Oграничения в новите промени на ЗАКОНА за вероизповеданията (2018-2019)

Чл. 29. (2) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Свещенослужителите и служителите на религиозните институции може да бъдат български граждани или чужденци, получили статут по чл. 23, ал. 1, т. 2 – 4 от Закона за чужденците в Република България, съответно по чл. 7 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.

(3) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Централните ръководства на вероизповеданията поддържат регистри на свещенослужителите и служителите на религиозните институции, като предоставят на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет възможност за достъп до тези регистри.

(4) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Всеки свещенослужител трябва да бъде снабден с удостоверение, издадено от централното ръководство или от местно поделение на съответното вероизповедание, с което да се легитимира като представител на вероизповеданието.

(5) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Свещенослужители – чужденци, може да участват в богослужение след уведомление на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет.

  • административно бреме при регистрация на вероизповедания да ce внесе решението за регистрация на съда в Дирекция „Вероизоведания“  в седемдневен срок
  • да не се ползват озвучителни системи при дейности на вероизповеданията на открито

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *