ХРИСТИЯН РЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ (наричана в този устав за краткост партията) е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права, което се ръководи в дейността си от разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за политическите партии, другите нормативни актове и на настоящия устав.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Наименованието на партията е „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“, под което име ще осъществява дейността си.
(2) Наименованието на партията, заедно с указание за седалището, адреса на управление, както и данни за нейната съдебна регистрация ще бъдат посочвани във всяко писмено изявление от името на партията.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Седалище и адрес на управление на партията (hrp.bg)

ІV. СРОК
Чл.4. Партията ще осъществява дейността си за неопределен срок от време.

V. ПРИНЦИПИ
Чл.5. В дейността си партията се ръководи от следните принципи:
– Доброволно участие;
– Служба на обществото;
– Възпитаване на устойчиви и позитивни обществени нагласи и ценности;
– Законност на действията;
– Взаимно уважение и толерантност;
– Независимост при вземането на решенията.
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Семейни и традиционни ценности;
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Лична свобода и човешко достойнство;
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Национален суверенитет и международна интеграция.

VІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.6. Програмните цели и задачи на партията са:
– усъвършенстване на парламентарната демокрация;
– развитие на гражданското общество;
– стимулиране на индивидуалното развитие на личността, като основа на общественото развитие;
– (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) изграждане на обществена ценностна система, в която се зачита личната свобода на всеки;
– формиране на пазарна свобода на предприемачите;
– интегриране на България в европейските и световните структури.
Чл.7. (1) Посочените в чл. 6 цели и задачи ще бъдат постигани чрез взаимодействие на партията с други политически партии, сдружения с нестопанска цел, с държавни и общински органи, с различни организации, близки до идеите, насоките и принципите, ръководещи дейността й.
(2) Партията ще изпълнява своите цели и задачи чрез:
т.1. Участие в избори за Народно събрание.
т.2. Участие в избори за Президент.
т.3. Участие в избори за органи на местно самоуправление.
т.4. Участие в избори за европейски парламент.
т.5. Участие в референдуми и всякакви други политически форми на парламентарна демокрация.
т.6. Публична политическа агитация.
т.7. Участие в програми и проекти, които са в съответствие с програмните цели и задачи на партията.
т.8. Организиране на семинари за обучение.
т.9. Всякакви други форми и дейности за постигане на програмните цели и задачи на партията, които са в съответствие със законодателството в Република България.

VІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл.8. Членове на партията са всички правоспособни и дееспособни български граждани с избирателни права, които членуват в някоя от партийните организации на партията.
Чл.9. Членовете на партията са длъжни:
т.1. Да спазват устава и решенията на партията и да работят за осъществяване на нейните програмни цели и задачи.
т.2. Да плащат членски внос.
т.4. Да присъстват редовно на събранията на партията и с лични действия активно да участват в осъществяването на нейните програмни цели и задачи.
т.5. С действията си в обществения и в личния си живот да не накърняват принципите, целите и доброто име на партията.
Чл.10. Партийните членове имат право:
т.1. Да избират партийните органи и структури по смисъла на настоящия устав.
т.2. Да бъдат избирани в състава на партийните органи и структури на всички нива по смисъла на настоящия устав.
т.3. Да бъдат своевременно информирани за всички актове и действия на партията и нейните органи.
т.4. На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на партията.
т.5. Да ползват имуществото на партията за осъществяване на дейността й.
Чл.11.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Встъпването в партията става с подаване на саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство, вследствие на което се одобрява приемането на кандидата от общото събрание на съответния партиен клуб или от Политическия съвет.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Членство се придобива при условията на предишната алинея и при учредяване на нов партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Член на партията може да членува само в един партиен клуб.
Чл.12. Прекратяване на членството настъпва:
т.1. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Доброволно, с едностранно писмено волеизявление на лицето, което напуска, отправено до съответния партиен клуб, в който членува.
т.2. Със смъртта или поставяне на лицето под пълно запрещение.
т.3. С изключване на лицето по реда на този Устав.
т.4. С прекратяването на партията.
Чл.13. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Решението за изключване се взема от Политическия съвет по предложение на съответния партиен клуб, или при липса на общински съвет – от районния съвет, като всеки член на партията може да бъде изключен и с решение на Конгреса. Решението за изключване на определен член се взема в следните случаи:
т.1. При системно нарушаване на Устава, програмата и решенията на партията;
т.2. Когато престане да отговаря на необходимите за членство изисквания.
т.3. Когато с поведението и личността си компрометира партията и действа против нейните принципи.
т.4. При постановяване на влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

VІІІ. УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА
Чл.14. (1) (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Органи на партията са:
т.1. Конгрес.
т.2. (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив).
т.3. Политически съвет с председател на партията.
т.4. Контролен съвет.
(2) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Структурата на партията е:
т. 1. Партиен клуб.
т. 2. Общински съвет.
т. 3. Областен координатор.
т. 4. Районен съвет.
Чл.15.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът е върховен орган на партията и се свиква най-малко веднъж на всеки три години от Политическия съвет. Конгресът:
т.1. Приема, изменя и допълва Устава.
т.2. Приема други вътрешни актове.
т.3. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на политическия съвет.
т.4. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на Контролния съвет.
т.5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на партията.
т.6. Приема основни насоки и програма за дейността на партията.
т.7. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Приема отчета на Политическия съвет и на Контролния съвет.
т.8. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Отменя решенията на Политическия съвет, на Контролния съвет и на други органи на партията.
т.9. Взема решения по всички въпроси, касаещи дейността на партията.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Извънреден конгрес се свиква с решение на Политическия съвет по негова инициатива или по искане на поне една трета от общинските съвети.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът се състои от делегати на партийните клубове и членове по право, които са членовете на Политическия съвет и Контролния съвет. Делегатите се избират от събранията на партийните клубове.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Квотата на представителство е един делегат за десет членове.
(5) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът се свиква чрез покана, която се публикува най-късно 30 календарни дни преди датата на провеждане на конгреса на официалната електронна страница на партията и/или в национален ежедневник – печатно издание. В поканата се посочва от кого се свиква конгреса, дневния ред, дата, начален час, който не може да бъде по-ранен от 10 часа, и място за провеждане на конгреса. В дневния ред задължително се включва и точка „Други“, по която могат да се правят предложения от всеки присъстващ за разглеждане на въпроси. Конгресът решава дали въпросът да бъде разгледан и да се вземе решение по него.
(6) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Свикващият конгреса трябва да изпрати поканата преди публикуването й на районните съвети на техните официални адреси и/или на техните официални електронни пощи за контакт. Районните съвети в срок до два работни дни от получаване на поканата са длъжни да информират за поканата общинските съвети на официалните им адреси и/или електронна поща за контакт, а общинските съвети – в срок до два работни дни след узнаване на поканата, да информират партийните клубове на официалните им адреси и/или електронни пощи за контакт. Процедурата по настоящата алинея цели улеснение при своевременното информиране за предстоящия конгрес и неспазването й не се отразява на редовността на конгреса, но е причина да се търси дисциплинарна отговорност на тези, които трябва да я спазват, по ред и с наказания, регламентирани във „Вътрешен правилник за работата на органите и за дейността на структурите на партията“, приет от Политическия съвет.
(7) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът е редовен, когато в него участвуват представители на повече от половината от имащите право на участие.
(8) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При липса на кворум провеждането на конгреса се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. След започване на конгреса в часа по ал. 5 или по ал. 7, не се допускат закъснели делегати да участват в конгреса. Настоящата алинея не се прилага за конгреса, провеждан на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив, с оглед завареното положение при изменението на устава.
Чл.16. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
Чл.17.(1) Политическият съвет е постоянно действащия ръководен орган на партията, който ръководи дейността на партията между провеждането на Конгресите. Политическият съвет:
т.1. Управлява имуществото на партията.
т.2. Назначава и освобождава административния персонал на партията, ръководи и координира дейността му.
т.3. Осигурява организационно-техническото обслужване на партията и на дейността на Конгреса.
т.4. Осигурява изпълнението на решенията на Конгреса.
т.5. Разпорежда се с имуществото на партията при спазване на закона, устава и решенията на Конгреса.
т.6. Определя размера на членския внос.
т.7. Подготвя и внася в Конгреса отчет за дейността на партията.
т.8. Определя реда и организира извършването на дейността на партията.
т.9. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Взема решение за утвърждаване на партийните клубове.
т.10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Конгреса.
т. 11. Свиква Конгреса.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Политическият съвет се състои от председател, заместник-председател и седем членове, избрани от Конгреса.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) За всеки от постовете по ал. 2 се прави отделен избор по следния начин:
1. номинираните кандидати за председател се подлагат на гласуване. Всеки делегат може да гласува със „ЗА“ само за един кандидат. За председател е избран кандатът получил най-много гласове;
2. след като се избере председателят, се представят кандидатите за заместник-председател. Извършва се гласуване, при което всеки делегат може да гласува със „ЗА“ само за един кандидат. За избран на този пост е кандидатът, получил най-много гласове;
3. след направения избор по т. 1 и 2, се представят кандидатите за членове. Извършва се гласуване чрез попълване на писмени бюлетини, на които упражняващият вота изписва своето име и имената на тези кандидати, които желае да бъдат членове на Политическия съвет. Избрани са тези кандидати, които са получили най-много гласове по реда на предходното изречение. В случай, че кандидатите за членове на Политическия съвет са 14 или по-малко, гласуването се извършва като в бюлетина гласуващият, освен своето име, изписва и имената на тези кандидати, които не желае да бъдат членове на политическия съвет.
(4) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Едно лице може да се кандидатира за различни постове в Политическия съвет: председател, заместник-председател или член. Ако не бъде избран за единия пост, може да се кандидатира за друг.
Чл.18.(1) Председателят на Политическия съвет е председател и ръководител на партията.
(2) Председателят представлява партията пред всички юридически и физически лица, както и пред всички съдебни, държавни и общински органи и институции.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателят ръководи събранията и дейността на Политическия съвет.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При отсъствие на Председателя, той се замества от заместник-председателя, а ако на последният при изпълнение на председателските функции му се наложи да отсъства, той определя един от членовете на политическия съвет да го замества до връщането на титуляра. Когато председателят и зам.-председателят не определят свой заместник при условията на изречение първо, политическият съвет решава кой измежду членовете му ще замества председателя на партията до неговото завръщане.
(5) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При настъпване на обстоятелства по чл.12 от настоящия устав за Председателя на партията, с оглед на политическото представителство на партията до провеждане на Конгрес, длъжността на председател се изпълнява от заместник-председателя. Ако възникнат обстоятелства по чл. 12 за заместник-председателя, Политическият съвет избира лице на негово място. В случай че възникнат обстоятелства по чл. 12 за председателя и за заместник-председателя едновременно, Политическият съвет избира временно изпълняващи длъжностите председател и заместник-председател до провеждане на Конгрес.
(6) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателят може да се оттегли от поста си чрез писмено волеизявление до Политическия съвет. В такъв случай до провеждане на конгрес тази длъжност се заема от заместник-председателя. При оттегляне Председателят следва да предаде обратно нужната документация и вещи на партията, свързани с дейността му като такъв. При оттегляне на заместник-председателя по реда на изречение първо и второ, Политическият съвет определя друг председател на негово място в срок до 30 дни от подаване на писменото волеизявление за оттегляне. Същата процедура важи и за всеки участник в Политическия съвет, Контролния съвет или в структурно звено на партията, като писменото заявление от участник Политическия съвет се подава до Политическия съвет, от участник в Контролния съвет се подава до Политическия съвет, а в останалите случаи – до звеното, което е избрало оттеглящия се.
Чл.19.(1) Контролният съвет е контролният орган на партията, който следи за спазване на финансовата отчетност в партията. Контролния съвет:
т.1. Проверява отчетността и законността по финансовите приходи в партията.
т.2. Проверява финансовата отчетност по приходите и разходите, свързани с имуществото и административния персонал на партията.
т.3. Проверява финансовата отчетност по изразходването на бюджета на партията.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Контролният съвет се състои от председател, един заместник-председател и трима членове, които се избират от Конгреса за срок от три години.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Съставът на Контролния съвет се избира по реда на чл. 17, ал. 3 и 4 от устава.
Чл.20.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Структурата на партията се изгражда от партийни клубове.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партийният клуб се състои от най-малко десет члена и може да се образува във всяко населено място. В едно населено място може да има и повече от един партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партийните клубове се утвърждават от Политическия съвет.
Чл.21.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общото събрание на партийния клуб е негов основен орган и се състои от всички негови членове.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Събранието избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния партиен клуб и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Събранието се свиква поне веднъж на два месеца по искане на председателя, заместник-председателя, или на една трета от членовете му.
Чл.22.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателите на партийните клубове в една административна община формират общински съвет.
(2) (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общинският съвет избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния общински съвет и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния общински съвет.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общинският съвет се свиква поне веднъж на шест месеца по искане на председателя, на заместник-председателя, на една трета от членовете му или по искане на областния координатор.
Чл. 22а. (нов – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) За ефективната дейност на партийните клубове и общинските съвети в една административна област помага областен координатор. За тази цел той:
1. координира работата на общинските съвети и на партийните клубове и подпомага комуникацията между тях;
2. организира съвместни срещи и конференции на общинските съвети и партийните клубове в административната област с цел обучение и по-добра съвместна работа;
3. изпълнява решенията на районния съвет, отнасящи се до работата на общинските съвети и партийните клубове в една административна област;
4. участва в заседанията на районния съвет с право на съвещателен глас.
Чл. 22б. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) (1) Районният съвет се състои от председателите на общинските съвети на административните общини, които са на територията на съответния район.
(2) Районите в Република България са:
1. Район София град, в който влиза: област София град;
2. Район София област, в който влизат: област София, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград;
3. Район Пловдив, в който влизат: област Пловдив, област Пазарджик и област Смолян;
4. Район Стара Загора, в който влизат: област Стара Загора, област Хасково и област Кърджали;
5. Район Бургас, в която влизат: област Бургас, област Сливен и област Ямбол;
6. Район Варна, в която влизат: област Варна, област Добрич и област Шумен;
7. Район Русе, в която влизат: област Русе, област Силистра, област Разград и област Търговище;
8. Район Велико Търново, в която влизат: област Велико Търново, област Плевен, област Ловеч и област Габрово;
9. Район Видин, в който влизат, област Видин, област Монтана и област Враца.
(3) Районният съвет избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния районен съвет и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния районен съвет.
(4) Районният съвет се свиква поне веднъж на шест месеца по искане на председателя, на заместник-председателя, на една трета от членовете му или по искане на Политическия съвет.
(5) Районният съвет избира областните координатори за административните области в съответния район, с мандат от три години.
Чл. 22в. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Всички органи на партията, с изключение на Конгреса, изпълняват решенията на Политическия съвет.
Чл.23. Партията може да създаде своя национална младежка организация, национална женска организация и други подпомагащи дейността на партията органи, структурата на които се утвърждават от Политическия съвет.
Чл.24. Всеки орган и структура на партията заседава при кворум повече от половината си членове.
Чл.25. Всички решения на органите и структурите на партията се вземат с мнозинство от повече от половината от присъстващите.
Чл.26. Гласуването е явно. При всеки конкретен случай явното гласуване може да бъде заменено с тайно по съответния ред.

ІХ. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАНЕ
Чл.27.(1) Имуществото на партията се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които действащото българско законодателство допуска да бъдат елементи на имущество на политическа партия.
(2) Партията ползва имуществото си само за постигане на целите по чл.6 от настоящия Устав.
Чл.28. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партията финансира дейността си от собствени приходи.
Чл.29. Собствени приходи за финансиране на партията са приходи от:
т.1. Членски внос.
т.2. Собствени недвижими имоти.
т.3. Дарения и завещания от физически лица.
т.4. (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
т.5. Лихви по парични депозити в банки.
т.6. Издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизиуални материали с партийно-пропагандно съдържание, съобразно законодателството на Република България.
Чл.30. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.31. Партията се прекратява с решение на Конгреса и в предвидените от закона случаи.
Чл.32. Партията се прекратява с решение на Конгреса при:
т.1. Решение за сливане или вливане в друга партия.
т.2. Решение за разделяне на две или повече партии.
т.3. Решение за саморазпускане.
Чл.33. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
Чл.34.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При прекратяване на партията се извършва ликвидация.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Ликвидацията се извършва от Политическия съвет или от определено от него лице, което да извърши необходимите действия по ликвидация на партията.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.35. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Символ на партията са тъмносиният цвят, лого с абревиатурата на партията ХРП и кръстосани широки бели ленти зад абревиатурата с бял цвят на тъмносин фон.
Чл. 35а. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Химн на партията е песента „Кой ще застане за истината”, с автор Явор Костов.
Чл.36. За всички въпроси, неуредени в този устав се прилага Законът за политическите партии и действащото законодателство в Република България.
Настоящият Устав е приет на Конгрес на партията, проведен в град София на 14.04.2007 г. и е изменен на Конгрес на партията, проведен в град Пловдив на 16.11.2013 г., като се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, един за Софийски градски съд и един за партията.

Председателстващ Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. д-р Виктор Петров Костов)

Председателстващ Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. Димитър Ангелов Спилков)

Протоколчик на Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. Невена Николаева Стефанова)

Източник: http://www.hristiqni.com/forum/viewtopic.php?t=3513&f=12

63 comments for “ХРИСТИЯН РЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ

 1. Твърде дълго я чакахме тази отворена позиция на новата партия. Не знаех че се е преименувала и дали е съдържателна. Четох само че п-р Иван Несторов се оттеглил с предубеждение от новата политическа директива. Интересно е дали политически дейци като п-р Петков сега ще предпочетат християнската партия пред Атака, ГЕРБ или БСП?

 2. Мъничкият Ленин на евангелския свят, пасторът-агент Павел Игнатов, все още ли е в редиците ви и все още ли смята да набира цигански гласове като узаконява незаконно заети парцели? Нямаше да си правя труда и да се занимавам с вас, ако бях убеден, че в проекта ви има и грам почтеност. Поздрави!

 3. zdraveyte kajete ni kak mojem da pomognem na nashite bratq v gospoda za tqhnoto izbirane za narodni predstaviteli molia pishete mi na i-meyl pastor_mihail@abv.bg

 4. Г-н Собаджиев, като доказано интелигентен човек, сигурно разбирате, че не е „правене на голям труд“ да се изсипе една кофа с дилетантска помия върху едно сериозно и добро начинание. Въпросът е: „Кому помага това?“ На коя от големите политически сили днес, които оскверниха парламентаризма, съсипаха доверието на българина в политиката и го докараха дотам, че да не иска да вижда повече никого от „играчите“ през последните две десетилетия?

  Като доказано интелигентен човек, Вие знаете, че християн-демократизмът съществува успешно в някои страни на обединена Европа. Защо да не се реализира и у нас? Защото сме с манталитета на „тъмни балкански субекти“ ли, та се мъчим да удавим всяка добра инициатива още в нейния зародиш? Защо християнството у нас да не заяви открито своите християнски принципи и да не се опита да ги приложи в обществото ни по законов път? Защо да не се опитаме да представим свои избраници в местните общини и в парламента? С какво южнокорейците са по-добри от нас, българите, та имат сериозно християнско присъствие в техния парламент, политика, бизнес, образование? Разбира се, могат да се посочат и други примери на християнски партии и политици в други страни. И Вие сигурно ги знаете.

  Не се поддавайте на междуличностна неприязън, г-н Собаджиев. Това не помага за принципен дебат. Интелигентните хора, особено доказалите се като Вас, не горят заради бълхата юргана. В случая с основаването на Християн-реформистката партия имаме налице една сериозна крачка напред. Основата й е поставена от грамотни, интелигентни, сериозни и чисти хора. За пръв път в новата история на българското християнство!

 5. zdraveite na vsichki chitateli bog da vi blagoslovi ako nqkakvo nachinanie e ot boga to shte ustoi no ako nee po bojiqta volq nqma da ustoi radvam se che ima takava partiq no naistina v neq da sa chisti hora spored men e dobre da nesa chlenuvali i fa sa bili na rykovodni postove v drugi partii za men takiva lichnosti sa renegati i nesy dostoiini da im se glasuva
  po otnoshenie na romskite glasove samite partii go sytvorqvat tozifars te predlagat pari na romite za da se dokopat do vlasttataka h moite izvineniq gostoda nesme nie vinovni romite avie koito predlagate a nie kato lesno povedlivi ne otkazvame ne govorq za vsichki romi no istinata sie takava za syjalenie izvinqvam se za pravopisnite greshki mnogo bih se radval ako poveche romi i dor i bylgari da priemat za svoi lichen spasitel nashiq GOSPOD ISUS HRISTOS V svoite syrca i domove za da budem spaseni ot nashite grehove bog da blagoslovi celiq bylgarski narod nai veche se molq za vsichki moi sybratiq romite da priemat GOSPODA ISUSA HRISTA I BOG DA GI PROMENI DA BYDAT o otgovorni i moralni hora zashtoto naistina pri romite lipsva morala mnogo brakove mmogo deca negramptnost no za gospod nqma nevvyzmojni neshta bog ima silata da promeni vsqko choveshko syshtestvo da stane po dobro ami nqma moral v nashite politici nqmat strah ot BOGA bog da vi blagoslovi vas i vashite blizki predvaritelno se izvinqvam ako nqkoi sym ubidil

 6. Здравейте,

  Партия ХРП никога не е имала идея да бъде тайна организация. Иначе нямаше да е регистрирано като партия, но като друг тип движение или въобще нямаше да се регистрира.

  За повече информация относно партията, може да посетите официалната страница, която е в процес на обновяване – ХРП.БГ (след около 2 седмици трябва да е с допълнено съдържание), към който Ви беше и препратил адв. д-р Виктор Костов преди няколко седмици.

  През останалото време, може да посещавате нашата фейсбук страница (която е процес на смяна на името, но регулациите във Фейсбук по това отношение са малко особени), където редовно публикуваме информация

  Ако искате да се свържете с нас, може да използвате фейсбук страницата или да попълните контактната форма на сайта. Мейлите си ги проверяваме често, така че няма да отиде писмото Ви в небитието.

  Успешна седмица,

  Боян Цветков
  член на ПС на ХРП

 7. Не искам да обезкуражавам вярващите, които с идеализъм искат да влязат в тази партия мислейки малко утопично. Но просто политическия живот в България най-вече, е толкова опорочен и корумпиран, че няколко депутата християни в отделна партия едва ли ще могат да оправят нещо. Макар че имаше депутати, които открито казваха че вярват в Бога. Мен в случая ме притеснява този сайт да не стане рекламна агитация тъй като тъкмо взех да го чета редовно… Ако започнат постоянно да се роят партийни новини тук, аз откровено казвам няма повече и да го погледна. И мисля че не съм единствения на това мнение, иначе прочетох устава, и преди 20 години вероятно бих подкрепил тази партия. Но след всичко на което станахме свидетели, не мисля че това е много разумно.

 8. Господин Пеев, с много неща в написания от вас коментар, принципно не съм съгласен, но тъй като тонът е подчертано коректен, няма да влизам в спор. Поздрави.

 9. Този сайт излиза с всички актуални новини в християнската действителност, г-н Ивайло Петров! Тази е голямата разлика между него и всички официози на християнски представителства, в които се говори само панегирично, т.е. „мазно“ за инициативите и делата на висшестоящите. Тук се говори за екзегетика, догматика, етика, религиознание, християнска философия, християнски практики и пр. Тук можете да се изказвате, да дискутирате, да дебатирате. Тук ще срещате съмишленици, но и опоненти.
  Когато нещо не Ви допада, не го четете, но не отричайте стойността му. Когато нещо Ви харесва, кажете добра дума, но не го издигайте като единствена възможност.

  Такава е действителността на „свободата в Христос“, на демокрацията, на свободомислието и правото на всеки да изразява своето мнение. По този начин християнинът възмъжава интелектуално и духовно! Тук модели няма – има само стремеж към придобиване на „ума Христов“, което включва и зряло отношение към социалната ни действителност.

 10. г-н Петров, не уставът е онзи, който може да ви подскаже дали да подкрепите една партия, а нейната платформа.
  Ако тръгнем да си търсим причини защо нещо не може да стане – такива ще намерим стотици. Много лесно е да се откажем преди дори да сме опитали. Така и без друго правят болшинството от хората. Историята обаче се прави от останалите 😉
  Иначе сте прав – не е мястото в този сайт да се водят подобни разговори.

 11. „Господин Пеев, с много неща в написания от вас коментар, принципно не съм съгласен, но тъй като тонът е подчертано коректен, няма да влизам в спор.“ (Юлиян Собаджиев)

  Г-н Собаджиев, макар и кратко изразена, Вашата реплика е отново „обща“ (бла-бла-бла). Какво значи „много неща“, с които не сте съгласен? И децата знаят, че „множеството“ се състои от отделни неща. Множеството ябълки се състои от отделни ябълки. Затова, моля, уточнете „единиците“, а оставете приказките за „многото неща“ пред дилетантски аудитории. Тогава другите коментатори и аз бихме могли да разберем Вашите „принципи“.

  Освен това, аз не искам да „влизате с мене в спор“, а Ви каня на дискусия, каквито се водят в този сайт по най-различни въпроси. Pastir.org не е кафене, където хората „спорят“, т.е. си чешат езиците за щяло и нещяло. Вие бягате, например, от дискусии за религиозния плурализъм или участието на жените в свещенодействия. Защо? Защото сте неподготвен ли, или защото прикривате гафовете на някои свои приятели? Тук, където е отворена дискусията за участие на християните в политическия живот – една жизнено важна тема! –
  Вие вметвате ни в клин, ни в ръкав клюкарски нещица, които за един „принципен“ човек като Вас би трябвало да бъдат подминавани, а не афиширани.

  Защо не кажете в прав текст – според Вас политическата инициатива на Християн-реформистката партия добро нещо ли е, или е лошо нещо в българския християнски контекст днес? А като доказано интелигентен човек се аргументирайте с мнението си. Аз лично смятам, че ХРП е крайно необходима инициатива, въпреки че не съм пряко свързан с нея! Част от аргументите изложих по-горе. Моите аргументи не са „ад хоминем“, а – „ад рем“.

 12. Г-н Георгиев, никога не съм бил привърженик на каквато и да е партия. Като пастор се стремя към мирен диалог с всички партийни лидери, но член на партия никога не съм бил и нямам никакво намерение да бъда. А по отношение на новата „християнска“ партия ще кажа само едно. Ако искаме да има християни в политиката, които да разпространяват Благата вест и християнските морални ценности (каквато е идеята на всички политически християнски формирования), то това не може да стане чрез партийни ходове – по този начин християните се смесват с политиците и се превръщат в не по-малко зло от всички тях. Ако наистина искаме мисионер в политиката, то това може да бъде само един човек, който се нарича КАПЕЛАН, а не полотик.
  По отношение на мен, трябва да ти кажа, че се чувствам много добре в попрището, в което в момента работя, като изключим пастирското служение. Новото е, че съм компютърен оператор в печатна база Принтекс в Ямбол, където се надявам да бъда временно. Продължавам работа с дружеството Алера Сървисис като учител по математика и механика и в момента подготвям ученици от всякакви възрасти за кандидатски или студентски изпити. Освен това, очаквам всеки момент да бъда назначен във Военно-историческия музей като консултант по военна история и бойна техника. Очертава се и от догодина да бъда учител по история. Както виждаш, работя това, за което съм призван, за което съм и благодарен на Бога. При това положение, според теб, дали ме вълнува политиката? Не ме вълнува ИЗОБЩО. Може да не се съгласите с мнението ми, но по отношение на политиците имам разбиране, което е доста по-различно от болшинството вярващи. И то е, че за мен няма значение какъв е този, който управлява. Значение има той да чуе Благата вест и да се научи как да се покорява на Бога.
  Все пак, пожелавам успех на ХРП. Надявам се хората, които стоят зад учредяването й, да имат ясното водителство от Бога за това, което правят.

 13. Господин Пеев, ясно ви казах, няма да споря с вас. Поздрави.

 14. Напълно Ви съчувствам, г-н Собаджиев! В този малък час (2:44) след полунощ сте били немощен физически и умствено за смислена дискусия. Но поне се придържате напоследък към лаконични включвания. Лека нощ! Поспете и ще дискутираме на „чиста“ глава. (Апропо, аз не споря, а дискутирам!)

 15. Братя нека да се сдържаме, какво пишем тъй като да не би да съблазним някой слаб, и продължението го знаете.
  Доколко до партията нека да я има, но да се внимава какви ще влезат и ръководят, да не забравят членовете какви решения ще се взимат, и най важното, всеки който е член на тази структура, да посещава определено служение да бъде в помощ на техния водач, така той ще може да го наблюдава, да не би да го грабне световната тръпка.Защото ако е от БОГ то ще пребъде, но ако го оставят ще станат като Саул.
  Бог да бъде с всички ни защото имаме нужда.

 16. Моите уважения, господин Пеев, но се налага да ви коригирам. Спорите. Спорите и вдигате излишен шум. Както в последния си коментар.

  Аз съвсем искрено се зарадвах на коректния тон в първия ви коментар. Да, наистина, не съм експерт по техническата терминология. Знам, че Клисурски гравитираше около Костов в някакъв момент на основаване на „нова политическа формация“ и предлагаше налудничави и демагогски мерки за купуване на цигански вотове. Освободил ли се е Костов от този ненужен товар? Ако да, постъпил е далновидно.

  Зарадвах ви се, а вие ме порязахте. Нястоявате да си пишем, а всъщност, на мен ми е мъчно, мъчно, мъчно… През времето, изтекло от последния ми разговор с вас, чувах много добри и тъжни мнения за вас. Най-голям ерудит в евангелските среди на България. Най-малко три западни университета, ако не и повече. Когато отидох в Русе за помен на леля си преди година и половина, имаше един поп, когото не знам защо, запитах за вас, зная, че сте работили или живели в Русе. И този поп си спомни за вас, каза също хубави неща, каза, че сте умен, но странен.

  Господин Пеев, пак ще ви кажа: не сте мой тип човек, но почитам упоритостта ви да браните някаква форма на познание в един свят, в който истинското познание се разпада все по-бързо. И в същоно време не мога да ви уважавам твърде много, защото в тази упоритост човъркате ненужно в техническото, а човешкото понякога изчезва.

  Искате коментар. Ето ви един коментар като за учен човек като вас. Също в малките часове. Може да ми отговорите в големите, ако знаете къде се намират.

  Тази партия е фалшификат. Тя е поредният метаморфозен перформанс на Виктор Костов и корумпираната дружинка около него. Вие сте само фигурант в тази недостойна история. След като отблъсна симпатизанти с разни други неполитически формации, сега е тръгнал да се реализира на политическата сцена. Аз не съм злобен човек и му желая успех. Мисля, че на политическия небосклон ще бъде в добра компания, само дето не вярвам да мине бариерата – говори се, че в новия изборен кодекс, тя ще е 7 процента.

  Също тъй позволете ми да отбележа, че вие, както и господин Костов, сте доста жалки в ролята си на параван на бивши агенти на Държавна сигурност – едни от най-недостойните хора, именно поради духовния си сан. Как ще бъде това дясна, центристка или дясно-центристка формация, без да реализира лустрационни мерки, а няма да ги реализира, защото създаването й е тясно обвързано с участието на прочутия агент Клисурски и всякаква друга измет, чиито имена дори не искам да си спомням. Виждам, че него специално май са го разкарали, но това беше само след като се вдигна шум.

  Накратко. Виктор Костов е общоизвестен опортюнист и използвач, не вярвам някой в християнските среди да му се върже сериозно. Именно поради тази негова репутация формацията му има разединяващ, а не обединяващ характер. В църквата няма базово единомислие по въпроса дали изобщо християните да имат гражданска позиция, и мисля, че формацията съществува не за да хвърли светлина по този въпрос, а напротив, да го затлачи още повече. Нищо. Проницателните хора в църквите стават все повече, независимо дали това му харесва на господин Костов, или не. Да продължава с форматните превъплъщения, и да е жив и здрав. А вие, Пеев, сте както и преди, жалка душица. Дърдорко, който подскача предимно в този сайт, и поставя солидните си заложби в услуга на негодници. Ами със здраве да си го ползвате този статут.

  И не ми говорете за християн-реформизъм и прочее техническа терминология. Всеки може да вземе един етикет и да си го лепне. Претенциите на кръга „Костов“ са с доказана негодност, а като хабите време и енергия да ги браните и обосновавате, олеквате и вие.

  Мисля, че това е един добър коментар за малките часове на нощта. Поздрави!

 17. Някои явно прекалено погрешно разбират думите ми. Вярно е, че казах, че за мен не е важно кой управлява, но е вярно също така, че казах и друго. А именно, че за мен по-важо е този, който управлява да има капелан до себе си, който да го съветва относно Божията гледна точка по въпросите – нещо като Данаил при Навуходоносор. На всички ни е ясно, че една християнска партия няма как да стигне до властта при сегашното статукво, ако не е в коалиция с други, а влизането в коалиция означава загуба на идентичност. Бих се радвал ХРП да влезе в парламента и да изпълни функциите на “сол и светлина”. Добре разбирам, обаче, че шанса за това е минимален. За това по-добре е евангелските деноминации да спрат с противоборството и да се обединят зад каузака “капелан в парламента”. И като информация, в класификатора на професиите в Република България, професия “капелан” съществува. Остава само такъв да бъде назначен. А и първите официално дипломирани капелани от НБУ съвсвем скоро ще бъдат факт. За това, нека помислим именно по този въпрос. Не мисля, че е пресилено ако кажа, че шанса да бъде изпратен капелан в парламента е много по-голям от изпращането на политическа християнска партия там. Изисква се само едно единно действие между всички еванглески християни и по-добър диалог с традиционната БПЦ. Така че, пак ще се върна на това, с което започнах – за мен лично не е от значение коий управлява, а по-важно е да има до него капелан, който да му посочва Божията воля.

 18. Г-н Собаджиев, Вие отново изпълзявате в поредния малък час след полунощ като човек, който току-що се е върнал от кварталната бирария или поредна среща с мракобесието. Отново изсъсквате сухоземните си и земноводни фрази, в които личи много злост и омраза към определени евангелисти. Това е Вашата лична патология, за жалост! По всяка вероятност и Вашите „приятели“ Ви насъскват за това поведение, защото се подвеждате и палите лесно.

  На злонамерените Ви квалификации към мен и прогимназиален опит за фройдистки портрет няма да обърна внимание, защото си лягам навреме, имам морални принципи и се подвизавам в светлата част на денонощието. По-горе посочих, че способният да води дискусия не си служи с метода „ад хоминем“, а прилага метода „ад рем“. Явно не знаете какво значи това, въпреки че като филолог би трябвало да сте наясно поне с буквалното му значение. А като дебатиращ човек не сте се отучил от грозното говорене срещу достойни хора като адв. д-р Виктор Костов. Ако не харесвате инициативата на ХРП, кажете защо не сте съгласен с нея („ад рем“), а не КОГО НЕ ХАРЕСВАТЕ, пардон, мразите („ад хоминем“)… Намесвате ни в клин, ни в ръкав и п-р Павел Игнатов, който пък изобщо няма никакво отношение към тази политическа инициатива! Вие сте ЕДИН ПЪЛНЕЖ НА НЕНАВИСТ И ЗЛОСТ, г-н Собаджиев! И ми е много жал за Вас! Вашето говорене за евангелските дейци, които са направили и продължават да правят много полезни неща за българския евангелизъм, крещи с ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА. Дори когато са допускали грешки, тези дейци са ПО-СТОЙНОСТНИ ОТ ВАС! Вие не се поучихте от това, че БЯХТЕ ЛИШЕН преди известно време от достъп до Пастир.орг. Очевидно е, че изпълзявайки отново от нощния мрак, Вие продължавате да изпълнявате задачите на онези, които Ви подтикват за това, да злословите срещу евангелски водачи БЕЗ ПОВОД. Преди известно време шеговито Ви нарекох Хамлет. Сега се поправям – Ваши учители са Макбет, Отело и Бог знае кой още от тъмните и злотворни Шекспирови герои… Много ми е жал за Вас, г-не!

  Бъдете сигурен обаче, г-н Собаджиев, че ние, евангелистите, сме свикнали на такова агентурно поведение към себе си. И имаме противоотровни серуми срещу пълзящите Ви и съскащи фантасмагории! Бъдете уверен в това!

 19. Клеветникът Собаджиев веднага се появява след като се окаже, че може да има някаква публична християнска позиция от значение. Когато преборихме вредния социалистически и комуниситчески Проектозакон за детето той беше първа писта да атакува характера ми, без разбира се да представи доказателства.

  Сега, г-н клеветнико Собаджиев, ще представите ли аргументи за „форматните превъплъщения“, които ми приписвате и определението, че съм „общоизвестен опортюнист и използвач“. Какво „опортюнити“ Вие ми представихте и кого съм използвал та така да сипете змии и гущери? Недуачниците като Вас за съжаление правят така, че колебливите хора да не могат да се ориентират в това, кое е стойностно и кое опорочено. Хванали сте някаква мантра „разединяващ, не обединяващ“ с целта не да обедините, а именно за да разедините.

  Вие сте или изключително злобен човек по природа или платен агент, за да грачите така посредствено и пропагандно. Или комбинация от двете. Вашите пожелания за успех по мой адрес и адрес на ХРП са излишни и звучат като проклятие. Запазете си ги за себе си. За Ваше нещастие наистина хората по църквите вече различават ляво от дясно и не е нужно да имат обединяваща позиция за гражданското присъствие на християните. Свободата предполага плурализъм, включително и сред християните, когато не се касае за основни постулати на вярата. Важното е да не ви се вържат на дръканиците и на тези на дърдорковци като Вас. И тези, които разберат и вникнат в позицията и идеите на Християнреформистка партия наистина ще го направят. Както принципно го прави д-р Пеев, без да е обвързан с партията.

  Вие, обаче Собаджиев, трябва да отидете на екзорсист.

 20. Ех, господин Пеев, не се научихте да не ползвате големите букви. И как поне за звучите уравновесено, ако не можете да мислите уравновесено. А като ви предложих на два пъти да избегнем сблъсъка, защо ми отказахте, застаряващи Хамлете?

  Пожеланието на г-н Костов да ида на екзорсист, се коментира само.

  Успех в надпреварата. Познавам спектъра от кандидати за евроизборите, в добра компания сте.

  Поздрави!

 21. Господин Собаджиев, трудно може да се опише погнусата, която вашите думи предизвикват. Отсъствието на съдържателни аргументи и злостни нападки срещу едни от най-активните и плодоносни служители на Царството ви поставят в категорията – клеветник.
  Господин Собаджиев, въпросът е на пълен работен ден, на почасов хонорар или за каузата.
  Вие сваляте нивото на всеки дебат, до който се докоснете, но това е логично. Характерно е за „служението“ на клеветника. Ако знаехте, колко добро бихте извършили само ако си затворите устата, но уви – вие сте целенасочен и упорит в хвърлянето на словестна мъгла и клевета. И за това си „служение“ ще отговаряте.

 22. Всъщност адв. д-р В. Костов дава много практичен съвет на Юлиян Собаджиев да потърси екзорсист, тъй като екзорсистът има работно време СЛЕД ПОЛУНОЩ. Тъй като и аз съм загрижен за душевното здраве на Собаджиев, бих му препоръчал да потърси помощта на експерт, който да му предпише поне таблетки за сън, но такива специалисти работят в СВЕТЛАТА ЧАСТ НА ДЕНЯ.

  А що се отнася до темата тук, мога да прибавя само това – ВЪПРОС НА МАНТАЛИТЕТ И СОЦИАЛНА ЗРЕЛОСТ е дали българският християнин ще осъзнае ПОТРЕБНОСТТА от политическо включване на ХРП в обществения живот. Пораженските твърдения на бивши комсомолци и обработени от комунистическите служби пастори и свещеници, че „нямало значение кой да ни управлява“, са в ОГРОМНА ВРЕДА на християните! Йоан Кръстител, Господ Исус Христос, ап. Павел и хилядите мъдри християнски дейци през вековете ясно посочват, че докато има социални врагове „в мире“, т.е. в този свят, ние сме длъжни да се борим за правата си и да им се съпротивяваме. Всяко друго разбиране е робско, египетско, противоестествено е небогоугодно.

 23. Г-н Собаджиев,
  Пиша в качеството си на член на ПС на ХРП, както и член на инициативният комитет на ХРП.
  Пастор Павел Игнатов за който питате нито е активен член на партията, нито е бил член преди на ХДФ. Всякакви спекулации за връзка между него и председателя на паритята са абсолютно безпочвени, некоректни и неуместни и вие очевидно целите единствено и само да сеете смут и раздор.
  Ние не гоним просто някаква членска маса и не са ни необходими „гласове”. Ние искаме хора, които са наясно с десните принципи на партията и ги подкрепят. В тази връзка обръщам внимание на вас, на господата Петров и Грозев (приканвам последният да чете внимателно преди да коментира) и всички останали – за да можете да разсъждавате адекватно над въпроса дали следва или не да ни подкрепите – моля запознайте се с платформата на ХРП. Именно тя е онази, която определя нашите политически цели.
  Г-н Собаджиев, партията не е фалшификат, а ние не сме корумпирана дружинка. Всъщност вие дори нямате представа кои сме „ние”, което още един път разкрива целта на писанията ви и вашата лъжа. Ако бяхме партия, зад която стоеше ДС нямаше да имаме нужда да събираме членски внос, нямаше да се отказваме от държавно финансиране и съвсем нямаше да можем да предложим ясна дясна идеология. Вашите излияния са толкова неподплатени от реалността и низки, че не си заслужават по-нататъшен коментар по същество.
  Боя се обаче, че допускайки коментари като вашите Pastir.org се самодискредитира, което е твърде жалко.
  За всички, търсещи истината – заповядайте в нашия сайт, който поради реконструкция трябва да е готов в рамките на 24часа.

  Владислава Борисова,
  член на ПС на ХРП

 24. Препоръки към г-н Собаджиев и въпроси към Pastir.org,

  Господа, свободата на словото свършва там, където същата се употребява за хулене доброто име на другиго и нарушаване на техните права. Когато г-н Собаджиев си позволява неверни, лъжливи и позорящи твърдения за някого, то той трябва или да ги докаже, или да понесе последствията за това. Твърденията на Собаджиев в горния пост относно ръкводството на ХРП, че сме „корумпирана дружинка“ и „фалшификат“, и други лъжи, хули и клевети, подлежат или на доказване или санкция. С какво сме корумпирани? Кой от нас е корумпиран, при положение, че никой от състава на Политическия съвет не е заемал и не заема държавна длъжност? Корупция вземане на подкуп за за нарушиш закона или етиката (по отношение на християните). Конституцията на България, чл. 39, ал. 2, както ЕКПЧ, чл. 10, ал. 2, така и Закон за задълженията и договорите чл. 45, та дори и Наказателен кодекс, гарантират свободата на словото да не се превърне в свобода на клеветата и хуленето.

  За Собаджиев тези морални отговорности в писането очевидно нямат значение. Да се пише истината и да не се изопачава, за да се очерни, някого който той мрази по неизвестни причини, не е важно за него. Разбираемо следейки предишни негови прояви тук.

  Но за Pastir.org, който би трябвало да е християнски сайт и да се подчинява на християнската вяра и етика? Затова имаме няколко въпроса към хората издаващи и поддържащи сайта Pastir.org:

  1. Защо допускате хулене срещу личности и организации, в случая ХРП, членовете и ръководството на партията и моя милост, без да проверите фактите? Всеки коментар тук се модерира. Не е ли идеята на модерацията коментари, които са хулещи и неподобаващи на един християнски сайт да бъдат отсявани и пресичани? Не ви ли направи впечатление, че поста на г-н Собаджиев съдържа очевидни клевети и хули по адрес на хората в ХРП, ръководството, редови членове и към мен лично? Ако коментара на Собаджиев е бил модериран и оставен, то следва ли да очакваме допускане на нови клеветнически твърдения и лъжи по адрес на Християнреформистка партия, нейното ръководство и членове, които вие ще пуснете за разпространение в коментарите във вашия сайт?

  2. Един християнски сайт не трябва да съучаства в разпространението на лъжи срещу ближния (а постовете на Собаджиев съдържат преди всичко клеветнически и лъжливи твърдения!). Това е деветата Божия заповед, а знаем, че Исус дойде да изпълни закона, а не да го отмени. Освен това в посланието на ап. Яков ясно е записано да се избягва одумването на братята, което ще рече да не се клевети и лъже по адрес на други християни. Дори Собаджиев да е невярващ, то негови съучастници са вярващите от редколегията на Pastir.org.

  3. Освен горните сериозни критики срещу начина на водене на издателската дейност на Pastir.org ще спомена, че анонимността по никакъв начин не спомага за авторитета на сайта. Няма публично обявена редакционна колегия, няма издател, няма възможност за контакт и обратна връзка. Най-вече – няма заявени правила за коментиране, за да не могат неграмотни или злобни коментатори да опорочават дискусията.

  4. Трябва да зададем и следния въпрос – трафик, сензация или какво точно целяха модериращите коментарите в Pastir.org, като допуснаха поста на Собаджиев, чиято цел беше да хули и клевети? Каква е идеята на модериране на коментари от страна на модераторите в сайта, ако точно безсъдържателни и клеветнически постове като този на Собаджиев биват пускани?

  Уверявам ви, че всички членове в Политическият съвет на ХРП следят тази дискусия и са готови за открита комуникация и ако бихте ни потърсили, включително и за това каква е идеологията ни (защото уставът, който сте публикували, не казва много по този въпрос) бихме отговорили своевременно. От друга страна обаче, считаме, че разпространението на невярна и лъжлива информация, и сътрудничеството в тази осъдителна дейност, не е начин за диалог и сътрудничество. Възможно е ПС да адресира официално тези и други въпроси до Pastir.org.

  Надяваме се с така поставените въпроси да помогнем и на вас да качите качеството и нивото на дискусията по важни за християните въпроси. И ще го правим именно защото морала, честността и доброто име значат много за всеки един от нас, а и за всеки член, сегашен и бъдещ, на Християнреформистка партия.

  С уважение,
  Виктор Костов
  Председател на Християнреформистка партия

 25. Оставям ви на самите вас и на съвестите ви. За толкова години в евангелския свят нищо не сте научили. И всъщност, драмата за мен е, че ИМА нужда от подобна формация, има важни цели, а време май няма. Но ако мога да си позволя пример, представете си, че имаме пациент с инфаркт в хирургията. Съгласни сме, че общата цел е сърдечно-съдова операция. Съгласни сме, че пациентът трябва да оживее. Съгласни сме, че с операцията трябва да се занимава хирург. И все пак, има два начина да се направи операцията: единият ще го изправи на крака, другият ще го вкара в гроба. Изходът зависи от това, кой е лекарят. Във вашия случай, идеята е добра, но тя отново е на път да бъде компрометирана от компрометирани личности. Не ме разбирайте погрешно. Идеята си е ваша, реализирайте си я по начина, който намирате за най-добър. Но личностите, за Бога, личностите… Хайде, поздрави!

 26. Аз също се присъединявам към апела на представителите на ПС на ХРП на г-н Юлиян Собаджиев да бъде прекъснат достъпът до Pastir.org. Видно е, че той не е способен да осъзнае в морален и правен смисъл какво върши. Видно е, чо той е провокатор – неведнъж се е изявявал като такъв. Видно е, че не разбира от дума – нито добра, нито критична. Тъй като Pastir.org е християнски сайт, който се базира на всяко учение на Св. Писание, то препоръчвам размисъл върху пасажи като този:

  „Човек нехранимайко, човек негодник е онзи, който ходи с извратени уста… който крои зло с лукавство в сърцето си, непрестанно сее раздори. Затова гибелта му ще дойде внезапно; изведнъж ще се съкруши и то непоправимо“ (Притчи 6:12, 14).

  д-р Вениамин Пеев

 27. Някои хора продължават да цитират мои фрази, да ги вадят от контекста и така да им придават друг смисъл. Точно по този начин, през 1993-та година разни медии цитираха мои думи и вадеха от 9 кладенци вода за да покажат колко е опасна и вредна моята вяра (само за пример, заглавие в „24 часа“: „Секти атакуват бъдещите ни летци“ и там бяхме много добре описани аз и колегата с който бяхме на квартира и който сега е пастир на ББЦ в Балчик). Удивително е също, че въпреки моето обяснение на позицията ми, изобщо не се обръща никакво внимание на това което казвам, а вади една реплика и я огъва така, че да я обърне в защита на своя теза, която да използва срещу друг. За това сега ще се опитам да обясня максимално подробно:
  1. Моят посто, от който са цитирани думите ми, е отговор на друг участник във форума, който упорито разпространява невярната информация, че аз съм политически деец и че имам някаква обвързаност с ПП „Атака“. Омръзна ми да обяснявам, че нямам нищо общо с каквато и да е партия и че има коренна разлика между това да имам мирни взаимоотношения с местните партийни лидери и да съм обвързан структурно и идейно с партиите които ръководят. Нека адв. Костов да се произнесе тук дали разпространението на невярна информация публично е наказуем;
  2. За информация също трябва да кажа, че армията е деполитизирана още от 1990-та и никога не съм имал никаква връзка със структурите на БКП, нито с идеологиите. Нещо повече, веднъж вече попитах къде бяха великите адвокати и лидери когато органите на ВКР ме дебнеха на всяка стъпка и се чудеха за кое мое деяние да обявят за престъпление. Единствено Лъчезар Попов тогава се осмели да се изправи срещу системата, а другите се изпокриха като евреите, наплашени от хетейците. Тогава нямаше никакви адвокати и доктори които да заемат гражданска позиция;
  3. Институцията, която ръководя в момента, се нарича „църква“, а не „политическа партия“. Като такава, тя няма право да участва в политиката (управлението на държавата), както и да влиза в коалиционни обединения с политически партии. Нейната врата е отворена за всички хора без оглед на техния етнос, образование или политическа принадлежност. Никога не съм поставял на вратата охрана, която да пита хората от коя партия са за да ги пускат вътре, и нямам намерение да го правя.
  4. Като пастор на църква категорично заявявам, че няма да провеждам политическа агитация в полза на каквато и да е партия. Считам, че хората имат глави между раменете си, имат разум, имат водителството на Святия Дух за да изберат сами за кого да гласуват. Моето призвание не е да бъда политик, а да нося спасителното Слово сред политиците. Това не означава, че ще оспоря призванието на другите да бъдат такива. Ако някой има призив да създаде партия и да влезе в политиката като политик, то нека го направи. Не приемам, обаче, да се обсъжда моето призвание, което нормално е по-различно от това на другите, като пораженческо или друго подобно.
  5. Нека напомня, че през своята дълга история, записана в Стария Завет, е минал през различни епохи. Имало е време, когато е бил свободен, със свой цар и управление, имало е и такова време, в което е бил под управлението на езически царе. Но във всяко едно време има нещо общо – до царя Бог поставя един човек, който да съветваи да насочва към Бога. Този човек в Стария Завет е наречен пророк, но днес му казваме капелан. Вече дадох пример с Данаил при Навуходоносор. Сега ще дам още един пример – Натан при Давид. Давид беше Божий човек, избран за цар лично от Бог и получаваше откровения от Него, но въпреки това Бог призова пророк, който имаше трудната задача да го изобличава когато греши. Ето това имах пред вид като казах, че който и да управлява, аз желая да има до него капелан. За информация, в Румъния капелани има, и при това служат заедно представители на трите големи християнски конфесии, на принципа без компромис със своята вяра и убеждения. Резултат – някой да е чул там да има недоволни от правителството? За вярващите капеланът може и да е неудобен защото той може и да изобличава. Но щом като Бог го е предвидил, то не е напразно и именно за това трябва да се замислим – как да въведем капеланството като официално служение в държавата. Ако каузата за някой е да влязат в политиката, за мен (а и не само за мен) каузата е въвеждането на капеланството (по-точно възраждането на едно древно служение в новите модерни условия).

  Сега бих искал да попитам д-р Пеев: според Вас, пророк Йеремия пораженчески ои е разсъждавал като е съветвал цар Седекия да не се опълчва срещу Вавилон?

  И един въпрос към политика адв. Костов: Като министър-председател на Република България (да даде Бог да станете такъв), бихте ли се съгласили да имате до Вас капелан?

 28. „Но във всяко едно време има нещо общо – до царя Бог поставя един човек, който да съветваи да насочва към Бога. Този човек в Стария Завет е наречен пророк, но днес му казваме капелан“ (Ангел Петков).

  Боже мили, какви образцови тълкуватели, какви смайващи оратори се извъдиха! „Капеланът“ бил „пророк“ и „съветник“! Боже, Боже, Боже!… По коя традиция да се прекръстя?! Че то излиза, че антуражът от съветници при президента са все … „капелани“ и „пророци“! Всезнайкото бивш военен, бъдещ историк и настоящ капелан явно не знае, че терминът ‘chaplain’ просто означава … „военен свещеник“ (в армията или флота). А в Библията ясно и категорично има разделение между службите на „пророка“, „свещеника“ и „царя“ и неговите „съветници“. Царят и неговият антураж са политиците – добри или лоши. Царските съветници са т.нар. „мъдреци“. Пророкът е Божият човек, който е призован да коригира обществото. Свещеникът има работа в храма или синагогата и не е негово задължение да се меси в проблемите на обществото извън него.

  Дали пък Ангел Петков не се самопредлага за „капелан-пророк-съветник“ на Християн-демократическата партия?… В крайна сметка – „интересо клати фесо“…

 29. Д-р Пеев, моите уважения към Вашата ерудиция, но тук ще си позволя да Ви коригирам. Първо, произходът на думата „капелан“ няма нищо общо с „военен свещеник“, макар че с течение на годините е добило популярност именно това значение, което цитирахте. Капеланът е духовно лице в дадена институция, която може да бъде държавна или частна. Тук влиза висшата държавна администрация, армия, затвори, болници (които могат да са държавни или частни). Вярно е, че не може да се прави пълен паралел между служението на пророка в Стария Завет и служението на капелана днес, но до голяма степен капелана изпълнява подобни функции. На второ място, капеланът е част от администрацията на държавния орган (Вие цитирахте президента) и той не дублира по никакъв начин функциите на останалите представители. Примерно, президентът има съветник по икономическите въпроси, който няма нищо общо с капелана. Капеланът е съветник по религиозните въпроси, но това е само част от неговите задължения. А произходът на думата „капелан“ може да се проследи до 3-ти век и се свързва със св. Мартин от Тур. И понеже знаете английски език по-добре от мен, кажете как е на английски „богослужение“ и ще разберете другия смисъл на термина. Буквалният превод на тази дума изобщо няма идея за религиозност. Най-близка българска дума до „капелан“ е „ефимерий“.
  А по отношение на последното Ви изявление искам да Ви кажа, че обикновено ако има някъде обявено свободно работно място, което да отговаря на моята квалификация, подавам нужните документи за кандидатсстване, явявам се на конкурс наред с други кандидати, след това на интервю и ако бъда одобрен тогава започвам работа. Именно това беше редът по който ме назначиха в Принтекс. А ако става дума за духовна работа (или, по-точно казано, служение), тогава първо се моля и ако имам сигурно водителство тогава кандидатствам. Към момента предложение до мен да бъда капелан на Християн-демократична партия не е постъпвало. Но при положение че в една такава партия има толкова много духовни личности, то капелан в нея би бил излишен. За това, по-скоро бих приел предизвикателството да служа на хора, които не познават Бога, защото именно те имат нужда от спасение. Така че, можете да бъдете спокоен, не се самопредлагам за никакъв в която и да е партия.
  Проблемът, обаче, има още един аспект. ХРП не е първият опит за създаване на партия на евангелските християни. Със сигурност няма да бъде и последният. До момента няма лидер, който да е създал подобна партия и да не се е свързал с мен искайки съдействие от всякакъв характер. Безкрайно ще ми е интересно да видя какъв ще бъде подхода на новата партия. При всички положения ще искат да направят структура и в Ямбол. Доколкото познавам хората тук, на тях им е омръзнало от партийни лидери и подобна идея няма да бъде посрещната с разтворени обятия. До голяма степен това се дължи на онези, които се опитваха преди вас. Ще трябва много да се потрудите за да докажете, че сте по-различни. Но вярващите повече няма да приемат пастор, който се обвързва с политика (в случая в Ямбол е Янчо Ганев). Така че, позицията на Янчо не е по-различна от моята, а именно пълно разграничаване от дейността на политически партии и организации. Ако съумеете да убедите вярващите да участват, никой няма да ви попречи. Но ако решите да използвате директно църквата за политическа цел, тук вече ще срещнете голяма съпротива. Имайте го това пред вид при изграждането на стратегията си.

  П.П. Един пропуск: терминът “капелан” не идва от “chaplain, а от “cappa” и “capplani”.

 30. Ангел Петков видимо прехвърля дискусията от политиката към християнското богословие. И това е похвално донякъде! Само че е нужно прецизно богословие, а не тривелианско-капелански измислици, които той ни предлага. В коментара му има редица НЕВЕРНИ твърдения.

  Твърдението, че произходът на службата на „капелана“ нямало нищо общо с „военен свещеник“, е само отчасти вярно. Аз посочих английския термин ‘chaplain’, който е популярен у нас, пък и тривелианските учители са или американци, или американски възпитаници, затова те би трябвало да са запознати, че „капеланът“ е свързан в модерната епоха предимно с армията и флота. Разбира се, днес на Запад има „капелани“ и в гробищните паркове, както и в болници и затвори и дори в училищата. Но както ще видим надолу, идеята за „капеланството“ е свързана с военното дело, дори когато споменаваме името св. Мартин Турски (от гр. Тур).

  Твърдението, че терминът „капелан“ произлизал от лат. дума ‘cappa’ (качулка), е вярно, но защо? Ами защото с качулки са ходели през Средновековието монасите, т.е. свещеници извън обществото. Именно затова е образувана средновековната латинска дума ‘capellanus’, която придобива постепенно смисъла на аташиран свещеник към някаква обществена фигура, която можела да си позволи да има „личен свещеник“. Капелани са имали епископите, кардиналите, папите, както и светски фигури като аристократи и царе. Еразъм Ротердамски, например, е бил такъв „капелан“ на епископ. Днешните папи също имат „капелани“. Това обаче в никакъв случай не ги свързва с „пророците“ и „съветниците“ от Ст. Завет. Такива тривелианско-капелански измислици са много лоша екзегетика! „Капеланите“ си остават само свещеници.

  Твърдението на Ангел Петков, че „капеланството“ можело да бъде проследено до св. Мартин Турски (3-ти век), е белязано от няколко ИСТОРИЧЕСКИ ГРЕШКИ. Първо, Ангел Петков, който често ни информира, че е историк, би трябвало да знае, че св. Мартин е живял между 316/335 и 397 г., когато умира. Всеки грамотен историк разбира, че става дума за ЧЕТВЪРТИ, а не за „трети“ век. Второ, св. Мартин Турски не е бил никога „капелан“, въпреки че е служил в римската армия. Той е бил „катехумен“, т.е. учител по вероучение, както посочва авторът на неговото житие Сулпиций Север. А св. Мартин Турски може да бъде считан за основател на манастирите във Франция (тогавашна Галия), поради което идва връзката с „качулатата“ етимология. Именно затова думите „капелан“ и „капела“ (параклис) имат латинско-френски произход. Затова и в англ. език имаме думите ‘chaplain'(военен свещеник) и ‘chapel’ (параклис), но не и „богослужение“, както намеква Ангел Петков. Следователно капеланското служение днес е свързано не със „съветничество“ и „пророческо служение“, а с вид свещеничество, което на Запад преминава от военното дело и към гражданския сектор. Стига някой да си го позволи да плаща на личен свещеник и да си направи у дома параклис, ще се сдобие с „капелан“. Певецът Клиф Ричард, например, си има „капелан“ в имението.

  Но доста се отклонихме от политическата тема! Ако Ангел Петков се смята за качулат капелан, това е негово право. Но да не отрича потребността от политическо участие на християните в днешния обществен живот!

 31. Защо се отклонявате по въпросите на хора които явно не се интересуват от тази партия а не се говори по същество?
  Какво предлага тази нова партия което да я различава от толкова много християнски партии до момента?
  Някой знае ли каква е точната и връзка с партийните инициативи в България до момента?
  Има ли връзка нейното активизиране с техните провали на изборите и изобщо пред евангелизма?
  Как ще преодолее тези неуспехи за да обедини евангелския вот в България до Евро изборите?
  Ще контрира или ще се съгласи с верския плурализъм наложен в движението като цяло?
  И въобще защо нейното създаване и цели се пазят в чак такава голяма партийна тайна?
  Отговорите на горните въпроси трябва да са ясно представени в партийната програма.
  Такава до момента а и каквато и да е връзка с обществеността просто липсва! Защо?

 32. Д-р Пеев, моля Ви да четете внимателно какво пиша. Никъде не съм споменавал, че капеланството произлиза от св. Мартин от Тур, а терминът „капелан“. Освен това, като историк знам, че „cappa“ не се е наричала качулката на монасите (или поне не по това време), а пелерината на войниците, а св. Мартин не е бил монах, а войн. Според преданието св. Мартин е покрил с пелерината си един беден скитник, като след това в съновидение е чул как ангелски хор му благодари за това, че е покрил Самия Христос. А въпросите относно капеланкото служение вярно е, че сме ги обсъждали с американски преподаватели (които бяха действащи капелани в американската армия), но освен тях ми е преподавал и проф. Христо Беров. Голяма част от нещата, които съм написал относно служението ги знам от него, аз не си измислям неща. А считам, че един истински служител капелан най-добре може да каже каква е същността на служението, което изпълнява.
  Правилна е забележката, че отклоняваме въпросите от дискусията относно ХРП, макар да считам, че дискусия относно капеланството е нужна. Въпросите, зададени по-горе, се присъединявам към тях. Искам да кажа, че не отричам необходимостта от такава партия. Ако имам някакви резерви, те не са свързани с личностите или със самата политическа организация, а по-скоро със системата в България като цяло. Споменах, че това не е първи опит – предполагам, че сте запознат с абревиатурите БХК, ХСС, ХДС и ХДФ. Досега измежду тях единствена БХК е успявала да постигне целите си на местно ниво – имаше общински съветници. Но депутати никоя от тях не е успяла да вкара. Освен това, тук, в Ямбол, преди 12 години тази инициатива се посрещаше добре от хората, но днес нещата са много различни. За това аз зададох въпроса как ще процедира ХРП? Използването на църква за постигане на политическа цел не само че не е морално, но и забранено от българското законодателство. От друга страна, обаче, насоката на партията ще бъде именно към евангелските вярващи. Няма как да не се стреми към набиране на електорат. За това искам да знам, как ще постигне целите си? Защото целите са ясни, но не е от без значение какъв е пътят, по който се постигат. Вярващите в Ямбол са отблъснати от всякакви политически инициативи и нито един пастор няма да се наеме да съдейства на всякаква подобна. За това казах, че много трудно ще бъде на ХРП да спечели вярващите и да възвърне доверието им, загубено поради работата на онези абревиатури.

 33. Християнската евангелска общност е разединена. За да бъде успешно навлизането й на пазара с политически идеи, от нея – по мое мнение – би трябвало да излезе САМО една политическа формация. Към момента политическите формации със заявка за участие на изборите са повече от една. В краен случай, те би трябвало да се явят на изборите, сплотени в коалиция с по–широка подкрепа. В противен случай ще компрометират за пореден път и пред своите членове, и пред обществеността в страната самата идея да се излиза на избори с политически формации, възникнали от църквите.

  Вторият проблем е липсата на консенсус по въпроса дали християните трябва да имат гражданска позиция. Няма да навлизам в подробности. Наскоро обаче констатирах от наблюдение на конкретни ситуации, че дори младите хора предпочитат църквите им да бъдат удобни укрития от противоречивия външен свят. Идеята за християнска гражданска позиция се показва с личен пример, а господин Виктор Костов, въпреки опитите си, не само не успя да бъде личен пример в това отношение, но и успешно разби например коалицията на противниците на Законопроекта за детето през 2012. С действията си господин Костов капсулира едно по-консервативно и екстремистки звучащо ядро и става фактор в разедиението на възможна по-широка подкрепяща маса. Това, че господин Костов иска налагането на почти средновековни решения на някои съвременни проблеми не го прави дясно мислещ модерен политик.

  И на трето място, църквите по мое мнение, не употребиха целесъобразно двете години, които изтекога от избухването на кризата с пасторските досиета. Господин Костов успешно компрометира темата. По всеобщо съгласие в дясната част на обществения спектър, лустрацията е един от основните стълбове на една евентуална стратегия за излизането на страната от политическата, обществена и духовна криза, в която се намира. Няма да обяснявам защо. Господин Костов и лустрация в едно изречение би било същото като заколването на свиня в еврейския храм. По съвсем обясними причини.

  Аргументът, че една формация е с добре замислена марка, но с лошо скроено съдържание, и че определени личности, поради порочна повтаряемост на поведенчески модели, са компрометирани като изразители на определени идеи, не е аргумент ad hominem, както настоява светилото на евангелското богословие, Вениамин Пеев, а съвсем валиден аргумент защо настоящатта формация, етикетирана като „християн-демократична“, си удря спирачки към успешна реализация на заявения от нея идеен модел само заради определени личности, които в една или друга форма я представляват. Поздрави!

 34. Кои са евро кандидатите от ХъРъПъ???

 35. Г-н Камен Радев поставя много важни въпроси, на повечето от които вероятно оторизирани представители на ХРП ще дадат компетентни отговори.

  Ако позволи обаче г-н Радев, бих се опитал да отговоря на неговия първи въпрос: „Защо се отклонявате по въпросите на хора, които явно не се интересуват от тази партия, а не се говори по същество?“ Отговорът ми ще бъде само на участник в дискусията, не на оторизирано лице на ХРП. Дори на хора, които не се интересуват или са враждебно настроени към политическата инициатива на ХРП, трябва да се отговаря. Дебатът е част от всяка политическа дейност. Ако една политическа формация не може да води дебат, тя няма защо да се появява на политическата сцена. Ще припомня като пример „Комунистическия манифест“ на Маркс и Енгелс. Там не се излага само идеологическата платформа на новата комунистическа партия, но се дебатира с идейните противници. Дори дебатът заема по-голяма част от синопсиса на комунистическата идеология в „Манифеста“.

  С идейните противници трябва да се дебатира. Ако са интелигентни и възприемчиви за аргументи, дебатът преминава на съответното ниво. Ако са просташки настроени и размахват оскърбления и клевети, трябва да бъдат смъмрени. „Идете, кажете на тая лисица!“ (Лук. 13:32) е знакова фраза в социалния дебат дори с най-високопоставени политици.

  Непредубедените християни знаят, че адв. д-р Виктор Костов има значителен опит в различни публични дебати по теми, които стоят в основата на политическата платформа на ХРП. Убеден съм, че и други представители на Политическия съвет са способни да дебатират, защото имат сериозна кауза. В една предизборна кампания се дебатира. В местните парламенти се дебатира. В Народното събрание се дебатира. Винаги ще има съмишленици или противници, но трябва да се дебатира!

 36. Уважаеми господа,

  поради множеството въпроси, които повдигате ще пиша за последно в тази тема. От тук нататък информацията, която ви интересува във връзка с ХРП можете да намерите на нашия сайт, а въпросите към нас можете да зададете както в контактната форма, така и да пишете персонално до някой от членовете на ПС.
  Опитите за продължаване на дискусията тук ще бъдат разглеждани от нас просто като недобронамерени усилия от ваша страна да дискредитирате ХРП.
  Да, г-н Пеев трябва да се води дебат, но съгласете се, че е доста трудно, а и невъзможно да обикаляме необятното интернетпространство за да откриваме, проследяваме и отговаряме във всяка възникнала дискусия.

  Г-н Петков,
  ХРП както сам казвате е нова (или поне напълно различна от старата) и ви обръщам внимание, че тъй като е отворена за всички, които споделят християнските ценности тя съвсем не е Партията на евангелските християни, макар и голямата, преобладаваща част от нейните членове на този етап да са именно такива. Също така е редно да отбележим, че единствено членовете на една организация могат да я нарекат „своя“.
  Малко ме обърквате, тъй като едновременно декларирате и „пълно разграничаване от дейността на партиите” и ви е „безкрайно интересно” да видите нашия подход по отношение най-вече на очакваното от вас „искане за съдействие от всякакъв характер”.
  Що се отнася до нашето различие. Досега християнските партии или не са имали идеология, или тя е била взаимствана от международни християнски политически организации. Съответно във вашето (на болшинството християни) съзнание въпрос, касаещ идеологията няма. Вие започвате и завършвате на „Християн” от наименованието на партията и това ви е напълно достатъчно. За политически цели обаче значение има и платформата, която се определя от идеологията. Ако сте чели старата платформа на ХДФ знаете, че тя беше доста социално ориентирана, докато в нашата ще видите ясна дясна позиция, която в максимална степен реализира именно християнските ценности и принципни позиции. Следвайки различните идеологии ще постигнете коренно различни обществени резултати.
  И в този смисъл ние вече сме различна партия, тъй като апелираме за подкрепа не просто само, защото сме християнска партия, а защото вижданията ни са за реална реализация именно на християнските принципи.
  Разбира се, ще искаме да създадем структура и в Ямбол. Но това не означава, че ще потърсим вас, пасторите с искане вярващите по списък да станат наши членове и по изборите да гласуват за нас. Ще направим представяне в града, в публична зала, на което могат да присъстват всички, проявяващи интерес, независимо от тяхната вяра. Разбира се, ако вие желаете допълнителна среща с вас или във вашите църкви за да се представим на хората и да ги запознаем с партията ще осъществим такива срещи.

  Г-н Радев,
  вярвам и вие открихте част от отговорите на въпросите си. Активността ни няма връзка с ничии провали. Партията беше неактивна години наред и никой не опита да промени това. Сега опитваме ние. Не пазим нищо в тайна, ако смятате, че можете да се заемете по-добре от нас с провъзгласяването на информация относно дейността ни или желаете да ни помогнете в тази задача – заповядайте, добре дошъл сте.

  Г-н Собаджиев,
  надявам се сте изчел написаното по-горе от мен по отношение на християнството и партийните идеологии и да отчетете, че единствено християнството не може да доведе до нужното обединение.
  Обвиненията ви срещу адв.д-р Виктор Костов за разбиване на някаква коалиция на противниците на ПЗД е нелепа и несъстоятелна. Твърденията ви биха били смешни, ако зад не прозират по-скоро умишлени инсинуации, отколкото непознаване на случая.
  И в заключение ви цитирам част от нашата идеолгия, която е създадена именно от адв.д-р Виктор Костов:
  „10. Поддържаме идеята за Закон за лустрацията. Морално неоправдано е служители на тоталитарния комунистически режим да бъдат управници и на свободните българи. Този закон трябва да бъде приет в най-кратки срокове, за да се реализира дясната и свободна визия за политическия живот в страната. ”

  Владислава Борисова,
  член на ПС на ХРП

 37. За поредните лъжи и манипулации на Собаджиев (лъжите му са видимо в по-възъдржан формат, но не по-малко лъжи):

  1. Не разединих съпротивата срещу Проекотзакона за детето през 2012, напротив, обединих я под простата и разбираема истина, че законът е а) ненужно и б) опасно законодателство срещу традиционното семейство. За доказателство виж тук https://www.youtube.com/watch?v=Xc6XZ25oW_4&list=PL729A3ECF337A8232. В крайна сметка това беше печелившата посока. Проектът падна. Вместо да се обединяваме с активисти и организации с неясна идеология, мисъл и риторика и да поправяме едно безумно творение, наречено „проектозакон“, извадих на показ правната и житейска несъстоятелност на проекта. Ако това е разединение – да, ок.

  2. Разединение може би са почувствали ОЕЦ, защото една част от участниците там бяха лично или роднински обвързани със свои организации, получили огромно финансиране за свои дейности от УНИЦЕФ. И тези християни и християнки бяха ПИСАЛИ АНТИСЕЙМЕЙНИЯ тоталитарен проектозакон за детето именно по поръчка на Уницеф (без да твърдя, че тези оргаризации са получили финансиране за написване на законопроекта) и в сътрудничество с МТСП, за които „всички родители са некомпетентни“. За това „разединяване“ с тези представители на ОЕЦ поемам „отговорност“. В интерес на истината ОЕЦ си взе бележка от тази моя задочна конфронтация с тях и преразгледаха отношението си към традиционното семейство и дори подкрепиха апела за въвеждане на домашно образование. Така че ОЕЦ не са напълно еднозначна струкрура. Но в крайна сметка и за тях това беше процес на израстване. Просто те бяха свикнали да са публичния глас на „всички евангелисти“ и да няма друг такъв, независим от тях. И вместо да подкрепят моята позиция, която беше и е библейска, в защита на правата на родителите и отношенията им с децата срещу държавната намеса, те застанаха против мен и дори се чудеха, как е възможно някой да има мнение без да ги е питал. Така че, Собаджиев, ако заемам публична бибелйска позиция, защо те не ме подкрепиха, вместо да застават срещу мен? Защото не библейската истина има превес за тях, а именно ПОЗИЦИЯТА. Тоест, кой е по-важен. В такива случаи, когато трябва да избирам между ИСТИНАТА И СЕРВИЛНИЧЕНЕТО аз съм ЗА РАЗЕДИНЕНИЕ.

  3. Закон за лустрацията се предвижда в прогамата на ХРП. Писана е от мен. Та кой е свинята в случая, г-н Собаджиев?

  4. С д-р Пеев не защитавахме агентурата на ДС в църквата, а застанахме срещу злобното и отмъстително отношение на една група срещу набедените за агенти без внимателно богословско оценяване – не само на агентите – но и на ролята на тоталитарната държава като такава в църквата. Според нас църквата не може да решава въпросите си, за пореден път, под държавна диктовка и по техния закон. Ние просто казахме, че кесарят не може да решава въпроса за моралната вина на хора в църквата, по проблем който той-кесарят е създал, като е пратил шпиони сред християнте, а църквата трябва да го реши на основата на Библията. Това, че извън кресливата дуржинка на гръмкия Национален форум, или каквото там беше, не се намери инициатива сред евангелистите да разгледа библейски въпроса за агентите не е проблем на д-р Пеев нито мой.

  5. ХРП е дясна, консервативна партия, защитаваща християнските и семейни ценности. Ние сме за малка държва и много лични свободи. Голямата държава изисква голяма бюрокрация, който граби народа и му преразпределя благата. Какво средновековие, Собаджиев? Та нашата партия иска да извади българите от средновековието и това да са крепостни на държавата и нейните бюрократи. Четете програмата ни.

  5. Собаджиев, кога ще спрете да лъжете най-нагло и по най-долен начин? Мога ли да Ви се издължа по някакъв начи господине, за да се успокоите и да престанете както да се излагате така и да тормозите другите с глупотевините си? собаджиев, купете си сборника, на който съм редактор-съставител „Отношенията църква-държава след падането на комунизма“. Прочетете авторите там, та и моята статия и после пак елате тука и лъжете.

  Апелирам още веднъж към всички, които искате отговори на въпросите си – ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА ХРП ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ! Има и формичка за контакти, не се колебайте да я ползвате.

  И накрая: Докога, пастир.орг? Докога? Колко още доказателства са ви нужни, че Собаджиев е тук за да лъже, маже и манипулира?

  Надявам се мислещите и чувствителни християни да погледнат снизходително на безумните ми хвалби в плътта. Те не са за моя слава, а като доказателства за манипулациите на Собаджиев. Но моля и за разбиране, че с дебелокожи и твърдоглави хора трудно се комуникира освен чрез слизането на някакво безумно ниво. Това ни разкрива и ап. Павел.

 38. Да ми се издължите? На мен? Че за какво – моята позиция е принципна. Просто сте последният човек, който трябва да прави християнска партия. Като изключим пасторите с досиета. Не, не можете да ми се издължите, господине. Нямате дълг към мен, а към хората, които подвеждате. Най-вероятно не умишлено, най-вероятно първо сте подвел себе си.

  Идеята, че можете да провеждате лустрация, след като сте абсолютно неразривно свързан с разсекретени и обявени като агенти духовници. Със стеснената и крайно консервативна платформа, която активирахте в публичното пространство през последните години, самият вие сте неизбираем, а и всяка формация или идея, с която сте обвързан.

  Така че, не питайте дали можете да ми се издължите, ами оставете някой с доказани качества и почтеност да води тази история, а вие помагайте с каквото можете. Ще е от полза и за партията, и за църквата.

  Че разбихте коалицията, събрана около Закона за детето, разбихте я. Накрая, на 5 юни 2012, на последен дебат в Червената къща, когато законопроектът беше оттеглен (не заради вас), и когато си пролича, че малцина от обявилите се срещу него всъщност искат да се идентифицират с вас, и когато от нямане какво да правите, нападнахте с клакьорите си Грета Ганчева, си пролича колко добре почвате обществените си акции, и колко лошо ги провеждате. А дали всичко това не сте правили, за да влезете в политиката? Ще ми се да се усъмня в това.

  Прочетете си библията отново и вижте как трябва да изглежда обществената фигура, която е в тон с истините на християнството. Поздрави!

 39. Г-жо Борисова, благодаря Ви за отговора. Надявам се наистина да докажете, че сте различни, не само чрез писаната идеология, а и на практика. Не разбирам защо Ви обърква интереса към партията и позицията ми на разграничаване от дейността. Това, че като пастор (и като офицер от резерва) не участвам в политически инциативи и дейност на политически партии не означава, че не ме вълнува и интересува политическата обстановка в страната, а още повече когато зад подобна инициатива стоят евангелски християни. Нормално е да имам интерес защото наред с това, което работя, аз съм гражданин на страната и е естествено да ме интересува какво става в тази страна. Би трябвало да знаете, че гражданското общество в една демократична република не се формира само от политическите партии. В него участие взима и т.нар. „трети сектор“, където влизат неправителствените организации, които без да участват във властта имат механизми за въздействие върху нея и така да дават своя принос в управлението на страната. Тези организации са под юрисдикцията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Църквата попада в категориите на неправителствена организация, макар, че нейният статут е малко по-различен и е по юрисдикцията на друг закон – на вероизповеданията. Ако по-;лесно ще разберете позицията ми, тя е такава, каквато трябва да бъде позицията на неправителствена организация, или юридическо лице с нестопанска цел.
  Това, което казвате, по нищо не се различава от това, което казваха и другите преди вас. Всичко декларираха, че няма да използват църквата и пасторите, но на практика правеха съвсем друго. Вие може и да неме потърсите лично, но създавайки структура в Ямбол, това означава, че в най-малко индиректно в отношение с мен ще влезете. Има хора, които ще са готови да Ви съдействат и да влязат в структурата на партията. И тези хора в един момент ще искат да създадат структура в община Стралджа. А в тази община работя вече 15 години и мога да кажа, че до болка познавам политическата обстановка, нагласите на хората, както и факторите, които оказват влияние върху техния избор. И тук наистина не виждам човек, който ще се осмели да оглави ваша структура. Що се отнася до мен, казах, че запазвам пълен политически неутралитет.
  А към всички партии аз задавам един и същи въпрос, който според мен е най-важния и от отговора му зависи дали аз лично ще гласувам за нея или не. И този въпрос е много прост: ще работи ли вашата партия за реализиране на капеланското служение като официално на всички нива, най-вече в армията и затворите? Вероятно сте проследили дебата ми с д-р Пеев по този въпрос, но трябва да кажа, че зад тази кауза сме обединени с преподаватели от Нов Български университет, които са достатъчно компетентни в тази област. Задавал съм този въпрос на всички политически лидери, с които съм се срещал и трябва да кажа, че от страна на някои партии (особено ДСБ) има много добро разбиране. А какво мисли вашата партия – ето това искам да разбера и ви обещавам, че когато дойде времето ще ви попитам лично. И този въпрос няма да бъде зададен само от мен.

 40. След изложените аргументи от оторизирани представители на Политическия съвет на ХРП – адв. д-р В. Костов и г-жа Вл. Борисова – като участник в тази ГОРЕЩА ДИСКУСИЯ лично аз смятам дебата за изчерпан по всички основни въпроси. Умните и непредубедени читатели и коментатори на Pastir.org ще са разбрали ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ. И тъй като смятам себе си за такъв, предпочитам да се оттегля от тази дискусия с убеждението, че ХРП заслужава да има МОЯТА подкрепа. Дали други ще подкрепят ДЯСНАТА ПОЛИТИЧЕСКА и ХРИСТИЯНСКИ ОРИЕНТИРАНА ЛИНИЯ на ХРП, е въпрос на манталитет, съвест и политическа зрелост. На това могат да ни научат не само нашите духовни водачи, но и социалните и морални потребности на българското общество.

  Отново апелирам към администраторите на Pastir.org за стопиране на клеветници като Юлиян Собаджиев, които обслужват анти-християнски и анти-демократични интереси! „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата“ (I Петр. 5:8-9).

  Благословени неделни богослужения!

 41. Г-н Юлиан Собаджиев е изключително ерудиран млад мъж, който е потомък на Любо Собаджиев, дисидент и репресиран. Също както и аз съм потомък на стар земеделски род, репресиран по времето на комунизма, род, който се е сродил и с най-дългия политзатворник – бай Илия Минев.

  Г-н Костов, може ли да говорите с малко по-голямо уважение към хората, които разбират малко повече от комунизма от първо лице?

  Ако си говорим за лустрация, какви ТОЧНО мерки ще приложи ХРП за реформиране на Съдебната система, тъй като знаем, че почти всички лустрационни закони се отменят след гласуването от Конституционния съд поради това, че са били уж противоконституционни и антидискриминационни? Ето защо г-н Радан Кънев и ръководството на ДСБ е приело за своя цел правителство с кратък мандат, което да извърши на първо място реформите в съдебната система.

  А каква е вашата позиция за Нова конституция и ВНС?

  И за десерт – защо Pastir.org не публикува отвореното писмо от Християните на протеста, което беше поместено вече на страниците на ОЕЦ?

 42. Вие подкрепяте християни които са с досиета за принадлежност към репресивният апарат на бившата Държавна Сигурност , която служеше на комунистическият режим в България. А в манифестът на комунистическата партия е записано „унищожаване на религията “ . Как очаквате християните да ви подкрепят ? На всякъде вече се вижда истинското ви лице . Без да следя какво се случва тук в вашият сайт , получих информация по съвсем друг канал. Един от многото. Изводът който можете да си направите е – НЕ ВИ ВЯРВАМЕ .

 43. Г-н Светльо ДСБ-Плевен, ще си позволя да Ви отговоря по отношение на Юлиян Собаджиев. Както аз, така и адв. д-р виктор Костов знаем чий син е Юлиян Собаджиев – четем и се информираме като интелигентни хора. Също така и двамата знаем за нивото на неговото образование и никой не оспорва нивото му ерудираност (познава отлично Шекспир, Уолт Уитман и прочее англо-американски величия). Само че г-н Светльо-ДСБ, Pastir.org е християнски сайт и тук е редно да се спазват определени принципи на отношение към хора, които ние, християните, уважаваме. Г-н Ю. Собаджиев не е евангелски християнин, въпреки че има някои приятели от нашите среди (явно, че не познава Христос и евангелската етика!). Неговото отношение към адв. д-р В. Костов и към мен, изразявано в хлапашки лични оскърбления, което не е свидетелство за реториката на интелигентен човек, уважаващ себе си, прекрачват всякакви норми. Затова аз продължавам да настоявам към администраторите на Pastir.org КОМЕНТАРИТЕ НА Ю. СОБАДЖИЕВ ДА БЪДАТ СТОПИРАНИ.

  Вие как ще се почувствате, г-н Светльо-ДСБ-Плевен, ако във ваши сайтове срещнете подобни оскърбления към г-н Ив. Костов или г-н Радан Кънев?

  Г-н Петьо Николов, коментарът Ви е пълна каша! Би трябвало да разберете най-сетне, че нито аз, нито адв. д-р В. Костов „подкрепяме християни с досиета за принадлежност и пр.“ Ние бяхме първите, които осъдиха „принадлежността“ на такива хора – компанията на В. Вирчев, например. Личи, че не сте компетентен по тази тема! А и показвате къса памет – бяхте обещал да съдействате п-р Хр. Куличев да си публикува досиетата, където би избрал да стори това, но не го сторихте. Ние съдействахме еп. В. Еленков да направи това и от материалите е видно, че той е бил обработван, но не е бил „агент на ДС“. По този казус се произнесоха освен мен и компетентни юристи, какъвто Вие не сте! Бъдете по-скромен в изявленията си, моля!

  А твърдението Ви, г-н Петьо Николов, за Манифеста на комунистическата партия е просто достойно за публикация във в. „Стършел“ (жалко, че го няма вече). Аз само дадох пример за ПРИНЦИПА ДА СЕ ДЕБАТИРА, а дори не съм намеквал, че „Манифестът“ има ценност за мен или активистите на ХРП. Г-н Петьо Николов, принуден съм да възкликна, преиначавайки Йовковото тягостно възклицание: „Боже, колко повърхностност има у някои евангелисти, Боже!“…

 44. Към господин Петьо Николов, относно финалните му думи със звучене достойно да вдъхнови и най-невдъхновяемите маси, а именно, това оставящо траен и дълбок спомен -„НЕ ВИ ВЯРВАМЕ“.
  Господин Николов, Вие „не ни вярвате“ по две възможни причини:
  Първата е – направли сте честно, непредубедено и добронамерено проучване за това, какви са идеите на ХРП, какви са целите на формацията и кои са хората, които стоят зад тях и сте решили, че идеите са фалшиви, целите подмолни, а хората шарлатани и затова „НЕ НИ ВЯРВАТЕ“.
  Втората е, че просто сте заклеймили идеите, целите и хората от ХРП ей така – за „спорта“. Понеже по принцип на никого „НЕ ВЯРВАТЕ“, а притежавате драмата на всеки човек с високо мнение за себе си, то Вашата себеправедна позиция, мисилите си, е достойна за възхитата на „пролетариата“ – обикновен вярващ.
  Ако е първата причина – „НЕ НИ ВЯРВАЙТЕ“. В случай, че е втората, то Вашето неверие си има име – ЦИНИЗЪМ. Изходът вероятно го знаете. Нарича се ПОКАЯНИЕ.

 45. За съжаление до момента няма достатъчно информация за тази партия за да се направи честно, непредубедено и добронамерено проучване за това, какви са й идеите и целите. Дори не знаем в коя църква или деноминация членува партийния председател г-н Виктор Костов.

 46. А кои сте ВИЕ г-н Петьо, г-н Петков и другите с псевдоними. Вие не сте ли ние? Защото ние сме евангелисти, а вие тогава кои сте – националисти, атакисти, нацисти или легион? И кой ви е дал правото да говорите от името на „ние”?
  Същото важи и за Светльо –ДСБ кръстен на дядо си Ламби. Да не си онова червендалесто момченце от филмчето на Пилев което евангелистите не припознали в йерархията заради посредственост и сега ги плюе във фейсбука? Защото пък ние не ви вярваме че сте много чисти щом имате връзки с агентурната система на Костов

 47. Господин Георгиев, стига вече сте хвърляли мъгла с мита за липсата на информация за ХРП или председателя й.
  Посетете сайта на ХРП и ще получите отговори на въпросите, на които твърдите, че очаквате отговор.
  Благородното изпитване на фактите изисква благородно отношение от старана на търсещия истината. Вие имате ли този вид отношение? Ако отгонворът е – да, то моля Ви, докажете и се въздържайте от коментари преди да проучите фактите.
  С уважение!
  Явор Костов

 48. Вяра, ако се интересуваш кой съм има много места в мрежата, където може да прочетеш достатъчно за мен. Но не е това най-важното. Най-важното е, че извън духовната сфера аз съм гражданин на Република България и като такъв имам някакви права, които се регламентирани в Конституцията. Едно от тези права е да избирам, а също и да бъда избран. Кого ще избера, за кого ще гласувам е право на лично мой избор и този мой избор аз не налагам върху никой, нито обиждам тези, които правят друг избор. Казах, че не съм против ХРП, но все още не познавам тази партия толкова добре, че да я подкрепя безрезервно. Името „християн“ и написаната идеология не са достатъчни. Идеологията може да е прекрасна, но много е важно как целите ще бъдат осъществени и какви са хората, които стоят зад тази идеология. Не познавам лично хората, за това не ги и коментирам. Но ми прави впечатление, че апологетите на ХРП изобщо не се държат демократично. Бих казал, че това е много лош PR още на старта. Надявам се ръководството на партията да не стои зад подобни изказвания или да обявява за еретик всеки, който не е съгласен с нея.
  Та, значи, Вяра, питаш ме кой съм. Отговарям ти накратко. Аз не съм политик, нито се каня да ставам такъв – просто нямам такова призвание. Други, обаче, са политици и като такива се канят да влизат в Парламента. Но там се влиза след една процедура, наречена „избори“, която е форма на пряката демокрация. А на тези избори се явяват такива като мен, които са никои, но чийто глас е особено важен за малките или новите партии. В момент, в който всеки глас е важен (а такъв съвсем скоро ще настъпи) отблъскването дори на един избирател може да бъде фатално. А да не говорим за това, че има достатъчно на брой хора, които са склонни да се вслушат в мнението ми (не говоря за църквата – извън нея са достатъчно на брой).

 49. Точно така аз хвърлям мъгла а пък вие не казвате от коя църква е председателя ви.
  Дали пък да спрем да се надяваме че ще ни изненадате с малко по-конкретни отговори които да разсеят мъглата?

 50. Към господата Георгиев и Петков:
  Уважаеми, господин Петков, преекспонирането на значимостта на Вашия личен глас в процедурата наречена „избори“, говори за това, че още не разбирате нещо много важно. Ще го подчертая изрично – Демократичната процедура е нищо, ако има народ, който не е дорасъл за свободата си. Свободен е само онзи народ, който избира да живее на практика за кауза по-голяма от оцеляването си. Такава е единствено каузата на Върховния Господар и Зканодател, който ни призовава да търсим Неговото царство и Неговата правда. А нашият народ е свикнал преди всичко да говори и да твърди, че ще върне тъпкано на политиците, когато дойдат избори. Вие няма как да ни отмъстите, защото не искаме Вашия глас на всяка цена и няма да Ви „ухажваме“, което е присъщо за левите формации и идеологии. Бихме искали да гласувате за ХРП, само ако схванете, че в идеите й има нещо повече от мръсна, евтина политика.
  Господин Георгиев, ще го кажа пак, но с малко по-различни думи – с няколко движения на пръстите, по нещото наречено клавиатура, и едно, две кликания с мишката, ще получите отговори на някои от Вашите тайнствени и провокативни въпроси. Успех.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *