Предоставяне имот на Българска евангелска църква божия

ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно предоставяне под наем имот – ОС на Българска евангелска църква божия с председател Дюндар Асан.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.,приета с Решение по точка първа на 29 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г. раздел ІІІКонкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” .

Буква А „Действия по управление на общинската собственост описание на имотите, които са отдадени под наем или свободни за отдаване ”. 

52. Масивна сграда с идентификатор 87374.523.336.1 по КК на град Ямбол ул. „Царевец“ № 2 76 кв.м.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя под наем на БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ, Булстат 115815734 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, , ул. „Тракия“ № 15, представлявана от Дюндар Асан – Председател на Духовния съвет за осъществяване на дейността на местното поделение недвижим имот – частна общинска собственост на ул. „Царевец” № 2 гр. Ямбол, актуван с АОС 2067/09.03.2017 г., а именно:  масивна сграда с идентификатор 87374.523.336.1 по КК на град Ямбол, със  застроена площ 76 кв.м., представляваща клуб за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора, при месечна наемна цена в размер на 107.92 лв. без ДДС (изчислена по т. 56 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *