Информация за работата на Комитета и състоянието на протестантските църкви в София

Вестители на истината. История на евангелските църкви в България.

София, Българско библейско дружество ООД, 1994, с. 379-384.

Една секретна информация от главния специалист Цвятко Цветков
от 22 февруари 1984 година свидетелствува
за скритите намерения на Комитета спрямо Евангелските църкви.

За служебно ползуване!

Информация за работата на Комитета и състоянието на протестантските църкви в София

В НРБ съществуват следните протестантски изповедания:

Петдесятна църква, Конгрешанска (Съборна) църква, Баптистка църква, Методистка църква, Адвентистка църква. Освен тях съществува Верска общност „Бяло Братство“ (Дъновисти) и т. нар. „Божия църква“, привържениците на която са известни с името „Тинчевисти“. Тази църква е незаконна.

Протестантските църкви не притежават статут на юридическа личност Те се намират в положение на търпимост. Централните й ръководства се намират в капиталистическите страни – САЩ и някои европейски страни. Поради тази особеност и някои други причини често пъти те стават обект на задгранична антисоциалистическа пропаганда.

Преди пет години за злоупотреба, незаконно получаване на чужда валута и нарушение на митническите разпоредби 6 члена на Петдесятната църква бяха осъдени от 3 до 6 години затвор.

По градоустройствени причини във Велинград бе отчуждена Конгрешанската църква.

В София членовете на „Божията църква“, начело със самопровъзгласилия се за старейшина Павел Игнатов, се опитаха да се легализират като завладеят Методистката църква на ул. „Раковски“ N 86. Тези случаи бяха широко използувани от някои задгранични центрове на Запад за пропаганда против НРБ. Изпратени бяха протести, някои от които бяха адресирани до др. Тодор Живков.

Независимо от това, обаче, централните ръководства на протестантските църкви са лоялни към властта. Те подкрепят мероприятията, които провежда народната власт. Включват се в борбата за мир и провежданите международни конференции от този характер.

Протестантите в страната наброяват около 20,000 души. По-значими в количествено и качествено отношение са Петдесятната и Адвентиската църкви. В тях членуват и млади хора.

Петдесятна църква

В София има две петдесятни църкви. Едната се намира на ул. „Бачо Киро“ N 21, а другата на ул. „Христо Зъбчето“ N 10 – Подуене. По-активна е тази на ул. „Бачо Киро“ N 21. Тя се обслужва от председателя на Петдесятната църква Иван Зарев Ангел инов и неговия заместник пастор Динко Желев.

През 1983 година по нареждане на Комитета на централното ръководство на Петдесятната църква бе извършена финансова ревизия от Държавен финансов контрол. За неспазване на финансова дисциплина църквата бе задължена и внесе в полза на държавата 60,000 лева.

Уволнени бяха трима пастори, които фактически възглавяваха едни от най- големите църкви в страната – Бургас, Сливен и Стара Загора. Тези санкции бяха наложени за неспазване на законността.

Конгрешанска (Съборна) църква на ул. „В Коларов“ N 49

Председател на Конгрешанската църква в България е пастор Костадин Спасов Бозовайски. Той е вече пенсионер, но продължава да обслужва упоменатата църква на ул. „Васил Коларов“. Поискано е от Комитета на църквата да се извърши финансова ревизия през тази година. Резултатите от ревизията ще бъдат използувани за отстраняване на братята Димитър и Христо Куличеви, които в религиозно отношение са много активни и не се съобразяват с нарежданията на Комитета. Направен бе опит на мястото на пастор Бозовайски да бъде избрано и назначено друго лице за председател на Конгрешанската църква, но тя не го възприе. През тази година този въпрос ще бъде решен окончателно. Ръководният и обикновеният членски състав е доста застарял. Възможностите й за религиозно въздействие са доста слаби.

Баптистка църква на ул. „Пело Пеловски“ N 63

Общо в страната баптистите наброяват около 650 души. Председател на Баптистката църква в България е пастир Георги Господинов Тодоров, който живее в гр. Варна. Баптистката църква на ул. „Пело Пеловски“ N 63 – София се обслужва с прехождане от пастор Иван Ангелов Станкулов, който живее в гр. Лом. Той е на 80 години и има отрицателно отношение към народната власт. След 9 септември е съден от Народния съд. Отсъствието му от София дава възможност на нежелателни лица от църквата, в това число и на чужденци, да изнасят проповеди от амвона без да имат разрешение от Комитета. Обмисля се начин и се търси подходящо лице за пастор, който да бъде назначен в тази църква. Предлаганите досега лица от Комитета пастор Ангелов ги отхвърля, като злонамерено ги оклеветява и представя като хора на властта.

Методистка църква – ул. Т. С. Раковски“ N 86

Методистката църква като изповедание е малка. По численост тя наброява 1000 души за страната. Председател на Методистката църква е епископ Иван Ненчов Ножаров. Пробле*ми с работа с тази църква нямаме, освен с изложенията, които се правят от пастор Симеон Попов от Шумен. Това е реакционно настроен човек с пропагандна ориентация, който се е самообявил за отговорно лице на църквата за цялата страна и често изпраща изложения, включително и до най- висши инстанции.

Адвентистка църква – ул. „Васил Коларов“ N 10

Тази църква е доста активна. Съботен ден адвентистите не работят. Това е отличителен …. белег на изповеданието. Някои адвентисти не пускат децата си на училище, с което нарушават закона.

През 1983 година на Централното ръководство на Адвентистката църква бе извършена финансова ревизия. Установено бе неправилно изразходване на парични средства, в резултат на което църквата бе задължена и внесе сумата 160,000 лева в Републиканския бюджет От Централното ръководство на църквата бяха освободени по наше искане като неподходящи двама члена – пастор Емил Димитров и пастор Стоян Томанов.

Ликвидирана беше печатната база на църквата, като бяха иззети две циклостила, на които се отпечатваха „Библейските съботни уроци“. Тиражът им бе ограничен от 35000 на 100 броя. Отпечатването на „Библейските съботни уроци“ се извършва на всяко тримесечие и за това се иска разрешение от Комитета.

Верска общност „Бяло Братство“ (Дъновисти)

В страната има около 400 души дъновисти, а в София 230. Тази общност са останали изключително стари хора. В София не разполагат с молитвен дом и обикновено религиозните си служби (паневритмии) придружени с песни и музика, се провеждат на открито в Парка на свободата и на някои други места. Братството е регистрирано в Столичния народен съвет. Възглавява се от сестрите Драга и Люба Михайлови, които имат одобрението от Комитета, лоялни са към властта, но с доста напреднала възраст. Проблеми в работата с тях нямаме.

Божия църква „Тинчевисти“

Тинчевистите са отцепила се част от Петдесятната църква. Те са незаконна секта. Стремят се да се обособят като самостоятелна църква. Създават големи трудности на властите в контрола над тях. Разпръснати са на групи от 5-6 човека и повече в различни краища на страната.

22 февруари 1984 г.
гр. София
Главен специалист: Цв. Цветков (подпис)

От тази информация става ясно в кои църкви Комитетът среща трудности поради „непослушанието“ на някои църковни служители. Наистина, особено големи трудности им създаваше Българската Божия църква (Тинчевистите) с техния главен старейшина Павел Игнатов, който бе упорит в своето непослушание пред Комитета.

От данните на Конгрешанската (Съборна) църква личи целта да се отстранят дейните лица в църквата. За да може това да стане по „демократичен“ начин, предвижда се финансова ревизия с предварително определена цел – „резултатите от ревизията да бъдат използувани за отстраняването на братята Димитър и Христо Куличеви, които в религиозно отношение са много активни и не се съобразяват с нарежданията на Комитета. Направен бе опит на мястото на пастор Бозовайски да бъде избрано и назначено друго лице за председател на Конгрешанската църква, но тя не го възприе. През тази година този въпрос ще бъде решен окончателно“.

Повтаряме тези места от информацията на главния специалист на Комитета Цвятко Цветков, защото от тях се вижда как целенасочено те са планирали своите действия по отношение на евангелските църкви и от друга страна, развилите се събития в Първа евангелска църква показаха наяве скрития начин, по който те винаги са действували.

Следният документ е също показателен в това отношение.

––––––––––––––-
[1] Забележка на съставителя: Този материал е документално приложение, за обяснение на историческите събития за гоненията на комунистическата власт срещу евангелистите и дъновистите през 1983-1984 г.

1 comment for “Информация за работата на Комитета и състоянието на протестантските църкви в София

  1. БРАТЯ В ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА ВСИЧКИ ПРОТЕСТАНСКИ ЦЪРКВИ БЯХА ГОНЕНИ И ПРЕСЛЕДВАНИ ЕДНАКВО ОТ ТЪЙ НАРЕЧЕНАТА НАРОДНА ВЛАСТ.ЗНАЕТЕ ЗА СКАЛЪПЕНИТЕ ПРОЦЕСИ СЛЕД 9.9.1944 СРЕЩУ БОЖИЙТЕ ПАСТИРИ В БЪЛГАРИЯ.ЕДНИ ВКАРАНИ ЗА ДЪЛГО В ЗАТВОРИ И ЛАГЕРИ ТИП КОЛАГ.ДРУГИ ИНТИРНИРАНИ ИС СТРАНАТА.НО БОЖИЕТО ДЕЛО НЕ ПРЕСТАНА В БЪЛГАРИЯ НАПРОТИВТО ПРОДАЛЖИ ДА СЕ БОРИ ЗА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ В БЪЛГАРИЯ.НАРОДНАТА ВЛАСТ И ДС РАБОТИХА АКТИВНО ПРОТИВ ПРОТЕСТАНСКИТЕ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ КАТО ПОСТАВЯХА УДОБНИ ПАСТОРИ АГЕНТИ И ДОНОСНИЦИ В ЦЪРКВИТЕ ЗА ДА КОНТРОЛИРАТ ЖИВОТА И РЕЛИГИОЗНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ.

    ТЕЗИ АКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ДС ПРОДЪЛЖИХА И СЛЕД ПРОМЕНИТЕ 10.11.1989 НО КАТО ДАНС И НРС.ПРИМЕРИ МНОГО СЛЕД ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА НА КОМИСИЯТА ДОСИЕТАТА ИЗЛЯЗАХА МНГОБРОИНИ ПАСТОРИ КАТО АГЕНТИ НА НА ДС КОИТО ПРОДЪЛЖИХА И СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ДА СНАСЯТ НА ДАНС И НРС.ТЕ НЕ СЕ ПОКАЯХА БРАТЯ ТЕ КАЗАХА НИЕ СМЕ В СЛУЖБА НА СТРАНАТА СИ.НИЩО ЛОЩО НЕ ВИЖДАТ ПАСТОРИТЕ АГЕНТИ ДУХАВОН СЪВЕТ ДОНОСНИЦИ.АКО СЛУЖИШ НА ДВАМА ГОСПОДАРИ ЕДИНИЯ ЩЕ ЗА УБИЧА А ДРУГИЯ ШЕ ТЕ НАМРАЗИ.АЗ УБИЧАМ МОИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ В БОГА КОИТО ИЗДИИГАТ СВЯТИ РЪЦЕ КЪМ ГОСПОДА.А ДРУГИТЕ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЮДА ИСКАРИОТСКИ ПРИСЪДИТЕ ГИ ИЗПРЕВАРВАТ ПРЕД ТЯХНИТЕ ПЪКЛЕННИ ДЕЛА.ГОСПОД ИСДУС ХРИСТОС ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *