четирите живи същества казаха: «Амин!»
  И старейшините паднаха и се поклониха.
  Следващ екранПредишен екран

  Изход 3:14 И Бог отвърна на Моисей: «Аз съм Онзи, Който съм.»
  Каза още: «Така ще кажеш на израелтяните, “Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.”» Исус използва спрежението «Аз съм» вместо онзи, които би бил много по-подходящ, «Аз бях [преди Аврам]». Постъпвайки по този начин, Той се представи като «Аз съм», Който е Бог.
  Разбирайки това, евреите поискаха да Го убият с камъни.
  Йоан 8:58,59 Исус им каза [на израелтяните]:
  «Истина, истина ви казвам – преди да се е родил Авраам, Аз съм.»
  Тогава взеха да хвърлят камъни по Него.

  Исая 44:6 Така казва Господ, Царят на Израел, неговият изкупител, Господ на Силите:
  «Аз съм първият, Аз – и последният, и освен Мене няма Бог.» В добавка към името «Аз съм» Исус прибавя и «Първият и Последният», още едно име, което олицетворява Бога.
  Изразът «бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове» ясно показва, че Исус е Този, Който говори тук.

  Откровение 1:17,18 «Аз съм Първият и Последният.
  Бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове. Амин.»

  Откровение 1:8 «Аз съм Алфа и Омега,» казва Господ Бог, «Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.» И тук, Исус се представя със същата титла като Бог: «Алфа и Омега», което е, «Първият и Последният», тъй като Алфа и Омега са първата и последната букви от гръцката азбука.
  Откровение 22:12,13 «Ето, ида скоро. (…) Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.»

  Псалм 24:10 Кой е Този Цар на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата. Трябва ли да кажем нещо повече?
  1 Коринтяни 2:8 (…) а поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпънали Господа на славата.

  1 Тимотей 6:13-16
  Заръчвам ти пред Бога (…) До явяването на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите, Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял. Контекстът ясно показва, че тук «Цар на царете и Господ на господарите» е Бог Отец.

  А сега, нека проследим следните стихове…
  Откровение 17:14
  [Десетте царе] ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете. «Цар на царете и Господ на господарите»: още една титла, дадена на Бог и на Исус Христос без никакво различие.

  Да, наистина, Исус е Бог.
  Откровение 19:13,16
  [Този, Който яздеше на белия кон] беше облечен в дреха, обляна с кръв; и името Му беше Божието слово. (…)
  И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име:
  Цар на царете и Господ на господарите.
  Следващ екранПредишен екран

  Йоан 8:24 [Исус им каза:] «Защото ако не повярвате, че съм Този, за Когото ви казвам, в греховете си ще умрете.» Много е важно да приемем Исус не само като наш Спасител, но също и като наш Господ.
  Исус, Създател, Спасител, Цар на царете и Господ на господарите, Цар на славата, Алфа и Омега, Първият и Последният, Всемогъщият «Аз Съм», заслужава да получи поклонение от всички.

  Да, наистина, Исус е Бог!

 8. Без да отричаме БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА на Исус Христос, бихме били по-коректни, ако кажем, че Исус Христос е – БОГОЧОВЕК. Богочовешката Му същност е потвърдена от Св. Писание, от решенията на първите четири вселенски събора, които са признавали и реформаторите, от съчиненията на най-проникновените църковни писатели и богослови. Такова е мнението на световни величия като Барт, Брунер, Молтман и много други протестантски богослови на модерната епоха. Следователно твърдението, че Исус Христос е Бог, е недостатъчно. Той е БОГ и ЧОВЕК в едно чудесно, неподражаемо съчетание. Той не е само Бог и не е само човек!

 9. Страхиле ти си напълно прав че е нужни да си напомняме. Изобличаваш коалицията между християни и ислямисти но скоро престана с политически плурализъм който вече вършее и в християнски среди.
  Имаше подобна ситуация и в СЕПЦ – пастор който отрича че Христос е Бог в ЕПЦ-Хасково.
  В кратко резюме тъй като имаше няколко противоречаващи съобщения за инцидента и така и не се разбра има ли официално становище на съюза каквото липсва и до днес.
  Д-р Пеев дълбоко осъди такова богословско падение сред пастирската колегия въпреки че пастора бил магистър от ВЕБИ
  П-р Ангел Петков който също е магистър от ВЕБИ подчерта че то е излъчило и други служители които отричат Троицата, както въпросния ръководител от Хасково.
  Оказа се че ситуацията в Хасково не е била по Божията воля, нито по Божието водителство както СЕПЦ беше публикувало а по волята на тези които го назначават и уволняват. Въпросният пастор после осъди ЕПЦ в Хасково и съюза че са го уволнили неправомерно и съдът се разпореди да го назначат отново позаконно и след това да го уволнят окончателно. Тогава Маринов Любен съвсем логично попита:
  1.Евгени Ценов,случайно ли е изпратен в ЕПЦ “Извор на Живот”-Хасково?
  2.Как е възможно събрание,което е преминало успешно през годините( и по време на гоненията 1944-1990г.)-да бъде съсипано след демократичните промени!?…
  Тази тема не трябва да се захвърля в архива.Напротив!Изследвайки създалата се ситуация( и изводите за причините),може да се предотвратят подобни катастрофи в други събрания. Оказа се че подобни инциденти не са единични в българския евангелизъм и от тогава последваха много други подобни издънки уж по „божията воля” на СЕПЦ а на практика съвсем и по човешки по плът!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *