Мойсеевият списък на благословения и проклятия

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика.

Някои хора с радост приемат факта, че благословенията са реални, но са скептици относно проклятията, които те свързват със суеверните обичаи от Средновековието. Това мислене е неправилно. Не можем да обръщаме внимание само на едната страна от двете противоположности, просто защото е приемлива за нас, а да изключим другата, защото е неприемлива. Противоположното на горещо е студено; и двете са реални. Противоположното на доброто е злото; и двете са реални. Точно по същия начин благословенията са реални, както и проклятията.
Поради служението си аз контактувам с християни от различен произход и различни страни. Намирам, че повечето от Божиите хора не знаят как да различават благословенията и проклятията. Много християни, които би трябвало да се радват на благословенията, всъщност, търпят проклятия. Има две главни причини за това: първо, те просто не знаят да разпознават благословението от проклятието и не могат да ги различават; второ, ако се намират под проклятие те не разбират въз основа на какво могат да бъдат освободени.
Бог е единственият и върховен източник на всички благословения, въпреки че те могат да достигат до нас по много начини. Проклятията също често произхождат от Бога, но Той не е единственият източник. По-късно ще разгледаме други източници на проклятие.
Проклятията, произтичащи от Бога са един от Неговите главни начини за докарване на осъждение върху непокорните, невярващите и неблагочестивите. Историята на човечеството представя дълъг и тъжен списък за действието на Божиите проклятия произнесени върху такива хора.
В продължение на много години на мода бе твърдението, че съществува разделение между Стария и Новия Завет. Според това тълкувание, Старият Завет разкрива Бог като Бог на гняв и осъждение, а Новият Го описва като Бог на любов и милост. Но всъщност, двата завета са съвместими. Всеки описва Бог едновременно като Бог на милост и на съд.
Историята на Ерихон, в Исус Навин 6, съчетава тези две страни на Божия начин на действие толкова живо и драматично, колкото и във всеки друг пасаж в Новия Завет. Докато градът загиваше поради пълното Божие осъждение, блудницата Раав и цялото й семейство излязоха невредими. Историческите документи показват, че по-късно Раав стана жена на Салмон, един от първенците на Юда, и зае своето място в родословната линия, от която трябваше да дойде Месията на Израел, Исус! (вижте Матей 1:5)
В Римляни 1:17, 18 Павел обяснява, че Евангелието съдържа най-висшето откровение за тези две страни на Бог, Неговата милост и Неговото осъждение.
Защото в него (Евангелието) се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра…
Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците…
От една страна, Божията милост предлага Неговата праведност, която Той дава на тия, които чрез вяра приемат заместителната жертва на Исус. Но в същото време тази жертва ни показва и пълното разкриване на Божия гняв, излян върху Исус, когато Той се идентифицира с човешкия грях. Християните, които се съмняват относно реалността на Божието осъждение върху греха би трябвало да размислят отново за значимостта на разпъването. Даже Исус не можеше да направи греха приемлив за Бог, но трябваше да изтърпи напълно изливането на Неговия гняв.
По-нататък, в Римляни 11:22, Павел отново представя тези две страни от Божия начин на действие една до друга:
Виж, прочее, благостта (милостта) и строгостта Божия.
За да придобием точна представа за Бог, винаги трябва да помним тези две страни на Божия характер. Благословенията произлизат от милостта Му, а осъжденията произлизат от строгостта Му. И двете са еднакво реални.
16  

В Притчи 26:2 Соломон изяснява, че за всяко проклятие винаги съществува причина:
Както врабче в скитането си, както лястовица в летенето си, така и проклетия не постига без причина.
Този принцип има двойно приложение. От една страна, проклятието не може да действа ако не съществува причина за него. От друга страна, вярно е и обратното – винаги, когато действа проклятие има и причина за него. В стремежа си да помогна на хората да получат освобождение от проклятие, научих от опит, че най-добре е първо да се открие причината.
Шейсет и осемте стиха на Второзаконие 28, които са изцяло посветени на темата за благословенията и проклятията, разкриват главната причина за тях. В 1 и 2 стих Мойсей първо се занимава с причината за всяко благословение:
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и Внимаваш да Вършиш всичките Неговите заповеди… Всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
По-буквално първата част може да се преведе: „Ако ще слушаш слушайки гласа на Господа твоя Бог…“ Повторението на глагола „слушам“ поставя по-голямо ударение. Накратко казано, условията да се радваш на благословенията са: първо, слушане на Божия глас; второ, вършене на това, което Той казва.
Това са били непроменимите изисквания за живеене в завет ни отношения с Бог през всичките диспенсации. В Изход 19:5. когато се подготвяше да Влезе В първия си завет с Израел при Синайската планина, Бог каза:
Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание.
Основните изисквания бяха да слушат Божия глас и да се покоряват на условията на завета Му.
В Новия Завет, в Йоан 10:27, Исус по подобен начин описа тези, които Той признава за Свои овце – т.е. Негови, истински ученици:
Моите овце слушат гласа Ми… и те Ме следват.
Основните изисквания са все още същите: да слушаме Божия глас и да Го следваме в покорство.
Чуването на Божия глас далеч надхвърля простата религиозна изповед или формален обред. Няма нищо по-уникално и по-отличаващо се от гласа на даден човек. Чуването на Господния глас изисква едно интимно взаимоотношение с Бога, в което Той да говори на всеки един от нас лично.
Господ не говори на физическите ни уши или на естественият ни ум. Общуването с Него е Дух в дух, т.е. чрез Святия Дух на нашия дух. Излъчен по този начин, гласът му прониква до най-вътрешните дълбочини на нашето същество. От там Неговите трептения могат да се почувстват из цялата ни личност.
17  

Господ може да говори чрез Библията или да даде слово на директно откровение. Обаче, четенето на Библията не е достатъчно само по себе си, освен ако думите от страниците не бъдат преобразени от Святия Дух в един жив глас. Само такъв вид взаимоотношение с Бога може наистина да ни направи годни за благословението, което Той е обещал на тия, които чуват и се покоряват на гласа Му.
По-нататък, във Второзаконие 28:15, Мойсей дава главната причина за всички проклятия:
Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.
Причината за проклятията е напълно противоположна на причината за благословенията. Благословенията са резултат от чуването на Божия глас и вършенето на това, което Той казва. Проклятията са резултат от нечуването на Божия глас и неизпълнението на това, което Той казва. Отказът да слушаш и да се покоряваш на Божия глас може да се изрази с една дума: бунт – не срещу човек, но срещу Бога.
Във Второзаконие 28 глава Мойсей дава и изчерпателни списъци на различните форми, в които се срещат благословенията и проклятията. Благословенията са изброени в стихове 3-13, а проклятията в стихове 16-68. Всеки, който иска да разбере тази тема ще трябва внимателно да изучава книгата Второзаконие в нейната цялост.
От собствените си проучвания се опитах да направя два списъка, които обобщават благословенията и проклятията в реда, по който са споменати. Списъкът с благословенията, който предлагам е следният:
Издигане Преуспяване
Здраве Победа
Възпроизводителност Божие благоволение
Думата възпроизводителност не е често употребявана, но се използва, за да опише състояние, в което всяка област на човешкия живот е плодовита и възпроизводителна.Тя може да включва семейството, животните, реколтата, търговията и упражняването на творчески таланти. Всички тези области трябва да отразяват Божието благословение по подходящи начини.
В списъка с проклятията от стихове 16 до 68, Мойсей навлиза в доста повече подробности отколкото при благословенията. Основното обаче, е че проклятията са противоположни на благословенията. Ето обобщението, което предлагам:
Унижение Бедност
Безплодие Поражение Умствени и
физически болести Потиснатост Семейни раздори Провал
Божие неблаговоление

18  

Преди това, в стих 13, Мойсей завършва списъка на благословенията с две живи словесни картини. Всеки от нас ще направи добре ако разгледа как те биха могли да се приложат в собствения му живот.
Първо, Мойсей казва:
Господ ще те постави глава, а не опашка…
Веднъж помолих Господ да ми покаже как това може да се приложи в живота ми. Почувствах, че Той ми отговори така: Главата взема решения, а опашката просто е влачена насам натам.
На мене оставаше да реша каква роля играех. Дали действах като глава контролирайки всяка ситуация, вземайки правилните решения и виждайки успеха им? Или просто играех ролята на опашка, влачен насам натам от сили и обстоятелства, които не можех нито да разбера, нито да управлявам.
За да изчерпи напълно значението, Мойсей използва друга фраза:
Та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу.
Това може да се илюстрира със срещата на двама християни.
„Как си?“ – пита първият.
Вторият отговаря: „Не съм зле като се имат предвид обстоятелствата, под които
съм“.
„Много се радвам – отговаря първият, – Но, въобще, какво правиш под обстоятелствата?“
Примерите на Мойсей ни изправят пред възможност за самооценка. Дали живея като глава, или като опашка? Дали живея под обстоятелствата, или над тях?
Нашите отговори ще ни помогнат да разберем на колко от Божиите благословения се радваме в действителност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *