20 факта относно враговете

20 факта относно враговете:
1. Христос очакваше учениците му да имат врагове:
Матей 10:24-25 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от
господаря си. Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като
господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече
домашните му!
2. Христос поучаваше учениците си да очакват врагове:
Матей 10:16. Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни
като змиите, и незлобиви като гълъбите.
3. Христос предупреди учениците си че хората ще им бъдат врагове:
Матей 10:17-18 А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в
синагогите си ще ви бият. Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради
Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.
4. При никакви обстоятелства не обсъждайте публично разрушенията на врага:
Притчи 29:11 Безумният изригва целия си гняв, a мъдрият го задържа и укротява.

5. За да се победи необикновен враг е нужна необикновена мъдрост:
Яков 1:5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава
на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.
Псалми 119:98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те
са винаги с мене.
6. Ключът към наградата е победа над врага:
Откровение 3:5, 12 Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога
няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца
Си и пред Неговите ангели. Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог;
отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името
на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша
и Моето ново име.
7. Врагове винаги ще има:
Матей 10:22 Ще бъдете мразени
8. Всеки който завижда на твоя прогрес е твой враг:
Ездра 4:5 и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им, през
всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий.
Ездра 4:23-24 А когато се прочете преписът от цар Артаксерксовото писмо пред
Реума и секретаря Самса и служителите им, побързаха да възлязат в Ерусалим при
юдеите та ги спряха на сила. Така престана работата по Божия дом, който е в
Ерусалим, и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар
Дарий.
9. Врага е врата към нов сезон, а не стена която го огражда:
Йов 42:10 И Господ преобърна плена на Иова, когато той се помоли за приятелите
си; и Господ даде на Иова двойно колкото имаше по-напред.
10. Всяко добро дело вингаи има врагове.
11. Когато разбереш това за което Бог те е определил, ще откриеш и кои са
враговете ти.
Даниил 10:12-13 Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак
ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти
се послушаха; и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на персийското царство
ми противостоеше двадесет и един дни; но, ето, Михаил, един от главните князе,
дойде да ми помогне; аз, прочее, останах непотребен вече там при персийските
царе.
12. Когато Бог завърши сезон в живота ти, той закоравява сърцето на врага към
теб.
13. Врагът ще се опитва да те въвлече в ненужни битки с малки или никакви
награди.
14. Любов към врага води до голяма награда:
Лука 6:35 Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да
очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на
Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите.
15. Врагът често не познава миналите ти победи, което го прави неподготвен и
уязвим.
16. Очаквай да спечелиш всяка битка срещу врага:
1 Царе 17:46 Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти
отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на
въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в
Израиля.
17. Святият Дух учи принципите на воюване срещу врага
Псалми 144:1 Благословен да бъде Господ, моята канара. Който учи ръцете ми да
воюват, пръстите ми да се бият.
18. Никога няма да станеш по-силен от врага. Просто се научи да воюваш
постоянно.
19. Врагът не търси да те разбере, а да те дискредитира.
20. Врагът е естествена и нужна част от живота:
Йоан 15:18-21 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Ако
бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви
избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата
не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили
Моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради Моето име,
защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *