7 стъпки към духовно освобождение

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика.

Съществува една и само една напълно достатъчна основа за всичко, което Божията милост е снабдила: размяната, която стана на кръста. В предишната глава бяха обобщени осем главни аспекта:
1. Исус бе НАКАЗАН, за да бъдем ние ОПРОСТЕНИ.
2. Исус бе НАРАНЕН, за да бъдем ние ИЗЦЕЛЕНИ.
3. Исус бе направен ГРЯХ с НАШАТА ГРЕХОВНОСТ, за да станем ние
ПРАВЕДНИ с Неговата ПРАВЕДНОСТ.
4. Исус умря с нашата СМЪРТ, за да можем да споделим Неговия ЖИВОТ.
5. Исус стана БЕДЕН с нашата БЕДНОСТ, за да станем ние БОГАТИ с Неговите
БОГАТСТВА.
6. Исус понесе СРАМА ни, за да споделим ние Неговата СЛАВА.
7. Исус изтърпя ОТХВЪРЛЯНЕТО ни, за да бъдем ние ПРИЕТИ като Божии чеда. 8. Исус стана ПРОКЛЯТИЕ, за да можем ние да приемем БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
Този списък не е пълен. Съществуват и други аспекти на размяната, които биха могли да бъдат добавени. Но всички те са различни страни на това, което Бог е промислил чрез жертвата на Исус. Библията го обобщава с една голяма, включваща всички аспекти дума: спасение. Християните често ограничават спасението само с преживяването на опрощение на греховете и новорождението. Макар и чудесно, това е само първата част на пълното спасение, разкрито в Новия Завет.
Пълният обсег на спасението е скрит, най-малко частично, поради проблеми с превода. В оригиналния новозаветен гръцки текст глаголът содзо, обикновено превеждан спасявам, е използван по най-различни начини, които описват нещо много повече от прощение на греховете. В много случаи се използва за хора, които са изцелени физически1, той се използва и за човек, който се освобождава от демони1 и за

1 Матей 9:21-22; 14:36; Марк 5:23, 28, 34; 6:56; 10:52; Лука 8:48; Деяния 4:9; 14:9; Яков 5:15.
96  

мъртъв човек върнат към живота2. В случая с Лазар се използва за оздравяване от фатална болест3. В II Тимотей 4:18 Павел използва същия глагол, за да опише Божията непрестанна защита и предпазване от злото, които продължават през целия живот.
Пълното действие на спасението включва всяка част от човешкото същество. То е прекрасно обобщено в Павловата молитва в I Солунци 5:23:
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Спасението включва цялата човешка личност – дух, душа и тяло и ще завърши напълно с възкресението на тялото при завръщането на Христос.
Никой, обаче, не навлиза във всичките разнообразни страни на спасението едновременно или наведнъж. Нормално е да се напредва на етапи, стъпка по стъпка. Много християни никога не отиват по-далеч от получаване на прощение на греховете си. Те не са запознати с многото други неща, които Бог е промислил и които са достъпни за тях даром.
Редът, по който всеки човек приема различните неща, които Бог е промислил, се определя от Божия суверенитет. Бог работи индивидуално с Всеки един от нас. Обикновено началната точка е прощение на греховете, но това не винаги е така. В земното служение на Исус, хората често първо получаваха физическо изцеление, а след това прощение на греховете.
Това може да стане и днес. През 1968 год. жена ми Рут, все още неомъжена и практикуваща своята юдейска религия, била на легло в продължение на много седмици. Един ден, по чудотворен начин, Исус я посетил в спалнята й и тя била моментално и напълно изцелена. Това се случило 2 години преди тя да разбере нуждата си от прошение на греховете. Чак тогава била новородена.
Когато идваме при Бог въз основа на Христовата жертва, трябва да бъдем чувствителни към водителството на Святия Дух. Не можем да наложим на Бог нашите приоритети. Трябва да Му позволим да действа в нас по реда, който Той е избрал. Един човек, например, може да е решен да търси финансово преуспяване, докато Божият пръв приоритет за него е праведност. Ако той упорито настоява на претенциите си за преуспяване преди праведността, може да не получи нито едното, нито другото!
Друг човек може да търси физическо изцеление, без да знае, че коренът на физическата му болест е вътрешен емоционален проблем – отхвърляне, скръб или несигурност. Бог започва да дава емоционалното изцеление, което е необходимо и ако човекът не се отвори към това, но продължи да проси само физическо изцеление, може накрая да не получи нито физическо, нито емоционално изцеление.
Понякога Бог се опитва да ни разкрие спасението, което Той е промислил като отговор на нашата най-спешна нужда, но ние не го осъзнаваме. Това се отнася особено за снабдяването на освобождението от проклятие. Много често проклятието върху живота на един човек е неподозираната бариера, която му пречи да приеме Божия

1 Лука 8:36.
2 Лука 8:50.
3 Йоан 11:12.
97  

промисъл за спасение. Обикновено трябва да се справим първо с тази бариера, преди да могат да бъдат посрещнати другите нужди.
Това е снабдяването, върху което сега ще се съсредоточим: размяната от проклятие към благословение. В този момент, ние се сблъскваме със съвсем същите Възможности, които Мойсей постави пред израилтяните, когато се приготвяха да влязат в ханаанската земя:
Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш ти и потомството ти.
(Второзаконие 30:19)
Тези възможности бяха толкова сериозни и толкова обширни в последствията си, че Мойсей призова небето и земята да свидетелстват за отговора на Израел.
Алтернативите бяха ясни: живот и благословения, от една страна; смърт и проклятия, от друга. Бог изискваше израилтяните да направят своя избор. Той ги подтикваше към правилния избор: живот и благословение. Но Той нямаше да направи избора вместо тях. Той също им припомни, че изборът, който ще направят ще засегне не само собствения им живот, но също и живота на потомците им. Това показва още една характерна черта на благословенията и на проклятията: те се предават от поколение на поколение.
Изборът, който Израел направи тогава, определи съдбата им. Същото се отнася и за нас днес. Бог е поставил пред нас съвсем същите алтернативи: живот и благословения или смърт и проклятия. Той оставя на нас да изберем. Точно както Израел, и ние определяме съдбата си чрез избора, който правим. Изборът ни също може да повлияе и на съдбата на потомците ни.
Спомням си момента, когато за пръв път се сблъсках с тези думи на Мойсей. Когато разбрах, че Бог изисква отговор от мен, аз се уплаших. Бог ме чакаше да избера! Не можех да заобиколя този избор. Да не избера, в действителност означаваше да направя погрешния избор.
Благодаря на Бог, че Той ми даде благодат, за да направя верния избор. Никога, през всичките години оттогава, не съм се разкайвал за него. Скоро след това Бог започна да ми показва последствията от избора ми. Бях преминал през една врата, водеща към ходене с вяра и покорство за цял живот, и вече нямаше връщане назад.
Всички, които желаят да преминат от проклятие в благословение, трябва да преминат през същата врата. Първо, трябва да има ясно различаване на възможностите, които Бог поставя пред нас. След това трябва да има прост, положителен отговор: „Господи, въз основа на Твоето Слово, давам своя отговор. Отказвам се от смъртта и проклятията и избирам живота и благословенията“.
След като сме направили този избор, можем да продължим като изискаме освобождение от каквито и да било проклятия върху живота ни. Кои са стъпките, които трябва да предприемем за това? Не съществува установен модел, който всеки трябва да следва. Открих, че когато водя хората към освобождение, обикновено е от полза да ги преведа през седемте стъпки споменати по-долу.
Към този въпрос можете да подходите от гледната точка на човек, който се интересува как да помогне или да съветва другите. Но за да се възползвате изцяло от това указание, ви препоръчвам да се поставите мислено на мястото на човека, който се

98  

нуждае от освобождение. Следвайки този подход, вие всъщност, може да откриете къде се намирате:
1. Изповядайте вярата си в Христос и в Неговата жертва спрямо себе си.
В Римляни 10:9, 10 Павел обяснява, че съществуват две основни условия, които са необходими, за да ни ползва Христовата жертва: да повярваме със сърцето си, че Бог е възкресил Исус от мъртвите и да изповядаме с устата си, че Той е Господ. Вярата в сърцето не е напълно ефективна, докато не бъде завършена чрез изповед с устата.
Думата изповядвам буквално означава ‘казвам същото като’. В контекста на библейската вяра, изповед означава да кажеш с устата си това, което Бог вече е казал в Словото Си. В Евреи 3:1 Исус е наречен „Първосвещеникът на нашата изповед“. Когато поддържаме правилната библейска изповед относно Него, ние освобождаваме Неговото свещеническо служение за нас.
За да се ползваме от Христовата жертва, ние трябва да направим нашата изповед конкретна и лична. Например:
„Господи Исусе, вярвам, че Ти си Божият Син и единственият път към Бога, че Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите“.
2. Покайте се от всичкия си бунт и греховете си.
Може да съществуват много външни фактори, дори и такива, които идват от предишни поколения и допринасят за проклятието върху живота ви. Въпреки това обаче, коренът на всички ваши проблеми се намира във вас самия. Той се обобщава с една дума авон (беззаконие) – бунтовното ви отношение спрямо Бога и произтичащите от него грехове. За това трябва да се поеме лична отговорност.
Следователно, преди да можете да получите Божията милост, Той изисква да се покаете. Това трябва да бъде доброволно решение от ваша страна – да оставите бунта си и да се подчините без резерви на всичко, което Бог иска от вас. Човек, който истински се е покаял повече не спори с Бог!
Никъде в Новия Завет не се говори за вяра, която подминава покаянието. Когато Йоан Кръстител дойде, за да подготви пътя пред Исус, първата дума от посланието му беше: „Покайте се…!“ (Матей 3:2). По-късно, когато Исус започна публичното си служение, Той започна от там, от където Йоан беше свършил:
Покайте се и повярвайте в благовестието.
(Марк 1:15)
Без покаяние не е възможно да има резултатна вяра. Много християни постоянно се борят за вяра, защото никога не са успели да изпълнят условието за покаяние. Впоследствие те никога не получават пълнотата от Христовата жертва.
Ето изповедта, която предлагам и която изразява покаянието, което Бог изисква:
„Аз изоставям целия си бунт и всичкия си грях и Ти се подчинявам като на Мой Господ“.
3. Изискайте прощение на всичките си грехове.
99  

Голямата бариера, която държи Божиите благословения вън от живота ни е НЕПРОСТЕН ГРЯХ. Бог вече е промислил греховете ни да бъдат опростени, обаче, Той няма да извърши това, докато не ги изповядаме.
Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
(I Йоан 1:9)
Бог е верен да извърши това, защото ни е дал Своето обещание, а Той винаги изпълнява обещанията Си. Той е и справедлив, защото пълното наказание за греховете ни вече е платено от Исус.
Може би Бог ви е показал определени грехове, които са отворили място за проклятие. Ако е така, направете конкретна изповед на тези грехове.
Възможно е също проклятието да е дошло върху вас поради грехове извършени от предшествениците ви (особено практикуване на идолопоклонство или окултизъм). Вие не носите вината за греховете, които предшествениците ви са извършили, обаче, може да бъдете засегнати по различни начини от последствията на техните грехове. Ако знаете, че вашият случай е такъв, помолете Бог да ви освободи и от тези последствия.
Ето една подходяща молитва:
„Господи, изповядвам всичките си грехове пред Теб и моля за Твоето прощение, особено за всички грехове, които са ме изложили на проклятие. Освободи ме също от последствията на греховете на предшествениците ми“.
4. Простете на всички хора, които някога са ви наранили или онеправдали.
Друга голяма бариера, която може да задържа Божиите благословения вън от живота ни е, че в сърцата си имаме непростителност спрямо други хора. В Марк 11:25 Исус набляга на факта, че трябва да се справим с тази непростителност, ако очакваме Бог да отговори на молитвите ни.
И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.
Същият принцип минава през целия Нов Завет; ако искаме Бог да прости на нас, ние трябва да сме готови да простим на другите.
Прощаването не е някакво чувство, то е решение. Понякога го илюстрирам с една малка „притча“. Да речем в ръката си държите разписка от друг човек за сумата от 10 000 долара. На небето обаче, Бог има в ръката си разписка, подписана от вас за сумата от 10 000 000 долара. Бог ви прави предложение: „Ти скъсай разписката, която държиш в ръката си и аз ще скъсам разписката в Моята ръка. От друга страна, ако държиш на своята разписка, то и Аз ще държа на Моята!“
В този смисъл, да простим на друг човек не означава да направим голяма
жертва, а просто да осъзнаем, че сме заинтересовани да го направим. Всеки, който не

100  

желае да отмени дълг за 10 000 долара, за да бъде отменен и собствения му дълг от 10 000 000 долара, няма никакъв търговски нюх.
Може би сега Бог ви напомня за някой човек или хора, на които трябва да простите. Ако е така, може да потърсите помощта на Святия Дух. Той ще ви насочи да вземете правилното решение, но Той няма да го вземе вместо вас. Докато чувствате Неговото подбуждение, отговорете. Вземете ясно и определено решение да простите. След това изговорете на глас решението си. Кажете гласно „Господи, прощавам на…“ и назовете човека или хората, за които се отнася това. Онези, които ви е най-трудно да назовете са тези, на които трябва най-вече да простите. Ето няколко прости думи, които може да използвате:
„Чрез решение на волята си, прощавам на всички, които са ми навредили или са извършили зло спрямо мен, точно както искам и Бог да прости на мен. В частност прощавам на…“ (назовете човека или хората).
5. Отречете се от всички контакти с какъвто и да било окултизъм или сатанизъм.
Преди да стигнете до действителната молитва за освобождение има още една важна област, с която трябва да се справите: всеки контакт с какъвто и да било окултизъм или сатанизъм. Това включва много широка област от дейности и практики. (Може да погледнете шеста глава, където е посочен списък на някои от основните форми на окултизъм). Ако не сте наясно с някоя област, която не е спомената в списъка, помолете Бог да ви я изясни.
Ако някога сте се занимавали с такива дейности или практики, то вие сте прекосили невидимата граница към царството на Сатана. Оттогава, независимо дали го знаете или не, Сатана ви счита за един от своите подвластни. Счита, че има законна претенция спрямо вас. Тъй като Божието Царство и царството на Сатана са в пълна опозиция едно срещу друго, не можете да се радвате на пълните права и облаги на гражданин на Божието Царство, докато не скъсате окончателно и завинаги със Сатана и не отмените напълно всички претенции, които той може да има към вас.
Във II Коринтяни 6:14, 15 Павел набляга на необходимостта от пълно скъсване с царството на Сатана:
…какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиала [т.е. Сатана]?
Стих 17 включва директна заповед от Бог:
Затова – „Излезте изсред тях и отделете се“, казва Господ, „И не се допирайте до нечисто“; и „Аз ще ви приема…“
За да извършите това е необходимо да отстраните всякакви „контактни предмети“ – т.е. предмети, които все още ви свързват със Сатана. Това може да включва много различни неща. В моя случай, който споменах в Глава 2, това бяха китайските дракони, които бях наследил. Ако имате някакви съмнения относно начина, по който можете да приложите това във вашата ситуация, помолете Бог да ви покаже всяко нещо, което Го оскърбява. След това по най-бързия начин се избавете от него; изгорете го, натрошете го, изхвърлете го в дълбока вода – направете нещо!
101  

Ако сте готови да направите това окончателно скъсване със Сатана и царството му, ето подходящ начин да го заявите:
„Отричам се от всички контакти с каквато и да била форма на окултизъм или сатанизъм – ако имам каквито и да било „контактни предмети“, решавам да ги унищожа. Премахвам всички претенции на Сатана спрямо мен“.
6. Сега сте готови да се молите с молитвата за освобождаване от проклятие.
Ако сте преминали през всяка една от предишните пет стъпки, сега можете да се молите с действителната молитва за освобождение от каквото и да било проклятие над живота ви. Помнете обаче, че съществува само една основа, върху която Бог предлага своята милост – размяната, която стана, когато Исус умря на кръста. В тази размяна бе включен и промисълът за освобождение от всяко проклятие. Висейки на кръста, Исус стана проклет с всяко проклятие, за да можете вие на свой ред да бъдете освободени от него и да получите Божието благословение.
Важно е да основавате вярата си единствено на това, което Исус придоби за Вас чрез жертвата Си на кръста. Не трябва да „печелите“ освобождението си. Не трябва да сте „достойни“. Ако идвате при Бог с подобни мисли няма да имате здрава основа за вашата вяра. Бог ни отговаря само въз основата на това, което Исус е направил за нас, не въз основа на някакви заслуги, които може да си въобразяваме, че имаме.
Ако се молите с тази основа на вяра вашата молитва не трябва просто да свърши с искането, но с действително приемане. В Марк 11:24 Исус установява това като принцип:
Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне.
При този вид молитва има два различни етапа, които са свързани като причина и резултат: получаване и имане. Получаването е причината, в резултат на която идва имането. Получаването е в минало време, а имането е в бъдеще. Получаването става, когато се молим. Имането идва на времето и по начина, определен от Божия суверенитет. Но принципът, който Исус изтъква е следният: ако не получим, докато се молим, няма гаранция, че изобщо някога ще имаме.
Ето една молитва, която би била подходяща. Първо можете да я прочетете и след това да продължите да четете за допълнителни напътствия:
„Господи, Исусе, вярвам, че на кръста Ти пое Върху Себе Си Всяко проклятие, което изобщо може да дойде върху мен. Затова сега Те моля да ме освободиш от всяко едно проклятие върху моя живот – в Твоето име, Господи Исусе!
„Сега, чрез вяра получавам своето освобождение и Ти благодаря за него“.
Сега спрете за момент! Преди да се молите с тази молитва за освобождение ще
бъде добре отново да потвърдите всяка една от петте изповеди, които вече направихте.

102  

За да ви бъде по-лесно, те са изброени по-долу, но без допълнителни забележки или обяснения.
Прочетете ги на глас, бавно и решително, с нераздвоено внимание. Ако чувствате несигурност относно някоя изповед върнете се и отново прочетете обясненията. Отъждествявайте себе си с думите, които произнасяте. Когато ги четете, трябва да усещате, че сте дошли пред Бог с думите, които изговаряте. След това веднага изговорете молитвата за освобождение, която е повторена в края.
Ето цялата молитва:
Господи Исусе, вярвам, че Ти си Божият Син и единственият път към Бог, че Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите.
Изоставям бунта и греховете си и Ти се подчинявам като на свой Господ.
Изповядвам всичките си грехове пред Теб и моля за Твоята прошка, особено за всеки грях, който ме е излагал на проклятие. Освободи ме също и от последствията на всеки наследствен грях.
Чрез решение на волята си прощавам на всички, които са ме наранили – така както искам и Бог да прости на мен. Прощавам конкретно на……..
Отхвърлям всяка връзка с каквото и да било окултно или сатанинско нещо, ако имам някакви контактни предмети аз Взимам решение да ги унищожа. Отхвърлям всички сатанински претенции към мен.
Господи Исусе, вярвам, че на кръста Ти пое върху Себе Си всяко проклятие, което изобщо може да дойде Върху мен. Затова сега Те моля да ме освободиш от всяко едно проклятие върху моя живот – в Твоето име, Господи Исусе Христе!
Чрез вяра сега получавам своето освобождение и Ти благодаря за него!“
Не спирайте след като сте казали „Благодаря Ти“ веднъж или два пъти. Вашият ум не може напълно да схване това, което сте поискали Бог да направи за вас. Откликнете със сърцето си. Сега може да е времето да освободите болките, тежестите или задръжките, които в продължение на години са се трупали Вътре във вас. Ако във вас се отприщи някакъв язовир, не се опитвайте да задържите сълзите които напират от сърцето ви.
Не позволявайте смущението или стеснителността да ви попречат! Бог през цялото време е знаел нещата, които криете в себе си и Той ни най-малко не се смущава от тях. Тогава защо вие трябва да се смущавате? Кажете на Бог колко много Го обичате наистина. Колкото повече изразявате своята любов, толкова по-реално ще става всичко за вас.
103  

От друга страна няма установен модел, по който да откликнете на Бог и който всички трябва да следват. Ключът към освобождението не е някакъв определен вид отклик. Вярата може да бъде изразена по много различни начини. Бъдете с Бог такива каквито сте. Отворете цялото си същество за Божията любов както цветето отваря цвета си за слънцето.
7. Сега повярвайте, че сте получили това, което сте поискали и ходете в Божието
благословение.
Не се опитвайте да разберете каква форма ще приеме благословението и как Бог ще ви го даде. Оставете това в Божиите ръце. Нека Той да го направи така, както Той иска и когато иска. Не трябва да сте загрижени за това. Вашата част е просто да бъдете отворени, без задръжки, за всичко, което Бог иска да извърши във вас и за вас чрез Своето благословение.
Помнете, че Бог „може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ (Ефесяни 3:20). Така че, не ограничавайте дейността на Бог само в това, което вие си мислите.
Можете да използвате следните простички думи:
„Господи, сега се отварям да получа Твоите благословения независимо по какъв начин искаш да ми ги дадеш“.
Наистина е вълнуващо да видите как Бог ще отговори!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *