Как беше легализирана пълната намеса на социалните служби и НПО в училища и детски градини

Как беше легализирана пълната намеса на социалните служби и НПО в училища и детски градини

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 • Служителите в училища и детски градини са длъжни да подадат сигнал до органите за закрила на детето („ОЗД”) и полицията при изключително широк кръг случаи на „тормоз” и „насилие”.
 • Директорите на училища/детски градини са длъжни да подадат сигнал до ОЗД при:
  • Проблемно поведение на детето;
  • Санкции на детето;
  • Отсъствия на детето;
  • Липса на съдействие от родителя;
  • Отсъствие на родителя повече от 1 месец от настоящ адрес без да уведоми директора, и др.
 • НПО/частни лица могат да обучават децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образование.
 • Частни „доставчици на социални услуги”(НПО) могат да бъдат овластени от общината за извършване на най-разнообразни дейности с децата.
 • С подписването на декларации в училище/детска градина Вие може да разрешите на НПО да „работят” с децата Ви!

 

КОМЕНТАР:

1) Новият Закон за Предучилищното и Училищното Образование („ЗПУО”) е в сила от 01.08.2016, след което е променян 9 пъти. През 2015 при подготовката му са участвали 27 неправителствени организации („НПО”), сред които:

 • Асоциация РОДИТЕЛИ, член на Национална Мрежа за Децата („НМД”);
 • Българска Асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, член на НМД;
 • Сдружение „Дете и Пространство“ (Весела Банова), член на НМД;
 • Фондация „П.У.Л.С”, член на НМД;
 • Сдружение „Бъдеще за децата”, член на НМД;
 • „Институт за прогресивно образование” – в същата група (https://www.progresivno.org/ipe/network/) от неправителствени организации (НПО)

2) Регионалните управления за образованието използват „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“. Те са разработени от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Националната мрежа за децата,фондация „Асоциация Анимус” и УНИЦЕФ – България.

Моля, обърнете внимание на изключително широките дефиниции за „насилие” и „тормоз” според Механизма!!! (напр. „слухове”, „спъване”, „подмятания”, „подигравки”, „избягване”, „закачане”, „заплашителни погледи” и много други.!!! – стр.2-5). При случай на „тормоз” се подава незабавно сигнал до органите за закрила на детето (ОЗД) и/или полиция (стр. 16) – задейства се т.нар. „Координационен механизъм” по Закона за закрила на детето, с„мултидисциплинарен екип” от социални работници, полиция и т.н. (чл. 36г от Закона за закрила на детето).

Според този Механизъм (стр. 12-13 в дъното) при действия от второ ниво: „Ако присъствието на родител не е в най-добър интерес на детето, например би го наранил, застрашил безопасността му или би нарушил училищната процедура, директорът следва да се обърне към отделите за закрила на детето.“  Концепцията „най-добрият интерес” на детето се използва и като предлог да се задължат директорите по тяхна преценка да уведомят отдел „Закрила на детето”, т.е. директорите също са поставени в ситуация да са противопоставени на родителите.

3) Според Наредба за приобщаващото образование отдел „Социално подпомагане” се сигнализира в следните случаи:

 • ако родителите не осигурят присъствието на децата или учениците при дейности за обща подкрепа за превенция на насилието (чл. 30 от от Наредбата);
 • при отказ на родителя да съдейства за реализирането на дейностите за преодоляване на проблемното поведение (чл. 53 във вр. с чл. 45 от Наредбата);
 • ако родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец и НЕ Е уведомил писмено директора, посочвайки друго лице, което ще контактува с училището (чл. 60 от Наредбата), както и в случаите, когато родителят или това лице не могат да бъдат открити на посочения адрес – предприемат се действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето.

4) Според Закон за закрила на детето § 1. т. 11 (д): „Дете в риск“ е дете: „за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.“

5) Моля запознайте се и с Наредба 13 от 21.09.2016 г., според която частни лица и неправителствени организации могат да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образование, което е част от здравното.

6) На 23ти юли 2019 г. в гр. Варна бе проведена среща относно проекта INSPIRE – „7 стратегии за предотвратяване насилието над деца”. Седмата стратегия включва и сексуалното образование. Организатори: фондация „Лале“; сдружение „Съучастие“; сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“.

В първата част на видеото учители/директори обсъждат въпросите относно санкциите за учениците и по каква причина винаги трябва да бъде сигнализиран отдел „закрила на детето” . Във втората част на видеото има предложение към учителите/директорите за въвеждане на пилотен проект в 2 училища във Варна, според който всички дейности при насилие в училището се делегират на външна организация. Споменава се също, че в гр. Хасково тези дейности във всички училища вече са делегирани на едно НПО. Това са координатори, които не са психолози, дори не е необходимо да имат завършено висше образование, но те ще са хората, които ще се намесват във взаимоотношенията: дете, родител, учител.

ЛИНК КЪМ ВИДЕОТО

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, МИЛИ РОДИТЕЛИ! Какво казват представителите на НПО във видеото? С подписването на ДЕКЛАРАЦИИ в началото на учебната година, напр. че се съгласявате децата Ви да бъдат снимани, с тях да работи психолог, педагогически съветник и др. Вие всъщност ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ с децата Ви без ограничения да работят НПО!!! Моля, четете внимателно какво подписвате и откажете всичко, което Ви съмнява!

Препоръчваме подаването на отделна декларация за отказ до директора:

https://secureservercdn.net/198.71.233.44/7z9.b61.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/08/Deklaracia_blank_220819-1-FINAL.doc

!!!Важно!!!: Родителите трябва да се запознаят с:

– чл. 8, ал. 2; чл. 172 и чл. 210 както и чл. 199-207 „Санкции на учениците” от Закон за предучилищното и училищното образование

– Глава Трета „Условия и ред за налагане на санкции на учениците” от Наредба за приобщаващото образование

– „Процедурата по Налагане на Санкции и Мерки на Ученици”, която се утвърждава от всеки директор на съответното училище, в което учат децата Ви.

При налагане на санкции се уведомява „Закрила на детето”!

7) Според чл. 198, ал. 2 ЗПУО кметът на общината след решение на общинския съвет може да възложи на „доставчици на социални услуги” (частни фирми/НПО) следните дейности:

– превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;

– ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;

– педагогическа и психологическа подкрепа;

– прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания.

Същите частни доставчици на социални услуги (освен всякакви държавни и общински служби) имат достъп до всички лични данни на децата и родителите в електронната база дании на МОН!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *