ИЗБОРА НА НЕВЯСТАТА

ИЗБОРА НА НЕВЯСТАТА 

 

 

проповядвано на 29 април 1965 в Лос Анжелос, Калифорния, САЩ

 

 

Има много болни хора и аз не съм в състояние да се занимая със всичко  наведнъж. Наистина съм мною радостен, че мога да бъда днес тук в тази чудесна  аудитория веред такива чудесни хора. Когато дойдохме, отвън стояха хора и се  оплакваха, че не могат да влезат, защото е препълнено. Отговорих им, че ще се  опитам да им намеря някакво място. Но не им нозволиха да влезат. Съжалявам,  че  нямате  достатъчно  место  за  веички.  Казаха  ми,  че  дори  и  таванските  помещения са препълнени. Много съжаляваме. Независимо от това. радостни  сме. че сме тук и че можем да се срещнем с тази чудесна група проповедници от  Общение™ на бизнесмените. вярващи в пълното Евангелие и с делегации от  цялата страна.

Считам за голяма привилегия това, че днес преди закуска можах да говоря  към тези хора. Говорих на тема „Плявата няма да наследи заедно с пшеницата.“  Онзи брат не е виновен, че не можах да завърша. Той се опита да товори с тези,  конто решаваха колко време можем да останем там, но не ни разрешиха да  останем  по-дълго.  Брат  Шакарян,  въпреки  всичо,  оценявам  това,  което  ти  направи.  Благодаря  на  веички  за  вашето  приятелство.  Не  ни  разрешиха  да  останем по-дълго и трябваше да свършим точно на време. Но един ден ще се  върна към тази тема, за да я довършим. Вие, конто присъствахте разбрахге ли  всичко? Вярвам да сте разбрали.

Днес получихме много писма от хора, конто са били изцелени. А и много  хора се обадиха със същото свидетелство по телефона. Много ме зарадва всичко  това. Когато видя болни, знам че това е моето служение. Вие знаете, че аз не съм  проповедник. С граматиката си от Кентаки и със странните си изрази, не бих  могъл да мина за съвременен, модерен проповедник. Това никога не мога да го  постигна,  защото  нямам  никакво  образование.  Но  въпреки  това  обичам  да  говоря за нещага, които знам и което съм научил и за това какво е Той за мен  Той е целият ми живот Всичко, което съм и което очаквам да бъда. Когато бях  малко момче не вярвах, че мога да имам приятели. Обаче днес наистина съм  много благодарен за всичките си чудесни приятели.

Зада можем да започнем богослужението ще прочетем няколко места от
Писанието. Винаги с обич чета Библията, защото гя е Божието Слово. Отбелязял

 

съм си няколко места и имам няколко бележки. конто бих искал да прочета п да  говоря в рамките на 45 ге минути, за да свършим навреме и да можем да видим  предаването,  което  ще  бъде  като  пряк  пренос  от  подиума.  Вярвам,  че  Бог  продължава да ви благославя. Знам, че имате още неща да вършите, а и аз трябва  да се прибирам в Тускон. Това е десетчасов път. LJ(,е пътувам през океана и  трябва да се ваксинирам против малария. Това е задължително.

Много  съм  благодарен  за  тази  възможност  и  за  това  чудесно  събрание,  което имахме преди започване на конференцията. Хвана ме за сърцето. Вне сте  една  чудесна  група  и  аз  вярвам.  че  Бог  ще  ви  благославя.  Онова  голямо  чудовище, което лежи там и което преди няколко дена прескочи в Аляска – днес  су грин га е ударил с опашката си чак до Вашинггон. Може да тръгне и в тази  посока насам. Дали ще ми каже Святия Дух?

Много от вас ме питат: „Ще стане ли и тук, брат Бранхам?“ Не знам. Зная го  едва гогава. когато ми е казано. Гака е.

Винаги искам да бъда честен към вас. 11е искам да имам ни какво свое  мнение, никакви усещания, нито това какво си мпсля аз и какво смятам. Ако  имам да ви кажа нещо, то винаги е само това, което Той предварително ми казва.  После ви го казвам на вас. Знам, че целия свят е в състояние на стрес. Ние се  намираме в края на времето. Края на света.

Браг  Шакарян  ми  каза,  че  днес  сутринтасъбрал  от  хората  молитвените  номера и проверил дали съвпада с това, което съм казал за всеки един. Те са  написали  всевьзможни  неща.  Но  всичко  съвпада  с  това,  коего  е  казал  Бог.  Винаги е така, когато Той говори нещо. Ако говорех от себе си, всичко щеше да  е объркано.

Преди известно време едно момиче дойде при мен. Баща и сега седи тук .  Беше сънувала сън и дойде да ме попита за значението му. Аз и отговорих: „Не  знам. сестра. Ще видя какво ще ми каже Господ.

Молих  се  на  Господа,  но  Той  не  ми  обясни  съня.  След  това  момичето  отново дойде при мен и ме попита: „Какво е обяснението на съня?“ А аз и казах:  „Ела, мила и седни тук. Баща ти и майка ти са мои добри приятели Дойдоха от  Канада и се установиха да живеят тук. Те повярваха на това. което говоря. В  целия си живот не съм казал умишлено нещо, което да е лъжа Мисля, че знам  какво означава съня, но докъто не го видя, или докато Той не ми го обясни, не  мога да ти кажа нищо. Виж, може да се случи един ден да стоиш между живота  и смърта и да се нуждаеш от мен. Но ако сега не ти кажа истината, може тогава  да не знаеш дали да ми вярваш, или не.“

Когато ви говоря нещо в името на Господа, то е това, което Той ми е казал.  През всичките тези години нито веднъж не е било неправилно. Вие знаете, че  човек не може да е безпо! решен. Това може да го наирави само Свягия Дух.

 

 

Имам послание, за което нося отговорносг. Много често хора, конто не си  правят труда да иследват нещата, ме считат за неприятен и възгордял се човек. И  за  такъв,  който  непрекъснато  обвинява  хората.  Това  не  е  вярно.  Аз  обичам  хората. Но вие знаете: Любовта коригира…

Ако вашият син си играе на улицата, която е пълна с коли и вие му кажете:  „Моето момче, аз не искам да си играет тук.“ И го приберете в къщи. Но ако той  огново излезе на улицата, тогава ще му се скарате здравага. Ако го обичате,  непременно ще го направите.“

Ако бихте забелязали как някакьв човек в малка лодка плува към водопада,  със сигурност бихте му казали: „Джон, по-добре се откажи. 11ромисли малко с  не го прави.“ Каю знам какво го очаква, предпочел бих да го измъкна от лодката  дори и насила ако е необходимо. Това е любовта.

В  тези  послания,  конто  говоря  тук  не  се  опитвам  да  поучавам  и  да  обяснявам научни неща. Това го правя в своята си църква. Но тук, пред хора от  различии деноминации, с различии мнения и становища се опитвам да бъда по-  внимателен. Но ако сте християни и сте родени от Святия Дух, със сигурност ще  разберете какво имам впредвид. Абсолютно все едно дали сте презвитериани,  методисти, баптисти, или каквито и да сте.

Тази вечер искам да отворя Битие 24. Ще зам очна да чета от стих 12.

Тогава каза: „Господи, Боже на господаря ми Авраама, дай ми моля

добър успех днес и покажи блаюст към господаря ми Авраама. Ето, аз  стоя при извора на водата, и дъщерите на ( рада излизат да си налива г  вода. Нека момата, на която река: Я наведи водоноса си да пня, и тя  рече: Пий и ще напоя и камилиге ти – тя нека е оная, която си отредил  за слугата Си Исаака; от това ще лозная, че си показал милост към  господаря ми.

Cera  ще  четем  от  Откровение  Най-напред  четохме  от  първата  книга  на  Библията. А сега бих искал да чета от последнага книга. От

Откровение 21, стих девет. Ние знаем за какво става въпрос тук. Може да си  прометете цялата глава на Битие. Авраам изпратил Елиезер да доведе невяста за  сина  му  Исаак.  Красивата  Ревека  дошла  и  е  била  правилния  отговор  на  молитвата на Елиезер, слугата на Авраам.

Сега ще четем стих 9 на Откровение 21.

Тогава  дойде  един  от  седемте  ангела,  коиго  бяха  натоварени  със

седемте  последни  язви  и  държаха  седемте  чаши  и  ми  проговори,  казвайки: Дойди да ти нокажа невястата, жената на Агнето.

От този текст искам днес да избера темата „Избор на невястата.“

Това, което сега говоря се записва на магнитофонна лента. Това значи, че не

говоря само към това събрание, а тези записи ще отидат до целия свят. Ще бъдат

 

преведени на много езици, дори и в страни на езичници. 11о целия свят. И в  джунглата на Африка и в Индия.

На вас ще ви пратим записа безплатно. Разноските ще ги понесе църквата.
Избора на невястата.

Често се налага да правим избор в различимте области на иашия живота.

Трябва да взимаме решения и за това как да живеем живота си. Имаме право да  направим избор според нашего решение. Ние можем да изберем начина си на  живот. Можем да направим избор и по отношение на образованието си. Можем  да си изберем дали искаме да сме образовани, или не. Имаме право на избор.

Освен   това   имаме   право   да   направим   избор   между   правилното   и  неправилното.  Всеки  мъж,  всякажена,  всякадсвойка  и  всеки  младеж  имат  правото да решат дали искат да живеят живота си по правилния начин, или не.  Това е избор. Това е велико нещо, да имаме право на избор. Също така ние  можем да изберем и крайнага вечна цел на живота си. Много е вьзможно някои  от вас, които сте тук тази вечер да вземете решение и да си изберете мястото, на  което бихте искали да бъдете във вечноста. Може да сте отхвърляли Бога много  пъти  до  сега,  но  имайте  впредвид,  че  един  ден  ще  бъде  за  последен  път.  Сыцествува граница (гранична черта) между милоста и съда и за всеки един е  много опасно ако прекрачи тази граница, защото след това повече няма път  назад. Може би за много от вас точно тази вечер е последната възможност да  направите своя избор за вечноста.

В живота си имаме и един друг момент на избор и това е избора ни на  партньор в живота. Когато млад мъж, или млада жена стигнат до тази граница в  живота си, те имат правого на избор. Младия мъж си избира жената, а тя има  правото да каже да, или не. И двете страни трябва да направят своя избор. И  мъжа и жената.

Също и като християни вне можете да си изберете. Тук в Америка вие може  да  си  изберете  църквата,  която  искате  да  посещавате.  Като  граждан  и  на  Америка  имате  право  на  такгьв  избор.  В  това  имате  пълна  свобода.  Не  сте  задължени да влизате в църква, в която не искате да влезете. Ако бихте искали  да  минете  от  методистите  към  баптистите,  или  от  презвитерианите  към  католиците,  никой  не  може  да  ви  забрани.  У  нас  има  свобода.  Имаме  демокрация и свобода на религията. Това е нещо велико. Бог да ни помогне да  ги задържим колкото се може по-дълго.

Може да си изберете църква, която да ви доведе до крайната вечна цел. Но  също така можете да си изберете и църква с някаква изповед на вяра, ако това ви  удовлетворява. Освен това имате възможност да си изберете Божието Слово.  Просто трябва да направите своя избор. Съществува неписан закон за правото  на избор.

 

 

Мисля, че беше Илия, който след онзи велик изпит на сила на Кармил, се е  намирал в голяма криза. И ние сме близко пред нея. Може би точно тази вечер  вие, или аз, ще направим своя избор както тогава на Кармил. Вярвям, че вече  всичко напредва много бързо.

Много скоро ще настьпи часът, в който ще трябва да направите своя избор.  Вие, мъже от деноминациите, вярвайте. че много скоро ще трябва да вземете  решение. Или ще влезете в световната организация на църквите, или ще трябва  да излезете от деноминации re. Ще бъдеге принудени да го направите. Този  избор стой пред вас. Много е опасно да чакате в последната минута, защото  бихте могли междувременно да приемете нещо, от което да не можете никога да  се избавите. Вие знаете, че това е времето, в което сте предупреждавани. Обаче  ако  нрекрачите  границата  на  предупреждението  ще  се  намерите  от  другата  страна и ще бъдете белязани със белега.

Вие знаете, че когато е идвала милостивата година и свещенника засвирвал  на тръбата, всеки роб е могьл да излезе на свобода. Но когато той не е искал да  бъде освободен, за веж дал и са го при вратите на светото място и там са му  продупчвали ухо го. И от този момент до края на живота си е трябвало да  слугува  на  господаря  си.  Продупченото  ухо  е  символ  на  слушане.  Той  чул  тръбата, но не е искал да постъпи според това.

Много често мъже и жени слушат Божияга истина и я виждат потвърдена  като истина, но въпреки това не искат да я чуят. Причината е само една. Те си  избират нещо друго, а не истината и реалноста. Затова техните уши се затварят  за евангелието. И повече няма да го чуят. Искам да ви дам един съвет. Когато  Бог говори към вашето сърце, действайте веднага, без да отлагате.

В онзи ден Илия ги е поставил пред решението на кого искат да служат.  „Иеова ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него.“ (3 царе 18:21)

Вие знаете, че веички неща в природата са символи за нещата в духа. Това  го обяснихме в сутришната лекция за слънцето и природата. Тя беше моята  първа  Библия.  Още  преди  да  прочета  първата  страница  от  Библията,  вече  познавах Бога, защото Библията е изписана в цялата природа. Тя е в абсолютно  съгласие с Божието Слово.

В природата смърта, погребението и въскресението – изгрева на слънцето,  вървежа и залеза му – смърта и после отново изгрев. Съществуват толкова много  неща в природата чрез конто можем да видим Бога.

Гака  че  щом  като  естественото  е  символ  на  духовного,  в  такьв  случай  избора на невястата в естественото е символ на избора на невястата в духа.

Проблема с тьрсенето на подходящата жена е мног о сериозен за всеки мъж.  защото обещанието е:….докато смърта ни раздели. Гака че би трябвало да го  спазим. Защото пред Бога сте обещали, че само смърта може да ви раздели.

 

 

Мисля, че всеки разумен мъж трябва да бьде много внимателен при избора  си на съпруга. И жена, която избира своя съпруг, или приема предложението на  някой мъж, грябва много да внимава какво прави, особенно в днешно време.  Мъжа би трябвало да мисли и да се моли, преди да направи избора си.

Има  причина,  поради  която  днес  Америка  с  на  първо  място  в  света  по  разводи. В този народ има повече разводи от който и да било друг народ, макар  че е християнски народ,  или  поне  се  смята  за  такъв.  Какъв  срам  за  нашите  съдилища. Мисля, че причината е в това, че мъжете и жените са се огдалечили  от Бога. Мисля, че и мъжете и жените не би трябвало да се молят: „Боже, нека да  има красиви очи и широки рамене….“, а да повдигнат очите си към Него и да  кажат: „Това ли е Твоя план. Господи?“

Знам,  че  в  днешно  време  има  много  измама.  И  се  започва  още  от  училището. Много от съседските деца, деца на мои приятели, идват при мен и  ми казват: „Брат Бранхам, моли се за мен. Днес имам изпит. Цяла вечер се учих,  но  все  още  не  знам  всичко  добре.“  Аз  мисля,  че  всяко  дете,  което  ходи  на  училище би трябвало сутрин да се моли с родителите си. Би трябвало да кажете:  „Мамо, Джон има днес изпит. Хайде да се помолим за него.“ Мисля, че веички  би трябвало да го правите това, вместо после да преписваге и да правите разни  шашми. Просто преди това би трябвало да се помолите.

Би  трябвало  много  да  размишляваме,  когато  си  търсим  съпруга,  или  съответно съпруг. Всеки мъж би трябвало много да се моли, защото може да  провали  целия  си  живот,  ако  направи  неправилен  избор.  И  ако  знае,  че  е  направил неправилния избор и въпреки това се ожени с тази жена, целия му  живот ще бъде провален. Ако жена се омъжи за мъж, за когото знае, че не е  правилния  избор,  това  също  е  само  нейна  вина.  Защото  вие  знаете  кое  е  правилно и кое не е. Не би трябвало да правите тези неща, а трябва да се молите  усърдно.

Същото нещо се отнася и при избора на църквата. Трябва да най- напред да  се молите дали искате да бъдете в тази църква. Вижте сега. Всяка църква има  свой дух. Не искам да критикувам, защото знам, че вече съм стар мъж и един  ден в сьда ще трябва да отговарям за това, което съм говорил. Затова грябва да  бъда  „смъртно  искрен“  и  убеден  в  това,  което  казвам.  Ако  отидете  в  някоя  църква и започнете да наблюдавате, ще видите, че хората се държат по същия  начин, по който се държи техния пастор.

Понякога  се  питам  дали  не  получаваме  дух  един  от  друг,  вместо  да  получаваме Святия Дух. Когато отидете на място, на което пастора е радикален,  ще видите, че и хората са такива. Mora да ви заведа на едно място, на което  пастора си върти по особен начин главага пасам, натам. Може да наблюдавате  събранието. Хората правят същото. Ако трябва да тьрся църква за семейството

 

си.  ще  търся  такава,  която  е  истински  библейска,  която  вярва  в  иьлното  евангелие.

Преди няколко дена при мен дойдоха сина и шурея на брат Шикарян да ме  помолят да се моля за един млад мъж. Казва се Фред Баркер. Точно се бил  върнал от някъде. Повикаха ме и ми казаха, че Фред е смъртно болен. И преди  да  стигнем  до  дома  му,  чухме,  че  може  би  е  вече  умрял.  Казаха,  че  имал  кръвоизлив в мозъка, че бил парализиран и умира. Неговата съпруга искала да  се моля за него.

Аз си помислих: Ако се кача на самолет, вероятно ще умре преди да стигна  до там. Затова бързо се обадих по телефона па тази млада жена. Постигнахме  това, че сложиха слушалката до ухого му. Не можеше да преглъгца и затова го  захранвали по изкуствен начин. И докато се молихме, той дал знак да извадят  маркуча от устага му, защото вече можел да преглъща. На другия ден вече могьл  да седне.

Става вънрос за избора на църквата.

Днес  сутринта  ми  се  обадиха  по  телефона,  че  една  жена  от  църквата  в

Луисвил починала. Старшите на църквата отишли там преди да я отнесат от  дома  и  се  молили,  докато  не  оживяла  отново.  Тази  вечер  тя  е  жива.  Защо?  Защото знаете, че всичко е възможно. Елате искренни пред Бога. Трябва да  направите правилния избор.

Жената, която даден мъж си избира, е израз на неговия характер. Ако някой  мъж си избере извратена жена, това показва какъв е характера му. Това, с което  се свързва, показва какво има в него. Жената е израз на гова, което е в съпруга и.  Няма  никакво  значение  какво  приказва.  i  1аблюдавайте  за  каква  жена  се  е  оженил.

Когато влеза в канцеларията на мъж, който твърди, че е християнин, а на  стената висят плакати на голи жени и свири „‘буги-вуги“ музика. абсолютно ми е  ясно какъв човек е. Въобще не ме интересува какво гвърди. Не вярвам на гова,  коего казва, защото неговия дух се храни с нещата от този свят. Ако се ожени с  някаква  танцьорка  ог  някое  ревю,  това  показва  каква  е  представата  му  за  бъдещия  му  дом.  Защото  тя  ще  възпитава  децата  му.  Гова  показва  какъв  е  характера  му.  Истинския  християнини  никога  няма  датърси  съпруга  между  цариците на красотата, или сред танцьорките в ревюта. Пито секс – бомби. Той  ще гьрси християнския характер.

Не е възможно да има всичко. Някои девойкп са хубави и имат хубаво гяло.  От нещо ще трябва да се откажете. Вие би трябвало да видите характера на  жената, а не това дали е хубава и дали има хубаво гяло. ! 1одходящата жена за  всеки християнин е новороденага жена. Не е важно дали е хубава, а е важно  какво пма в нея. Това сочи към неговия характер, дали е от Бога, или не е. И

 

какво има в неговата мисъл. Каква е представата му за дома му. Ако се ожени за  жена, която предпочи га да работи някъде, как ще се грижи за домакинството?

Не очаквам нищо добро от тази мода жените да ходят на работа. Когато  видя жени-полицайки да се движат из града на мотоциклет, считам го за срам за  този град. Докато толкова мъже са безрабогни. „Гова е модерното мислене. Това  е доказателство за упадъка. А същевременно въобще не е необходимо жените да  правят това. Те няма какво да търсят там.

Когато Бог е дал на мъжа жената, Той му е дал най-добро го, което е могъл  да му даде, освен спасението. Обаче, ако тя иска да заеме нсгового място, това е  най-лошото, което може да сполеги един мъж.

Сега можем да разберем връзката с духовною. Знам, че е лошо. Знам. че не  се чуствате приятно, но това е истинага. Абсолютно все едно е как се чустваме.  Ние трябва да се научим да гледаме истината в лицето. Така ни учи Библията.

Сега ние съвсем ясно можем да видим как Бог е планувап Своя бъдещ дом  със Своята невяста. Сега може да ни се изясни. Ако Бог би се оженил с някаква  царица на секса, бихме могли да си представим как Той е запланувал дома си.  Когато един мъж се ожени с жена, коята не иска да остане в къщи, веднага може  да разберете какво очаква от бъдещето.

Сега  бих  искал  да  кажа  нещо,  коего  се  слуша  много  неприятно,  но  се  чуствам  принуден  да  го  кажа.  Когато  се  чуствам  гака,  обикновенно  това  е  Божието ръководство и затова просто трябва да го кажа. Когато работех на едно  ранчо,  имах  навика  да  придружавам  собственика,  когато  ходеше  да  купува  добитьк.  Беше  ми  много  странно,  когато  го  гледах  как  оглежда  лицето  на  яловицата, която купуваше. И едва след това предлагаше цената. Обръщаше  главата и пасам, натам и я оглеждаше от веички страни. Когато беше добре  сложена,  започваше  да  разглежда  лицето  и.  Понякога  поклащаше  глава  и  подминаваше. Един път му казах: „Джеф, искам да те попитам нещо.“ Той каза:  „Кажи.“  Казах  му:  „Защо  винаги  гледаш  кравите  в  лицето?  Изглежда  добре,  силна крава е.“-Той ми отговори: „Момче, виждам, че още много ще трябва да се  учиш.“ И когато ми обясни, разбрах го. Той ми каза: „Въобще не ме интересува  колко е хубава. Дори да има месо и в копитата. Обаче ако погледа и с див, тогава  не бива да я купу ваш.“ Аз попитах: „А защо?“ А той отговори: „Тя никога няма  да  е  спокойна  И  никога  няма  да  бъде  добра  майка  на  телето  си.  Сега  са  я  затворили  и  затова  е  толкова  пълна.  Но  ако  я  пуснеш,  ще  търчи  до  смърг.  Погледа и го подсказва.“

Аз казах: „Мисля, че нещо научих. Струва ми се, че същото се отпася и за  жените.“

Когато някое момиче има такъв остър, див поглед, момче, по-добрс стой
насграна. Не бих искал да я гледам с тези сини сенки под очите. Мисля, че това

 

 

не  отива  на  християнина.  Няма  никакво  значение  колко  го  превъзнасят  в  телевизията и по разните списания. За мен това е най- противния поглед, който  съм виждал.

За  първи  път  го  видях  в  Клинтънс  Кафетерия,  когато  закусвах.  Видях  няколко млади жени, който се изкачваха по стълбите. Точно бяхме влезли с един  брат. И видях една девойка да влиза също вътре. И си помислих: „А, какво е  това…“ Преди това никога не бях виждал такова нещо. Изглеждаше като да беше  болна  от  рак.  Изглеждаше  много  странно.  Това  не  го  казвам  като  виц.  Вие  знаете, че съм мисионер. Виждал съм проказа. Виждал съм как болести могат да  обезобразят човека. Затова исках да отида при тази млада жена и да и кажа: „Аз  съм проповедник и се моля за болни. Би ли искала да се моля за теб?“ Никога не  бях виждал подобно нещо. Но в този момент там влезоха още две, или три. Така  че се отказах. И попитахбрат Аргенбрайт: „Брате, какво им има на тези жени?“ А  той ми отговори: „Това е грим.“ О, небеса. А аз си мислех, че ще трябва да ги  сложат някъде и да ги изолират, за да не заразят и други хора.

Така че вие трябва да внимавате и да се молите, когато искате да направите  своя избор. Чрез Словото на обещанието ние можем да разберем, че характера  на невястата, която даден мъж си избира. отразява неговия характер. Отразява  това, коего е в него. Бихте ли могли да си представите, че един мъж, който е  изпълнен със Святия Дух би могъл да се ожени за такава жена? Не бих могъл да  го повярвам, братя. Та нали един ден гя ще спомага за създаването на неговия  дом.

Сега ще се занимаем с духовнага страна. Когато видите една църква, която е  свегска, която постъпва по светски начин, участва в свегските неща и не обръща  никакво  внимамие  на  Божиите  заповеди,  все  едно.  че  те  не  съществуваг.  разбирате. че Христос никога не би си взел такава невяста. Бихте ли могли да си  представите, че Той би могъл да си вземе за невяста някоя отднешниге модерни  пъркви? lie. моя Господ не. Не мога и да го помнсля дори.

Имайте впредвид, че мъжа и жената са едно. Бихте ли искали да станете  едно с такава личност? Ако го направите, доверието ми във вас ще спадне. В  гакъв случай как би могъл Бог да направи нещо такова? Да си вземе някаква  деноминационна блудница. Можете ли да си го представите?

„Те имат вид на благочестие, но се отказваг от силата му.“ Не, Той никога  няма да направи такова нещо. Тя трябва да има Неговия характер. Истинската  новородена  Църква  трябва  да  има  същия  характер,  който  е  бил  в  Христос,  защото мъжа и жената са едно. Исус е правил само това, коего се е харесвало на  Бога  и  е  спазвал  Неговото  Слово.  И  Неговата  невяста  трябва  да  има  същия  характер.

 

 

Това  не  може  да  стане  в  никоя  деноминация,  защото  те  веички  са  ръководени от един лидер, който им казва какво могатда правят и какво не  могат.  Макар  че  това  го  отричате.  И  веички  тези  неща  са  на  хиляди  мили  отдалечени от Божието Слово.

Много е гьжно, че сме се отрекли от истинския Водач, Който ни е даден от  Бога  да  ръководи  църквата.  Бог  никога  не  е  изпращал  някакъв  окръжен  представител. Никога не е изпращал някакви еппскопи, кардинали, или папа.  Той е изпратил Святия Дух да ръководи църквата.

„Когато дойде Святия Дух. Той ще ви упътва във всяка истина и ще ви извести  всичко.“ Той ще ви припомни всичко и ще ви извести за бъдещите неща. Това е  трябвало да го прави Святия Дух. Обаче модерната църква ги мрази тези неща.  Не го искат. Е, тогава как може да бьдат невястата на Христос?

Днешните  хора  си  избират  модерните  деноминации.  Това  показва  колко  повърхностно е разбирането им на Божието Слово. Не искам никого да раня, но  бих искал това да проникне дълбоко, за да го видите.

Бракосъчетавал съм много хора. И това винаги ми напомня за Христос и  Неговата невяста. Една от свагбите стана нещо много важно за моя живот. Беше  преди  много  години,  когато  бях  още  млад  проповедник.  Брат  ми  тогава  работеше в В.П.А. Не знам дали някой си спомня това. Може би някой от мойте  връстници. Гова беше проект на правителството. И брат ми работеше там. На  около 30 км. от тук. Копаеха рибници. Беше проект за охрана на водите.

Гам с него работело едно момче от Индианополис. Гова е на около 100км. от  Джеферсонвил, където живеех. Един ден той казал на брат ми: „Док, ще се женя  веднага, щом събера пари, за да мога да платя на свещенника.“ Док му казал:  „Браг ми е проповедник. Може би ще те ожени. Той никога не иска от хората  пари,“ И той го помолил да ме попита. Същата вечер браг ми ми каза за това. Аз  му казах, че ако преди това никой от тях не е бил женен, няма никакъв проблем.  Той каза, че ще го попита.

В неделя този млад мъж дойде. Спомням си за това по особен начин . Беше  дъждовен следобед и дойде един стар шевролет, на който лампите бяха вързани  с жици. Гова се случи кратко след като бях загубил жена си. Живеех в две малки  помещения. И Док беше при мен. Когато той слезе от колата, изобщо нямаше  вид  на  младоженец.  Тогава  за  долар  и  половина  можеха  да  се  купят  чифт  солидни  обуща,  но  неговите  бяха  съвсем  скъсани,  а  и  панталоните  му  бяха  стари. И освен това беше облечен в късо палтенце. Някой от вас по-възрастните  може би си ги спомняте. Изглеждаше като че ли някой го беше извадил от  пералнята недопран, с петна и веички ъгли стърчаха.

От  другата  страна  слезе  една  млада  дама  в  карирана  рокля  Слязоха  от
колата, изкачиха се по стълбите и влязоха вътре. Тя беше много слаба. Мисля, че

 

 

освен тази рокля, нямаше нищо друго на себе си. Даже нямаше свесни обувки.  Беше  дошла  от  Индианополис  с  автобуса.  Косата  и  беше  сплетена  в  дълги  плитки. Изглеждаше много млада.

Аз го попитах: „Има ли възраст, за да се омъжи?“ Тя отговори: „Да. имам  писмено разрешение от баща си и от майка си, че мога да се омъжа. Трябваше да  го покажа в съда, за да ми разрешат да се омъжа. Казах им: „Добре, но преди  това бих искал малко да поговоря с вас.“ Те седнаха. Момчето разглеждаше  помещението и затова му казах: „Момче, бих те помолил да ме слушаш какво ти  говоря.“ Той каза: „Да.“ Попитах го: „Обичаш ли това момиче?“ Той каза: „Да.“  Попитах и нея: „Обичаш ли го?“ Тя отговори: „Да, обичам го.“

Попитах  го:  „Имаш  ли  някакво  жилище,  където  ще  я  заведеш  след  сватбата?“ Той каза: „Да.“ Казах му: „Чух, че рабогиш във В.П.А.

Отговори  ми:  „Да.“  Печелеше  само  12  долара  на  седмица.  Попитах  го:  „Смяташ ли, че ще можеш да я изхраниш?“ Той от говори: „Ще направя всичко,  което мога.“ Казах му: „Това е добре.“

После се обърнах към нея и я заиитах: „Какво ше стане, ако гой загуби  работата си и остане безработен, сестро? Какво ще направит? Ще се затичаш ли  обратно при мама и татко?“ Тя отговори: „Не. ще остана с него.“ Казах им:  „Какво ще стане, ако имате три. четири деца и осганеш безработен? Какво ще  направит? Ще я изпрагиш ли да си върви?“ „Нее, ще продължа да се боря. Все  някак си ще се справим.“

Засрамих  се.  защото  видях,  че  той  наистнна  я  обича.  Те  наистина  се  обичаха. И ги ожених. Много исках да знам кьде я е завел. След около няколко  дни  попитах  брат  си  кьде  живеят.  Той  ми  каза:  „Иди  в  Ню  Алабама.“  Гам  навремето имах един ламаринен г араж. Когаго работех по жиците ходих там  всеки ден. И докато колес ите ми си почиваха и си разказваха вицове, аз се  качвах на колата и отивах там да си чета Библията и да се моля. Преди това там  е имало рудник. Там имаше и няколко товар ни вагони. И онзи млад мъж беше  си направил там жилище в един от тези вагони. Беше изрязъл врага и беше  сложил вестници, залепени със скоч и с габърчета.

Беше си направил и стълба. Масата му беше от стари картонени кутии.

Казах си, че един ден ще отидя да ги видя как са.

Шест месеца след тях жених дъщерята на Е. Кнайт със сина на Е. Слайдер.

Кнайт е един от най-бог атите мъже там при реката Охайо. Има големи фабрики  за готови къщи. Господин Слайдер има фабрики за пясък и чакъл. Това бяха  деца на милионери. Затворих се в една хижа и около 14 дена се учех цялата  церемония. Трябваше да науча веички подробности, например кога трябва да  клекнат на възглавницата и т.н., за да ги бракосъчетая.

 

Другата двойка живееше в едно малко пространство и имаха една кушетка и  едно разтегателно легло.

Един ден реших да посетя милионерските младоженци. Те не трябваше да  ходят на работа. Родителите им – милионери- им бяха обзавели царска къща. И  бравиге на вратиге в дома на господин Кнайт са от четиринадесет каратово  злато. Така че може да си представите къщата. в която живееха. Те не ходеха на  работа и всяка година получаваха един хубав кадилак. И двамата бяха по едно  дете на родителите си и имаха всичко, което си пожелаеха. Един ден отидох у  тях. Познавахме се чрез един мой приятел, който беше и техен приятел. Затова  искаха  аз  да  ги  оженя.  И  когато  слезох  от  стария  си  форд  и  се  качвах  по  стълбите, вече ги чух. Караха се от ревност. Бяха ходили да танцуват. Това  момиче е много хубаво. Дори беше спечелила конкурс за красота и имаше много  награди. Влезох въгре и ги погледнах. Единия седеше на едната страна, а другим  на другата. Караха се заради някакво момче, с което тя беше танцувала.

Когато влезох, те бързо скочиха един към друг, хванаха се за ръце и така  дойдоха да ме посрещнат. Казаха: „Здравей, брат Бранхам, как си?“ Отговорих:  „Добре. А вие как сте?“ Той каза: „О, ние сме много щастливи, нали миличка?“  Тя му отговори: „Да. съкровище.“

Виждате ли, човек показва нещо, което не е истина. Не може да се стоплите  при нарисуван огън, какго например имат навика някой църкви. конто рисуват  картин  и  какво  се  е  случили  преди  две  хиляди  години  на  петдесягница.  Нарисувания  огън  не  топли.  Петдесятница  и  днес  е  действителност,  както  тогава. Огъня все още пада. И не е нарисуван огън, а е истински.

Така беше и с тези млади хора. Аз не бих искал да живея така. Помислих си:  Там, при онази река живее другата двойка. Една събота реших да ги изненадам и  да отида да видя как живеят. Бях облечен в работната си дреха, лицето ми беше  неомито.  Мислех  си,  че  така  няма  веднага  да  ме  познаят.  Правех  се,  че  преглеждам  дали  изолаторите  не  са  изгорели  от  светкавица.  И  така  вървях  покрай реката и оглеждах жиците. Онзи стар шевролет още стоеше там, година  след сватбата. Вратата беше отворена и можех да ги чуя какво си говорят. Може  би не е редно, но отидох много близко и останах да стоя там. за да чуя за какво  си говорят. Исках да науча само заради себе си. Винаги искам това, за което  говоря да го имам потвърдено. Така правя и с Божието Слово.

Истина ли е, или не е истина? Той държи ли на Словото Си, или не държи?  Ако не държи на Словото Си, тогава не е Бог. Ако държи на Словото Си, тогава  е Бог.

Исках да разбера как се разбират и затова тихо се приближавах. Чух го да  казва:  „Мила,  толкова  много  исках  да  ти  я  купя.“  А  тя  му  отговори:  „Виж,  миличък, тази рокля е още сносна. Хубава е. Радвам се, че си искал да ми ги

 

купиш,  но  виж  какво…“Вървях  тихо  покрай  вагона  и  исках  да  стигна  до  поотворената врата, за да мога да ги видя. Той беше седнал и тя еедеше в скута  му. Той я беше прегърнал, а тя беше прегърнала него. Държеше една от онези  стари шапки със сплескано дъно, върху което беше заплатата му. После изсипа  парите  на  масата  и  започна  да  ги  разпределя.  „Това  е  за  храна,  това  за  застраховката,  а  това  за  колата…“  Просто  не  досигаха.  После  научих,  че  в  някаква витрина видял някаква рокля и 14 дена ходил да я гледа. Струвала  малко повече от долар и той искал да и я купи. Той каза: „Миличка, толкова  хубаво би изглеждала в тази рокля.“ А тя каза: Ама моля те, миличък, нал и  имам рокля. Наистина не е необходимо да я купуваш.“ Тази малка царица.

После си гръгнах и след време се обърнах назад. Можех да видя върха на  опази другата къща. Спрях се за известно време и си помислих кой от двамата  мъже е всыцност богатия. Запитах се: „Били Бранхам, ако сега ти трябваше да  наиравиш избор. кое от двете места щеше да си изберет?“ Нямаше да си избера  онова красиво създание там на хълма. а този характер тук, кой го щеше де ми  даде истински дом. а не да харчи веички те пари, за да се тру фи. Този. който е  винаги с вас. конто е част от вас. Единия си беше избрал красиво момиче, а  другия – характер. Само така може да направите своя избор. Търсете характ ер.  И когато я обичате, всичко ще бъде добре.

Забележете, пьрвия Адам, когого Бог  сътворил, не е могъл да си избере  жената. Нямал с избор. Бог му сътворил една, той не е могъл да си избира.  Знаем, че тя го е отклонила от Божието Слово. Не е стигнал до там да се помоли.  При него не е било така, както при вас, или при мен. Той не е имал никакъв  избор. И тя успяла да го отклони от правото му на Божи сип. Успяла гака, че му  показала по-модерен начин на живот. А точно това им е било забранено да го  направят. Характера и показва. че е била извратена. Успяла да го убеди, че тази  нова, модерна светлина, кояго намерила е по-добрия начин на живот. Само че е  противоречало на Божието Слово.

Колко много жени днес при вас Петдесятни, отдалечават добри мъже от  Бога  и  колко  мъже  отдалечават  жени  от  Бога  като  казват:  „Тази  религия  е  старомодна. Вече е остаряла. Не вярвай на гези неща.“ Вие би трябвало много да  се молите преди да се ожените, независимо от красотата на жената. Същото се  отнася и за жените.

Тя  го  наговорила  да  не  остава  повече  в  Божията  воля  и  го  накарала  да  направи нещо, което не е трябвало да направи. И по този начин човечеството  било  предадено  на  смърт.  Именно  на  тази  основа  Библията  и  забранява  да  поучава.

Знам,   че   много   от   вас   сестрите   казвате:   „Господ   ме   е   призвал   да
проповядвам.“ Аз не искам да се карам с вас, но ви казвам, че в Словото е

 

написано,  че  това  не  ви  е  разрешено.  Не  е  разрешено  да  поучавате,  или  да  владеете над мъжа. а да бъдете тихи и сдържани.

Вие казвате: „Ох, ама Господ ми е казал.“ Не се съмнявам в това. Преди  известно време поучавах за Валаам. Най-напред Валаам е получил ясен отговор  от Бога: „Не го прави!“ Обаче той настоявал и накрая Бог му казал да отиде.  Може  Бог  да  допусне  да  проповядваш.  Това  не  го  отричам.  Обаче  това  неотговаря на Неговия първоначален замисъл и план, защото жените грябва да  се подчинят, както е наредено в закона. Това е истина. Затова не трябва да се  прави.

Забележете  как  невястата  в  естественото  е  образ  на  духовного.  Словото  казва. че тя е била сътворена за мъжа, а не мъжа за нея. След няколко минути ще  ви говоря за Христовата невяста, но най-напред искам да ви покажа фона на  това.

Жената е била сътворена заради мъжа, а не мъжа. заради жената. 1 ова е  причината, поради която в Старим Завет полигамияга е била легална.

Внжге  Давид,  конто  е  имал  500  жени.  Библията  казва,  чее  бил  мьж  по  сърцето на Бога. Имал е 500 жени, а Соломон е имал 1000, но ни го една от тях  не е могла да има друг мъж.

11оръчайте си касетата за „Брак и развод“. 11Е беше отдавна, KOI ато се молих  на планината отпоено тази тема. Тогава в учнлищага са прекъевали учението, за  да наблюдаваг огнения стълб, кой го се носел над планината в Гускон. Изкачвал  се и слизал надолу. Гам Той ми изяви истината за брака и развода. Когато една  група върви в една посока, а друга група върви в друга посока, някъде грябва да  е истината. Със седемте печата. Той ми откри и тази истина.

Така че забележете, че тя не е могла да има повече ог един мъж, защото  жената е била сътворена за мъжа, а не мъжа за жената. Жената гга Давид са били  всичките тези 500 жени. Това е символ. Когато Христос ще седи на трона в  хилядолетното  царство,  Неговата  невяста  няма  да  е  една  личност,  а  десетки  хиляди. Веички заедно ще предсавляват невястата.

Давид е имал много жени, но веички те са били неговата жена. По същия  начин и цялото тяло вярващи са невястата на Христос. Защото Той е бил мъж, а  тя е жена.

Ние сме били сътворени за Христа, а не Христос за нас. Днес в учебниците  си се мъчим да приспособим Христос и Словото към нас, вместо ние да се  приспособим към Словото.

Това е разликата.

Когато някой мъж си избира девойка от някое семейство, не би трябвало да

я избира според красотата и, защото красотата е лъжовна, а светската модерна

 

красота е от дявола. О, сега чувам някой да казват: „Внимавай какво говорит,  проповеднико!“

Аз казвам, че нещата, който на този свят се характеризират като красиви, са  от дявола. И ще ви го докажа. Ще иследваме святого Божие Слово относно този  въпрос, за да видим дали е така, или не. За да можете вие жени, който така  много искате да бъдете красиви, да разберете от къде произлиза всичко това.

Ние научаваме, че отначало сатана е бил толкова красив, че е подмамил и  ангели. Той е бил най-красивия ангел от веички. Това доказва, че красотата има  началото си от дявола. Соломон в притчите казва, че красотата не е нищо. Това е  така. Греха е красив. Гака е. Той е атрактивен.

Сега ще обърна вниманието ви върху един факт. Насочете вниманието си  към  гова  за  известно  време.  Веички  мъжки  в  природата  са  красиви.  И  при  живогните и при птиците мъжките са по-красиви от женските. Само при човека  не е така. Защо? Погледнете едена. С тези прекрасни рога, а до него малката  сърна. Кокошката е малка и невзрачна, а петела е голям и красив.

Освен жената, в природата не съществува никакво друго женско създание,  което да е неморално. Понякога хората използват изразите „кучка“ и „свиня“  като  ругатня,  обаче  що  се  отнася  до  техния  морал,  те  са  по-морални  от  половината филмови звезди. Те не могат да бъдат други, освен морални. Само  жената е изкривена. Може да видите до къде я е довела нейната красота. Затова  днес жените стават все по-хубави.

Вземете Пърл Бриан. Виждали ли сте някога нейна снимка? Едно време  беше най-голямата красавица на Америка. Днес и най- обикновенната ученичка  от гимназията я надминава. И знаете ли, че това трябва да е така? Знаете ли, че  Библията казва, че ще бъде така? Знаете, че в началото греха е дошъл чрез  жената? И падението в края ще бъде по същия начин. Жените ще получат власт  и ще командват мъжете. Знаете ли, че Писанието го казва? Вие знаете, че когато  тя облече мъжко облекло ч си остриже косата, действа срегцу Божието Слово.  Знаете ли, че тя представлява църквата9 Наблюдавайте какво правят жените и  ще разберете какво прави църквата. Абсолютно същото.

Това  е  истина,  точно  както  и  Божието  Слово.  Няма  нито  едно  женско  създание, което да е неморално, освен жената. Тя не е оригинално създание.  Веички останали женски създания са създадени като оригинал. При птиците и  при  веички  останали  видове  са  били  сътворени  мъжко  и  женско.  Но  що  се  отнася до човека. Бог е създал мъжа. И от него Той е извадил жената. Тя е  продукт от мъжа, защото Бог не би могъл да сътвори нещо такова. Иследвайте  Писанието и ще установите, че това е така. Бог не я е сътворил в оригиналного  сътворение. Но когато тя стой по правилния начин, има по-голяма награда от  мъжа. Тя е била поставена на опитното поле.

 

 

Чрез нея е дошла смърта. Тя е виновна за смърта. ! 1о след това Бог се е  смилил  и  е  изиолзвал  жената,  за  да  възвьрне  живота.  Затова  Той  е  оставил  Неговия Сип да дойде чрез жена, чрез послушна жена. Обаче лошата жена е  най-лошото нещо, което съществува. Нищо не може да бъде по-низко.

Каин, синът на дявола си е мислел, че Бог ще приеме красивото. И днес все  още е гака. Каин е бил син на дявола. Сега може да кажстс: „Ама…“ Няма да се  занимаваме с подробности, но искам да го аргументирам. Библията казва. че  произхожда от злия. Гова обяснява всичко. нали така? Бил е син на дявола и си е  мислел. че като направи красив олтар за поклонение. Бог ще го приеме. И днес  хората си мислят сыцото. Да. Ще построим голяма сграда. Ще основем голяма  деноминация.  Ще  имаме  най-голямата  а  рада,  най-добре  облечените  хора  и  най-образовани ге теолози.

Бог е отдалечен от гова на хиляди мили. Гака е.

Ако Бог изисквашесамо поклонение, искреност и жертва, тогава Каин щеше

да е точно толкова праведен, както и Авел. Но на Авел чрез откровение му е  станало ясно, че родителите му не са яли абълка.

Сега  ще  кажа  нещо,  което  не  е  много  подходящо  да  се  говори  от  проповедник, но въпреки това ще го кажа. Понеже някой хора си ировят майтап  с това, затова ще го кажа. Не го казвам като шега, но си мисля, че ако яденето на  ябълки можеше да покаже на жените, че са голи, щеше да е необходимо още  един път да дадем на веички. Извинете ме за това. Казах го, защото сега ще  премина на нещо друго. Задържам ви и ви г оворя за жените. Сег а бих искал да  се отпуснете. за да може да приемете това, което ще последва.

Знам, че не е било ябълка. В тези дни църквата със своите привилегии е  станала  прогресивна.  Опитват  се  да  създадат  прогресивна  църква  с  разни  атракции,  като  например  картини,  или  разни  кули.  Много  е  лошо,  че  и  петдесятните   са   тръгнапи   по   този   път.   Щяхте   да   сте   по-добре,   ако  продължавахте да стоите на улицата с тамбурина в ръка и ако Святия Дух беше  върху вас. Обаче вие искате да се състезавате с веички останали, защото и вие  станахте деноминация. Църквите искат да са модерни. Замислете се върху това,  че  човечеството  ежедневно  е  унищожавано  според  мярката,  с  която  човек  напредва в науката. Вижте какво стана, след като е бил изнамерен пушечния  прах. Когато са измислили автомобила, започнапи са да умират повече хора,  отколкото от пушечния прах. Сега вече има водородна бомба. Питам се какво  ще направи човека с нея?

Същото  е  и  с  църквата.  Колкого  повече  иска  да  бъде  прогресивна  чрез  човешки измиелици, толкова повече ви отдалечава от Бога и толкова повече ви  хвърля в смърта, както в началото. Това е истина. Не си избирайте църквата  така, както с ге си избирали жената. Чудо с какво успя да направи науката от

 

 

нея. Но що се отнася до това, би било добре да стоите настрана от религиозната  църква.  Човека  е  измислил  гримове,  пудра  и  подобии  неща.  По-добре  си  изберете характера на Пеговото Слово.

Сега  ше  сравним  невястата  в  естественото  с  тази  така  наречена  днешна  невяста-църква. Погледпете жените, който днес вегъпват в брак. Вижте какво е  направила  науката  от  тях.  Косите  им  са  къси.  Прическата  като  на  Жаклин  Кенеди,  или  нещо  подобно.  Знаете  ли  какво  казва  Библията?  Библията  дава  право на мъжа, чиято жена прави такива неща. да се разведе с нея. Жената,  която си стриже косата е без чест. Това го казва Библията. Това е истина. Не го  ли знаете? О, не, досгатъчно често съм го проповядвал това в Калифорния, за да  не го знаете. Каква полза от това? Продължават да го правят. Не можете да  вземете прасе и да направите от него агне.

Заради това ще ме мразиге, но аз съм ви казал истината. Ще направим едно  сравнение. Тук идва модерната невяста, силно гримирана. Тя се представя по  начин, по който в действителност не изглежда. Измивате и лицето и може да  избягате от нея. Може и до смърт да се уплашите, като махнете от нея веички  тези  чудеса.  Точно  така  изглежда  и  църквата,  чията  фасада  е  намазана  с  теологичен грим. И двете изглеждат много добре. Но това всъщност е измама.  Това е красота, която е направена от човек, а не от Бога. И двете нямат характер.

Същото е било и със сатана. Но е било достатъчно за измамата. Направете  сравнение с модерната невяста. Тя носи шорти, гримира се, стриже си косата,  носи мъжко облекло и слуша пастора си, който и казва, че всичко това е наред.  Той е измамник. Ще отговаря за това на онзи свят. Така е. Тя прави всичко това,  за да лъже, за да се покаже такава, каквато всъщност не е.

Същото го прави и рслигиозната църква. Получаваттеологични титли, за да  можете да кажете: „Наития пастор е гакъв и такъв.“ Но те знаят много малко за  Ьога. Имат някакви познания от семинари ге, но за Бога не знаят почти нищо.

Модерната църква със своят теологичен грим, чрез тези модерни пастори е  откраднала  честа  на  жените,  ако  въобще  са  имали  някаква.  Те  приличат  на  Езавел, с остриганите си коси и с грима си, с кьсите си панталони. Това изцяло  отговаря  на  теологичния  вкус.  Така  стой  църквата.  Това  е  истината.  Обаче  нейпия духовен характер е много отдалечен от това да бъде подходящ за онзи  дом, за да може Исус Христос да дойде и да я вземе със Себе Си.

Когато  християнин  се  ожени  за  такава  жена,  това  само  показва,  че  е  отпаднал ог милосга. Когато той си е избирал жената, не е имал християнски  „вкус“  за  своя  дом.  Такава  жена  със  сигурност  не  отговаря  на  вкуса  на  християнина. Нейния духовен характер е на най-ниското сгьпало. Гя е мъргва в  красотата на деноминацията и сiрастите на света.

 

Точно  това  е  състояниего  на  днешната  църква.  Тя  е  продала  характера,  който и дава Словото за модерната човешка религия на сатана, макар че като  Божия църква тя е имала право да остане в Божиего Слово, за да може в нея да  действа Святия Дух и да произведе тяло със Слового и Божията любов. Но  вместо гова. тя е продала правото си на първородена като Исав, като е станала  деноминация, кояго и позволява да си прави каквото си ще. Точно така е. Тя  иска да бъде точно толкова популярна като майка си в Ницея – Рим. Това е  Божието Слово! Ох, проникнало е и до нашите петдесятни среди. Лошо е, но е  станало.

Да се замислим за момент за католическата калугерка. Когато някоя жена  стане калугерка и даде последната клетва. тя изцяло се посвещава на църквата.  Повече няма право сама да взима решения. Повече няма собствени желания и  собствена воля. Сатана е направил от нея своя марионетка. Църквата – невяста  трябва да бъде изцяло отдадена на Христос и Неговото обещано Слово, така че  във вас да бъде пълната Христова мисъл. Разликага е огромна!

Ние установяваме, че и модерната светска църква и духовната църква са  бременни и ще раждат синове.

В първия слу чай това ще бъде деноминационно раждане и в тези дни ще се  отрази чрез световнага организация на църквите. И след това на света ще бъде  дадена деноминацията на Антихриста. Това е чистата истина. Може да не го  доживея, макар че вярвам че може и да стане скоро. Но вие, младите, помнете,  че  това  ви  го  е  казал  проповедник.  И  кулминационната  точка  ще  бъде  знамението на звяра. Когато се сформира световната организация на църквите,  тя ще даде на света син: Антихриста.

Другата е бременна от Словото на Бога и ще донесе съвършенното тяло на  Исус Христос, което е Невястата. Тялото на Христос още не е съвършенно.  Колко от вас го знаят това? Мъжа и женага са едно. Христос е тялото – Словото.  Невястата ще бъде втората половина на това гяло. Двете части отново ще се  съединят в едно тяло. както е било в началото при Адам.

Мъжа и жената са едно. Тя, невястата, е така о гдадена на него, че вече не се  нуждае от собствени възгледи. Нейния естествен начин на мислене е Неговата  воля,  а  Неговата  воля  е  Неговото  Слово.  Погледнете  на  тази  така  наречена  невяста, която даден мъж си избира и сравнете духовната с днешната светска.  Това  е  една  модерна  Езавел,  която  е  очаровала  Ахав.  Гова  е  “максималния  фактор  на  красотата“.  Вижте  църквата.  И  с  нея  е  същото.  Тя  стой  срещу  служителите на Словото на живия Бог и изцяло стой на страната на големите  деноминации, на великолепните сгради, на големите пари и големите доходи.  Разни мъже стоят на подиума и доказват. че това е правилно и гака дават преход  на  гези  неща.  Гова  е  една  измама  и  нищо  друго.  Църквата  в  периода  на

 

 

Лаодикия е сляиа, както го предсказва Библията. Това значи: Забогатях и от  нищо не се нуждая. Седя на трона като царица…. Само че не знаеш, че си окаяна,  нещастна, сляпа и гола. Така казва Господ според Откровение 3:17. Стой тук и  не го знае. Представете си!

Ако бихте срещнали на улицата някакъв мъж, или някаква жена, който са  голи и вие бихте им го казали, а те биха ви отвърнали: „Г’ледай си работата“,  това  показва,  че  те  не  са  в  ред.  Със  сигурност  не  са  със  всичкия  си.  И  независимо  от  това,  че  в  Божието  Слово  можем  да  прочетем  как  трябва  да  правят хората и също по отношение на кръгцението със Святия Дух, което днес  имаме, хората ви гледат, като че сте се побъркали. И когато им се каже, че могат  да бъдат новородени и че трябва да вярват на Библията, те ви казват, че гова е  един еврейски мит. който е написан много отдавна и че тяхната църква си има  свой път. Те са окаяни. голи, боси, нещастни и не го знаят.

Библията казва, че те ще бъдат в такова състояние. Как е възможно един  истински пророк гова да не го види? Не го разбирам. То прониква в нашите  църкви. Виждате ли, това е модерен тренд.

Старата  блудница  и  нейните  дъщери  от  Откровение  17  дават  на  гези  нещастни, окаяни, бедни, слепи хора теологично поучение, което противоречи  на  Божието  Слово.  В  нея  се  намират  всичките  тези  поробени  мъже  и  жени  отвсякъде. Хората ще се облекат, когато Христос потвърди Своего Слово. Но  няма да облече онези църковни хора от големите деноминации с големите дела и  външния блясък, но Словото на Бога ще докосне невястата на Христос.

Интересно е как те се мъчат да привлекат вниманито на хората с красиво  облекло, с униформени хорове, с аграктивно подстригани и гримирани жени,  който си мислят, че пеяг като ангели, а лъжат като дявола. Конто танцуват по  цели нощи и не им MHI ва окото. Вярват, че всичко това е наред и им се вижда  много хубаво. 11о както разбирате, това е измама. Не е според Божието Слово.  Бог привлича вниманието на Своя та невяста към Себе Си. а Той спазва Своего  Слово.

Сега  обърнете  вниманието  си  към  Христос.  Вие  казвате:  „Един  момент,  какво искаш да кажеш с тази красота?“ В Исайя 53:2 се казва за Исус, че Той не  е имал никаква красота, която да привлече нашего внимание. Така ли е? Не е  бил красив. Ако беше дошъл в светска красота, както днес идва сатана, хората  щяха да се съберат около Него и щяха да Го приемат, точно както правят днес в  църквите. Щяха да Му вярват и щяха да Го приемат, както правят днес със  сатана. Със сигурност щяха да го направят. Но Той не е дошъл с такава красота,  а с красотата на характера. Христос не е бил красив, висок и силен мъж. Това не  е типа, който избира Бог.

 

Сега ми идва на ум, че един ден един пророк е влезъл в дома на Есей, за да  помаже единия от синовете му за цар вместо Саул. Есей му довел първородния  си син. Той бил висок, хубав младеж и той си помислил, че короната ще стой  добре на главата му. Пророка искал да излее елея върху главата му, но трябвало  да каже, че Бог не го е избрал. И Бог го въспрял при веички останали, докато  най-накрая дошъл най-малкия син, който ходил малко прегьрбен. Излял елея  върху него и казал: „Бог е избрал този.“ Ние правим избора си според това,  което виждаме. Бог избира според характера.

Никога не е съществувал такъв характер, какъвто е имал Исус Хритос. Той  го е изживал и го е открил на нас. Невястата не може да бъде привлечена от  светска красота, а от Неговия характер. Исус търси характера на църквата, а не  големите  църковни  сгради,  големите  деноминации,  или  големия  брой  на  членовете на църквата. Той е обещал, че ще бъде там, където са събрани двама,  или трима в истината. В това е вкоренена надеждата на исгинските вярващи, че  Божието  Слово  ще  бъде  потвърдено  като  Истина.  Като  такова,  каквото  то  наистина е. Направете своя избор в полза на Неговото Слово. Не избирай те  някаква трупа, която обича света. Това Той го мрази. Не е чудно, че Той си е  отишъл  от  нея,  защото  гя  е  минала  покрай  Неговите  откровения  без  да  им  обърне внимание. Той не се интересува от светските неща, който тя прави. Той  търси нейния характер, дали има характера на Христос.

Тук ще се спрем за малко. Той ще си избере невяста, която ще има Неговия  характер.  Днешниге  модерни  църкви  се  отдалечават  на  милиони  мили  от  Неговата програма, защото отри чат, че гова е истина. Как е възможно това? Той  чака този ден, в който Неговата невяста ще бъде точно такава, какъвто е бил  Той. (Евр. 13:8) Трябва да бъде тяло от Неговото тяло и кост от Неговите кости,  същия дух и всичко трябва да сгава по същия начин, за да бъдат двамата едно  тяло. Докато църквата не е такава, те не са едно. Неговия характер. Неговото  слово за това време. I ой трябва да бъде изявен. Трябва да бъде изявен такъв.  какъвто е Той.

11реди да свърша искам да обясня защо казвам всичко това. Неогдавна бях  събуден в 3 часа през ноща. Моля ви отговорете ми на въпроса: Казал ли съм ви  някога нещо в името на Господа, което да не е било истина?

Винаги е било истина. Така че Бог да ми е на помощ, Който знае, че и това е  ист ина. Няма нито един случай по целия свят, Той да не си е удържал на  думата. Винаги всичко се е изпълнявало по съвършен начин. За това говорих и  преди известно време в проповедта „Гова ли е времего?“ във Феникс. Казах ви за  седемте ангела, че ще слязат долу и че това е във връзка с огварянето на седемте  печата. Списанието „Лайф“ побликува репортаж за големия oi-ън, който е бил 30  метра висок и 27 мили широк и който се е вдигал във въздуха. Писаха, че не

 

може да се определи какво по-точно е било. На тях все още не им е ясно какво  беше това.

Тук в залата тази вечер седяг няколко мъже, който тогава бяха с мен там,  когато то се случи. Стана точно така, както ми беше съобщено предварително.

Той ми каза неша, който ше се случат и те се изпълниха точно но начина, по  който ми бяха Казани. Че ще ми бъде обяснен всеки печат и всяка тайна, която  не е била откри га по времето на реформацията и т.н. Точно така стана. Когато  бях на върха на планината с мен бяха трима. или четирима мъже, който днес са  тук. Когато вървях нагоре в планината, Святия Дух ми каза: Вдигни този камък.“  Бяхме  на  лов.  Той  продьлжи:  „Хвърли  го  във  въздуха  и  кажи:’Гака  казва  Господ!“

Така и направих. Извсднъж започна буря и аз казах: През тези 24 часа ще  видите Божията ръка.

Тук седи един мъж, който беше там, когато на следващия ден, около десет  часа казах: „Пригответе се. Залегнете под колата. Нещо се готви да става.“

Небето беше чисто. И в следващия момент от небего слезе въртящ се огън в  каньона. Падна със силен гръм върху една скала. Аз стоях точно от долу. Свалих  си  шапката  и  си  държах  главата.  Удара  беше  гри,  четири  метра  над  мен  и  разцепи скалата до долу. Чу се грясък. i 1осле огново се вдигна във въздуха.  въргешс се наоколо и пак слезе надолу. Гова стана три пъти. В диаметьр около  200 метра отряза върховете на храстите. Чухте ли ги тези мъже. който казаха  „Амин“? Гова са тези, конто бяха там. когато това стана. Гри пъти се чу грясък.  Когато  излязоха  изпод  колата  те  ми  казаха:  „Ако  те  беше  улучило  и  петно  нямаше да остане от геб.“ Аз казах: „Това беше Той. З ой г овори към мен.“ Бог  говори и от вихъра.

Същия огнен стълп, койго виждате на снимката тук, беше и там. Когато си  огиде,   те   ме   попитаха:   „Какво   значи   това?“   Отговорих   им.   „Западното  крайбрежие го постигна съд.“ Два дни след това за малко да потъне Аляска.

Трябваше да стане нещо символично. На онзи мъж са му дали сол и той я  хвърлил в езерото и казал: Гака казва Господ. Водата ще оздравее.

Исус казар да напълнят съдовете с води и ги променил на вино. Трябвало е  да стане нещо символично. Същото беше и с този вихър, който се издигна и пак  утихна.

В течение на тези 24 часа така се разтресе планината, че се образува залив.  Проповедника Блер, който сега е гук и ме гледа. тогава беше там и взе няколко  от тези камыш. А гам са Тери Шотман и Били Пол. И други, конто бяха там, сега  са тук. Видяха камъните, който бяха откъртени. Това не е лъжа. И не се случи в  библейски ге дни. а в нашето време. Беше същия гози Бог, Който ми показа

 

всичките тези неща и те се изпълниха до буква Никога не е било по друг начин.  С това Го хваля.

Преди няколко седмици имах видение. В него седях на едно високо място и  гледах прегледа на църквата. Стоях обърнат на запад и видях една група жени,  конто  се  приближаваха.  Бяха  много  хубаво  облечени,  с  дълги  коси  хубаво  вчесани назад. Роклите им бяха до колената и бяха с ръкави. Крачеха с песента  „Напред, войници на Христа“. И докато стоях там и ги гледах, Святия Дух ми  каза:  „Това  е  невястата“.  Гледах  ги  и  сърцето  ми  беше  щастливо.  Идваха  отсреща ми и се разминаха с мен.

Когато се бяха отдалечили, чух един глас да казва: „Сега следва прегледа на  модерната църква. Идва църквата от Азия.“ Никога не бях виждал такава църква.  След нея следваха други църкви от различимте народи. Изглеждаха страшно.

Казвам го това, защото съм задължен пред Бога да говоря истината. После  Той ми каза: „Сега е прегледа на американскага църква.“ Ако съм виждал някога  група дяволи, това беше тогава. Жените бяха голи и пред себе си държаха нещо  сиво като кожа от слон, без връхна част. Движеха се както днес младежите  танцуват твист, или нещо подобно. А когато видях да идва „Мис САЩ“ щях да  прииадна.

Гова е ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Ако вярваге, че съм Негов служител, сега  ми вярванте. Просто не бих го казал за нищо на света. На света няма толкова  пари,  кои  го  биха  ме  принудили  да  го  кажа,  ако  не  беше  истина.  Когато  минаваше покрай мен, това беше най-неприличното нещо, коего съм виждал  някога.   Помислих   си:   „О.   Боже,   ние   проповедниците   работихме   толкова  усърдно, за да ти пригогвим невястата и нищо по- добро ли не сме успели да  направим?“

Танцу ваше твист и държеше нещо като обръч – пола пред себе си, която  прикриваше само долната част на тялото и. Танцуваше твист точно както го  танцуваг   онези   момичега   в   онези   вулгарни   шоу   програми.   Гова   беше  американската  „мис  християнка“.  Наистина  Бог  да  ми  е  на  помощ.  Така  изглежда тя в Неговите очи. За малко щях да припадна. Мислех за цялото това  усилие да проповядвам, колко съм им говорил и въпреки гова всичките бяха с  къси коси, танцуваха твисг и държаха онова нещо пред себе си. Дойдоха до  местото на което стоях и тази свръхестествена личност, която стоеше до мен…  Не можех да Го видя, но Го чувах, когато говори. Той беше съвсем близо до  мен… Когато продължиха танцувайки твист, смеейки се и държейки онова нещо  пред  себе  си,  стоейки  там  в  Неговото  присъствие,  помислих  си,  че  въпреки  всичкото ми усилие, аз като Негов служител не съм могъл да постигна нишо  по-добро. Помислих си: „О, Боже, какво съм постигнал? За какво бяха всичките  тези чудеса и знамения, който се извършиха?“

 

„Какво ме ползва, ког ато се върна в къщи, че сега стоя тук и плача? Да ти  доставя нещо такова като невяста.“

И така стоях там и тя ме подмина и представете си, отзад нямаше нищо!  Държеше онова нещо пред себе си и танцуваше твист, като люлееше хълбоците  си. О, беше много вулгарно.

Може  да  попитате:  „Какво  значи  всичко  това,  брат,  Бранхам?“  Не  знам.  Казвам ви само това, което видях. Гледах я и после ми прилоша и си отвърнах  погледа. Мислех си: „О, Боже, сега съм загубен. Няма нужда повече да се старая.  Може веднага да престана“

Госпожо  Уилиямс,  ако  седиш  някъде  тук,  това  е  изпълнението  на  съня,  който  те  безпокои  и  който  неотдавна  ми  разказа.  Кормилото  беше  взето  от  ръката ми.

Мислех  си,  че  с  мен  е  свършено  и  че  мога  да  се  откажа  от  всичко.  И  изведнъж чух, че се връщат. Същата невяста, която беше минала преди това,  сега идваше от другата страна. Онази дама. Всяка една от тях беше облечена в  народна носия на народа, от който произхождаше. Швейцарски, немски и т.н.  Веички  бяха  в  тези  носии  и  имаха  дълги  коси  като  в  началото.  Крачеха  в  съпровод на мелодията на „Напред войници па Христа.“ Когато минаха пред  мястото на коего стояхме, веички погледнаха в тази страна и после продължиха  напред. И точно в момента, когато щяха да тръгнах към небето, онази другата  сгигна до края на планината и падна долу. А тези започнаха да се изкачват към  небето.  И  както  ги  наблюдавах,  забелязах,  че  две  от  тях.  конто  вървяха  най-отзад, каго че ли бяха от друга държава, започнаха да се оглеждат. И аз им  казах: „Не правеге гова. Не излизайге от строя.!“ И както гака виках, видениего  си отиде и аз стоях тук с издигнати ръце.

Затова ви го разказвам тази вечер. Искам да ви задам един въпрос: По-  късно ли е отколкото си мислим? Възможно ли е тя вече да е извикана, избрана  и запечатана?“ В такъв случай никой повече не би могъл да се присъедини. Това  ви е ясно. Би ли било възможно? О, да. Вие знаете какво казах преди извест но  време   по   време   на   закуската.   При   оплождането   мъжа   изпуска   милиони  сперматозоиди, а жената има милиони яйцеклетки, от който обаче само една е  узряла, която е оплодена от един сперматозоид, който е останал жив. Макар, че  всичките са еднакви, само един е от милион. Веички яйцеклетки са еднакви и  веички сперматозоиди са еднакви. Едно остава живо, останалите загиват. Гова  го решава Бог. Дали ще бъде момиче, или момче, рус, или кестеняв, всичко това  го  решава  Бог.  Не  се  срещат  първите,  а  тези,  който  Бог  определи.  Някога  наблюдавали ли сте гова под микроскоп? Аз съм го наблюдавал. Бог го решава.  Веички  изглеждат  еднакви.  Това  е  предопределение.  Естественото  раждане  става по предопределение. Бог взима едно от милиона.

 

Когато Израел е напуснал Египет и се отправил към обещаната земя, били  са приблизително два милиона души. Всеки един от тях е стоял под кръвта на  убитото агне. Иначе не би останал жив. Всеки един от тях е слушал пророка  Моисей.  Всеки  един  е  преживял  кръщение  в  Червено  море.  Веички  жени  с  Мириям са танцували на брега, когато Бог погубил враговете им. Веички са  стояли при Мойсей и са ги слушали да пеят в Духа. Всеки един от тях е ял мана,  която всеки ден е падала от небето. Веички са я яли. Обаче колко от тези два  милиона души са стигнали до края? Двама. Един от милион.

Днес  на  света  има  около  500  ООО  ООО  хрисгияни  и  с  католиците.  Пегстотин милиона гака чаречени вярващи на света. Ако грабването би станало  тази вечер, това би значило, че в следващите 24 часа биха изчезнали 500 души,  ако смятаме едно на милион. Не казвам, че е така, а само, че би могло да бъде  така. Толкова хора изчезват, без някой да разбере къде са отишли.

И с нас би могло да се случи това, което е станало по време го на Иоан  Кръстигел. Даже и учениците са питали: „Защо казват пророните, че най- напред  т рябва да дойде Илия?“

Той им отговорил: „Казвам ви, Илия вече дойде, но вие не го познахте.“
Някой ден бихме могли да останем тук и да гштаме: „Какво става с това

грабване, което трябваше да стане преди голямата скръб?“ „Вече стана, без да  разберете.“

Цялото тяло беше запечатано и се държеше в строй. Не казвам, че е вече  така.  Обаче,  приятели  мои,  ако  тази  вечер  почустваме  в  сърцето  си,  че  бе  трябвало да въведем в ред живота си и в разни неща, който сме направили, в  такъв случай послушайте съвета ми, съвет на проповедник и брат. Днес за първи  път  го  казвам  това  ог  подиума.  На  това  място  имам  свобода  както  никъде  другаде да бъда съвсем точен в начина си на изразяване. Ако вярваге, че съм  пророк на Бога, направете това, което ви съветвам. Ако в сърцето си имате и  най-малкото съмнение за нещо в живота си, елате тук на подиума. Направете го.

Хора, поспрете се за малко. Замислете се за изповедите на вяра, на който  служите. Вижте своите църкви. Всичко точно според Божието слово ли е там?  Изпълнили ли сте веички изисквания?

Вие си миелите: „Аз съм добър човек.“ И Никодим и другиге са били добри.  Обаче това няма нищо общо.

Жени, бих искал да се погледнете в огледалото и да распознаете какво Бог  иска от вас. Огледайте се в Божието огледало, а не в огледалото на вашите  църкви. Вижте дали изпълнявате веички условия, за да бъдете Христова невяста.

Проповедници, и вие размишлявайте върху гова. Не се сграхувай ге, че ще
обидите някого. Бихте ли го направили, дори ако ви изг онят заради това от

 

църквата?  Ако  го  направит,  браге,  аз  те  призовавам  сега  в  името  на  Исус  Христос: Избягай сега ог там.

Вие,  дами,  вие  изпълнявате  изискванията  за  християнство  според  името,  обаче живота ви и сърцето ви отговарят ли на брачного свидегелство на Бог?

Вие, членове на църкви, ако вашата църква не изпълнява изискванията на  Бога според както са заггисани в Неговото слово, тогава излезте от църквата си  и влезте в Христа. Това е мною сериозно предупреждение. 11ие не знаем колко е  часа. Не знаем времего, в което гози град ще потъне на дъното на океана.

Исус е казал: „Горкоти Капернаум. Понеже си се извисил до небесата, до  пъкъла ще паднеш. Защото ако в Содом и Г’омор бяха станали чудесата, който  станаха  тук.  тяха  да СТОЯТ  и  до  днес.“  Содом  и  Гомор  лежат  на  дъното  на  Мъргво море п Капернаум лежи на дъното. (I енезарет)

Ти град, конто имаш прегенциите да се нарнчаш ангелски (Лос Анжелос),  който си се извисил до небесата и си родил всичката гази мърсотия с всичката  тази неморална мода и т.н. И тук идват хора от целия свят, за да си огнесат тази  мърсот  ия,  а  ти,  със  свои  iс  красиви  църковни  сгради,  със  всичките  кули  и  кулички, внимавай какво ггравиш. Един ден ще лежиш на дъното на морето.  Засега още не си подкопан. Но Божия гняв ще измеге всичко под теб. Още колко  време ще остави Той тази земна кора да задържа океана, който ще проникне с  дълбочина една миля чак до Селтон?

Ще бъде по-страшно от края на Помггей. Покай се, Лос Анжелос! Локайте  се веички и се обърнете към Бога! Часът на Неговия гняв виси над земята.  Молете се, докато е още време за молитва и влезте в Христа.

Да се молим.

Скъпи Боже, потресен съм в душата си и сърцето ми плаче със сълзите на

предупреждението. Боже, дай тези мъже и жени да не си мисляг, че си правя  майтап и дай хората от църквите да не си помислят, че съм против тях. Дано  познаят, Господи, че това е от любов. Ти Си ми свидетел Всемогъщи Боже, че  година   след   година   съм   съобщавал   словото   Ги   по   това   крайбрежие.  Свидетелствай и тази вечер, че съм казал истината. Ти знаеш, че това видение за  невястата е истина. Използвах при това Твоето име като казах „ТАКА КАЗВА  ГОСПОД“. Напълно осъзнавам това, което правя. Господи.

Моля те, Господи, в името на Исуса, тази вечер хората да се отделят и да  избягнат   от   идващия   гняв,   защото   над   вратите   и   над   този   народ   стой  „Икабод“.Беше дадено черно знамение над това. Божият Дух беше обиден и се  отдръпна назад. Бяха претеглени и бяха намерени за недосгатъчни. Пиршеството  на крал Новуходоносор се повтаря с пиенето и полуголите жени, който си казват  християнки.

 

О,  небесни  Отче,  бъди  милостив  към  света  и  грешните  хора,  както  си  милостив към нас тази вечер, Господи. О, Боже, опитвам се да се застъпя за тях  и Те моля в Твоето божествено милосърдие да водиш Своята невяста така, че да  не марширува според някакви изповеди на вяра, а според звука на евангелието  на Исус Христос. Позволи го това, о Боже. Дай тази вечер хората да познаят, че  Ти  Си  жив  Бог  и  че  Твоето  Слово  е  истина.  Докато  лицата  на  хората  са  сериозни. нека тяхното внимание да бъде насочено към Твоето Слово. Аз се  моля за тях. Господи в имею на Исус Христос.

Няма съмнение, че те биха свидетелствали как Ти действаш веред хората и  им казваш какво има в сърцага им. Ти знаеш и това. Господи, какво става и в  този момент. Ти знаеш. че това е истина, о Боже, и Те моля в името на Исус  Христос: Дано Святия Дух от ново да проговори. Господи, и да изтегли от тези  слушатели тези, чиито имена са записани в книгата на живота на Агнето. Дай го,  о Боже, моля за това от цялото си сърце.

Господи, тези хора биха ми дали и последната стотинка, за да подкрепят  това послание. Те биха направили всичко, коего е възможно, О Боже. Но когато  е необходимо съгласие с всичко това и дълбоко проникване, моля Те, о. Боже,  тази  вечер  да  им  го  дариш  като  излееш  Своя  Дух  върху  тази  конференция.  Господи,  дано  никой  да  не  бъде  пропуснат,  или  да  върти  наоколо,  но  нека  илачат, викат, да се покайват, като се държат за роговете на олтара тази вечер,  докато чуваме веред нас рева на съда. Допусни го, о Боже. Моля се толкова  искренно, колкото съм способен в името на Исус Христос.

Брате мой, сестро моя, не знам какво бих могъл още да кажа. Дано бих  могъл чрез силата на Бога да намеря милост у вас и да повярвате, че съм Негов  пророк.   Днес   за   първи   път   го   казвам   открито,   но   чуствам   особенно  предупреждение относно това. Обикповенно не го правя. Вие знаете. Колебаех  се дали да говоря това послание и дали да кажа тези неща.

Обикновенно  подминавам  това,  но  тази  вечер  го  казвам.  за  да  бъде  като  свидетелство в деня на съда, че съм ви казал истината, а тя е: ТАКА КАЗВА  ГОСПОД.

О, петдесятни, тичайте за живота си. Тичайте към роговете на олтара и  викайте, докато не е станало късно. Защото наближава часът, в който ще викате,  но никак няма да ви ползва. И Исав с търсил место за покаяние относно правото  си на първороден, но вече не е могъл да го намери. О. вие хора от Калифорния, и  вие, Бизнисмени вярващи в пълното евангелие, на вас, които толкова много  обичам и съм се отказал от всичко заради вас, тази вечер ви предавам Исус  Христос. Тичайте при Него. Не позволявайте повече на дявола да ви държи  студени към Него. Хванете се здраво за Него, докато всеки един от вас бъде  изпълнен със Святия Дух, за да бъдете СЪ1 ласни с това слово, вие мъже и вие

 

 

жени. Докато твърдите, че имате Святия Дух, а не сте съгласни с това слово,  това значи, че във вас е друг дух. Божия Дух е върху Неговото Слово. Месия е  помазаното  Слово.  И  невястага  трябва  да  бъде  Месия  –  да  бъде  помазаното  Слово.

Да станем в името на Исус Христос. Възможно е н и ко га повече да не чуете  гласа ми. Така иска Бог. След няколко часа оглитам за Африка. Може повече  пикога да не се върна. Аз не знам. Обаче от цялото си сърце ви казвам: Казах ви  истината! Не съм пропуснал нитооттова, което Бог ми е наредил да ви кажа.  Всичко съм казал в името на Господа.

Това е особен момент. Не знам как бих могъл да го обясня. Вече три, четири  тл и исках да напусна подиума, а не мога. Това е мною сериозен час. Може това  да е и последния момент, в който Бог издава заповедта за Своего последно  повикване. Не знам, но ви казвам: Според това видение като че ли невясгата е  вече   завършена.   Вижте   как   влизат   тези   от   различните   църкви.   Когаго  неразумните девици отидат да търсят масло, няма да го получат. В това време  невястата ще си отиде. Ще бъде I рабнага. Докато те отидат да търсят масло.  Жениха ще дойде. СПИТЕ ЛИ?

Бързо се събудете! Оиомнете се! Нека сега всеки един от нас да се моли  така, като че ли в следващия момент ще умре. Всеки да се моли както чуства.

Всемогьщи Ноже, бъди милостив към нас. Смили се за нас. Господи. За  какво са ни всички неща, които правим, ако не успеем в тези неща. Аз стоя тук и  моля за мнлост, о Боже, преди гози град да потъне в морето, когато Божия съд  посети това крайбрежие. Боже, моля се да повикаш

Своята невяста. Аз ти я предавам в името на Исус Христос Амин.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *