ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД: БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА

РЕШЕНИЕ№ 112
гр. Ямбол, 07 .10. 2016г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, фирмена колегия в закрито заседание на … седми октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: Ж. БОЗУКОВА
като разгледа докладваното ф.д. № 21 по описа за 2016год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по заявление от Централното ръководство на “БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Хан Крум” № 8, ет. 3, с представителство, осъществявано от Главен епископ – В.Б.С., с искане да се впише в Регистъра на местните поделения на вероизповеданията при Окръжен съд гр. Хасково, местно поделение на “БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА “ЕМАНУИЛ” в с. Радовец, общ. Тополовград, в изпълнение изискванията на чл. 20 и § 2, ал. 4 от ПЗР на Закона за вероизповеданията.
С Определение от 08.06.16г. по ф. д. №31/16г. Окръжен съд гр. Хасково е прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на Окръжен съд гр. Ямбол, т. к. седалището на местното поделение е в района на действие на ЯОС.
Към делото са приложени следните документи: удостоверение от 23.11.15г. за актуално състояние на религиозна институция “БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Хан Крум” № 8, ет. 3 по ф.д. № 1650/2003 г. по описа на СГС; Учредителен протокол; Удостоверение №105/2016г., издадено от Централното ръководство на “БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА” гр. София, относно ръководството и представителството на “БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА “ЕМАНУИЛ”, с. Радовец; Пълномощно на пастора на МПВ в с. Радовец; заверено копие от Устава на религиозната институция в гр. София.
С резолюция от 28.6.16г. съдът е оставил производството по делото без движение, като е указал на страната да представи: документ за внесена държ. такса в размер на 50лв. по сметка на ЯОС; уведомително писмо от „ИО“ АД за запазено наименование на местното поделение на вероизповеданието; образец от подписа на представляващия местното поделение на вероизповеданието-нотариално заверен; заверено копие от решение за регистрация на принципала.
Със заявление вх. № 5424/15.9.16г., на М.М.А., са представени: вн. бележка за ДТ 50лв., внесени по сметка на ЯОС и нотар. заверена декларация- образец от подпис на представляващия местното поделение на вероизповеданието.
С допълнително заявление, вх. № 5665/29.9.16г., от М.М.А., са представени уведомително писмо от „ИО“ АД за запазено наименование на местното поделение на вероизповеданието и копие от решение за вписване на нов Устав по партидата на принципала в СГС.
От така изложената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:
Съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията в случая е налице валидно взето решение от Централното ръководство на „БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА“ за регистриране на местно поделение в с. Радовец, общ. Тополовград, като юридическо лице.
След преценка на направеното искане и приложените по делото документи, съдът намира, че няма пречка да бъде извършено съответното вписване в регистъра на местните поделения на вероизповедания.
Водим от горното, и на основание чл. 595 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 20 от Закон за вероизповеданията, Ямболският окръжен съд
РЕШИ:
ВПИСВА в Регистъра на местните поделения на вероизповеданията при Ямболския окръжен съд, местно поделение на религиозната институция “БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Хан Крум” № 8, ет. 3, регистрирана с Решение от 28.02.2003 г. по ф.д. № 1650/2003 г. по описа на Софийски градски съд,
с наименование на местното поделение: “БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА “ЕМАНУИЛ-с. РАДОВЕЦ”.
със седалище и адрес на управление: с. Радовец, ул. „Черно море” № 8, общ. Тополовград, обл. Хасковска.
ВПИСВА РЪКОВОДСТВО/ДУХОВЕН СЪВЕТ: М.М.А., с ЕГН – ********** – пастор и Председател; членове: Т А Д с ЕГН **********; М Д М, ЕГН **********; П Н И, ЕГН ********** и М Н Ю с ЕГН ********** -касиер.
Местното поделение се представлява от: пастор М.М.А., с ЕГН – **********.
Решението е окончателно и подлежи на вписване.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *