Причини за Христовото завръщане

Причини за Христовото завръщане
Писанието не е нито неясно, нито двусмислено относно обещанието за Христовото завръщане. Голяма част от Писанието е пророческо, а почти една трета или повече от пророческите пасажи се отнасят до Второто пришествие на Христос или събития, свързани с него. Второто Христово идване безспорно е основна тема в пророчеството на Стария и Новия Завет.

 

Независимо от това, което казват присмивателите, Исус ще дойде за втори път (2 Петрово 3:3-10). Световната история върви към своя край, който Бог е предопределил. Това не е краят, който ще дойде в резултат на ядрена война, безотговорност по отношение на околната среда или извънземно нашествие. Краят идва съгласно плана на Бога, предсказан в Писанието. Не се заблуждавайте, Христос ще се върне!

 

БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ Е ВЯРНО

Старият Завет е пълен с Месиански обещания – това е неговият основен фокус. От началото (Битие 3:15) до края (Малахия 4:2),целият Стар Завет е изпълнен с пророчества за идващия Избавител – има поне 333 отделни обещания, които касаят тази тема.

 

От над 100 пророчества, които касаят първото идване на Христос, всички са се изпълнили точно и буквално. Триумфалното влизане на магаре в Ерусалим, хвърляне на жребий за дрехата му, пронизването на ръцете и нозете Му и ярките пророчества за неговото отхвърляне от хората, записани в Исая 53 – всички те можеха да бъдат тълкувани символично от старозаветните учени преди Христос. Но в новозаветните писания многократно се казва, че тези пророчества са изпълнени в най-буквалния смисъл, "за да се сбъднат писанията на пророците" (Матея 26:56; срв. 2:15; 4:14-16; 8:17; 12:17-21; 13:35; 21:4-5; 27:35; 23:35; 13:35; 23:35; 13:35, Йоан 12:38; 15:25, 19:24; 28).

 

Писанието казва , че Бог "не може да лъже " и че Той няма да промени плана Си (Числа 23:19, 1:2). Това, което Бог е обещал, Той ще извърши. Истинността на Библията е заложена на карта относно темата за Второто пришествие.

 

Учението на Христос

Проповедите на Христос бяха изпълнени с препратки към Неговото Второ пришествие (Матей 24; 21). Когато беше изправен на съд пред Синедриона, Исус защити собственото Си божествено естество с дръзко изявление за Второто пришествие. Той каза на Първосвещеника: "Ще видите Сина Човешки, седнал от дясната страна на Бога, и идващ с небесните облаци" (Марк 14:62).

 

В нощта, когато беше предаден, Христос каза на учениците Си: "Аз отивам да ви приготвя място. И като отида и приготвя място за вас, ще дойда отново и ще ви взема при Себе Си" (Йоан 14:2-3). Не само доверието в Бога е заложено на карта при Второто пришествие, но и доверието в Неговия Син. Ако Господ Исус не се върне отново, Той ще се окаже лъжец.

 

Свидетелството на Светия Дух

"В надежда за вечен живот, който преди вечни векове е обещал Бог, който не може да лъже … (Тит 1:2). Това обещание на Бога гарантира завръщането на Христос. Исус е въплътената истина (Йоан 14:6); така учението Му също непогрешимо потвърждава факта на Второто пришествие. А Светият Дух, Който е наречен "Духът на истината" (Йоан 14:17; 15:26), също свидетелства за Второто пришествие на Христос чрез новозаветните писатели.

 

За Второто идване на Христос говори и апостол Павел (1 Коринтяни 1:4-7) Филипяни 3:20; Колосяни 3:4; 1 Солунци 4:16-17; апостол Петър (1 Петрово 1:13, 1 Петрово 5:4; 2 Петрово 3,  апостол Йоан (1 Йоан 3:2) отново и отново, чрез безпогрешните Писания. Светият Дух добавя свидетелството Си към това на Отца и на Сина, което означава, че Исус идва отново.

 

 

ПЛАНЪТ ЗА ЦЪРКВАТА

Бог "избира от езичниците народ за Неговото име" (Деяния 15:14) и събира Своите избрани в едно голямо тяло – Църквата. Ролята на църквата е да бъде като чиста невяста за Божия Син, готова да бъде представена пред Него при Неговото Второ пришествие.

 

Павел използва метафорите за сватбата във 2 Коринтяни 11:2: "Аз ревнувам за вас с благочестива ревност; защото ви сгодих за един съпруг, за да мога да ви представя като чиста девица". Бракът е красива метафора, която илюстрира Христовата любов и грижа за Неговата църква (Матей 25; Ефесяни 5:25-27; Откровение 19:6-9). И затова можем да сме сигурни, че Той ще се върне да я вземе, точно както е обещал (Йоан 14:2-3). Той ще се върне да вземе Своята невеста.

 

Корупцията в света 

Светът е много нечестиво място и когато "Синът Човешки дойде в славата на Своя Отец с Неговите ангели… Ще въздаде на всеки човек според делата му" (Матея 16:27). "Идва час, в който всички, които са в гробниците, ще чуят гласа Му и ще излязат; онези, които са вършели добро, ще възкръзнат за живот, а онези, които са вършили зло, ще възкреснат за съд" (Йоан 5:28-29).

 

Тази благословена надежда за всеки вярващ (Тит 2:13) е ужасяваща вест за света. За невярващите, Неговото идване означава незабавен, безпристрастен съд (1 Солунци 1:7-10; Юда 1:14-15; Откровение 19:11-16); за вярващите – несравнима радост! Исус трябва да се върне, за да даде възмездие на грешниците и да извърши съд, който Той е обещал.

 

 Бъдещето на Израел 

В дните на Павел езичниците се умножиха в църквата и техният брой беше много по-голям, отколкото на еврейските обръщеници, а в Римляни 11 глава Павел им напомня, че те са били дива маслина, която е била присадена към богатия корен на маслиновото дърво" (ст. 17). Но идва времето, когато естествените клони ще бъдат присадени обратно на маслиновото дърво (ст. 23-24), явление, което Павел изрично свързва с Христовото завръщане (ст. 26). Това е денят, в който Израел ще скърби за Онзи, когото те прободоха (Захария 12:10) и Бог ще ги спаси всички (Римляни 11:26).

 

Божията слава

Немислимо е, че последният обществен поглед, който светът би имал за Исус Христос, би бил този на кървящ, умиращ, разпънат престъпник, покрит с кръв, плюене и мухи, стърчащ го гол в йерусалимския здрач. Осъзнавали ли сте, че след Възкресението Му Той никога не се е появявал на публично място преди невярващи? Много вярващи Го видяха, докоснали Го, говорили Му и единодушно свидетелствали, че Той е възкръснал от мъртвите. Но няма летопис, който невярващите някога Са Го видели.

 

Но невярващият свят ще види Славата Му, която ще покаже на всички. Библията казва: "Христос, който беше принесен веднъж да понесе греховете на мнозина, ще се появи втори път за спасение без позоваване на греха, на онези, които нетърпеливо Го очакват" (Евреи 9:28; Ср. Матей 24:27). Спасителят, който е бил унижен, подиграван и предаден на смърт в публично изящна към Бога, ще се върне като покорен Господ с оглед на целия свят (Лука 21:25-27). И всяко око ще Го види (Откровение 1:7).

 

Унищожението на Сатана 

Сатана, макар и вече победен противник, що се отнася до християните, все още упражнява своето господство над този свят (Йоан 12:31; Йоан 14:30; Йоан 16:11; 2 Коринтяни 4:4; Ефесяни 2:2; Ефесяни 6:12; 1 Йоаново 5:19). Но Христос е единственият законен владетел на този свят и когато се завърне, Той ще събори и унищожи Сатана напълно.

 

В книгата Откровение четем, че Христос в крайна сметка ще сложи край на сатана, след едно последно негово усилие да запази незаконното си господство над земята. Самият Христос ще се върне, за да унищожи врага окончателно. Той го оковава, хвърля го в бездънна яма и накрая го осъжда във вечното езеро на огън (Откровение 19). С това, победата на Христос над Сатана е окончателна.

 

Надеждата на светиите 

Само славното, триумфално завръщане на Христос може да изпълни надеждата на светиите – всеки истински вярващ копнее за този ден. Павел характеризира християните като хора, които "обичат Христовото явление" (2 Тимотей 4:8). Апостол Йоан казва: "Сега сме Божии чеда; и още не е разкрито какви ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим както е" (1 Йоан 3:2). Завръщането на Христос ще означава, че вярващите ще наследят Божията слава.

 

След това Йоан добавя следните думи: "И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, точно както Той е чист" (ст. 3). Отговорите на следващите въпроси могат да определят дали изповядвате една солидна есхатология: Надеждата, която имам в Христос, освещава ли душата ми? Гледам ли отвъд смущението на този свят с осъзнаването, че скоро ще срещнем Христос лице в лице? Дали подготвям сърцето си и душата си за Неговото идване? Нетърпелив ли съм да Го видя? Бдя ли? Изпълнен ли съм с радостна надежда и очакване? Това е отношението, към което ни призовава Писанието.

 

Второто пришествие не трябва да ни кара да спираме това, което правим, за да чакаме завръщането на Господа. Не трябва и да ни мотивира да се фокусираме основно върху политическите събития в този свят. Вместо това, мисълта за Второто Христово идване трябва да ни подтиква към святост. Всеки вярващ трябва да насочи сърцето си към Христос и да Го очаква с радост.

 

Източник: Cross Walk

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *