ПРОРОЧЕСТВОТО на ДАНАИЛ 7:1-28

7. ДАНАИЛ 7:1-28

Вторият текст е от Даниил 7:1-28. Първите 14 стиха от главата описват четири видения:
В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видения в главата си върху леглото си. Тогава записа съня и разказа главното. Даниил каза: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрове развълнуваха голямото море. И четири големи звяра излязоха от морето, различни един от друг. Първият бе като лъв и имаше орлови крила; докато го гледах, крилата му се изскубаха и той се издигна от земята и бе заставен да се изправи на два крака като човек, и даде му се човешко сърце. След това, ето друг звяр, втори, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна, и имаше три ребра в устата между зъбите си; и му казваха така: Стани, изяж много месо. След това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: този звяр имаше и четири глави; и даде му се власт. След това, като погледнах в нощните видения, ето четвърти звяр – страшен и ужасен, и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и трошеше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога. Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове бяха изкоренени; и ето, на този рог имаше очи като човешки очи, и уста, които говореха надменно. Гледах, докато се положиха престоли и Древният по дни седна, Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му – като чиста вълна, престолът Му – огнени пламъци, и колелата Му – пламтящ огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха. И продължих да гледам заради надменните думи, които рогът изговаряше; гледах, докато звярът беше убит и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън. А колкото до другите зверове, тяхната власт бе отнета; животът им обаче се продължи до време и година. Гледах в нощните видения, и ето, един като Човешкия Син идеше с небесните облаци и стигна до Древния по дни; и доведоха Го пред Него. И на Него се даде власт, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.
След като посочва времето и мястото, където е получил четирите видения (1 ст.), Даниил описва първото видение във 2-6 стихове. То започва с картина на Голямото море (най-вероятно Средиземно море), което представлява езическият свят (вж. Исая 12-13; Мат. 13:47-50; Откр. 13:1; 17:1,15). Ветрове от четири посоки вълнуват водите на морето (2 ст.). Броят им отговаря на този на езическите империи, макар че самите ветрове по-скоро са препратка към суверенитета и грижата на Бога. Внезапно от вълните на морето се изправят четири звяра, всеки от които се различава от останалите (3 ст.). И четирите са езически. И четирите произхождат от района на Средиземно море.

Първият звяр има криле като на орел и прилича на лъв (4 ст.).

Той представлява Вавилонската империя (вж. Ерем. 4:7; 48:40; 49:19,22; 50:17, 44; Езек. 17:3). Краят на четвърти стих вероятно е препратка към случката с Навуходоносор в Даниил 4:1-37. Ако е възможно човек да озверее и да се превърне в животно, Навуходоносор го изпитва на собствения си гръб. Ако е възможно един звяр да се очовечи, Вавилон в крайна сметка изгубва свирепата си природа. Това става, когато Вавилон преодолява хегемонистичния си апетит и се захваща да изгражда собствената си култура.

Вторият звяр прилича на мечка и представлява Мидо-Персийската империя

(5 ст.). Мечката е несъразмерна – издига се „от едната страна“. Въпреки че между мидяните и персите има някаква форма на конфедерация, държавата им се доминира от могъществото на персите и в крайна сметка съотношението на силите е несиметрично. В устата на мечката се виждат три ребра. Очевидно месото им вече е погълнато. В исторически план трите ребра представляват три царства, които са били погълнати от мидоперсийските войски – Лидия, Вавилон и Египет. Именно тези завоевания придават статут на империя на Мидо-Персия. Мечката не е толкова величествено животно като лъва. Тя е тромава и тежка. В крайна сметка Мидо-Персийската империя е покорена от многобройните войски на гърците.

Третият звяр прилича на леопард. Той представлява Елинистичната империя

(6 ст.). Леопардът също отстъпва по величие на лъва и по внушителност на мечката, но пък е далеч по-ловък от тях. Със скоростта на леопард войските на Александър Велики покоряват Мидо-Персийската империя и разширяват пределите на Елинистичната империя далеч на изток. След неговата кончина обаче империята се разцепва на четири царства. Четирите крила от видението символизират четирите царства, възникнали от владенията на Александър, а четирите глави са управниците, които поемат юздите на всяко от тези царства: Птолемей управлява Египет, Израил и Арабия Петрея; Селевк I Никатор владее над Сирия, Вавилон и на изток чак до Индия; Касандър слага ръка на Македония и Гърция; а Лизимах оглавява Тракия и Витиния.

Второто видение, което намираме в 7-8 стихове, описва четвъртия звяр. За разлика от останалите той почти не подлежи на описание. Ако първите три се сравняват с различни животни, очевидно този звяр няма с какво да се сравни. Описанието му звучи съвсем различно от останалите. Той надвива и разбива всичко преди себе си. Изгледът му е далеч по-злокобен от този на първите три империи. Четвъртият звяр има десет рога в началото, но скоро между тях израства единадесети рог – по-малък, който съумява да изкорени три от останалите. Веднага след изкореняването той започва да говори надменно. След като десетте сега са с три по-малко, този малък рог вече не се води единадесети, а осми. Така още веднъж след Даниил 2 глава пред очите ни се акцентира уникалността на тази Четвърта империя. Ясно се посочва, че тя ще премине през няколко различни етапа. Интерпретацията за това ще бъде обсъдена по-късно. На този етап обаче е достатъчно да отбележим, че четвъртият звяр представлява Четвъртата езическа империя.

Третото видение е изложено в 9-12 стихове. Тук става дума за Небето. В 9-10 стихове е описан престолът на Бог Отец, Древния по дни. Той е видян като съдия, пред когото се разгръща книгата на осъждението. Около него има безчет ангели, чиято задача ще бъде да привеждат в изпълнение всяка от произнесените присъди. На подсъдимата скамейка е поставена Четвъртата езическа империя (11-12 ст.). Според 11 стих това е четвъртият звяр, и по-точно малкият му рог. Именно той ще бъде съден и унищожен. Що се отнася до първите три звяра (12 ст.), за тях научаваме две неща. Първо, тяхното управление ще им бъде отнето; и второ, животът им ще бъде продължен „до време и година“. Точното значение на това ще бъде обсъдено при третия пасаж, свързан с Времената на езичниците. Третото видение касае Бог Отец, който се готви да вземе мерки и да осъди Четвъртата езическа империя.
В 13-14 ст. се съдържа четвъртото видение. В него е описано въздигането и установяването на Божието царство след унищожаването на Четвъртата езическа империя. Вижда се ясно как Второто идване (13 ст.) предхожда Месианското царство (14 ст.).
След като приключва с описанието на четирите видения, които в основни линии следват същата хронология на четирите езически царства както в Даниил 2 глава, сега вече в 15-27 стихове авторът ни запознава с интерпретацията на всичко това. Основният акцент ще бъде върху Четвъртата империя:
Колкото до мене, Даниил, духът ми се наскърби дълбоко в тялото ми и виденията в главата ми ме смутиха. Приближих се до един от стоящите отпред и го попитах какво е истинското значение на всичко това. И той ми проговори и ми даде да разбера значението на тези неща. Тези четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството довека и до вечни векове. Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, чиито зъби бяха железни и ноктите му – медни, който пояждаше и трошеше, а останалото стъпкваше с нозете си, и за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три, – за онзи рог, на който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другите. Гледах как този същият рог воюваше със светиите и надвиваше, докато дойде Древният по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши. А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите, и ще покори трима царе. Той ще говори хулни слова против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Но когато съдилището заседава, ще му отнемат властта, за да го изтребят и погубят докрай. А царството и властта, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на народа от светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство, и на Когото всички властници ще служат и ще се покоряват. Тук е краят на словото. Колкото до мене, Даниил, размишленията ми ме смутиха много и изгледът на лицето ми се измени; но запазих словото в сърцето си.
След като в 15-16 стихове Даниил се моли за тълкувание, той го получава обобщено в 17-18 стихове. В 17 стих Даниил научава, че тези четири звяра представляват четири царства. Въпреки това управлението в крайна сметка ще се държи от служителите на Всевишния, защото притежанията и властта на всяка от четирите езически империи ще бъдат само временни (18 ст.). Докато по-рано зверовете излизаха от морските вълни, сега те се въздигат от недрата на земята. Изплуването от морето е символ на техния езически произход. Сега обаче въздигането от земята поставя акцент върху човешката им страна. Всяко едно от тези царства има човешки произход и няма нищо общо с Небето.
След като получава обобщеното тълкувание, в 19-22 стихове Даниил се моли за допълнителни разяснения по отношение на особения четвърти звяр. При тази своя молба той хвърля още малко светлина за това какво е видял в образа на този последен звяр. В 19 стих се подчертава, че той се различава от останалите. Важно е тук да отбележим, че различният характер на Четвъртата империя се акцентира не един и два пъти. Даниил иска обяснение за това. Освен това той настоява да научи значението на десетте рога (20а ст.) и накрая на малкия рог (20б-22 ст.). При отправянето на това искане Даниил дава допълнително информация и относно действията на малкия рог. Той е причината за падението на три от останалите десет рога (20б ст.); той говори надменни неща и е по-як от останалите (20б ст.); той воюва срещу светиите и му се позволява временно да надвива (21 ст.). Накрая обаче той ще бъде победен лично от Древния по дни. Веднага след като Древният по дни издаде присъдата срещу него, това ще бъде краят на малкия рог, а управлението ще бъде предадено на светиите.
Когато отправя тази молба, в 23-26 стихове Даниил получава и обяснение за естеството на четвъртия звяр. Също както в Даниил 2 глава Четвъртата империя преминава през няколко етапа, макар че не всички от тях са същите като по-рано. В 23а стих Четвъртата езическа империя е представена в своя Период на единството и именно тук се подчертава нейната различност от предходните три империи. После идва вторият етап – на единно глобално управление, защото според 23б стих Четвъртата империя ще погълне цялата земя. След това идва Периодът на десетте царства (24а ст.), който на свой ред ще бъде последван от въздигането на малкия рог – тоест Периодът на Антихриста (24б-26 ст.). Тези стихове показват, че той ще се въздигне след Периода на раздробяването на десет (24б ст.). Ако Четвъртата империя е различна от първите три царства, малкият рог също е различен от останалите десет (24в ст.). В крайна сметка той съумява да унищожи три от тези десет царе (24г ст.). След това 25 стих отново подчертава как той говори надменни неща, като в този случай думите му са насочени срещу Бога и срещу светиите. Той прави опити да променя времената и сезоните, като му се позволява да управлява не повече от време и времена и половина време. Когато се направи съпоставка с други сходни текстове (ср. с Дан. 9:27; 12:7; Откр. 11:2-3; 12:6,14; 13:5), разбираме, че това означава три и половина години. Накрая обаче неговото доминиране приключва и той бива унищожен (26 ст.).
С отстраняването на малкия рог Месианското царство вече може да се установи за светиите (27 ст.). В Книгата на Даниил думата „светии“ се отнася за праведните хора в Израил – т.е. за верния остатък от Израил, – а не за Църквата. Главата завършва със заключение от устата на Даниил, изразяващо собствената му реакция по отношение на видяното (28 ст.).
Ето защо Даниил 7 глава допълнително разгръща с още повече подробности онова, което ни е дадено във 2 глава – и особено що се отнася до естеството на Четвъртата езическа империя. Цялата тази информация от 7 глава може да се обобщи схематично по следния начин:

 1. Вавилонската империя
 2. Мидо-Персийската империя
 3. Елинистичната империя
  а. Периодът на единството
  б. Периодът на разделението на четири
 4. Четвъртата езическа империя
  а. Периодът на единството
  б. Периодът на единното глобално управление
  в. Периодът на раздробяването на десет
  г. Периодът на Антихриста
 5. Месианското царство

В. Обобщение и съпоставка между
Даниил 2 глава и Даниил 7 глава
За да можем ясно да разберем естеството на Времената на езичниците, ще е необходимо да направим сравнение между виденията във втора и в седма глава на книгата Даниил. След това ще разгледаме и други два текста. Даниил 2 и 7 глави обрисуват пред нас четирите езически империи, като акцентът и в двата случая пада върху последната, която на свой ред преминава през няколко етапа. Ако ги подредим хронологически една до друга, схемата би изглеждала по следния начин:
Даниил 2 глава Даниил 7 глава

 1. Вавилонската империя 1. Вавилонската империя
 2. Мидо-Персийската империя 2. Мидо-Персийската империя
 3. Елинистичната империя 3. Елинистичната империя
  а. Период на единството
  б. Период на разделението
  на четири
 4. Четвъртата империя 4. Четвъртата езическа империя
  а. Период на единството а. Период на единството
  б. Период на раздвояването б. Период на единното
  глобално управление
  в. Период на раздробяването в. Период на раздробяването
  на десет на десет
  г. Период на Антихриста
 5. Месианското царство 5. Месианското царство
  В по-голямата си част двата библейски пасажа представят една и съща последователност от събития. И в двата се казва, че предстои да се изредят четири езически империи – една след друга, като кулминацията ще бъде унищожаването на Четвъртата империя от Месия и установяването на Месианското царство. И в двата текста се изтъква, че четвъртото царство ще се отличава от предходните, както и че то на свой ред ще премине през няколко етапа. Именно в конкретиката на тези етапи се долавят някои различия между двете видения.
  Даниил 2 глава говори за три етапа в Четвъртата империя, докато в Даниил 7 глава се споменават само два от тях. В 7 глава са описани четири етапа от Четвъртата империя, като два от тях са описани във 2 глава. Ако двете схеми се съчетаят, се получава следната разширена схема:
 6. Вавилонската империя
 7. Мидо-Персийската империя
 8. Елинистичната империя
  а. Периодът на единството
  б. Периодът на разделението на четири
 9. Четвъртата езическа империя
  а. Периодът на единството
  б. Периодът на разделението на две
  в. Периодът на единното глобално управление
  г. Периодът на раздробяването на десет
  д. Периодът на Антихриста
 10. Месианското царство…

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *