Прокуратурата в Самоков отложи делото на Божия църква

Данни за делото
Съд: Районен съд – Самоков
Отделение на съда: Наказателна
Вид на делото: НОХД
Входящ номер на делото: 641
Номер на делото: 224
Година: 2020
Дата на образуване: 14.05.2020
Съдебен състав: II

Bulgarian Pastor Prayer Request

Районната прокуратура в Самоков започна разследване заради масово струпване на хора пред църква в града. Според държавното обвинение делото се води по текстовете за нарушаване на противоепидемичните мерки, предаде БТА.

Струпването било в събота около 10 часа сутринта и следобед около 17 часа пред храм „Божия Църква България“. По информация на бТВ повече от 200 души са присъствали на молитва за предпазване от коронавируса, организирана от евангелистката църква в града.

България е в извънредно положение от 13 март, в което се забранява събирането на много хора на обществени места и се предвиждат глоби за организирането и участието в масови мероприятия. В момента потвърдените случаи на COVID-19 в страната са близо 700. Актуалната информация за развитието на епидемията в страната можете да намерите тук.

Пасторът Николай Василев каза в интервю за бТВ в Самоков, че всички мерки за безопасност са били спазени. По думите му вярващите са били дезинфекцирани на входа, били са на дистанция и с маски.

„Тъй като беше голям празник, хората искаха да отидат на църква. Трябваше да има молитва за града, за страната, за болните хора“, допълни той.

До момента са наложени глоби на 48 души, съобщи бТВ. Самоковската прокуратура потвърди, че в хода на разследването ще бъдат разпитани организаторите на мероприятието. Според закона за извънредното положение те подлежат на наказание до 5 години затвор и глоба до 50 000 лв. Глобите за присъстващите пък са от 300 до 1000 лв.

 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т  –  С А М О К О В

Р Е Ш Е Н И Е  № 1702

          По протокол № 45/18.12.2014г.  на заседанието си на 18.12.2014г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ 9100 – 271 / 10.11.2014г. от *** – кмет на Община Самоков, относно дарение на ПИ с идентификатор № 65231.902.611, във връзка с молба вх.№ 91-00-271/17.05.2013г. от пастор ***-представител на местно поделение в гр.Самоков на Божия църква в България, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.38 ал.5 от Наредба № 4 на ОбС, чл.44 ал.1 от ЗМДТ, Протокол № 36 на ПК по ЗОРОС и след проведено поименно  гласуване, с 21 гласа „за”, „против„ 3 и „въздържали се„ 3

Р Е Ш И:

      1.Общински  съвет-Самоков дарява на „БОЖИЯ  ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” с ЕИК ***, представлявана от главен старейшина ***, следния общински недвижим имот:

     ПИ с идентификатор № 65231.902.611 с площ от 1407 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-79/19.04.2013 г. на Началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ІІ-за „църква” в кв.15, актуван с АОС № 12795/2014 г., вписан в Служба по вписванията.

      Данъчната оценка за имота е в размер на 15899,10 лв./петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и десет стотинки/.

      Пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на имоти е в размер на 18 800 лв./осемнадесет хиляди и осемстотин лева/.

      2. На основание чл.5 ал.1 т.”б” от  Наредба № 13 за определяне размера  на местните данъци и чл.36 ал.4 от Наредба № 4 на ОбС „БОЖИЯ  ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” с ЕИК ***, представлявана от главен старейшина  *** да  внесе 5% по ЗМДТ и 2% режийни разноски начислени върху пазарната оценка на имота.

     3. Упълномощава Кмета на Община  Самоков да издаде заповед  и сключи договор за дарение  с „БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ”  с ЕИК ***, представлявана от  главен старейшина НИКОЛАЙ БОЖИЛОВ  ВАСИЛЕВ.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:

              /***/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *