Аллах не е Отец

от Страхил Иванов

През април 2013г. будната част от евангелската общност в България, беше скандализирана от участието на лица, самообявили се за нейни представители, в „Тридневен молебен за мир, здраве и благополучие на българския народ” под патронажа на Президента на Републиката. Самият молебен бе организиран от Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) и в него взеха участие представители на християнските, мюсюлманското и израилтянското вероизповедания. Това събитие провокира няколко въпроса:
– Какво представлява НСРОБ?
– Може ли християни да се молят заедно с нехристияни?

НСРОБ е създаден под ръководството на Дирекцията по вероизповеданията към МС и в действителност представлява инструмент за „доброволен” политически натиск,върху религиозните организации. Сайтът на НСРОБ е направен много непрофесионално и в него липсва всякаква информация, затова основната информация черпим от многото сайтове на организацията-майка „Религии за мир”.

„Религии за мир” е неправителствена организация за междурелигиозен диалог с цел постигането на световен мир. Тя има структури към ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и редица дъщерни формации в над 75 държави. От сайтове научаваме, че дискусиите, конференциите и общите молитви на представители на религиозните общности са редовна практика. Съвместими ли са подобни молитви с християнската вяра?

1 Кор 6: 14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?
15 и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?
16 и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде“.
17 Затова – „Излезте изсред тях и отделете се“, казва Господ, „И не се допирайте до нечисто“;

Матея 6:24 Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.

Писанията са пределно ясни, че подобна молитва е несъвместима с Вярата!

Тъй като Библията е с безкомпромисна за слугуването на много богове, все по-често се чуват изказвания, че ислямът, християнството и юдаизмът – монотеистичните аврамически религии имат един общ Бог!

Рик Уорън например, твърди, че християни и мюсюлмани трябва да се молят заедно,защото имат един бог. Дори и в България има хора, които прокламират тази идея! В един видеоматериал от Първата конференция на НСРОБ (1), няколко души се изказват за търсене на „общата основа” между тези три религии.
Има ли обща основа? Един ли е богът на християните и мюсюлманите?

Аллах не е Отец
Религиозните колаборационисти обичат да изтъкват как Мухаммед признава Тората ,Псалмите и Евангелието, как Аллах твърди, че ги е „низпослал” на Муса (Мойсей), Дауд (Давид) и т.н. Изтъква се ,че Аллах е богът на Ибрахим (Авраам), Иса (Исус) и др.
Дали е така? Дали Аллах е нашият Бог?

Отец, Синът и Светия дух

Ислямът напълно отхвърля библейското учение за троичната същност на Бога, като счита това за трибожие (многобожие) и говори за един единосъщен Аллах: “О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия и говорете за Аллах само истината! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица!” Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах за довереник.” (Коран, 4: 171)

Ако чисто хипотетично приемем за възможно Аллах и Отец да са един бог, то би трябвало да има съответствие в дадените от Него послания.
Какво виждаме? В Корана сура 6 се казва:
163. Ние ти дадохме откровение, както дадохме на Нух и на пророците след него, и дадохме откровение на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете, и Иса, и Айюб, и Юнус, и Харун, и Сулайман, и на Дауд дарихме Псалмите;

Аллах бил дарил на Дауд (Давид) Псалмите? Самият Давид казва в

Псалми 2:7 Аз ще изявя постановлението;
Господ ми каза: Ти си Мой Син;
Аз днес те родих,

като ап. Павел потвърждава в Деяния 13:33, че става дума за Исус Христос.

В Корана обаче в сура 112 се казва:
1 Кажи [о, Мухаммед]: “Той е Аллах – Единствения!
2 Аллах, Целта [на всички въжделения]!
3 Нито е раждал, нито е роден,
4 и няма равен Нему.”

Излиза че въпросният Аллах, когато е низпослал (спуснал) сура 112 на Мухаммед, е забравил какво е бил казал преди това на Давид (Дауд)! Да, случва се човек да забрави след 1000г., а и сред 99-те имена на Аллах не фигурира Помнещият!

От прочетеното разбираме, че Бог, който казва чрез Давид, че (ще) има син и Аллах който”нито е раждал, нито е роден” явно са различни!
Когато четем имената на Аллах, прави впечатление една огромна празнина, която няма как да бъде подмината! Това е Отец!
Коранът е категоричен-Аллах не е баща на никого! (Коран 4:171). Но ако Аллах е дал на Муса (Мойсей) Тората (Коран2:53), как тогава Мойсей би се осмелил да го нарече Отец? (Втор. 32:6)

В Библията има стотици стихове, в които Бог е наречен наш Отец! Цялото Писание е пропито с бащинското отношение и любов на Всемогъщия Бог към човека. В Корана това липсва напълно. Според Корана Аллах е пречист, той е господар и човек може само да му бъде покорен, безволев роб. Дори самата дума ислям, означава покорство!

Разминаването между претенциите , че Аллах е низпослал (спуснал) Тората, Псалмите и др. и отхвърлянето на важни моменти от тях, само потвърждават , че няма как Аллах да е дал тези Писания. Библията ясно казва във 2 Пет 1: 20-21, 2 Тим 3:16, че Бог е авторът на Писанията, а от малкото примери до тук е очевидно че Аллах не е автор на Библията, от което следва,че Аллах не е Отец!

Иса не е Исус
Противно на напъните на някои „богослови” да ни убедят, че Иса от Корана е Исус от Библията, действителността е съвсем друга. Ето накратко какво казва ислямът за Иса:
Иса е Божий пророк, изпратен, за да призове хората към единобожието и да ги напъти, че няма друго божество освен Аллах. Когато Иса започнал да проповядва, Юдейските религиозни водачи, му отвърнали с вражда. За да му попречат, управниците на Римската империя и някои Юдейски свещеници устроили капани и най-накрая решили да го разпънат на кръст и да го убият. В Корана пише:
„И [юдеите] лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.” (Коран, 3: 54)
Аллах е провалил лукавите планове на тези, които искали да убият Иса, като заблудил враговете му и те разпънали друг човек, като си мислели, че разпъват Иса:
„И изричаха: „Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” ¬ но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.” (Коран, 4: 157)
Пророкът Иса се е възнесъл при Аллах без да умира и ще се върне за Съдния ден!(2)
……………………………………………..
Това накратко според исляма:
Иса е роден от девицата Мариам, той е Божий учител и пророк, но не е Божий син, не е разпънат и не е възкръснал!
Как тогава някой може да твърди че този Иса и Исус Христос-разпнатият и възкръснал Спасител, са едно и също лице? Какво казват Писанията ?
1 Йоан 2:22 Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
23 Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

1 Кор 15: 12 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?
13 Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен;
14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.
15 При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;
16 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;
17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.
18 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.
19 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.
20 Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.

Казано по-просто, ако Исус не е бил разпънат, Той не е бил възкресен, а ако не е бил възкреен, то ние сме все още в греха и вярата ни е напразна!
Слава на Бога-Той възкръсна!
Всеки, който твърди, че Исус не е Христос (Месия) и отрича, че Исус е Божий син е лъжец и антихрист!
Всеки, който твърди, че Иса от Корана е Исус от Библията, е лъжец и антихрист!
………………….
Може би в България нещата все още са спокойни, но процесите по света показват друга тенденция! В световен мащаб богослови и религиозни лидери са поставени под натиск да се включват в междурелигиозните инициативи в името на световния мир! Политическият натиск върху църковните институции е огромен и доведе до извращения като хомосексуалните бракове в тях. Ако някой се опита да отстоява принципите на вярата си, бива заклеймен като нетолерантен, агресивен и дори може да бъде осъден!

Преди време попаднах на писмо на „Центъра за вяра и култура” към Йейлският университет.(3) В това писмо 674 християнски лидери искат прошка от „Всемилостивия и от мюсюлманската общност по света” за … престъпленията на християните по времето на кръстоносните походи и …войната срещу тероризма!?… Забележете, те не искат прошка от християнския Бог, а от “Всемилостивия”! Да не се заблуждаваме! Титлата „Всемилостивият” не съществува в Библията, но пък е ПЪРВОТО от 99-те имена на Аллах.

Мога само да предполагам какъв е бил натискът върху тези хора , за да подпишат това богохулно писмо! И този натиск ще става по-силен! Писанията ясно казват че в Последните дни ще настане отстъплението (от вярата), има достатъчно причини да смятаме, че Антихрист ще установи една световна религия!

Ислямът със своите претенции за универсалност и приемственост на по-старите религии, може би е удобната основа за тази световна антихристова религия!
Аз съм убеден че, ръководителите на християнски събрания, все по-често ще бъдат канени в подобни междурелигиозни мероприятия на национално и местно ниво и отказът от участие в тези „миролюбиви” сбирки ще се приема доста немиролюбиво!

Но все пак нека не забравяме чии сме и кому служим! Да, трябва да се покоряваме на властите, но сляпото покоряване на властта, лесно се превръща в приятелство със света и вражда против Бога и служба на Антихриста! Когато сме изправени пред подобна дилема,отговорът е съвсем прост и ясен:

Деяния 5:29 А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.

(1) http://vbox7.com/play:ma3aa9f1db
(2) http://www.obedinenienareligiite.com/article17_4.htm
(3) http://faith.yale.edu/common-word/common-word-christian-response

28 comments for “Аллах не е Отец

 1. Амин брате Страхиле,вярно е това слово и заслужава пълно приемане!
  2 Йоан
  10. Ако някой дойде при вас, и не носи това учение(Христовото), недейте го приема в къщи, и не го поздравявайте,
  11. защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.
  Можем да попитаме всеки,който твърди,че се молим на един и същи Бог: неговия бог отец ли е на Исус Христос и ще разберем ,че не вярваме в “ един и същи бог“ !

 2. Според Библията Вечният Бог Отец се е открил чрез Своя Единроден Син, Който е едно с Отца и равен на Него и в Който обитава цялата пълнота на Божеството-Бог Отец, Бог-Син и Бог Святи Дух-Един Бог в три лица, И никой не може да познае Бог Отец без Неговия Единороден Син и никой не може да отиде на Небето при Бог освен чрез Божият Син, Месията на Израел,Когото Бог Отец е поставил за Спасител, Първосвещеник и Цар, чието царство е вечно според обещанията към цар Давид. И преди Неговото идване в плът на земята и след това винаги спасението на човека е само на основа на изкупителната жертва на Исус Христос на Кръста и само чрез вяра в Него, не чрез дела извършени по Закона даден Мойсей само за познаване на греха и довеждане на грешника при Бога чрез Христос.Бог Отец е свидетелствал за Своя Син, Святия Дух свидетелства за Него че Той е обещания Месия и Спасител, делата му също свидетелстват за това. А всичко което противоречи на учението на Библията е човешко учение и е лъжливо, защото отричайки истината която Бог е открил за Сина Си, прави Бога лъжец, а Бог никога не лъже! А лъжец и антихрист и от дявола е всеки, който отрича че Бог е дошъл в плът. И не може да има нищо общо между правдата и беззаконието, между истина и лъжа, между Божия храм и идолите, нита между Христос и Велиал.И само единния истинен Бог, Богът на Авраам, Исаак и Яков, който е изпратил Своя Единороден син като Спасител и Съдия и ЦАр, както е обещал, само Той чува молитви и само в Името на Неговия Син и според Негова воля открита в Библията.

 3. Статията на Страхил Иванов е много навременна – поздравления за автора, който ни напомня за истинската ЕВАНГЕЛСКА ПОЗИЦИЯ! Между кораничния Аллах и библейския Отец не може да има знак за равенство! Нещо повече, не може да има НИКАКВО СЪТРУДНИЧЕСТВО – нито в молитва, нито в каквато и да било форма на религиозно служение!

  А сега възниква въпросът: Защо лидерите на евангелските деноминации, членуващи в ОЕЦ, не потърсиха обяснение от т. нар. „председател“ на ОЕЦ Николай Неделчев, който заедно с т. нар. „ректор“ на ВДУ „Св. Тривелий“ Евгений Найденов членува в т. нар. „Национален съвет на религиозните общности в България“ (НСРОБ), провеждайки плуралистичната линия на ХРИСЛЯМ? Докога будните български евангелисти ще търпят тази ситуация? По времето на тоталитарния атеистичен режим у нас продажните лидери на повечето евангелски деноминации ни тласкаха към „лоялност“, т.е. сервилничене на безбожната власт. А сега т.нар. „лидери“ на ОЕЦ ни тласкат към сервилнечене на политиката на религиозен плурализъм. Докога, братя?…

 4. Babylon the Great & The Turkish Antichrist – Armageddon News
  Тук много добре и с много подробности се разкрива произхода на този бог на луната.

 5. Адмирации за автора и всички изказали се преди мен.Сонче,благодаря за толкова добре-кратко точно и ясно- поднесената Библейска “есенция “по Божието Слово ,подкрепящо статията на брат Страхил. Много си прав брат Вениамин и браво за откритата позиция.
  Отдавна е дошло време разделно и ще трябва да се разграничи кой смесва духовното мляко с отровата и иска да я поднесе за “чиста истина“ като демонстрира евангелска активност , трупа дивиденти само заради собственото си благополучие и удобство,седейки на трона на някоя деноминация ОБЕЦ, ОЕЦ,…АЕЦ……..все тая.
  Словото е недвусмислено! Деяния 5:29 А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.

 6. Поздравления за труда бр. Стрхиле,
  Прочетох много внимателно статията и трябва да отбележа, че е начирам малко краина. Хубавата идея е опорочена. Каква е целта? Вениамин Пеев като, че ли отговаря: „да потърсим отговорност на така наречените ….,“ „до кога братя?“
  И пак лъсват старите и изтъркани клишета.
  Не е ли време да започнем нова песен?
  Не е ли крайно време да излезем от черупките на своите вътрешно църковни проблеми и да насочим поглед към търсещите Бога хора?
  Не сме ли закъснели с равносметката – на къде сме си насочели силите и способностите?

 7. Благодаря на всички участници във форума,за подкрепата и насърчението!
  Коментарът на Петьо налага да направя едно уточнение:- Тази статия е написана единствено и само като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за опасността от заблудителните учения!
  Ние като християни нито познаваме исляма, нито сме чели Корана и Суната! И когато ХРИСТИЯНИ ни поднасят информацията за обща основа между християнството и исляма, сме склонни да я приемем, защото е поднесена от християни! Ако бе от мюсюлмани, сигурно щяхме да сме по-предпазливи!
  За мен беше изключително неприятно да изчета толкова много от Корана, както и куп ислямски сайтове с тълкувания и фатви, затова се съмнявам, че християните участници в тези междурелигиозни форуми са запознати със същността на исляма.
  Бил съм малко краен? Да, краен съм , но ислямът е още по-краен!
  Това по никакъв начин не означава,че мразя мюсюлманите, напротив- бих желал всички те да познаят Спасителя! Но начинът да познаят Исус е чрез нашето свидетелство и ако заради“световния мир“ приемем,че Иса от Корана е Исус от Библията, за кого свидетелствуваме тогава?

 8. Цитат: „Политическият натиск върху църковните институции е огромен и доведе до извращения като хомосексуалните бракове в тях. Ако някой се опита да отстоява принципите на вярата си, бива заклеймен като нетолерантен, агресивен и дори може да бъде осъден!“

  Искам да ви попитам относно мнението ви за женското свещенство. Въпросът е към всички, а не само към автора на статията. Не е ли и то някаква форма на политическа и религиозна коректност, защото аз не намирам достатъчно (да не кажа – никакво!) основание за него нито в Библията, нито в историята на християнството?

 9. Добра статия Страхиле . Аз също не знаех за някои от фактите които показваш в нея. Поздравления !

 10. Може и да греша, но аз откривам поне четири точки на отстъпление от християнството по посока на т. нар. политическа и религиозна коректност: 1) Приемане на еволюционната теория (човекът е произлязъл от маймуната); 2) женско и 3) хомосексуално свещенство; 4)междурелигиозни инициативи в името на световния мир, които явно ще прерастнат към единна религия.
  Но нека първо да поговорим за женското свещенство.

 11. „Алах не е Бог Отец.“ Това е твърдението на тази статия. Истината е, че Корана е една много противоречива книга, от отделни пасажи се извежда една доктрина, от други съвсем друга. Имам натрапчивото чувство че е писана от поне двама автори, като някой по-късно е редактирал и добавял. Но дори и това не обяснява особените и вътрешни противоречия. Тези противоречия всъщност служат и за добро и за зло, ако някой чете определени пасажи, характеристиките с които е описан Алах са абсолютно точно същите с които Библията описва Отца. Пасажите са с които мога да потвърдя това са наистина много на брой! Но колкото и странно да е, има и такива, които биха опровергали образът на Бога, който е представен в Библията. Все пак погрешната представа за Бог Отец в Исляма не идва предимно от Корана, в Корана представата която можем да придобием е до голяма степен сходна с тази на Библията, разбира се перефразирана по подходящ начин за средновековния арабски читател. Погрешните разбирания за Алах идват от традициите, митологиите, и някои други книги и сборници, които са добавени след смъртта на Мохамед и които се приемат по-късно. Имайки предвид как католиците са взели образите на едни от най-сериозните християнски мъченици и са ги превърнали в идоли, няма да се очудя и един ден да срещнем Мохамед в небето, който да се чуди и диви как са променили книгата му, и как са превърнали скъпоценните истини на Словото в една изопачена религия на терора и омразата… Всичко е възможно, тъй като и Дарвин се отказва от теорията си и преди смъртта си приема Исус за спасител. Поне така съм чул,а и той е бил вярващ през целия си живот, за него еволюцията не изключва възможността за съществуване на бог…

 12. <>
  Г-н Петров, няма да се учудя ако срещнете Мухаммед, но не на посоченото от вас място! Приемете го като лека закачка-предупреждение!
  Вярно е, че Коранът е шизофреничен, по простата причина ,че Мухаммед е бил неграмотен, диктувал е на писари и очевидно е забравял какво е диктувал преди. Все пак това е бил доста дълъг процес! Но трябва да знаете,че макар и да се е базирал и върху Тората, всичко е ИЗОПАЧЕНО според хрумванията на Мухаммед. Пример-Коранът напълно отрича,че човек е създаден по Божий образ и подобие! Има и съвсем комични моменти като сура 25:59, която казва, че Аллах е сътворил всичко в ШЕСТ дни и сура 41:9-12 където се оказва,че дните са ОСЕМ?!
  Надявам се че нямате това предвид, когато говорите за „скъпоценните истини на Словото“!
  Колкото до двамата души…самият Коран е разделен на двава етапа от живота на Мухаммед-животът му в Мека -меканските сури и животът му в Медина-медински сури. Ислямските теолози при възникване на противоречия в текстовете, приемат по-новите за по-достоверни!
  Но въпреки многото противоречия в Корана, отношението към немюсюлманите е ясно дефинирано:

  <<>>

 13. Към Ивайло В. Петров:
  Колкото до схващането Ви за Корана, изобщо не съм съгласен с него, но ще оставя другите да Ви отговорят, защото не съм добре подготвен по темата.

  Цит. „Всичко е възможно, тъй като и Дарвин се отказва от теорията си и преди смъртта си приема Исус за спасител. Поне така съм чул,а и той е бил вярващ през целия си живот, за него еволюцията не изключва възможността за съществуване на бог…“

  Относно Дарвин обаче, съм проучил нещата по-обстойно.П-р С. Попов, в книгата си „Защо вярвам в Бога“, описва как Дарвин, малко преди смъртта, се бил отрекъл от еволюционната теория. Оказва се, че е бил подведен:
  „Години след смъртта му, през 1915 г. в баптисткото списание Watchman Examiner се появява трогателна история с автор „Лейди Хоуп“. В нея се разказва за това как Дарвин се отрекъл на смъртното си легло от научните си теории и се върнал към християнската вяра. Тези твърдения биват отречени както от децата на Дарвин, така и от историците, които изследват живота му.[57][58] Хенриета Личфийлд, една от дъщерите на Дарвин, опровергава историята в The Christian, в броя му от 23 февруари 1922 г. в статията: Чарлз Дарвин на смъртния си одър: Историята с обръщането във вярата е отречена:

  „Аз бях до леглото му, когато той умираше. Лейди Хоуп не присъстваше по време на последното му заболяване, и по принцип не е била свидетел на което и да е било заболяване. Мисля, че дори той никога не я е виждал. Така или иначе, тя нямаше никакво влияние върху него, в която и да е област на мисълта или вярата. Той никога не се е отрекъл от който е да било негов научен възглед, нито в последните си дни, нито по-рано. Ние мислим, че историята с неговото обръщане е била измислена в САЩ… ““

  http://bg.wikipedia.org/wiki/Чарлз_Дарвин (виж: „Религиозните възгледи на Дарвин”)

  Ше си послужа и с няколко цитата от една моя статия:
  През 1851г. Дарвин бива съкрушен от смъртта на десетгодишната си дъщеря Ани. Оттогава християнската му вяра отслабва и той спира да ходи на църква. През 1879г. (т.е. в самия край на своя живот – 1882 г.) на отправен към него въпрос отговаря, че никога не е бил атеист в смисъл на някой, който отрича съществуването на Бог, и че по принцип „агностик би било най-точното определение на моето умствено състояние“.
  http://bg.wikipedia.org/wiki/Чарлз_Дарвин (виж: „Религиозните възгледи на Дарвин”)

  Малко преди кончината си обаче, той пише до свой приятел: „Съжалявам, но трябва да те информирам, че аз не вярвам в Библията, като свято откровение, а затова и в Иисус Христос, като Синът Божий”.
  http://www.blagovremie.com/content/опасното-завещание-на-дарвин-стийв-малц (виж края на статията)

  Според д-р Крофт, след смъртта на Дарвин семейството му нарочно е унищожило много от неговите документи, за да прикрие неприязънта му към християнството.

  (Lawrence R. Croft, The Life and Death of Charles Darwin (Chorley: Elmwood Booksq 1989) p. 95. See also Russel Grigg, Darwin`s Arguments Against God, 13 June 2008, at: creationontheweb.com)

  Извинявам се, че коментарите ми не са точно по темата. Опитвам се, обаче, да разгледам нещата в един по-широк контекст, а именно отстъплението на съвременната Църква пред секуларизма и религиозния плурализъм.

 14. Включвам се в темата със закъснение но мисля че като малцински вярващи имаме доста широко познание по това което брата е писал. Нивото с което казва нещата е доста ниско и неясно какво се цели с това. Нека само да не разводняваме дискусията с помазание на жени и православни хомосексуалисти или политическа и религиозна коректност особено когато тези които пиша ттова никога не са били обект на религиозни гонения или некоректности. Защо винаги когато заговори за християнска партия се заговаря за бежанци, ислям и ромския вот по църквите може ли някой да каже?

 15. Брате Иване,да те попитам, ти като видиш една канализационна шахта без капак, влизаш ли вътре? Проверяваш ли колко е дълбока? Химическия и микробиологичен състав на фекалните води?
  Или просто правиш това, което трябва,за да не падне някой вътре?
  Това правя и аз-опитвам се да предпазя братята си от падане!
  А ако знаеш повече по темата, сядай и пиши „на високо ниво“. За мен е изключително неприятно да чета Корана и положих този труд заради своите братя и сестри, а не от интерес към исляма!
  Колкото до бежанците…прати ми някой българин християнин, който говори арабски!
  Статията няма общо нито с политиката, нито с бежанската криза, а е резултат от доста дълго проучване, провокирано от писмото на „Центъра за вяра и култура“ към Йейлския университет!

 16. Велчев наистина не ти прави чест че си прокарваш православните теми в дискусии които нямат нищо общо с това. Защо не се опиташ по православните форуми по същия начин? Защото там си баннат от когато се опитва прокараш спора за апостолите с Бакалов. За твое сведение в българския език от времето на св.св. Кирил и Методий Иисус се пише с едно И. Хайде стоп на руската пропаганда моля!
  Петъо, Нилов, Петко, Петков – пак започнахте барабар Петко с мъжете.
  Идентифицирайте се малко без да се криете зад фусти.
  Страхиле, кажи си каквото имаш да кажеш в прав текст. Какво го усукваш за НСРОБ и евангелските църкви?
  Хрислам ли се прокарва или нещо друго ако знаеш нещо кажи. Стига с тия подмолни сектантски подхвъргания.

 17. Велизар, ти май се опитваш да ни строяваш всички. Я го давай малко по-кротко!

  Заради другите, а не защото ти давам обяснение на теб, ще кажа, че не съм баннат, все още, от нито един форум. Ако някой реши да пише по въпросите, които повдигнах – добре, ако – не, здраве!

 18. Не искам да хваля исляма, но имам много приятели мюсюлмани. Те са твърдо убедени, че Бога на библията е техният Бог и аз нямам никакво намерение да ги разубеждавам в това! Напротив, показвам им също така, че точно този Бог толкова възлюби света, че изпрати Исус, който извърши изкупление за нашите грехове! Честно казано, въпреки че ми е трудно да им обясня за жертвата на Исус и за Неговата Божественост, ми е по-лесно от гледна точка на това, че с мюсюлманите по-лесно се завързва духовен разговор от колкото с пишещите се за християни българи а и много хора от други европейски нации. Те ще ти отделят време, ще те поканят, ще те изслушат, ще споделят какво мислят. Когато човек е заинтересуван на тема религия дори и да има някои погрешни представи е по-лесно от колкото ако човек просто не желае и да знае…
  Един пример. 4 месеца провеждахме улични мисии в германия. Повече от половината хора, които се съгласиха да изучават библията с нас бяха мюсюлмани. Най-негативно отговаряха баптистите и евангеликалите, малко по-позитивно католиците, доста по-позитивно млади хора, които още не са си избрали религия, най-заинтересувани и най-много време отделиха за разговори и изучаване на Словото мюсюлманите. При това имахме дузина контакти от Мароко, Тунис и Сирия, както и едно прекрасно семейство от Йемен, дълбоко вярващи хора, отнасящи се с огромно уважение към живота и към всички други вярващи. Едно момче ми стана близък приятел – Махмуд. Той каза, че се бори против войните и насилието, завършил е за хирург в Дамаск и Германия и иска да спасява животи. Слушаше в захлас за Исус, иди че му обяснявай, че Алах не е Отец…

 19. Не се обиждай брат Страхиле! Подразни ме че не си забил ножа на Хрислям както трябва ами си оставил вратичка да си говорят за Дарвин неподготвените по темата. Това и Велизара и Пеев ти го казаха. Иначе съм съгласен че с една статия няма как да се изясним всичко. Виж обаче Валентин Велчев как манипулира темата за Дарвин защото по същинската тема не се бил чувствал подготвен. Омръзнали са ми комсомолци цял живот да ми натякват за Дарвин и еволюцията, докато източните религии завзеха българския ум и окултираха целия народ. А сега вече решиха да политизират и вяващите по източноправославната симбиоза на църквата с държавата.

 20. Велизаре, в колко по-прав текст да напиша, че НСРОБ е политически инструмент, който има за цел да принуди религиите в Бг да се обединят? Какво да съветвам евангелските църкви? Имат Писанията! Колко ясно е написано ”Излезте отсред тях и не се допирайте до нищо нечисто”! Поне видя ли линковете, за да говориш за подмятане? Имената под Писмото? Рик Уорън, Йонги Чо, Робърт Шулер…и това , което ме шокира- Джон Стот! И не само мен-целият екип на Стот е бил потресен, тъй като е знаел неговата позиция против хрислама! На какъв натиск е бил подложен този мъж?
  И ако обичаш, преди да укоряваш останалите участници,че „се крият зад фусти”, ти зад басмено перденце ли се криеш с този ник?

  Г-н Петров,  очевидно не отчитате каква е аудиторията на пастир.орг! Тук (може би) всички са християни и статията е насочена към християни и има за цел да предупреди и предпази от подхлъзване и залитане в колаборационизъм! Аз също контактувам с мюсюлмани и знам за какво говоря! Но имам въпрос лично към вас-Аллах от Корана и Отец ор Библията една и съща личност ли са?

  Брате Иване, всъщност по-горе отговарям и на теб –нямам за цел да изчерпя хрислама. За да се противопостява на екипа написал ”A common word between us and you” и екипът с отговора от Йейл, трябват време , сили и знания, които аз нямам! Затова мога само да маркирам опасната зона! Това е, което правя с тази статияя!

  Моля участниците във форума: Не ме забърквайте в политически пооръчки и вътрешноденоминационни боричкания! Ако имам някакви подобни цели, ще го обявя публично!

  МОЛЯ ЗА ВАШАТА ПОМОЩ!
  Спешно търся български християнин говорещ арабски! Става дума за спасение на души!
  Пишете ми на strahistotel@gmail.com , скайп:strahistotel или звъннете на 0988908269 !

   

 21. Ех пак старата песен на нов глас и кой сега се усуква? Колко пъти трябва да се пише и нали вече отговорих на Йосиф Димитров-емигрант в Канада че се казвам Велизар Велизаров. Кръстен съм на дядо си който е служил в 20-ти пехотен Добруджански полк. От там съм запознат със служението на кандидат апостола но не и кандидат пророк Сунай Маджуров от нашия край. Ако искаш ще си пиша името два пъти за да го запомниш?
  Сега като изяснихме това кажи сериозно и откровено какво мислиш по въпроса който брат Иван ти зададе. Защо всеки път когато се заговори за християнска партия и започва да се повдига темата за ислям а с твоята статия и за хрислам? За етническите групи и малцинския вот. Кой има келепир от тази работа?
  И моля Велчев да не отклонява темата с православните си тирирамби!

 22. Ама Срахиле ти ми честити имения ден с твоя коментар. Виж сега мойто момче, като го кажеш че е политически инструмент застъпваш много хора затова ти се сърдят. Епископа Васил Еленков пръв заговори за тия работи когато Бакалов и Пилев му се присмиваха че го бил викал Бойко Борисов с писмо обедняват религиите.

  Според твоята статия наистина има такъв план или просто и ти се опитваш да се догадиш до истината а не можеш? Защото ако е така се оказва че искат или не бакаловците и пилевците покриват някаква партийна поръчка а заедно с тях и НСРОБите от ОЕЦ. Това ли искаш да кажеш те питаме с Велизарчо…

 23. Брате именнико, бъди здрав и благословен!
  Това което аз казвам е написано в сайтовете на „Религии за мир“, чиято дъщерна организация е НСРОБ, а той е създаденпо инициатива на Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет! Това е публична, общодостъпна информация и няма нищо конспиративно в нея!
  А бакалката да си изгледа филмчето“20 години „Прелом““, където разказва как е цункал подметките на Президента Стоянов!
  Разбира се,че всяка държавна власт се стреми да упражнява някаква форма на контрол върху религиозните общности! Да не би това да е тайна? А кой кому служи, ще стане явно!

 24. Поздравления за брат Страхил за ясното послание! Безрайно необходимо беше някой да извика, че ‘царят е гол!’. Абсурдно е да се търсят прилики на Исус (или Бог Отец) с някой друг по света – ‘Който мрази мен, мрази и моя Отец.'(Йоан 15:23). Още по-малко можем да очакваме, че светът ще ни обича. Напротив, Исус говори за омраза – ‘Ако светът ви мрази, знайте че преди вас мен е намразил'(Йоан 15:18). Важното е всеки да бъде предупреден, че вече идва времето на рафинираната лъжа и ‘глобална’ принуда върху хората за приемането й от страна на Антихриста по всички възможни начини – религиозни, политически, икономически, т.н. Който не приеме доброволно лъжите на ‘княза на тоя свят’, ще бъде принуждаван по други начини… Нека не ни ‘пленяват’ с усмивките и благите си думи изтънчените лицемерни оратори, които умело боравят с лъжите на баща си – дявола, за да манипулират публиката! Обаче ‘Пазете се да не ви заблуди някой’, защото това е само върхът на айсберга.

 25. Имам приятели които са етнически турци от разградско и които са убедени че Отец е алах. Някой от тях са покаяни християни. Не подкрепям идеологията на Ивaйло Петров, но как според статията на Страхил тези две позиции намират общ знаменател?

 26. Велизаре, статията представлява елементарна съпоставака на текстове от Корана и Библията и както вече писах е предназначена за християните.
  Колкото до вашите приятели етнически турци, те просто са осъзнали,че техният непознаваем бог(Аллах), им се открива като познаваемия Баща. Нещо като дете,израстнало далече от баща си,което знае за него само от различни разкази на околните.Когато в един момент се срещнат наживо, то не мисли за несъответствията в разказите за баща си, а само за опознаването и близостта му! Поне така свидетелстват много бивши мюсюлмани , приели Христос!

 27. Пълно безхаберие, Естествено че корана ще има разминаване с библията , та нали поради това се налага ниспославането на последната книга на бог , защото това което цитира автора в библията е преиначено угодено на някой , да не забравяме че истинската книга на Исус е изчезнала , а днешната библия е написана от смъртни . Оригиналът на Исус и Коранът Наистина са били идентични . Цялото човечество по презумция са Божи чеда , но Бог е един и няна равни нему .Стемите се само да насаждате омраза между религиите . Апостол Павел казва: „Защото не доброто, което искам правя, а злото, което не искам, него върша. А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене.“ (Римл. 7:19, 20) ТоВа е свидетелството на най-великия сред християните, който ни разкрива дълбочината на човешкото сърце. Оттук виждаме, че „неуспехът на християнството“ е човешки неуспех, а не Божи.Християнското човечество е извършило в историята си тройна измяна към християнството. Отначало то извращавало Христовото учение и го осъществявало зле, после съвсем отпаднало от него и най-накрая, което е било и най-голямата низост, започнало да проклина християнството за злините, които само вършело в християнската история. Когато критикуват християнството, имайки предвид грешките и пороците на християнското човечество, хората критикуват извращаването и неизпълнението на Христовата истина от човека. За тези именно човешки грехове, пороци и извращения те са и отпаднали от християнството. Човекът извращава християнството и същият този човек въстава срещу извращението – и срещу самото християнство. В думите на Христос, в Неговите завети, в Свещеното Писание и Свещеното Предание, в учението на Църквата, в живота на светиите няма да намерите нищо от онова, срещу което въстават критиците на християнството. Трябва да се съпоставят идеален принцип с идеален принцип, реален факт с реален факт. И комунизмът може да бъде защитава

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *