АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас vs Евангелска петдесятна църква Филаделфия

ПРОТОКОЛ Година 2009, 12.05. град Бургас
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Х-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ
На дванадесети май две хиляди и девета година
В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар Г.Ф.
прокурор
сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА
административно дело номер 116 по описа за 2009 година
На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – Евангелска петдесятна църква Филаделфия, редовно уведомен, се явяват представляващия я С.К. и адвокат Г., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА – Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАВА:

Постъпило е заключението от вещото лице в срок по чл. 199 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Представям и моля да приемете като доказателства по делото извлечение от кадастъра от 1993 година относно имота собственост на жалбоподателя, скица за изменение на ПРЗ на имот 108 в кв. 45, както и ситуация на същият имот изработена от консултант ЕТ “С.В.”

АДВОКАТ Г. – Моля да ни се предостави възможност с моя клиент да се запознаем с представените в днешното съдебно заседание доказателства и по-късно да изразим становище по тях.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се изслуша вещото лице.

АДВОКАТ Г.: Да се изслуша вещото лице.

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице като му снема самоличността, както следва:
З. Ч. А. – 67 години, българка, българска гражданка,семейна, неосъждана, без родство и дела със страните.
Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Представила съм заключение, което поддържам. За имота има издадени две скици от 2001 и 2004 г., на които скици е отразен тръбопровод в имота и улицата, което трасе не съвпада с посоченото на скицата от 2006 година, а на място имота се намира както е отразен на скицата от 2006 година. Тръбопровода се намира в крайната югозападна част на имота. Изкопа по проект е извършен, нулевият цикъл е изпълнен до около ос 5, където действително минава тръбопровода. В скиците, които в днешно съдебно заседание Община Бургас представи и в червено е заградено шахта, на това място е изпълнен нулевият цикъл на сградата, т.е. направени са изкопът, основите и е положена бетонова плоча. Това се установява не само от мен при оглед на място, но и от фирмата надзорник, която е съставила акт обр. 10. Този акт установява състоянието на обекта при неговото спиране. Аз на място не мога да установя дали я е имало или я е нямало тази шахта. Ако в строителното петно е имало някакви комуникации на ВиК или ел, имам в предвид подземни комуникации е следвало да се направи реконструкция на тази комуникация както съм посочила в отговор на въпрос 3.

АДВОКАТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице като му определя възнаграждение в размер на 350 лв, платими от внесения депозит.

АДВОКАТ Г. – Оспорвам представеното извлечение от касатора, като твърдя, че такава шахта не е съществувала. В приложената ситуация се вижда, че тази шахта е извън имота.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Община Бургас желае да се ползват така представените доказателства – извадката от кадастралната карта. В имота е била нанесена шахта към 1993 година, с оглед на което моля съдът да ми даде възможност да формулирам въпроси към вещото лице или ще представя извлечение и в цветно копие.

АДВОКАТ Г. – Считам, че искането е несъотносимо към спора, предмет на производството и в частност на установяване от фактическа страна е обстоятелството дали в имота преминава топлопровод на Топлофикация, което е попречило на СМР в имота, а не за наличие или не на шахта в имота. Този факт е ирелевантен за производството още повече, че се сочат доказателства в трето заседание след изслушване на заключението на вещото лице. По безспорен начин е установено от скицата и заключението, че същият този топлопровод не е заснет на скиците от 20.11.2001 г. и от 12.03.2004 г. въз основа, на които са направени съгласуванията с Топлофикация и други и за обекта е издадено разрешение за строеж от Община Бургас. Ако общината е била наясно със съществуването на тази шахта не би следвало да инициира разрешението за СМР.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Считам становището на процесуалния представител на жалбоподателя за неоснователно. Инвестиционният проект следва да изчерпи и предвиди всички правни и фактически действия, свързани с проектирането и изграждането на съответния обект. В конкретния случай, жалбоподателят не e изпълнил тези си задължения, като в проекта му не е посочено наличието на тръбопроводи, комуникации и шахта. С оглед съществуващата шахта лицето е било длъжно да предвиди наличието на тези комуникации в имота.
Моля да допуснете следния допълнителен въпрос към вещото лице: Нанесена ли е шахта, оградена с червен кръг в представените в днешно съдебно заседание доказателства, на кадастралната карта на гр. Бургас, като при възможност да се отговори на въпроса кога е нанесена и какви комуникации обслужва? Моля заключението на вещото лице да бъде съпроводено със скица на имота.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя до следващо съдебно заседание да представи като доказателства по делото документацията послужила за издаване на разрешение за строеж № 324 от 01.07.2008 г.

ДОПУСКА допълнителна съдебно-техническа експертиза с въпроси към вещото лице, формулирани в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.
ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 150 лв, платими от ответника в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание.
ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.06.2009 г. от 11:40 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
Заседанието приключи в 10.40 часа.

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *