ХРИСТИЯН РЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ (наричана в този устав за краткост партията) е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права, което се ръководи в дейността си от разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за политическите партии, другите нормативни актове и на настоящия устав.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Наименованието на партията е „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“, под което име ще осъществява дейността си.
(2) Наименованието на партията, заедно с указание за седалището, адреса на управление, както и данни за нейната съдебна регистрация ще бъдат посочвани във всяко писмено изявление от името на партията.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Седалище и адрес на управление на партията (hrp.bg)

ІV. СРОК
Чл.4. Партията ще осъществява дейността си за неопределен срок от време.

V. ПРИНЦИПИ
Чл.5. В дейността си партията се ръководи от следните принципи:
– Доброволно участие;
– Служба на обществото;
– Възпитаване на устойчиви и позитивни обществени нагласи и ценности;
– Законност на действията;
– Взаимно уважение и толерантност;
– Независимост при вземането на решенията.
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Семейни и традиционни ценности;
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Лична свобода и човешко достойнство;
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Национален суверенитет и международна интеграция.

VІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.6. Програмните цели и задачи на партията са:
– усъвършенстване на парламентарната демокрация;
– развитие на гражданското общество;
– стимулиране на индивидуалното развитие на личността, като основа на общественото развитие;
– (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) изграждане на обществена ценностна система, в която се зачита личната свобода на всеки;
– формиране на пазарна свобода на предприемачите;
– интегриране на България в европейските и световните структури.
Чл.7. (1) Посочените в чл. 6 цели и задачи ще бъдат постигани чрез взаимодействие на партията с други политически партии, сдружения с нестопанска цел, с държавни и общински органи, с различни организации, близки до идеите, насоките и принципите, ръководещи дейността й.
(2) Партията ще изпълнява своите цели и задачи чрез:
т.1. Участие в избори за Народно събрание.
т.2. Участие в избори за Президент.
т.3. Участие в избори за органи на местно самоуправление.
т.4. Участие в избори за европейски парламент.
т.5. Участие в референдуми и всякакви други политически форми на парламентарна демокрация.
т.6. Публична политическа агитация.
т.7. Участие в програми и проекти, които са в съответствие с програмните цели и задачи на партията.
т.8. Организиране на семинари за обучение.
т.9. Всякакви други форми и дейности за постигане на програмните цели и задачи на партията, които са в съответствие със законодателството в Република България.

VІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл.8. Членове на партията са всички правоспособни и дееспособни български граждани с избирателни права, които членуват в някоя от партийните организации на партията.
Чл.9. Членовете на партията са длъжни:
т.1. Да спазват устава и решенията на партията и да работят за осъществяване на нейните програмни цели и задачи.
т.2. Да плащат членски внос.
т.4. Да присъстват редовно на събранията на партията и с лични действия активно да участват в осъществяването на нейните програмни цели и задачи.
т.5. С действията си в обществения и в личния си живот да не накърняват принципите, целите и доброто име на партията.
Чл.10. Партийните членове имат право:
т.1. Да избират партийните органи и структури по смисъла на настоящия устав.
т.2. Да бъдат избирани в състава на партийните органи и структури на всички нива по смисъла на настоящия устав.
т.3. Да бъдат своевременно информирани за всички актове и действия на партията и нейните органи.
т.4. На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на партията.
т.5. Да ползват имуществото на партията за осъществяване на дейността й.
Чл.11.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Встъпването в партията става с подаване на саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство, вследствие на което се одобрява приемането на кандидата от общото събрание на съответния партиен клуб или от Политическия съвет.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Членство се придобива при условията на предишната алинея и при учредяване на нов партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Член на партията може да членува само в един партиен клуб.
Чл.12. Прекратяване на членството настъпва:
т.1. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Доброволно, с едностранно писмено волеизявление на лицето, което напуска, отправено до съответния партиен клуб, в който членува.
т.2. Със смъртта или поставяне на лицето под пълно запрещение.
т.3. С изключване на лицето по реда на този Устав.
т.4. С прекратяването на партията.
Чл.13. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Решението за изключване се взема от Политическия съвет по предложение на съответния партиен клуб, или при липса на общински съвет – от районния съвет, като всеки член на партията може да бъде изключен и с решение на Конгреса. Решението за изключване на определен член се взема в следните случаи:
т.1. При системно нарушаване на Устава, програмата и решенията на партията;
т.2. Когато престане да отговаря на необходимите за членство изисквания.
т.3. Когато с поведението и личността си компрометира партията и действа против нейните принципи.
т.4. При постановяване на влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

VІІІ. УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА
Чл.14. (1) (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Органи на партията са:
т.1. Конгрес.
т.2. (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив).
т.3. Политически съвет с председател на партията.
т.4. Контролен съвет.
(2) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Структурата на партията е:
т. 1. Партиен клуб.
т. 2. Общински съвет.
т. 3. Областен координатор.
т. 4. Районен съвет.
Чл.15.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът е върховен орган на партията и се свиква най-малко веднъж на всеки три години от Политическия съвет. Конгресът:
т.1. Приема, изменя и допълва Устава.
т.2. Приема други вътрешни актове.
т.3. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на политическия съвет.
т.4. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на Контролния съвет.
т.5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на партията.
т.6. Приема основни насоки и програма за дейността на партията.
т.7. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Приема отчета на Политическия съвет и на Контролния съвет.
т.8. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Отменя решенията на Политическия съвет, на Контролния съвет и на други органи на партията.
т.9. Взема решения по всички въпроси, касаещи дейността на партията.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Извънреден конгрес се свиква с решение на Политическия съвет по негова инициатива или по искане на поне една трета от общинските съвети.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът се състои от делегати на партийните клубове и членове по право, които са членовете на Политическия съвет и Контролния съвет. Делегатите се избират от събранията на партийните клубове.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Квотата на представителство е един делегат за десет членове.
(5) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът се свиква чрез покана, която се публикува най-късно 30 календарни дни преди датата на провеждане на конгреса на официалната електронна страница на партията и/или в национален ежедневник – печатно издание. В поканата се посочва от кого се свиква конгреса, дневния ред, дата, начален час, който не може да бъде по-ранен от 10 часа, и място за провеждане на конгреса. В дневния ред задължително се включва и точка „Други“, по която могат да се правят предложения от всеки присъстващ за разглеждане на въпроси. Конгресът решава дали въпросът да бъде разгледан и да се вземе решение по него.
(6) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Свикващият конгреса трябва да изпрати поканата преди публикуването й на районните съвети на техните официални адреси и/или на техните официални електронни пощи за контакт. Районните съвети в срок до два работни дни от получаване на поканата са длъжни да информират за поканата общинските съвети на официалните им адреси и/или електронна поща за контакт, а общинските съвети – в срок до два работни дни след узнаване на поканата, да информират партийните клубове на официалните им адреси и/или електронни пощи за контакт. Процедурата по настоящата алинея цели улеснение при своевременното информиране за предстоящия конгрес и неспазването й не се отразява на редовността на конгреса, но е причина да се търси дисциплинарна отговорност на тези, които трябва да я спазват, по ред и с наказания, регламентирани във „Вътрешен правилник за работата на органите и за дейността на структурите на партията“, приет от Политическия съвет.
(7) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът е редовен, когато в него участвуват представители на повече от половината от имащите право на участие.
(8) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При липса на кворум провеждането на конгреса се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. След започване на конгреса в часа по ал. 5 или по ал. 7, не се допускат закъснели делегати да участват в конгреса. Настоящата алинея не се прилага за конгреса, провеждан на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив, с оглед завареното положение при изменението на устава.
Чл.16. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
Чл.17.(1) Политическият съвет е постоянно действащия ръководен орган на партията, който ръководи дейността на партията между провеждането на Конгресите. Политическият съвет:
т.1. Управлява имуществото на партията.
т.2. Назначава и освобождава административния персонал на партията, ръководи и координира дейността му.
т.3. Осигурява организационно-техническото обслужване на партията и на дейността на Конгреса.
т.4. Осигурява изпълнението на решенията на Конгреса.
т.5. Разпорежда се с имуществото на партията при спазване на закона, устава и решенията на Конгреса.
т.6. Определя размера на членския внос.
т.7. Подготвя и внася в Конгреса отчет за дейността на партията.
т.8. Определя реда и организира извършването на дейността на партията.
т.9. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Взема решение за утвърждаване на партийните клубове.
т.10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Конгреса.
т. 11. Свиква Конгреса.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Политическият съвет се състои от председател, заместник-председател и седем членове, избрани от Конгреса.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) За всеки от постовете по ал. 2 се прави отделен избор по следния начин:
1. номинираните кандидати за председател се подлагат на гласуване. Всеки делегат може да гласува със „ЗА“ само за един кандидат. За председател е избран кандатът получил най-много гласове;
2. след като се избере председателят, се представят кандидатите за заместник-председател. Извършва се гласуване, при което всеки делегат може да гласува със „ЗА“ само за един кандидат. За избран на този пост е кандидатът, получил най-много гласове;
3. след направения избор по т. 1 и 2, се представят кандидатите за членове. Извършва се гласуване чрез попълване на писмени бюлетини, на които упражняващият вота изписва своето име и имената на тези кандидати, които желае да бъдат членове на Политическия съвет. Избрани са тези кандидати, които са получили най-много гласове по реда на предходното изречение. В случай, че кандидатите за членове на Политическия съвет са 14 или по-малко, гласуването се извършва като в бюлетина гласуващият, освен своето име, изписва и имената на тези кандидати, които не желае да бъдат членове на политическия съвет.
(4) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Едно лице може да се кандидатира за различни постове в Политическия съвет: председател, заместник-председател или член. Ако не бъде избран за единия пост, може да се кандидатира за друг.
Чл.18.(1) Председателят на Политическия съвет е председател и ръководител на партията.
(2) Председателят представлява партията пред всички юридически и физически лица, както и пред всички съдебни, държавни и общински органи и институции.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателят ръководи събранията и дейността на Политическия съвет.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При отсъствие на Председателя, той се замества от заместник-председателя, а ако на последният при изпълнение на председателските функции му се наложи да отсъства, той определя един от членовете на политическия съвет да го замества до връщането на титуляра. Когато председателят и зам.-председателят не определят свой заместник при условията на изречение първо, политическият съвет решава кой измежду членовете му ще замества председателя на партията до неговото завръщане.
(5) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При настъпване на обстоятелства по чл.12 от настоящия устав за Председателя на партията, с оглед на политическото представителство на партията до провеждане на Конгрес, длъжността на председател се изпълнява от заместник-председателя. Ако възникнат обстоятелства по чл. 12 за заместник-председателя, Политическият съвет избира лице на негово място. В случай че възникнат обстоятелства по чл. 12 за председателя и за заместник-председателя едновременно, Политическият съвет избира временно изпълняващи длъжностите председател и заместник-председател до провеждане на Конгрес.
(6) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателят може да се оттегли от поста си чрез писмено волеизявление до Политическия съвет. В такъв случай до провеждане на конгрес тази длъжност се заема от заместник-председателя. При оттегляне Председателят следва да предаде обратно нужната документация и вещи на партията, свързани с дейността му като такъв. При оттегляне на заместник-председателя по реда на изречение първо и второ, Политическият съвет определя друг председател на негово място в срок до 30 дни от подаване на писменото волеизявление за оттегляне. Същата процедура важи и за всеки участник в Политическия съвет, Контролния съвет или в структурно звено на партията, като писменото заявление от участник Политическия съвет се подава до Политическия съвет, от участник в Контролния съвет се подава до Политическия съвет, а в останалите случаи – до звеното, което е избрало оттеглящия се.
Чл.19.(1) Контролният съвет е контролният орган на партията, който следи за спазване на финансовата отчетност в партията. Контролния съвет:
т.1. Проверява отчетността и законността по финансовите приходи в партията.
т.2. Проверява финансовата отчетност по приходите и разходите, свързани с имуществото и административния персонал на партията.
т.3. Проверява финансовата отчетност по изразходването на бюджета на партията.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Контролният съвет се състои от председател, един заместник-председател и трима членове, които се избират от Конгреса за срок от три години.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Съставът на Контролния съвет се избира по реда на чл. 17, ал. 3 и 4 от устава.
Чл.20.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Структурата на партията се изгражда от партийни клубове.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партийният клуб се състои от най-малко десет члена и може да се образува във всяко населено място. В едно населено място може да има и повече от един партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партийните клубове се утвърждават от Политическия съвет.
Чл.21.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общото събрание на партийния клуб е негов основен орган и се състои от всички негови членове.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Събранието избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния партиен клуб и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Събранието се свиква поне веднъж на два месеца по искане на председателя, заместник-председателя, или на една трета от членовете му.
Чл.22.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателите на партийните клубове в една административна община формират общински съвет.
(2) (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общинският съвет избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния общински съвет и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния общински съвет.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общинският съвет се свиква поне веднъж на шест месеца по искане на председателя, на заместник-председателя, на една трета от членовете му или по искане на областния координатор.
Чл. 22а. (нов – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) За ефективната дейност на партийните клубове и общинските съвети в една административна област помага областен координатор. За тази цел той:
1. координира работата на общинските съвети и на партийните клубове и подпомага комуникацията между тях;
2. организира съвместни срещи и конференции на общинските съвети и партийните клубове в административната област с цел обучение и по-добра съвместна работа;
3. изпълнява решенията на районния съвет, отнасящи се до работата на общинските съвети и партийните клубове в една административна област;
4. участва в заседанията на районния съвет с право на съвещателен глас.
Чл. 22б. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) (1) Районният съвет се състои от председателите на общинските съвети на административните общини, които са на територията на съответния район.
(2) Районите в Република България са:
1. Район София град, в който влиза: област София град;
2. Район София област, в който влизат: област София, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград;
3. Район Пловдив, в който влизат: област Пловдив, област Пазарджик и област Смолян;
4. Район Стара Загора, в който влизат: област Стара Загора, област Хасково и област Кърджали;
5. Район Бургас, в която влизат: област Бургас, област Сливен и област Ямбол;
6. Район Варна, в която влизат: област Варна, област Добрич и област Шумен;
7. Район Русе, в която влизат: област Русе, област Силистра, област Разград и област Търговище;
8. Район Велико Търново, в която влизат: област Велико Търново, област Плевен, област Ловеч и област Габрово;
9. Район Видин, в който влизат, област Видин, област Монтана и област Враца.
(3) Районният съвет избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния районен съвет и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния районен съвет.
(4) Районният съвет се свиква поне веднъж на шест месеца по искане на председателя, на заместник-председателя, на една трета от членовете му или по искане на Политическия съвет.
(5) Районният съвет избира областните координатори за административните области в съответния район, с мандат от три години.
Чл. 22в. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Всички органи на партията, с изключение на Конгреса, изпълняват решенията на Политическия съвет.
Чл.23. Партията може да създаде своя национална младежка организация, национална женска организация и други подпомагащи дейността на партията органи, структурата на които се утвърждават от Политическия съвет.
Чл.24. Всеки орган и структура на партията заседава при кворум повече от половината си членове.
Чл.25. Всички решения на органите и структурите на партията се вземат с мнозинство от повече от половината от присъстващите.
Чл.26. Гласуването е явно. При всеки конкретен случай явното гласуване може да бъде заменено с тайно по съответния ред.

ІХ. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАНЕ
Чл.27.(1) Имуществото на партията се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които действащото българско законодателство допуска да бъдат елементи на имущество на политическа партия.
(2) Партията ползва имуществото си само за постигане на целите по чл.6 от настоящия Устав.
Чл.28. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партията финансира дейността си от собствени приходи.
Чл.29. Собствени приходи за финансиране на партията са приходи от:
т.1. Членски внос.
т.2. Собствени недвижими имоти.
т.3. Дарения и завещания от физически лица.
т.4. (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
т.5. Лихви по парични депозити в банки.
т.6. Издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизиуални материали с партийно-пропагандно съдържание, съобразно законодателството на Република България.
Чл.30. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.31. Партията се прекратява с решение на Конгреса и в предвидените от закона случаи.
Чл.32. Партията се прекратява с решение на Конгреса при:
т.1. Решение за сливане или вливане в друга партия.
т.2. Решение за разделяне на две или повече партии.
т.3. Решение за саморазпускане.
Чл.33. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
Чл.34.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При прекратяване на партията се извършва ликвидация.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Ликвидацията се извършва от Политическия съвет или от определено от него лице, което да извърши необходимите действия по ликвидация на партията.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.35. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Символ на партията са тъмносиният цвят, лого с абревиатурата на партията ХРП и кръстосани широки бели ленти зад абревиатурата с бял цвят на тъмносин фон.
Чл. 35а. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Химн на партията е песента „Кой ще застане за истината”, с автор Явор Костов.
Чл.36. За всички въпроси, неуредени в този устав се прилага Законът за политическите партии и действащото законодателство в Република България.
Настоящият Устав е приет на Конгрес на партията, проведен в град София на 14.04.2007 г. и е изменен на Конгрес на партията, проведен в град Пловдив на 16.11.2013 г., като се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, един за Софийски градски съд и един за партията.

Председателстващ Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. д-р Виктор Петров Костов)

Председателстващ Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. Димитър Ангелов Спилков)

Протоколчик на Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. Невена Николаева Стефанова)

Източник: http://www.hristiqni.com/forum/viewtopic.php?t=3513&f=12

63 comments for “ХРИСТИЯН РЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ

 1. „Но ми прави впечатление, че апологетите на ХРП изобщо не се държат демократично. Бих казал, че това е много лош PR още на старта. Надявам се ръководството на партията да не стои зад подобни изказвания или да обявява за еретик всеки, който не е съгласен с нея“ (Ангел Петков).

  Това е кратка извадка от полунощното бдение на Ангел Петков, в което той пак си служи с характерните за тривелианството измислици. Нека посоча използваната от него квалификация „еретик“, за която той твърди, че „апологетите на ХРП“ обявявали за такъв „всеки, който не е съгласен с нея“. Проверих изказванията на всички представители на ХРП, както и моите коментари и установих, че НИКОЙ НЕ Е ИЗПОЛЗВАЛ ТЕРМИНА „ЕРЕТИК“ за клеветниците на ХРП, дори и за самия Петков. Ако другите коментатори желаят, могат да проверят дали наблюдението ми е вярно. Оттук правя следните два извода: 1) Петков или не знае какво означава думата „еретик“, която се свързва с изопачаване на някаква религиозна доктрина, или пък сам се отъждествява с нейния смисъл; 2) Петков като че ли клони повече към групата на клеветниците, които бяха изобличени от двама представители на ХРП, които имат юридическа компетентност и знаят отлично какво казват.

  А че Ангел Петков си служи с думи и термини, на които не знае точното съдържание, е видно от упоритите му твърдения за произхода на „капеланството“. Моля, колегите в този форум да ме извинят, че се връщам към тази тема. Твърдението, че латинският термин ‘cappa’ не значел „качулка“, а „плащ“ или „покривало“, е смехотворно. Авторитетният средновековен латинско-английски речник на Александър Сутер, базиран на лексиката на средновековни автори, посочва следното: cappa = hood (Souter, A. A Glossary of Later Latin[to 600 A.D.]]39, col. 1). Думата ‘hood’в англ. език винаги е означавала „качулка, гугла“, което е видно и от прякора на средновековния легендарен герой Робин Худ. Освен това, анекдотът за „покриването на просяка“ с плаща на св. Мартин Турски, което ни разказа Ангел Петков, показва, че той изобщо не е чел житието на светеца. Там авторът изрично посочва, че св. Мартин е разкъсал плаща си на две и е покрил просяка с едната половина. Тогава му се явил във видение Христос и оттогава той поел по пътя на вярващия човек. А този път бил на монашеството, не на „капеланството“. Следователно, без да принизявам компетентността на професорите на тривелианците, бих заключил, че Ангел Петков не си е водил коректно записките на техните лекции и клони към свободни съчинения.

  Също така некоректно Ангел Петков чете и Устава и Програмата на ХРП, както може би и своето Евангелие. А това вече е тревожно, защото свидетелства за стил на четене, стил на мислене, стил на отношение… То затова и Христос ни предупреждава да не ставаме мнозина учители … преди да сме се убедили, че сме станали коректни Христови ученици, които знаят ТОЧНО КАКВО ВЯРВАТ.

 2. Истината е че на никоя от страниците ви посочени до момента не пише от коя църква е г-н Костов и защо се прикрива този факт. А ви попитах защото добре помня че има няма 500 човека гласуваха за ХДФ на Евгени Найденов за който също не бе много ясно от коя църква е. Спокойно можете да очаквате подобни резултати. Практиката ви упорито показва че когато евангелистите не знаят кои са тези хора за които ще гласуват те просто не гласуват за тях. За съжаление последният коментар на Ангел Петков е единственото балансирано изказване в тази дискусия изключая че се препоръчва сам в партийната ви листа. Когато едно общество е толкова малко като евангелското има нужда от прозрачност и доверие. Заместете ги с потайност и загадъчност и хората просто ще идат да си гледат пряката работа.

 3. Господин Георгиев,
  Заплахата Ви затова, че евангелската общност няма да гласува за ХРП защото не знае г-н Костов от коя църква е, доказва, че не сте схванали идеята и „ДНК“-то на обсъжданата политическа формация. С риск да се повторя, ще цитирам същото нещо, на което обърнах внимание и на г-н Петков в предишния си постинг.
  Цитирам:
  „Вие няма как да ни отмъстите, защото не искаме Вашия глас на всяка цена и няма да Ви “ухажваме”, което е присъщо за левите формации и идеологии. Бихме искали да гласувате за ХРП, само ако схванете, че в идеите й има нещо повече от мръсна, евтина политика.“
  Успех и на Вас г-н Георгиев.

 4. Г-н Пеев не ми се искаше да се включвам в политическата каша която се забърква тук като черен ПР не в полза на дискусията, но предизвикателния ви коментара по темата Луначек която няма нищо общо с участниците тук а се повдига от техни идеологически противници е просто неморален. Ето го вашия коментар:
  „Е, започва ли да се прояснява в някои “дълбокомъдри” глави на противопоставящи се на политическата концепция на Християнреформистката партия ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ в българската политическа каша? Докато някои глуповато се занимават с любопитство “от коя църква” произхождали тези политици, за да ги подкрепят или не, такива като Луначек ще направят европейците повече от лунатици… Дали пък зад афишираната концепция за “неутрални” църкви и “неутрално” капеланство не се крие идеята за РЕДИФИНИРАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИЯ БРАК?”
  Ясно виждате че не въпросните ХРП а хората които им опонират са подписани в статията. Не бива да изкривявате черното и да го наричате бяло ако не искате хората да ви критикуват.
  Въпросите към ХРП тепърва предстоят и то не само от разумни, логични и образовани а и от простовати, неуки а защо не и от провокативните и агентурни елементи.
  Трябва да признаем, че лицето Собаджиев когйто лично ми е неприятен заради сервилността му към разни евангелски фамилии, ви прави услуга като ви показва с какъв тип хора ще си има работа ХРП.
  Петков пък защрихова че освен контингент като него няма да откриете други кандидати в района.
  А скриването на г-н председателя Костов и отговорните му приближени от сега говори за тоталитарност която не би намерила отклик в евангелистките среди. Те и затова правилно са си написали в устава че са за политически плурализъм който вие съвсем ясно и оправдано осъдихте. Аз бих ви поздравил за позицията ако току що не бяхте си я самоанулирали изцяло.
  Съвсем нормално е когато хората са били лъгани 20 години от християнски и нехристиянски партии да искат да знаят тези хора въобще християни ли са и от коя църква са. Не мога да се съглася и с вашата сентенция на брат Иван Георгиев че питал глуповато а и смятам че вие самия не се имате за авторитет който определя кой е глупав и кой умен защото това би било напълно погрешно.
  Политиците не са политици дотогава докато народа не ги избере. Демокрацията дава право на избор на всеки даже на глуповатия да си избере политик а на политика да си избере дали въобще да става политик. Ако на политическата маймуна не й се бе приискало да се качи на политическото дърво сега нямаше да й лъсне червения политически дирник

 5. Господин Грозев,
  Невъзможно е да бъде доказано на хора като Вас, каква е истинската стойност и дали е автентична идеологията на политическата формация ХРП. Причината е, че каквото и да ви бъде казано Вие и другите като Вас имате вече изградено мнение, и то за съжаление, е плод на червените Ви неосъзнати убеждения, които рисуват пред очите ви червени дирници. Как да бъдете убеден за необходимостта да не критикувате преди да сте изследвал с благородство подробностите околко партията, при положение, че не искате, а и нямате никакво намерение да поскате да ги разберете? Присъщо за автентичната дясна идея е, че хората биват оставени на отговорността на собствения си избор. Какво ще изберете си е Ваша отговорност.
  Успех в избора!

 6. Д-р Пеев, за пореден път отговаряте на пост, който не беше отправен към Вас и за пореден път изопачавате думите ми. Понеже отговарям на въпрос, зададен в предишен пост, би следвало да прочетете думите ми именно в негови контекст. Погледнете внимателно пълното изречение, а то е: НАДЯВАМ СЕ ръководството на партията да не стои зад тези изказвания и да обявява за еретик всеки, който не се съгласява с нея.

  Използвах думата „еретик“ не в буквалния й смисъл, а по-скоро като метафора. Аз съм убеден, че хората, които стоят зад създаването на партията са достатъчно интелигентни и разумни. Искам само да насоча вниманието им към тези, които в желанието си да ги защитят могат да изпаднат в някои крайности, които са по-скоро в тяхна вреда отколкото полза. По отношение на житието на св. Мартин, счетох за необходимо тук да него разказвам, но няма да споря с Вас по този въпрос. Но с това каква е същността на капеланското служение, ако желаете ще Ви предоставя длъжностна характеристика на капелан от американската армия. А с това служение сме запознати далеч преди тривелианския период, още през 2000 година, когато за първи път имахме среща с капелани и заради която си спечелих разследване от ВКР (забележете, тогава България дори не беше и в НАТО). Така или иначе, въвеждането на това служение, което, както казах, че е моя лична кауза, не зависи от Вас и Вашето мнение.

  Г-н Костов, до голяма степен сте ме разбрал правилно, за което Ви благодаря. Не съм мислил, че ще ме „ухажвате“, този термин го употребихте Вие. Наистина така постъпват другите партии. Но имаме много горчив опит с вашите предшественици, поради което Вашата инициатива тук, в Ямбол, може да срещне съпротива от страна на вярващите. Изобщо не считам моя глас за решаващ, но той е един от многото, а все пак, народът е казал, че капка по капка прави вир. Съвсем нормално е хората, които ръководя да ме питат, а аз не искам да ги агитирам, а да им предам едно обективно и балансирано мнение, което да им помогне само да вземат решението. За това задавам и въпроси, както и споделям опасения. Казах, че за мен е важна не само идеологията, а и хората, както и пътищата за постигането на целите. И не разбрах, защо казвате, че няма как да отмъстя – кога съм говорил за отмъщение? Нито ви познавам, нито съм имал някакво отношение с вас, не съм видял нищо лошо от вас. Подобно нещо и през ум не ми е минавало и може би тук нещо не сте разбрал.

  Георгиев, и на теб благодаря за подкрепата. Но ми стана интересно, от къде си извади извода, че се себепредлагам в листите. Заявих нееднократно, че не чувствам призвание да бъда политик, нямам намерение да се кандидатирам, а сега изведнъж ти ме сложи в листите на ХРП. Преди време, не се сещам кой, но май пак ти твърдеше (прости ми ако греша), че се себепредлагам на Пилев да му отпечатам книгата, а аз нито съм се виждал с него, нито съм поглеждал тази книга (а и не ме вълнува). Мисля, че и тогава казах, имам прекалено много работа, че да се занимавам и с несвойствени за мен неща (споменах ти някъде какво работя, няма да повтарям).

 7. Господин Петков,
  Това срещу което негодувам, включително и във Вашата предишна позиция е, че тук в България, човек (в случая адв. д-р Виктор Костов) е виновен до доказване на противното. Такъв вид доказателство е нeвъзможно в нашите географсkи ширини, защото предразсъдъците и цинизма са в основата на онова, което изглежда като чистосърдечно търсене на истината. Предишните политически партии са били провал – добре, така да е, но какво общо има ХРП с този факт?
  Моят призив е да се вгледате в ДНК-то на партията, в нейната идеология и видите дали тя отговаря на Вашите убеждения. Ако отговорът е да, то тогава най-естественото нещо е да споделяте тази партийна идея и с други. Ако отговорът е не, недейте го прави. Относоно хората, които участват в ръководството твърдя – голям блъф е, че нищо не се зная за тях. Има партиен сайт и там има цялата информация, от която се нуждаете ако търсите чистосърдечно.
  Успех в избора!

 8. Г-н Грозев, трябва да правите разлика между „религиозен плурализъм“ и „политически“ такъв. Религозният плурализъм от християнска гледна точка е ерес и отстъпление за вярващия. Липсата на политически плурализъм в обществото е тоталитаризъм. Да Ви припомня за „Партийо любима…“ и еднопартийната система на комунизма? Първо ме обвиняваате в тоталитаризъм, после в плурализъм. Та кое от двете? Трудно се води разговор с хора, чиито понятия са объркани в главите им, а и добронамереността не им е присъща. Но обещаваме на сайта на ХРП ще пускаме образователни материали за изчистване на социалистическата мъгла от умовете на вярващи, и на невярващи. И не бъркайте „укриването“ с невъзможността да обслужваме всички лежерни коментатори тук.

 9. „Политиците не са политици дотогава докато народа не ги избере. Демокрацията дава право на избор на всеки даже на глуповатия да си избере политик а на политика да си избере дали въобще да става политик. Ако на политическата маймуна не й се бе приискало да се качи на политическото дърво сега нямаше да й лъсне червения политически дирник“ (Георги Грозев)

  Г-н Грозев, няма да обърна внимание на емоционалните Ви изблици по-горе, в които няма и грам мислене. Избрах финала на Вашата объркана пледоария, защото там личат ГРОЗЕН език и стил и НЕРАЗБИРАНЕ на призванието на „политика“. Не знам дали любимото Ви място за размишления е софийският зоопарк или обкръжението Ви се състои от човекоподобни, но не виждам изобщо връзката на уличната Ви метафора с разглеждания проблем. Вие бъркате „политикан“ с „политик“ – погледнете в речника, моля.

  Първо, Вие не сте наясно какво значи днес понятието „политика“ или „политик“. Под влиянието на марксисткото разбиране за политика като „държавник“, Вие афиширате тук мнението, че политик бил само онзи, който бъде избран. Явно е, че Вие не само не си познавате Петдесятната доктрина, което Ви намекнах по-рано, но не знаете, че „политик“ не значи непременно „избран за такъв“. Нека Ви дам пример с Г. Първанов, чиято формация АБВ не е партия, не е избрана и той не е избран, но видимо се намесва в политическата сцена. А се намесва, защото има политическа визия – неприемлива дори за неговите съотборници от БСП. Но значи ли това, че той не е „политик“ сега? Вие бъркате „политик“ с „управленец“ и „член на управленска структура“! Опасявам се, че въобще не знаете какво значи „политика“…

  Второ, „политик“ е всеки нормален, свободен, разсъждаващ гражданин, който излиза на обществената – не само политическата! – сцена със своя идеология. Да не би участниците в уличните протести да не са политици? Щом отричат политиката на управляващите те са такива! Въпреки че не са „избрани“ от никого, те са политици, защото имат своя кауза, своя идеология. И са значително по-влиятелни от „избраните политици“!

  Представителите на Християнреформистката партия не са „маймуни“, на които им „лъщят“ – какво беше?… – г-н евангелисте, който в неделя сутрин сигурно отправяте себеправеден поглед към християнския Бог като фарисея в храма. ХРП имат дясна демократична идеология с подчертани ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ. Една от най-важните според мен е защитата на ТРАДИЦИОННОТО ХРИСТИЯНСКО СЕМЕЙСТВО. Само слепият няма да види как реагират по този въпрос другите политически партии. Затова аз подкрепям ИДЕОЛОГИЯТА НА ХРП, не задавам ГЛУПОВАТИ ВЪПРОСИ и не правя ПРОСТАШКИ СРАВНЕНИЯ за никого от тях. Ако човек е християнин, поне ЗАРАДИ ТОВА ще подкрепи тяхната идеология.

  Във връзка с това, драги г-н Грозев, доколкото знам – поправете ме, ако греша! – Вие принадлежите към СЕПЦ, нали така? Знаете ли, че бившият председател Виктор Вирчев е правел публични (следователно с политическо звучене) изказвания, че „летвата“ на християнския морал на ТРАДИЦИОННОТО БЪЛГАРСКО ЕВАНГЕЛСКО СЕМЕЙСТВО трябвало „да се вдигне“, т.е. да отпадне изискването за пастора, например, да бъде „мъж на една жена“? Моля, отговорете ми на този въпрос. Аз имам информация за такива изказвания. И още – Вие споделяте ли такова неспортсменско „повдигане на летвата“? Каква е политическата Ви визия по този въпрос?

  Ваш д-р Вениамин Пеев

 10. Г-н Явор Костов,
  Благодаря Ви за отговора. Добре е, че имате воля да изясним позициите си, а считам, че това е важно както за Вас, така и за мен. Първо, никъде не съм твърдял, че предишните опити на християнски партии бяха провал. Проблемът не е в партиите и техните идеологии, а в самите местни хора. Проблемът идва от там, че хората тук са апатични по отношение на политиката, църквата е изключително консервативна, голяма част от възрастните още помнят комунизма и свързват партиите с тази епоха, която е оформила негативните нагласи към политиката като цяло. Освен това, медиите допълнително подсилват това убеждение като непрекъснато създават портрет на политика като корумпиран и жаден за власт престъпник. Много пъти ми се е налагало да обяснявам, че един корумпиран политик далеч не означава, че всички са такива така, както един корумпиран лекар не прави цялата лекарска гилдия такива. Неведнъж съм разказвал, че колкото пъти съм имал работа със служители на КАТ съм попадал на честни и коректни хора и никога не съм видял корумпиран служител, който да ми е искал рушвет. Но хората са чули от медиите, че са корумпирани всички, и не подлежат на убеждение. Това е едно от нещата, с които ще се сблъскате в нашия район. А що се отнася до моя район, то той е почти изцяло комунистически – възрастните хора по инерция гласуват за БСП и казват „ние така си знаем“, а ромите – при тях нещата са още по-ясни. В това отношение аз съм готов да окажа съдействие на всяка една инициатива от страна на вярващи християни за създаване на партия (да не ме разбере някой погрешно, не се предлагам нито за листа, нито за член), но искам да бъда максимално убедителен когато говоря на хората.
  Второ, кат казвам, че не познавам хората, това не означава, че не знам кои са. Знам кои са, също така знам както добрите неща, казани за тях, така и негативните. Аз обаче държа на лично познанство, защото само така мога да си изградя лично мнение. Иначе мога да говоря само това, което съм чул от други, а не това, което съм добил от лични впечатления.
  Борбата ви наистина ще е много трудна, но ако Бог е с вас ще успеете. Искрено се надявам да може някой от вас (може би адв. Костов) да бъде наш представител в европарламента.

 11. Господин Петков,
  Съгласен съм, че много предразсъдъци битуват в главите на хората от църквата. Удивително е, колко леви поражения има в мисленето както на вярващите, които сякаш по презумпция би трябвало да обичат свободата, така и на тези които определят себе си просто като десни по политически убеждения. За съжаление червения вирус не ходи само по хората от поколението изживяло по-голямата част от живота си в комунистическия режим, но с нови проявления го виждаме изразен и в сегашната генерация водеща активен социален живот. Пример – смяната на поколенията в ДСБ не доведе до отиване в истинско дясно в политическия спектър на въпросната формация. Радан Кънев има сериозни леви забежки и неразбиране на генезиса на дясната политика.
  Трудно ще бъде, но една от мисиите на ХРП е да събаря идоли в мисленето на хората, в една страна, кв оято идолопоклонническото мислене е сякаш безалтернативно. Амбициозна цел?! Ще видим! Няма да е лесно, но си струва.
  С уважение:
  Явор Костов

 12. За съжаление не г-жо Брисова но пък разбрах че партията която е била неактивна е някакъв форум на пастори които са се оттеглили и сега вие провеждате активност без да сте от църквите. Позицията ви в обществото за пред християните ще сте едни, а в политиката други плуралисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *