Датиране и колаж на Библейски ръкописи

vivarium_400

Доний К. Донев

Датиране на MSS
Определянето на датата на даден ръкопис е важно при доказването на неговата достоверност. Сравнително лесно е датирането на MSS, които съдържат приблизителна дата на работата по преписването. Такива ръкописи съдържат, година най-често представяна в Anno Mundi летоброене (от Адамовата ера или от сътворението на света считан от 1 септември, 5509г. пр.н.е.). Въпреки, че Хиполит въвежда летоброенето Anno Domine (лето Господне или от рождението на Христос) в Рим още през 3в., византийските MSS продължават да бъдат датирани по старата система до около 14в. Някой MSS съдържат не само датата, а и часа в който ръкописът е бил завършен.

Датираните ръкописи, обаче, са палеографска рядкост, а не са малко и случите които записаната дата е грешна по една или друга причина. В повечето случи MSS се датират според стила на писне. Периодът на дадена промяна в стила на писане също може да бъде точно датирана. Например, инфралинеарно писане се използва за първи през 917г., но в някой случи буквите продължават да бъдат изписвани на реда в ръкописи до 975г. Подобна информация дават дихателната маркировка на текста. Ъглови дихателни маркери се използват в кодекси преди 1000г., докато MSS след 1300г. съдържат само заоблени такива.

Друга полезна характеристика е процеса на промяна в писането от минискул към унциален шрифт. MSS от този период по правило използват старите начини на писане на буквите, но съдържат и многобройни случаи в които дадени букви са изписвани в новата им форма. На базата на статистически анализ на замените в начина на писане, е възможно да се установи датата на даден MSS по това колко и какви нови букви използва.

Този метод на датиране има своите недостатъци. Най-трудно, а понякога почти невъзможно, е датирането на MSS от периода 1050-1350г. използващи смесен минискул. Подобно е датирането на MSS при които нарочно е използван по-стар, вече нехарактерен за периода стил на писане за да им се предаде архаичен вид. Така като стилът на писане на даден човек претърпява минимални промени през живота му, е неудачно да се търси датировка на MSS с точност по малка от 50г. Въпреки трудностите, датиране на MSS и свързването им с даден период от църковната история остава важен елемент при определянето на техния палеографски профил и характеристики.

Колаж на MSS
Текстовете на различни MSS могат да бъдат представени по два начина: цялостно, чрез фотография или чрез колаж. Колажът е процес който отбелязва разликите при детайлното сравнение на изследвания MSS с друг MSS приет за стандартен. Колажа има предимство с точното определяне на всяка разлика между двата текста и малкия си обем. Тези характеристики се използват при изготвянето на критически апаратус към текста (набор от нотации, примери и текстови варианти които показват специфичните характеристики на разглеждания MSS в сравнение с други текст или група от текстове).

Колажът на даден MSS съдържа няколко елемента започващи с точната информация за използвания базов текст. Анотациите съдържат базовия текст завършващ с ] и следван от колажа. Например, ако базовият текст съдържа en ouranw, а текстът в сравнявания MSS е en tw ouranw, колажът ще изглежда така: en] + tw. Ако разглежданият MSS не съдържа дума която е в базовия текст, тя се прибавя предхождана от знака минус. Повторение на дума или фраза в същия стих се номерира последователно. Когато две или повече поредни думи не присъстват в базовия текст, те се записват заедно като едно вариантно четене ако са логически свързани или отделно ако не са свързани във фраза. Съкращения и символи се четат с пълната им форма и не се описват в колажа ако не са различни от базовия текст. Единствено изключение на това правило е съкращението dad, което като nomen sacrum може да представя съкращение на различни изписвания на името Давид. Също важно е да се обозначи дали числа в MSS са изписани с цифри или с думи.

Когато букви от MSS не могат да бъдат разчетени се следва маркировъчна процедура. Ако буквата може да бъде частично разчетена, тя се обозначават с точка под нея. Ако буквата не може да бъде разчетена, тя се обозначава с празно място с точка под него. В случите, когато MSS съдържа поправки към първоначалния текст, колажът записва първоначалното четене заедно с корекцията. Колаж на лекционер, се записва заедно със датата за която лекционерът е предназначен.

„За Библията” е научноизследователска поредица чиято мисия е да информира, дискутира и образова по проблеми свързани с историята и текста на Библията. Печатно издание на поредицата излиза в Евангелски вестник от 2005г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *