ИНФОРМИРАЙ СЕ!

Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(1) Всеки, на когото стане известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете или че дете е пренебрегвано, е длъжен незабавно да подаде сигнал до дирекция „Социално подпомагане“. Мярката влиза в сила от 1.1.2020 г.

 

Как беше легализирана пълната намеса на социалните служби и НПО в училища и детски градини

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 • Служителите в училища и детски градини са длъжни да подадат сигнал до органите за закрила на детето („ОЗД”) и полицията при изключително широк кръг случаи на „тормоз” и „насилие”.
 • Директорите на училища/детски градини са длъжни да подадат сигнал до ОЗД при:
  • Проблемно поведение на детето;
  • Санкции на детето;
  • Отсъствия на детето;
  • Липса на съдействие от родителя;
  • Отсъствие на родителя повече от 1 месец от настоящ адрес без да уведоми директора, и др.
 • НПО/частни лица могат да обучават децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образование.
 • Частни „доставчици на социални услуги”(НПО) могат да бъдат овластени от общината за извършване на най-разнообразни дейности с децата.
 • С подписването на декларации в училище/детска градина Вие може да разрешите на НПО да „работят” с децата Ви!

 

КОМЕНТАР:

1) Новият Закон за Предучилищното и Училищното Образование („ЗПУО”) е в сила от 01.08.2016, след което е променян 9 пъти. През 2015 при подготовката му са участвали 27 неправителствени организации („НПО”), сред които:

 • Асоциация РОДИТЕЛИ, член на Национална Мрежа за Децата („НМД”);
 • Българска Асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, член на НМД;
 • Сдружение „Дете и Пространство“ (Весела Банова), член на НМД;
 • Фондация „П.У.Л.С”, член на НМД;
 • Сдружение „Бъдеще за децата”, член на НМД;
 • „Институт за прогресивно образование” – в същата група (https://www.progresivno.org/ipe/network/) от неправителствени организации (НПО)

2) Регионалните управления за образованието използват „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“. Те са разработени от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Националната мрежа за децата,фондация „Асоциация Анимус” и УНИЦЕФ – България.

Моля, обърнете внимание на изключително широките дефиниции за „насилие” и „тормоз” според Механизма!!! (напр. „слухове”, „спъване”, „подмятания”, „подигравки”, „избягване”, „закачане”, „заплашителни погледи” и много други.!!! – стр.2-5). При случай на „тормоз” се подава незабавно сигнал до органите за закрила на детето (ОЗД) и/или полиция (стр. 16) – задейства се т.нар. „Координационен механизъм” по Закона за закрила на детето, с„мултидисциплинарен екип” от социални работници, полиция и т.н. (чл. 36г от Закона за закрила на детето).

Според този Механизъм (стр. 12-13 в дъното) при действия от второ ниво: „Ако присъствието на родител не е в най-добър интерес на детето, например би го наранил, застрашил безопасността му или би нарушил училищната процедура, директорът следва да се обърне към отделите за закрила на детето.“  Концепцията „най-добрият интерес” на детето се използва и като предлог да се задължат директорите по тяхна преценка да уведомят отдел „Закрила на детето”, т.е. директорите също са поставени в ситуация да са противопоставени на родителите.

3) Според Наредба за приобщаващото образование отдел „Социално подпомагане” се сигнализира в следните случаи:

 • ако родителите не осигурят присъствието на децата или учениците при дейности за обща подкрепа за превенция на насилието (чл. 30 от от Наредбата);
 • при отказ на родителя да съдейства за реализирането на дейностите за преодоляване на проблемното поведение (чл. 53 във вр. с чл. 45 от Наредбата);
 • ако родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец и НЕ Е уведомил писмено директора, посочвайки друго лице, което ще контактува с училището (чл. 60 от Наредбата), както и в случаите, когато родителят или това лице не могат да бъдат открити на посочения адрес – предприемат се действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето.

4) Според Закон за закрила на детето § 1. т. 11 (д): „Дете в риск“ е дете: „за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.“

5) Моля запознайте се и с Наредба 13 от 21.09.2016 г., според която частни лица и неправителствени организации могат да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образование, което е част от здравното.

6) На 23ти юли 2019 г. в гр. Варна бе проведена среща относно проекта INSPIRE – „7 стратегии за предотвратяване насилието над деца”. Седмата стратегия включва и сексуалното образование. Организатори: фондация „Лале“; сдружение „Съучастие“; сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“.

В първата част на видеото учители/директори обсъждат въпросите относно санкциите за учениците и по каква причина винаги трябва да бъде сигнализиран отдел „закрила на детето” . Във втората част на видеото има предложение към учителите/директорите за въвеждане на пилотен проект в 2 училища във Варна, според който всички дейности при насилие в училището се делегират на външна организация. Споменава се също, че в гр. Хасково тези дейности във всички училища вече са делегирани на едно НПО. Това са координатори, които не са психолози, дори не е необходимо да имат завършено висше образование, но те ще са хората, които ще се намесват във взаимоотношенията: дете, родител, учител.

ЛИНК КЪМ ВИДЕОТО

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, МИЛИ РОДИТЕЛИ! Какво казват представителите на НПО във видеото? С подписването на ДЕКЛАРАЦИИ в началото на учебната година, напр. че се съгласявате децата Ви да бъдат снимани, с тях да работи психолог, педагогически съветник и др. Вие всъщност ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ с децата Ви без ограничения да работят НПО!!! Моля, четете внимателно какво подписвате и откажете всичко, което Ви съмнява!

Препоръчваме подаването на отделна декларация за отказ до директора:

https://secureservercdn.net/198.71.233.44/7z9.b61.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/08/Deklaracia_blank_220819-1-FINAL.doc

!!!Важно!!!: Родителите трябва да се запознаят с:

– чл. 8, ал. 2; чл. 172 и чл. 210 както и чл. 199-207 „Санкции на учениците” от Закон за предучилищното и училищното образование

– Глава Трета „Условия и ред за налагане на санкции на учениците” от Наредба за приобщаващото образование

– „Процедурата по Налагане на Санкции и Мерки на Ученици”, която се утвърждава от всеки директор на съответното училище, в което учат децата Ви.

При налагане на санкции се уведомява „Закрила на детето”!

7) Според чл. 198, ал. 2 ЗПУО кметът на общината след решение на общинския съвет може да възложи на „доставчици на социални услуги” (частни фирми/НПО) следните дейности:

– превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;

– ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;

– педагогическа и психологическа подкрепа;

– прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания.

Същите частни доставчици на социални услуги (освен всякакви държавни и общински служби) имат достъп до всички лични данни на децата и родителите в електронната база дании на МОН!

15 comments for “ИНФОРМИРАЙ СЕ!

 1. От година следя Вашите публикации,коментарии и ефектът върху законодателните промени и действия върху определена група граждани,които нито четат,нито разбират от правната материя. Прави ми впечатление,че не предоставяте никаква информация и законови основания, за да се дебатират проекто-законите,върху които всеки интересуващ се читател да си направи своите изводи и действия…. Ето и в днешната Ви публикация „Информирай се“,нито дума при кои случаи и ситуации с деца, се налагат тези законодателни мерки…

  Нима мислите,че законотворците не познават Конституцията на България? Та Вие да ги съдите?

  Знаете ли колко много деца се нуждаят И от държавна закрила! Аз също съм родител и майка.Учителка съм с повече от 30 год педагогически труд. И през тези години, с болка наблюдавам,че ескалира насилието над деца от деца,предлагането на наркотици и чувството за ненаказаност у младите хора… Защо не обясните на читателите и слушателите си,че този закон НЕ ТРЕТИРА родителите,които със сърце и любов, и мъдрост възпитават децата си? А те са,вярвайте, по-голямата част от българските семейства,родители… Ако,наистина познавахте Божието Слово,щяхте да знаете,че лъжата,клеветата и подтикването към бунтарство са мерзост пред Всемогъщият Бог!….

 2. В случая се касае за явления, при които правото си погазва най – безцеремонно. В тази ситуация, реакцията е очаквана. Сблъсъкът е далече от терена на закона и правото. Е, имаше определено време, в което юристите можеха да се намесят активно. Това беше пропуснато. Сега, за добро или лошо ще е така.

 3. Напълно споделям мнението на г-жа Симеонова по тази тема! Някой тук се опитва да се прави на „всезнайко“ по всички проблеми на днешното общество: теологични, правни, морални, исторически и т.н. Но резултатът е нулев! Като преподавател ще подчертая, че на компилатора (компилаторите) на горния материал въобще не му/я/им ясно какво означава „дете в риск“. Това на професионалните преподаватели обаче е ясно, защото се сблъскват всекидневно с такива случаи. И се опитват да съдействат, съобразявайки се с правото, педагогиката и морала.

  д-р Вениамин Пеев

 4. Въпросът не е дали има деца в риск, явно има, а как да се справим със проблема!

  И следващото важно което трябва да знаем, че чрез новите промени се дава огромни правомощия на нашите корумпирани институции да прилагат непоискани „социални услуги“ върху нашите деца, и това става е законо НАСИЛИЕ върху българското семейство.

  Една от „услугите“ е отнемане от биологичните родители без първоначално съдебно решение, по анонимен сигнал и преценка на дирекцията,
  втора ПОДОБНА на нея осиновяване без разрешение на родителите на детето!

  За капак държавата ще плача на НПО организация да ни прилагат такива социални услуги, като абдикира от своята отговорност да се грижи за гражданите си…

  Накрая да ви информирам тези НПО ще получава хиляди левове за вмешателство в семействата, на принцип има болен има пари,и повече проблеми повече пари.

 5. Да не забравяме, че смениха Наказателния кодекс #НК чл. 182, ал. 2 (за възпрепятстване на контакти с дете по #СР), но никой не протестира (едва ли си виждат/ме отново децата), а дали има вече практика ще споделят едни, които ни честитиха победата (новия бизнес – нямаш ли пари – няма да виждаш детето си ).
  Да ви е честита #стратегията и новото робство…
  пп един пострадал ми каза, че хонорарите са 1200 лева , а има три инстанции.

 6. Уважаеми педагози според държавата:
  – Децата могат сами да взимат самостоятелни решения независимо от техните родители.
  – Родители, които нарушават свободата на децата си да избират ще им бъдат взети децата и дадени в домове или на платени родители.
  – Веднъж взети децата – те вече нямат същите права да взимат самостоятелни решения, защото държавата знае най-добре от какво имат нужда.
  – Ако децата не желаят да бъдат изведени от семейството те нямат право на самостоятелно решение.
  – Ако детето реши да се върне при семейството си след като е било отнето също няма право на такова решение.
  Изглежда, че правата на децата да взимат самостоятелни решения важат само пред родителите, а пред държавата не важат.
  Бихте ли обяснили от вашия стаж, как точно става това?
  Вие съгласни ли сте с подобна стретегия за детето?

 7. Вчера бях на родителска среща на детето ми което ще е пети клас. Всички родители бяхме изрично предупредени че учителят има право да влезе в дома ни със социални грижи и да вземат детето.

 8. Соросоидчетата се втурнаха да прилагат на практика прословутата аксиома на Джордж Оруел: „Който контролира миналото, контролира бъдещето, а който контролира настоящето, контролира миналото“. Кратко и ясно! И се започна. Указанието на духовния им баща беше да се започне с промиването на мозъците на „бъдещето“, сиреч на нашите деца и внуци.

 9. Наредбата изисква педагозите  да посещават домовете на отсъстващи ученици с полицай и социален работник и да ги върнат в училищната система. Според учителите, няма правно основание да се влиза в домовете на хората и термина „деца в риск“ не е изяснен. Няма отговор от страна на министерството как ще се заплаща извънредния труд. Те настояват да отпадне  механизмът за приобщаване и да не се превръща училището в репресивен орган.

 10. 30 годишен стаж, а не знае как се пише коментари на български и го пише коментарии по руски Педагози от цяла България са на протеста пред МОН само тези двамата не разбрали

 11. Похвално е родителите да заявяват своята позиция! В условията на демокрация родителите имат право да решават сами какви идеологии да достигат до техните деца!

 12. акад. Анатони Еленков го каза много точно по БНТ.
  Не мога да разбера защо останалите преподаватели от ВЕБИ му противоречат и не се включат в протестите.
  Нямате ли деца?

 13. Децата ни не са за продан!

 14. Всяка грешка ,всеки пропуск от ВАША СТРАНА ГОСПОДА И ДАМИ ОРГАНИЗАТОРИ ще бъде забелязан и използван по правилния начин (за тях) .Продължавайте да се дърлятя като кучета ,мислейки ,че сте по-добрите.
  Ще Ви разочаровам НЕ СТЕ.Никой от Вас не е по-добър.Добри са тези които се възползват от Вас и Вашите грешки.Правят Ви за смях ,правят и членовете (тези които Ви вярват и са с Вас) за смях .За Вас е ясно ,изборът си е Ваш ,НО НЕ МОЖЕТЕ И НЯМАТЕ ПРАВО това да го причинявате на тези които са Ви повярвали.Запомнете ,:ВСИЧКИ ЗАЕДНО СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ.Не знам дали въобще го осмисляте
  Така трябва да ср заведе колективен иск срещу държавата за противозаконно отнемане на конституционнит права на родителите!!!
  Адв. ШЕЙТАНОВ ПРАВИЛНО СПОДЕЛИ, ЧЕ ТЕЗИ ПРОТИВОЧОВЕШКИ
  ПРАКТИКИ, СА БЕЗ СРОК НА ДАВНОСТ, КАТО ИДЕОЛОГИЯТА НА НАЦИЗМА
  Въпроса е какво се има предвид под здравно и сексуално образование в училищата,защото наскоро попаднах на едно ръководство за обучители по психология за 8клас.В него има графа за деца от 0-4 г. и пише че по програма ще трябва да учат за ранна детска мастурбация,видове социален пол,видове семейства и не знам кой български родител би подкрепил това.Така,че ако можем да видим анкетата и това какво е представено под здравно и сексуално образование ще е добре.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *