Въпроси относно Голямата скръб

Голямата скръб, на края на света според Библията

 

Въпроси относно Голямата скръб (12:5-13)

 

Тогава, като погледнах аз Даниил, ето, стояха двама други, един на брега отсам реката, и един на брега оттам реката. И единият рече на облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката: До кога ще се чака за края на тия чудеса? (Даниил 12:5,6)В стих 6 имаме един въпрос, отправен към Гавраил и той е „До кога ще се чака за края на тия чудеса?“, което вероятно се отнася за събитията, записани в 11:36-45.

 

И чух облеченият в ленени дрехи човек, който беше над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Оня, Който живееше до века, че това ще бъде след време времена и половина време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще се свърши да смажат силата на светите люде (Даниил 12:7). Гавраил отговаря на ангела, че това ще стане през „време времена и половина време“, т.е. през трите години и половина. Въпреки, че последният владетел ще дойде с мир през пър

 

вата половина на седемгодишния период, той ще наруши завета си с Израел в края на тази първа половина и ще започне да преследва вярващите евреи.

 

И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю мой, каква ще бъде сетнината на това? (Даниил 12:8) Тук виждаме как Даниил се опитва да разбере Божия план за времето след Голямата скръб. В някои моменти от предходните пророчества виждаме, че на него му е дадена съвсем малко информация, относно идването на Месия и Милениум (Даниил 2:44; 7:14,22,27). Много други подобни пророчества са били давани чрез пророците и след Даниил.

 

А той рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат (Даниил 12:9,10). Ангелът казва на Даниил, че „думите са затворени и запечатани до края на времето“ (втората половина на седемгодишната скръб). В този период много евреи ще се обърнат към Спасителя и тогава ще бъдат духовно „изчистени, избелени и опитани“. „А а нечестивите ще вършат нечестие“, следвайки Антихрист. Онова, което Бог открива на Даниил, ще бъде разбрано от „разумните“ (или „праведните“ от Даниил 12:3).

 

И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение: ще има хиляда и двеста и деветдесет дни (Даниил 12:11). Казва се, че времето на запустението ще бъде 1,290 дни от „времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение“, което отговаря на 42 месеца (Откровение 11:2) или три години и половина „времето, времената и половината време“ (Даниил 7:25; Откровение 12:14) плюс 30 дни. Това е времето за Божия съд (Откровение 20:1-4).

 

Блажен, който изтърпи и стихне до хиляда и триста и тридесет и петте дни. Но ти си иди догдето настане краят; и ще се успокоиш, и в края на дните ще застанеш в дяла си (Даниил 12:12,13). Изречени са благословения към онези, които „изтърпят“ и доживеят да видят края на 1,335 дни. Виждаме, че тук има допълнително още 45 дни, над 1,290-те. Това са 45 дни след края на Седемгодишната скръб, когато ще бъдат осъществени дългоочакваните благословения на Израел. Това трябва да означи началото на Милениума, когато Исус ще стъпи на Елеонския хълм и ще започне хилядагодишното Си царуване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *