СЛЕД 9 септ. 1944 год.

Че веднага след 9 септ[ември] 44 год. четирите евангелски секти са

възобновили своите връзки с чужбина и отпочнали своята антинародна и  шпионска дейност.

  1. Още през м. октомври 1944 год. ВС на ОЕЦ се събрал на заседание, обсъдил положението и си изработил враждебна линия на поведение спрямо ОФ власт, като взели решение за агитация против комунистите и недаване  никаква подкрепа на новото правителство. На това заседание Васил Зяпков  докладвал, че се е свързал с Американската и Английска легации в София  и получил уверения за защита в случай, че властта вземе мерки срещу тях в  резултат на това им поведение (по показания на Н. Михайлов, Георги Чернев,  Янко Иванов и др. (от части).

2. Че Никола Михайлов Наумов, след като е бил свързан с американския  разузнавач Кирил Бляк5 от Янко Иванов, в края на 1944 год. – началото на  1945 год. се е поставил заедно с целия свой апарат и апарата на Георги Чер- нев в услуга на Бляк, като му е събирал множество сведения от политически,  стопански и военен характер и му ги е предавал на срещите – например:  за производството на военната фабрика в Казанлък, за ф-ка „Мюлхаупт“ –  Русе, за местонахождението на противовъздушния полк, за настроенията  на масите, давал му е характеристика за редица земеделски водачи (Оббов,  Гичев, Муравиев, Н. Петков и др.), които характеристики изисквал от Христо

Стратев (по показанията на Никола Михайлов, Хр. Стратев, Захари Райчев,  Г. Власов, Харалан Попов, Димитър Матеев).

  1. Че Никола Михайлов е свързвал земеделския лидер Христо Стратев с Кирил Бляк, а по-късно е устроил среща между Гемето, Христо Стратев и Кирил Бляк в евангелската църква на ул. „Осогово“ 68, където Гемето е  обсъдил с Кирил Бляк обстановката в страната и дал уверение на Бляк за  борба с комунистите (по показанията на Н. Михайлов и Христо Стратев).
  2. Че през 1945 год. във Върховния съвет на ОЕЦ при обсъждане положе- нието в страната по директива на Кирил Бляк се взело решение за подкрепа на опозицията в борбата Ӝ за отлагане на изборите, за приемане в редовете на сектите и за широка работа на сектите в средите на пострадалите от ОФ  власт, за спечелването им за каузата на САЩ, за клеветническа пропаганда  против комунистите и СССР, за поддържане дух на несигурност и заплаха с  нова война (по показания на Н. Михайлов, Г. Чернев и отчасти Янко Иванов,  Харалан Попов, Йончо Дрянов и Г. Васов).
  3. Че посредством Н. Михайлов и Христо Стратев религиозният пред- ставител на ОЕЦ – Васил Зяпков, е установил контакт с Н. Петков, с когото е водил разговори за съвместна и координирана дейност против ОФ власт (по показанията на Н. Михайлов и Хр. Стратев).
  4. Че през 1945 год. Янко Иванов в качеството си на заместник рели- гиозен представител се е срещнал с дошъл в страната и зашифрован като делегат на английската младежка делегация някой си Тобияс, американски разузнавач, явил се при Иванов строго конспиративно и представил се като  пратеник на методисткия епископ Гарбър, на когото Иванов дава писмена  информация за положението в страната и за „условията при които работят“  сектите, които информации той събрал и от четирите секти в писмен вид, и  е получил указания за агитация и клевети против народната власт от Тобияс,  които директиви Иванов е предал по-късно на едно от заседанията на ВС на  ОЕЦ (по показанията на Я. Иванов, Г. Чернев, Н. Михайлов).
  5. Че изпращането на Васил Зяпков в Париж по случай мирната кон- ференция е било с цел да се свърже и получи подробни указания за анти- народната пропаганда в България, като изложението на ОЕЦ за подкрепа на българската кауза пред мирната конференция е било само камуфлаж. Че след завръщането си Зяпков е докладвал обстойно за извършеното от него,  за срещата си с редица лица, между които и Тобияс, като му дал указания за  борба срещу народната власт (по показанията на Г. Чернев, Н. Михайлов, Г.  Васов, Янко Иванов и др.).
  6. Че всички получени указания по този начин са били организирано снемани по линия на четирите секти и провеждани в проповеди под формата на борба с безбожието, в лични разговори, чрез хвалене на силата и богат- ството на Америка и др. (по показанията на Н. Михайлов, Г. Чернев, Г. Васов,  Харалан Попов, Захари Райчев, Димитър Матеев и др.).

9. Че при идването на председателя на Международния икономически  съюз в България – Кокбърн, той е дал указания на заседанието на ВС на ОЕЦ

за засилване борбите против безбожието, като е обърнал особено внимание на  работата сред младежта и е препоръчал организиране на младежки станове  за летуване, лагери и пр. и е обещал щедра помощ, каквато скоро е получена  (по показанията на Н. Михайлов и Г. Чернев).

Освен изброените дотук факти на вражеска дейност от страна на ОЕЦ,  има данни за много други подобни като например непрекъснатото събиране  на шпионски сведения чрез пастирския апарат на баптисти и петдесетници  (по показанията на Г. Васов, Захари Райчев и Г. Чернев) от Никола Михайлов  до самото задържане, които факти подлежат на окончателно изясняване. Има  указания за други шпионски връзки на сектите, които тепърва предстои да  се изяснят.

По-главните моменти във вражеската дейност на ОЕЦ трябва да се считат  досега разкрити, но предстои още подследствените да се доведат до пълни,  откровени и изчерпателни признания.

От досега задържаните лица правят признания по повечето от изясне- ните факти:

  1. Георги Чернев, Георги Васов, Никола Михайлов, Димитър Матеев, Захари Райчев, Христо Стратев.

По част от фактите: Янко Иванов, Харалан Попов.

Незначителни признания: Йончо Дрянов, Ангел Динов.

Не признават: Иван Ангелов, Христо Нейчев, Димитър Христов, Здравко

Безлов.

Като главни обвиняеми от досега задържаните се очертават: Никола  Михайлов, Янко Иванов, Георги Чернев, Георги Васов, Иван Ангелов, Христо  Стратев, Харалан Попов, Йончо Дрянов.

Подследствените стигат до признания извънредно трудно – по причина  на своя мракобеснически фанатизъм, поради сериозността на своите прес- тъпления и сериозната си шпионска квалификация.

От изложените дотук безспорно установени от следствието факти се  вижда, че империалистическите разведки са използвали досега сектите  както за организирана масово разложителна дейност, така и за критикуване  на своя значителен шпионски апарат, функционирал активно до момента на  разкритията.

Има редица данни, от които може да се заключи, че чрез същия този  апарат разузнаването на САЩ и реакционните религиозни централи на  Запад са поддържали връзки с други религиозни организации в България  (православни и дъновисти).

Смятам, че всичко това дава възможност с довеждане на следствието  докрай да бъде разгромена цялата агентурна мрежа по линия на ОЕЦ, да се  нанесе сериозен политически удар по цялата религиозна реакция в страната  чрез разобличаване на нейното двуличие и да се получат ценни данни за по- нататъшна разработка на останалите религиозни организации в страната. За  довеждане следствието докрай с цел постигане тези резултати предлагаме да

бъдат задържани и подложени на разпит следните лица, уличени като активни  участници в изложената по-горе престъпна дейност:

  1. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЗЯПКОВ. Религиозен представител на ОЕЦ, глава на Конгрешанската църква, роден на 9.VІІІ.1900 год. в с. Дуранкулак, Балчишко, българин, български поданик, женен, получил висше светско об- разование в София и висше богословско в Манчестър, Англия. Ръкоположен  в протестантски пасторски сан в 1921 год., живущ на ул. „Васил Коларов“  49, София. Ползва се с много голяма популярност във всички религиозно- сектантски среди в страната, а също и в средите на висшето православно  духовенство. Има брат, арестуван около 9 септ[ември] като гестаповски агент,  твърде културен, ловък и двуличен. По време на германската окупация бързо  се приспособил и писал редица хвалебствени статии за Филов-Божиловия  режим в евангелския в. „Зорница“, чийто редактор е бил по негово време.  След 9 септ[ември], оставайки на старите си мракобеснически позиции,  крайно умело се маскира като прогресивен духовник, като в същото време  чрез в. „Зорница“ и в редица свои изказвания в ловко замъглени фрази води  антинародна пропаганда, особено типично проявява тези свои похвати в  статии във в. „Зорница“ по времето, когато съществуваше Н. Петковистката  опозиция. Поддържа тесни връзки с Американската легация, личен приятел  на генерал Окслей6 и др.

Обвинява се в следната престъпна дейност:

  1. Че след 9 септ[ември] 44 год. е установил политическа връзка с Аме-

риканската мисия в София, получил от неин представител уверение, че в  случай на мерки срещу вражеската дейност на ОЕЦ от страна на ОФ власт  ще има закрилата на тази мисия и на заседание на ВС на ОЕЦ е уведомил  представителите на четирите секти за това (по показанията на Н. Михайлов,  Г. Чернев).

  1. Че на същото заседание е участвал в разискванията по отношението на ОЕЦ към новата власт и заедно с Н. Михайлов, Янко Иванов, Георги Чернев и всички останали е застъпил становището, че ОЕЦ не може да имат  положително отношение към новата власт и че трябва да води борба срещу  комунизма и да не оказва никакво съдействие на новия строй (по показанията  на Н. Михайлов, Г. Чернев, Янко Иванов).
  2. Че на заседание на ВС на ОЕЦ в началото на 1945 год. се е изказал, какво Отечествената война е безсмислена, водена за налагане влиянието на СССР в Европа и че България дава излишни жертви в тази война – с което  в качеството си на глава на четирите църкви е допринесъл за затвърдяване  пораженско настроение у представителите на четирите секти, влизащи в ОЕЦ.

4. Че през 1945 год. е участвал в заседанието на ВС на ОЕЦ и в качест-
вото си на религиозен представител на ОЕЦ е взел участие в разискванията  по въпроса за подкрепа на Н. Петковистите в предстоящите избори и е  подкрепил решението на ВС на ОЕЦ да се води агитация сред членовете на  сектите в полза на опозицията. Същото решение е било снето по линия на  четирите секти и проведено в цялата страна (по показанията на Г. Чернев, Г.  Васов, Н. Михайлов и др.).

  1. Че при заминаването си за Париж по случай мирната конференция, за да отнесе изложение от името на ОЕЦ в подкрепа на българските искания, той се е срещнал с Н. Петков в кантората на Христо Стратев, с когото е уточнявал  отношението си към народната власт и се е солидаризирал с позициите на  Н. Петков, че в България съществува терор и комунистическа диктатура, че  липсва свобода на съвестта и пр.
  2. Че през време на престоя си в Париж, Зяпков се е срещнал с редица чужденци, от които е получил инструкции за разложителна и вражеска про- паганда в България, между които и с Тобиас, който няколко месеца преди това е бил в България, зашифрован в младежката делегация, посетила страната,  от когото е получил същите инструкции. Че след завръщането си в България  Зяпков е изнесъл обстоен доклад за своите срещи пред ВС на ОЕЦ, като е  дал указания за антисъветска и антинародна дейност на ръководителите на  четирите секти (по показанията на Н. Михайлов, Чернев, Васов, отчасти  Я[нко] Иванов и др.).
  3. Че в редица срещи с представители на чужди мисии в страната (Барнс, Окслей и др.) Зяпков е давал клеветнически сведения за политическото по-
    ложение в страната и е получавал от тях указания за антинародна дейност на сектите. Че след докладване на тези указания във ВС на ОЕЦ, ВС е взел  решение за агитация в полза на империалистическите сили за клеветене на  СССР и народните демокрации, за реклама на атомната бомба и силата на  САЩ (по показанията на Н. Михайлов, Г. Чернев и др.).
  4. Участвал в заседанието на ВС на ОЕЦ, на което по внушение на Христо Стратев, Н. Михайлов изнесъл доклад във връзка с изборите (ав- густ 1945 год.), вземат решение да искат отлагането им и натоварват Никола Михайлов да отиде при Кирил Бляк (секретар на Американската мисия) и  изложи становището на ВС на ОЕЦ, което и направили (из показанията на  Н. Михайлов).

Зяпков се обвинява в още много други подобни факти. Същият се подо- зира, че след заминаването на Кирил Бляк, който е водил шпионския апарат  по линия на сектите, е останал като такъв ръководител и че е получавал и  предавал на разузнаването на САЩ редица данни от политически, стопански  и военен характер.

  1. ИВАН ПЕТРОВ ИГОВ, роден на 28.ІІ.1905 год. гр. Берковица, понас-
    тоящем жив[ущ] в София, ул. „20 април“, № 17.

През 1925 год. е вербуван от Филбранд. Завършил е в Хамбург, Германия,  духовна семинария, съвипускник на Георги Васов. През 1938 год. участва в  превербовката на всички баптистки пастири от Лойшнер, когато бива опре- делен за един от четиримата, които създават разузнавателния апарат между  пастирите от баптистката деноминация. До войната е получавал издръжка  направо от Америка. През 1938 год. се връща в София с Павел Шмидт, който  по това време е бил в България заедно с Филбранд.

След 9 септ[ември] 44 год. Иван Игов е присъствал на всички сбирки  на пасторите, конгреси и пр. На неофициалните сбирки на пасторите е при-

съствал също, на тях са се вземали решения против ОФ власт. На конгреса  на баптистките църкви през септември 1947 год. Игов се е кандидатирал за  председател на Съюза на баптистите. Михайлов се е обявил против него.  Тогава Игов станал и заявил пред всички, че: „Той напуска конгреса на  Баптисткия съюз и отива да предаде Михайлов на властта и да каже кой е  Михайлов и какво прави“. Инж. Милан Костов се намесил и ги накарал да се  подобрят. От този момент връзките им с Михайлов са се особено подобрили.  Получавал е пари от незаконно обменените долари. Игов е бил сътрудник на  Георги Васов, на когото е предавал сведенията си. Същият е пътуващ пастор  при баптистките църкви.

От 1931–39 год. е посетил Унгария, два пъти Германия, четири пъти  Швейцария и Швеция (по показанията на Михайлов, Захари Райчев, Димитър  Матеев и Г. Васов).

  1. АТАНАС АНДОНОВ ГЕОРГИЕВ, роден на 16.V.1897 год. в с. Сумици, Дебърско, Македония, понастоящем жив[ущ] в гр. Русе, ул. „Г. Димитров“ 35. Баптистки пастор, вербуван през 1925 год. През 1937 превербуван от Филбранд, а през 1938 год. вербуван от Лойшнер. Давал е сведения от сто- пански, политически и военен характер на Н. Михайлов. След 9 септ[ември]  44 год. продължава разузнавателната си дейност, като сведенията предава пак  на Михайлов. Съгласно старото и ново построяване на разузнавателния апарат  той е трябвало да предава сведенията си на Никола Михайлов. От изпратените  ни от Русе за него сведения се вижда, че същият е вражески настроен към  ОФ власт. Това най-ясно личи и от държаните от него проповеди. Получил е  от странство за 1947 год. шест броя колети – 42 кг; за 1948 год. – един колет  8.5 кг, а за времето от 1947–48 год. е получил от Михайлов от незаконно

обменените долари сумата 324 000 лева.

  1. Инж. МИЛАН КОСТОВ, жив[ущ] на ул. „Осогово“ № 63. Председател

на Съюзното църковно настоятелство при Баптистката евангелска църква,  избран е за член на ВС на ОЕЦ преди конгреса от м. ноември 1945 год. в  гр. Бургас. Оттогава той присъства на всички заседания на тесния състав на  ОЕЦ и участва в разискванията и решенията на тия заседания, по които се  обвинява и Васил Зяпков винаги. Същият не е пастор, а преподавател при  Държавната политехника към Софийския университет.

5. ТРИФОН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ, жив[ущ] в София, бул. „Донду-
ков“ 87. Уличен от показанията на Н. Михайлов като един от най-доверените  хора на Филбранд. Давал е сведения от икономически, стопански, военен и  политически характер. Димитров е един от четиримата, които Филбранд е  натоварил да образуват разузнавателен апарат, като за свой сътрудник е имал  циганския пастор Баро Боев. Първата му вербовка от Филбранд е извършена  през 1925 год. През 1938 год. е превербуван от Филбранд, а малко по-късно и  от американеца Лойшнер. За развита голяма дейност Димитров е получавал  долари от Америка под формата на „издръжка“ двойно повече от другите  пастори. До септември 1945 год. е останал като пастор в Баптисткия съюз.  Присъствал на първата сбирка в гр. Лом на баптистките пастори, на която  се е взело решение против Отечествената война и се разглеждал въпросът за

подновяването на връзките с Америка. Същият след напускането на Баптист- кия съюз преминава към конгрешаните и става редактор на в. „Зорница“, на  която служба е и понастоящем (по показанията на Н. Михайлов, Д. Матеев,  Г. Васов и Райчев).

  1. ГАВРИЛ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ е роден на 20 юли 1906 год. в гр. Севлиево. Понастоящем живее в София на ул. „Скобелев“ 28, І етаж. Същият е доцент във Факултета за стопански и социални науки. Секретар е на ВС  на ОЕЦ и личен кореспондент по английски на Янко Иванов. През 1920 год.  бил изпратен да следва със стипендия в богословско училище в Манчестър,  Англия. През 1923 год. бива изпратен в Италия също да следва богословие,  където става сътрудник на фашисткия вестник „Пополо ди Италия“ и си съз- дал големи политически връзки. Били са му подарени речите на Мусолини  със специален надпис. По-късно през 1925 год. бива отново прехвърлен в  гр. Манчестър, Англия.

На конференцията на Методистката църква през 1938 год., състояла се  в Плевен, са присъствали епископ д-р Джон Л. Нюлсон7, главен секретар  на Борда в Америка, д-р Ралф Дифендорфен, дъщерята на епископа и вър-
ховният надзирател Алфонс Прач. На същата конференция е присъствал и  Гаврил Цветанов.

Преди 9 септ[ември] 44 год. Цветанов е бил началник на „Културно от- деление“ при БРС (Български работнически съюз). Като такъв е бил в услуга  на РО на Щаба на войската.

От м. август 1943 год. до 9 септ[ември] 44 год. бил мобилизиран при  Щаба на войската „Разузнавателна дружина“ при капитан Армянов. При  тая дружина била организирана тайна paдиопредавателна станция, която  по настояване на Цветанов започнала да прави предавания с най-фашистко  съдържание. Цветанов е бил организаторът на предаванията. Той събирал,  подреждал и допускал материалите до предавателя, независимо че е бил  редник. Това той е вършел в продължение на една година и няколко месеца.  Лично той е пишел много статии, които са четени по предавателя и които  са имали фашистко съдържание. Бил е сътрудник и писал много статии с  фашистко съдържание и във в. „Вечер“. За същия има данни, че е служел на  английската разузнавателна служба.

Цветанов е бил задържан за фашистката си дейност и изпратен в ТВО от  20.ІІІ. до 20.Х.1945 год. След 9 септ[ември] 44 год. Цветанов е ходил с Янко  Иванов в Американската мисия при капитан Андренонд, където е служил за  превеждане разговора между двамата. По-късно пак с Янко Иванов е посетил  Стронк, Рейминкел и Кирил Бляк.

По време на посещенията на епископ д-р Пол Гарбър, Цветанов е бил  официален преводчик и дал на Гарбър клеветнически информативни сведения  за България, които били публикувани в чуждия печат и по такъв начин била  изложена България пред външния свят.

Бил е преводчик на Янко Иванов при разговорите му с Кокбърн.

През м. октомври 1947 год. се е състояла първата годишна конференция

на Методистката църква след войната, която се е състояла в гр. Ловеч. На тая  конференция Янко Иванов е поискал да се учреди централна каса за издръжка  на пасторите. Гаврил Цветанов поддържал предложението на Янко Иванов.

В края на м. декември 1947 год. в България пристигнал председателят  на Всемирния съюз на църквите в света Кокбърн, който направил една кон- ференция с пасторите в хотел „България“. На тази конференция е присъствал  и Гаврил Цветанов. За поддържане връзки с легионери след 9 септ[ември]  44 год., каквито връзки е имал и преди, той бива задържан в началото на  1948 год. във връзка с легионерската конспирация, но по недостатъчни данни  бива освободен на 29 март 1948 год.

За горното същият се уличава в показанията на Янко Иванов и Харалан  Попов, а така също и от данните, находящи се в досие № 155382.

  1. ЖЕЛЯЗКО Д. ВРАЧЕВ, жив[ущ] ул. „Ел. Калев“ № 3, Пловдив. Съ- щият като евангелски пастор от Деноминацията на петдесятниците е един от отговорниците в шпионската мрежа, която е създадена от Георги Чернев по указания на Н. Михайлов и Филбранд още през 1938 год., когато е вербуван и  официално да служи на американското разузнаване у нас под ръководството  на Чернев и Михайлов.

След 9 септ[ември] така създадената агентурна мрежа продължава да  съществува, като Желязко Врачев продължава да дава сведения от стопан- ски, политически и военен характер на Чернев, а също така и клеветнически  сведения от гледна точка по прехраната, свързвайки с пребиваващите през  1945 год. у нас руски войски, целящи да оронят престижа на ОФ власт и  правителство.

  1. ЛАМБРИ МАРИНОВ МИШКОВ, роден на 12.ІІ.1907 год. в Казан- лък. Завършил гимназиалното си образование в родния си град, след което заминава в Америка и Англия да следва богословие и други науки, където престоява около 10 години. В България се завръща през 1939 г. и се устано-
    вява в гр. Бургас като пастир на Конгрешанската деноминация. От 1941 год.  отива в Пловдив, където е и в настоящия момент. Ламбри Мишков е един от  най-активните пастори на конгрешаните и като такъв е избран за член на ВС  на ОЕЦ. Участвал е в повечето от заседанията на ВС, на които са вземали  решения, указани в обвиненията срещу Васил Зяпков и инж. Милан Костов.

От направените проучвания в Пловдив се вижда, че Мишков провежда в  своите сказки и събрания клеветническа и антинародна дейност и е настроен  вражески срещу Съветския съюз. На проповедите му присъстват троцкисти  от типа на д-р Минчо Телбизов и анархисти.

След сформиране на опозицията той се строго солидаризира с про- грамата на същата и нейната политика на махзарство и борба против ОФ  и РП(к). Верен на англо-саксонския империализъм, той поддържа връзка с  техни агенти в страната – англичани и американци, които често посещават  дома му и нощуват там.

Мишков в настоящия момент, както и преди, продължава да кореспон- дира с Америка и получава от там най-различни колети.

От показанията на Митко Матеев се вижда, че Зяпков е получавал ре- довни писмени и устни сведения от него (по показанията на Янко Иванов,  Харалан Попов, Митко Матеев и проучванията, направени от ДС – Пловдив).

  1. СТЕФАН ИВАНОВ ГРАДИНАРОВ, роден на 14.ІІ.1888 год. в гр. Пирдоп. Завършил е Американския колеж и от 1928 год. е пастор при Конгре- шанската евангелска църква. Преди 9 септ[ември] 44 год. е бил голям привър- женик на монархо-фашистката власт и проявен германофил. Водил е активна пропаганда против партизанското движение у нас, а след 9 септ[ември] 44 год.  става отявлен привърженик на англо-американците и злослови по адрес на  ОФ и неговите мероприятия. Води също ревностна противосъветска агитация.  При изнасянето на религиозните беседи хули властта на ОФ и агитира в полза  на англо-американците. На една от беседите си е заявил дословно следното:  „Безверието идва. То ще тормози, безчинства и гони вас, верующите, но аз  се заклевам, стига вече хленчене, а борба за победата…“

Член е на ВС на ОЕЦ и участва на много от заседанията, на които са  взети решенията, указани в обвиненията на Васил Зяпков. Особено злъчно  Градинаров се изказва във връзка с решението на Информбюро за Югослав-
ската компартия и постъпката на Тито, която възхвалява и за която казва, че  ще доведе и в нас същото. Същият се обявил против излизането на ОЕЦ с  декларация в подкрепа на ОФ, като казал, че опозицията ще спечели изборите  и тогава ще има друго политическо положение в страната.

От показанията на Митко Матеев се вижда, че същият е давал редовно  устни и писмени сведения на Васил Зяпков (по показанията на Янко Иванов,  Харалан Попов, от агентурни проучвания и проучването, направено за същия  в Пазарджик).

  1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ, пастор в Берковица и член на ВС на ОЕЦ. На конференцията на Методистката църква, състояла се през 1938 год. в Плевен, на която са присъствали епископ д-р Джон Л. Нюлсън  от Женева, главен секретар на Борда в Америка, д-р Ралф Дифердорфен,  дъщерята на епископа и върховния надзирател Алфонс Прач, е присъствал  и Александър Георгиев Ташев.

Към края на м. септември и началото на октомври 1945 год. в гр. Бур- гас се е състоял събор на ОЕЦ в България, на който след провеждането на  първото заседание В. Зяпков е събрал пасторите на специално заседание, на  което е присъствал и Александър Георгиев Ташев.

Първият събор на баптистите след войната е бил през м. май 1945 год. в  гр. Лом. След събора пасторите са се събрали в дома на пастор Иван Ангелов  да разменят мисли по бъдещата съюзна работа и какви са перспективите за  увеличаване числото на пасторите. На това събрание е присъствал и Алек- сандър Георгиев.

През 1946 г. на едно заседание на ВС на ОЕЦ е бил поставен въпросът  за изработване меморандум за териториалните и други искания на България,  който да се изпрати от името на Евангелската църква до Мирната конферен-

ция в Париж. Всички пастори са гласували за меморандума, а Александър  Георгиев заедно с Янко Иванов е гласувал против.

На въпроса за излизането на Евангелската църква с декларация в под- крепа на ОФ е станал скандал между Янко Иванов и Васил Зяпков. За този  скандал Я[нко] Иванов е казал на Александър Георгиев, като е прибавил, че  някои от пасторите трябва да излязат от ОЕЦ.

В края на декември 1947 год. в България дошъл председателят на Все- мирния съюз на църквите в света – Кокбърн. На това заседание, което се  състояло в България, е присъствал и Александър Георгиев.

През м. април т.г. в Методистката църква в гр. Варна, в присъствието на  Ал. Георгиев Ташев, Янко Иванов е казал, че всички пастори от Методистката  църква му дават сведения, какво народът негодувал от комунистическото  управление и очаквал час по-скоро една нова война. Той заявил, че когато  се върне в София ще отиде лично в Американската мисия и ще моли те да  опишат това положение на своето правителство, та дано атомната бомба  разреши по-скоро въпроса (по показанията на Янко Иванов, Георги Васов,  Харалан Попов, Митко Матеев).

  1. 1 ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ, роден в с. Калугерово, Ботевградско. Съ- щият е пастор на Ловчанската евангелска методистка църква. През 1920 г. е бил изпратен да следва духовно училище в Германия – Франкфурт на Майн. Присъствал е на конференцията на методистките пастори в Плевен през  1938 год., на която са присъствали д-р Нюлсън, д-р Ралф Дифердорфен и  Алфон[с] Прач.

Илия Янков е един от опасните врагове на ОФ. По изборите за ВНС,  когато опозицията е била насрочвала събрания в читалището в гр. Ловеч,  Илиев е взел активно участие в пропагандирането на събранието. Същият е  говорил пред гражданството, че който гласува за ОФ, той е против частната  собственост, че преди да гласуват да помислят добре, защото втори път няма  да им се отдаде такъв случай. Ако искат да отидат на работа и след това да  починат, да внимават, защото всичко заобикалящо им е чуждо. Няма да може  да отидеш да си свалиш калпака спокойно. Ако искате това, то гласувайте за  ОФ. Същият е взел активно участие и при раздаването на бюлетини, като е  заварен в навечерието на изборите от Митко Върнов с една чанта, пълна с  бели бюлетини на брой над 1000 парчета. В църквата е изнасял много сказки  с шовинистическо съдържание. Говорил е за бога, но не е забравял да казва,  че хората трябва да се въоръжават с меч и с бога да побеждават. Често е  говорил, че в България гонението на набожните е било голямо. Присъствал  е на специалното заседание на пасторите, състояло се в Бургас по време на  конгреса на евангелистите, което събрание е било свикано от пастор Зяпков  през 1945 год. Присъствал е на конференцията на Методистката църква,  състояла се през м. октомври в Ловеч през 1947 год., на която се учредила  централната каса за издръжка на пасторите и е била избрана финансова  комисия, на която за член е бил избран и той (по данни от Митко Матеев,  същият е предавал сведения на Янко Иванов).

12. ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ СТОИЛОВ, сладкар в гр. Бургас. Същият

е участвал в шпионския апарат, изграден от Чернев по линията на петдесят- ните евангелски църкви, като е бил един от първите помощници на Харалан  Иванов Попов. За сведенията, които е давал на Харалан Попов, до тоя момент  не е разпитан.

  1. ЗАХАРИ СПАСОВ РАЙЧЕВ, роден на 12 май 1898 год. в гр. Русе. Понастоящем пастор в Чирпанската баптистка църква.

Шпионската си дейност започва през 1939 год. Бил е вербован от Фил- бранд и Лойшнер. До 9 септ[ември] 44 год. е давал сведения, които е събирал  като работник-стругар във военната фабрика в Казанлък и ф-ка „Мюлхаупт“ –  Русе, от стопански, политически и военен характер, на Михайлов, Васов и  Ангелов, устно и писмено.

След 9 септ[ември] 44 год. подновява тази си дейност, като особено  много се активизира след баптисткия конгрес в гр. Лом през 1945 год. Да-
вал е сведения на Михайлов и Васов от стопански, политически и военен  характер за Чирпан, Казанлък, Русе и Ломско. Получавал и пари от неза-
конно обменените долари от Михайлов. Участвал е на почти всички сбирки  на баптистки пастори, на които са вземали решения против ОФ власт и тия  решения е провеждал между свои близки и в проповедите си (по показанията  на Михайлов, Васов и др.).

  1. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ИВАНОВ, жив[ущ] на ул. „Раковска“ № 86. Син е на пастор Янко Иванов, секретар е на младежката секция на Методистката църква. Заради фашистка дейност е бил изгонен от ШЗО-авиацията. Правил  постъпки да замине зад граница с оглед да не се завърне. Същият е развеж- дал и уреждал срещи със заподозрени в шпионаж лица на пристигналия в  България Лод Шиер през 1948 год.
  2. ВАСИЛ МАРИНОВ, евангелски пастор в гр. Варна. Същият е бил пастор в гр. Ловеч през годините 1940–45, след което се премества във Варна. Завършил е богословие в Кримона – Швейцария през 1920 год.

Преди 9 септ[ември], а и след тази дата е поддържал тесни връзки с  американската къща в пансиона в гр. Ловеч. Проявявал се е като голям гер- манофил. В началото на пребиваването му в гр. Ловеч е починала жена му,  което е наложило същият да вземе прислужница вкъщи, която впоследствие  забременява и абортира. Абортът е бил прикрит от бившата полиция. За този  аборт Маринов е бил съден след 9 септ[ември] 44 год., обаче [е] оправдан.  Бил е един от най-активните членове на Българо-немското д-во в гр. Ловеч,  в което е уреждал курсове и развивал голяма пропагандна дейност.

На събора на ОЕЦ, състоял се към края на м. септ[ември] и началото  на октомври 1945 год. в Бургас, при събиране на пасторите на специално  заседание, свикано по искане на Зяпков, е присъствал и Васил Маринов.

На конференцията на Методистката църква, състояла се през 1938 год.  в гр. Плевен, на която са присъствали д-р Джон Л. Нюлсон, д-р Ралф Дифен- дорфен и Алфонс Прач, е присъствал като пастор и Васил Маринов. През  м. април 1948 год. в Методистката църква в гр. Варна, в присъствието на  Васил Маринов, Янко Иванов е казал, че всички пастори от Методистката

църква му дават сведения какво народът негодувал от комунистическото  управление и очаква час по-скоро една нова война. Той заявил, че когато  се върне в София ще отиде лично в Американската мисия и ще моли те да  опишат това положение на своето правителство, та дано атомната бомба  разреши по-скоро въпроса (по показания на Янко Иванов, Митко Матеев).

  1. КОСТАДИН СПАСОВ БОЗОВАЙСКИ, роден на 11.ІІ.1912 год. в с. Стоб, Дупнишко. Понастоящем заема длъжността касиер на заводи „Пи- рин“, гр. Кърджали и пастор в същия град на Конгрешанската деноминация. Висшето си богословско образование завършил в Англия.

Преди 9 септ[ември] бил отявлен германофил и възхвалявал немските  победи, като се е държал много зле с левичарско настроените работници в  завода и е дружал изключително с реакционери и немските специалисти,  които по това време са се намирали в Кърджали.

След 9 септ[ември] 44 год. се проявява като враг на народната ОФ власт,  възхвалявайки западните демокрации – Англия и Америка. Получавал е и  различни суми от разните краища на България, а също така и много колети  от Америка, където са двамата му братя, с които е в непрекъсната връзка.

През 1945 год. е присъствал на пасторската сбирка на ОЕЦ в Бургас. За  същия има съмнения, че дава сведения за производството на завода „Пирин“  на шефа на Конгрешанската църква Васил Зяпков.

ЦДА, ф. 1Б, оп. 8, а.е. 190, л. 1, 18–33. Оригинали. Машинопис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *