Различни морални и етични грехове

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика.

Основната форма на непослушание, която предизвиква Божието проклятие е установена в Изход 20:3-5: признаване и покланяне на чужди богове. В добавка, Старият Завет разкрива и много второстепенни форми на непослушание, върху които Бог е произнесъл проклятие. Във Второзаконие 27:15-26 Мойсей изрежда дванадесет морални и етични гряха, които спадат към тази категория и предизвикват Божието проклятие.
Преди това, в същата глава, Мойсей бе инструктирал Израел да извърши тържествена церемония след влизането им в Ханаанската земя. На двата съседни хълма – Гевал и Гаризин – те трябваше да принесат жертви и да издигнат големи камъни с Божия закон, написан на тях. С тези ясно видими думи, половината от племената трябваше първо да призоват благословение върху всичките израилтяни, които са покорни. Тогава другите шест трябваше да произнесат проклятие над всички, които са непокорни. И на благословенията, и на проклятията всички хора бяха длъжни да отговорят с „Амин!“1
По този начин, Бог направи така, че завземането на Ханаан да изправи пред Израел две диаметрално противоположни възможности: благословение за покорство или проклятие за непокорство. Между тях нямаше средно положение. Нямаше никаква друга възможност. Оттогава нататък всеки израилтянин, който влезеше в Ханаан, или щеше да се радва на Божието благословение, или да понесе Неговото проклятие.
Тези две алтернативи са представени с абсолютна яснота в историята на Израел и следващите записани събития потвърждават тяхното действие. Въпреки това обаче, те не се отнасят само до Израел. Те се отнасят еднакво за всички, които биха влезли в заветни отношения с Бога. В Новия Завет, точно както в Стария, Бог предлага същите две алтернативи: или благословение за покорство, или проклятие за непокорство. Сатана внимателно подклажда една голяма заблуда сред християните – че съществува някаква трета възможност, която не е нито покорството с Неговите благословения, нито непокорството с Неговите проклятия. Но такава възможност не предлагат нито Старият, нито Новият Завет.
Дванадесетте проклятия, произнесени върху израилтяните от хълма Гаризин, бяха подробни и конкретни. Ето едно обобщение на основните поведения, които те обхващат.
 Признаване и поклонение на фалшиви богове.
 Неуважение към родителите.

1 Тази церемония е описана в Исус Навин 8:32-35, след навлизането на Израел в Ханаанската земя.
36  

 Всички форми на угнетяване и несправедливост, особено когато са насочени
срещу слабите и безпомощните.
 Всички форми на непозволен или неестествен секс.
Последното проклятие покрива всички форми на непокорство спрямо Закона.
Както винаги, основната причина за Божието проклятие е всеки вид вземане-
даване с фалшиви богове. След това следва неуважението към родителите. Изискването да уважаваме родителите си е повторено и отново подчертано в Новия Завет. В Ефесяни 6:1-3 Павел потвърждава петата от Десетте заповеди:
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;
„Почитай баща си и майка си“, (което е първата заповед с обещание),
за да ти бъде добре и да живееш много години на земята“.
Днес безброй много хора, включително и много християни, не съзнават, че неуважението към родителите донася Божие проклятие. Не мога да определя броя на хората, с които лично съм разговарял на тая тема. Благодаря на Бога, че виждах чудесна промяна към по-добро в живота на тези, които признаваха греха си, покайваха се и променяха отношението си към своите родители!
Във връзка с тази тема ще е добре да цитирам един пасаж от книгата си за брака Бог е Сватовник.
Павел посочва, че първите четири заповеди нямат обещание при изпълняването им. Но в петата заповед, свързана с родителите, Бог добавя специално обещание: „За да ти бъде добре“. В същото време, обещанието включва и едно условие: ако искаш да ти бъде добре, трябва да внимаваш да почиташ родителите си. И обратното, ако не почиташ родителите си, не трябва да очакваш, че ще ти бъде добре.
Помнете, че е възможно да почитате родителите си, без да се съгласявате с тях за всяко нещо или да одобрявате всичко, което вършат. Може да сте абсолютно несъгласни с тях по някои въпроси и все пак да поддържате отношение на уважение спрямо тях. Да почитате родителите си по този начин означава също да почитате Самия Бог, Който е дал тази заповед.
Убеден съм, че правилното отношение към родителите е основно изискване, за да може Божието благословение да бъде върху нашия живот. През всичките години, в които съм служил в поучение, пастируване, съветване и съм имал други взаимоотношения с християните, никога не съм срещал човек, който да има погрешно отношение към родителите си и да се радва на Божието благословение. Такъв човек може да е ревностен в много области на християнския живот, отдаден на църковната дейност, енергичен в служението; може да има място на небето, което да го чака, и все пак в живота му винаги ще липсва нещо – Божието благословение или благоволение.
37  

От друга страна, виждал съм много християни, чийто живот е бил коренно променян, когато са признавали погрешното си отношение към родителите, покайвали са се и са извършвали необходимите промени. Спомням си един човек, който бе изобличен за това, че през целия си живот е имал огорчение и омраза спрямо баща си. Въпреки че баща му бе вече мъртъв, този човек пропътува стотици мили до гробищата, където бе погребан неговият баща. Когато пристигнал на гроба, коленичил и излял сърцето си пред Бога в дълбока покруса и покаяние. Не станал от коленете си докато не се уверил, че грехът му е простен и че е освободен от злите му последици. От този момент, цялата посока на живота му се променила от неуспех и поражение към победа и удовлетворение.
Следващата форма на поведение в списъка от Второзаконие 27 е угнетяването и несправедливостта, особено към слабите и безпомощните. Определено съществуват много примери за такова поведение в съвременната ни култура, но никой от тях не предизвиква с такава сигурност Божието проклятие, както умишления аборт. Кой е по- безпомощен и неспособен за самозащита от едно бебе в майчината му утроба, когато собствените му родители не го защитават.
Колко странно е, че хората, които са активни в борбата срещу расовите предразсъдъци и несправедливост, всъщност, опрощават и поощряват аборта! Странно е, също така, че хора, които никога не биха помислили да вдигнат ръка срещу малко дете, не изпитват никакво съчувствие към едно още по-малко дете в утробата на майка му. Замяната на думата „дете“ със „зародиш“, някак си притъпява съвестта на хората. Въпреки това обаче, промяната в терминологията не променя истинското естество на такова действие.
Някой бе попитал: „На какво може да се надява едно общество, в което майките убиват собствените си бебета?“
Божието отношение към аборта не се влияе от промяната в терминологията. Той го класифицира доста ясно като „убийство“ и действа според това. В много страни по света животът на милиони хора е бил съсипан от проклятието, което следва това действие.
Последната форма на предизвикващо проклятие поведение, в списъка от Второзаконие 27, е злоупотребата и отвратеността в сексуалните отношения. За нещастие, някои християни са си създали впечатлението, че сексуалните отношения са някак си нечисти, нещо, което не може да се прави, но все пак се нуждае от извинение. Въпреки това обаче, библейската картина е напълно противоположна. Сексът е част от първоначалния план на Твореца за човека, нещо свещено и прекрасно. Поради тази причина, Бог е установил строги граници за сексуалните отношения, за да ги предпази от злоупотреби и извратеност. Тези граници са описани от проклятията, произнесени в стихове от 20 до 23 на Второзаконие 27.
Забранените взаимоотношения, изброени тук, покриват сексуалните сношения между различни хора извършени кръвно или чрез брак и всички форми на сексуални отношения с животни. Библията забранява и всяка проява на хомосексуалност. В Левит 18:22 Бог заявява:
С мъжко да не легнеш като с женско това е гнусота.

Другият възможен превод на „гнусота“ е „мерзост) същата дума, която е използвана във Второзаконие 12, да опише различните форми на окултни практики.
Днес, много от границите, създадени за средна святост на сексуалните отношения, са своеволно пренебрегвани, понякога даже В името на християнството въпреки това никакви доводи, основани на „етика според случая или новият морал“, който никак не е нов, не могат да повлияят или да променят Божиите закони, които управляват човешкото поведение. Всички, които се отдават на извратеност, се излагат на Божието проклятие.
От значение е, че след това предизвикващи Божието проклятие, във второзаконие 27, в следващата глава веднага следва пълният списък на благословенията за покорство и проклятията за непокорство. Все едно Бог казва: „Преди да решиш дали ще се покориш или не, по-добре внимателно разгледай последствията. Така че, ето ги!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *