Съгласувани евангелия

ВЪПЛАЩЕНИЕТО, РОЖДЕНИЕТО И МЛАДОСТТА НА НАШИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
Предисловието на Евангелието от Йоан – Йоан 1:1-18
Предисловието на Евангелието от Лука – Лука 1:1-4
Ангел Гавриил предсказва на Захария рождението на Йоан. (В Ерусалим) – Лука 1:5-25
Ангел Гавриил предсказва на Дева Мария, че тя ще зачне и ще роди Исус. (В Назарет) – Лука 1:26-38
Дева Мария посещава Елисавета. (В планинската част на Юдея) – Лука 1:39-56
Рождението на Йоан Кръстител. (В планинската част на Юдея) – Лука 1:57-80
Ангел Господен се явява на Йосиф. (В Назарет) – Матей 1:18-25
Рождението на Исус. (Във Витлеем) – Лука 2:1-7
Родословия – Матей 1:1-17; Лука 3:23-38
Ангел известява на овчарите за раждането на Исус. (Близо до Витлеем) – Лука 2:8-20
Обрязването на Исус и представянето му в храма. (Във Витлеем и Ерусалим) – Лука 2:21-38
Посещението на мъдреците – Матей 2:1-12
Бягството в Египет; жестокостта на Ирод – Матей 2:13-18
Завръщането от Египет и заселването в Назарет – Матей 2:19-23; Лука 2:39,40
Исус в храма на дванадесет години – Лука 2:41-52

ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ДО ПЪРВАТА ПАСХА В ХРИСТОВОТО СЛУЖЕНИЕ
Проповядването на Йоан Кръстител. (В Юдейската пустиня) – Матей 3:1-12; Марк 1:1-8; Лука 3:1-18
Кръщението на Исус. (В Йордан) – Матей 3:13-17; Марк 1:9-11; Лука 3:21,22
Изкушението на Исус. (В Юдейската пустиня) – Матей 4:1-11; Марк 1:12,13; Лука 4:1-13
Свидетелството на Йоан Кръстител за Исус. (Оттатък Йордан) – Йоан 1:19-34
Запознаването на учениците на Йоан с Исус – Йоан 1:35-42
Разговорът на Исус с Филип и Натанаил – Йоан 1:43-51
Сватбата в Кана Галилейска – Йоан 2:1-12

ПЪРВАТА ПАСХА В ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ИСУС И СЪБИТИЯТА ДО ВТОРАТА
Исус чисти храма. (Ерусалим) – Йоан 2:13-25
Разговор с Никодим. (Ерусалим) – Йоан 3:1-21
Исус кръщава в Юдея. Йоан пак свидетелствува за него – Йоан 3:22-36
Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница – Йоан 4:1-3; Матей 4:12; Марк 1:14; Лука 4:14; Матей 14:3-5; Марк 6:17-20; Лука 3:19,20
Разговор със самарянката. Мнозина от самаряните повярват в Исус. (В Сихар) – Йоан 4:4-42
Исус поучава в Галилея – Йоан 4:43,44; Матей 4:17; Марк 1:14,15; Лука 4:14,15; Йоан 4:45
Изцеление на сина на един царски чиновник от Капернаум. (В Кана) – Йоан 4:46-54
Исус поучава в Назарет, но хората не го приемат – Лука 4:16-30
Исус напуска Назарет и се заселва в Капернаум – Марк 4:13-16
Чудесният лов на рибите. Призоваването на Петър, Андрей, Яков и Йоан. (Близо до Капернаум) – Лука 5:1-11; Матей 4:18-22; Марк 1:16-20
Изцеление на един обладан. (В Капернаум) – Марк 1:21-28.; Лука 4:31-37
Изцеление на тъщата на Петър и на мнозина други. (В Капернаум) – Матей 8:14-17; Марк 1:29-34; Лука 4:38-41
Господ проповядва по цяла Галилея и изцелява болни; изцелението на един прокажен – Матей 4:23-25 Матей 8:2-4; Марк 1:35-45; Лука 4:42-44 Лука 5:12-16
Изцеряване на един парализиран човек. (В Капернаум) – Матей 9:2-8; Марк 2:1-12; Лука 5:17-26
Призоваването на Матей (Левий), и угощението в къщата му. (В Капернаум) – Матей 9:9-13; Марк 2:13-17; Лука 5:27-32
Отговор на питания за поста – Матей 9:14-17; Марк 2:18-22; Лука 5:33-39

ВТОРАТА ПАСХА И СЪБИТИЯТА ДО ТРЕТАТА
Господ Исус идва в Ерусалим; изцелява един болен при къпалнята Витесда; и учи – Йоан 5:1-47
Учениците късат класове в съботен ден – Матей 12:1-8; Марк 2:23-28; Лука 6:1-5
Изцелението на изсъхналата ръка в друг съботен ден – Матей 12:9-14; Марк 3:1-6; Лука 6:6-11
Популярността на Исус се увеличава; Той прави много изцерения – Матей 12:15-21; Марк 3:7-12; Лука 6:7-19
Исус се оттегля на планината и избира дванадесетте апостоли – Матей 10:2-4; Марк 3:13-19; Лука 6:12-17
Словото на Исус на планината. (Близо до Капернаум) – Матей 5:1- Матей 8:1; Лука 6:20-49
Изцеление на слугата на стотника. (Капернаум) – Матей 8:5-13; Лука 7:1-10
Възкресението на синът на една вдовица. (Близо до Наин) – Лука 7:11-17
Йоан Кръстител изпраща ученици до Исус; Свидетелството на Исус за Йоан – Матей 11:2-19; Лука 7:18-35
Осъждението на непокаялите се градове; покана към натоварените – Матей 11:20-30
На трапезата в дома на Симон Фарисеина, една жена Го помазва с миро- Лука 7:36-50
Господ обхожда Галилея пак с дванадесетте апостоли – Лука 8:1-3
След изцелението на един обладан, книжниците и фарисеите хулят и търсят знамение; отговори на Исус – Матей 12:22-45; Марк 3:20-30; Лука 11:14-36
Исус казва, че истинските негови ученици са негови сродници – Матей 12:46-50; Марк 3:31-35; Лука 8:19-21
Притчата за сеяча. (При Галилейското езеро) – Матей 13:1-23; Марк 4:1-25; Лука 8:4-18
Притчата за плевелите и други притчи – Матей 13:24-53; Марк 4:26-34; Лука 13:18-21
Господ успокоява бурята. (В Галилейското езеро) – Матей 8:18; Марк 4:35; Лука 8:22; Матей 8:19-22; Лука 9:57-62; Матей 8:23-27; Марк 4:36-41; Лука 8:22-25
Гадаринските обладани – Матей 8:28- Матей 9:1; Марк 5:1-21; Лука 8:26:-40
Изцелението на една жена, която имаше кръвотечение, и възкресението на дъщерята на Яир. (В Капернаум) – Матей 9:18-26; Марк 5:22-43; Лука 8:41-56
Изцеление на двама слепи и на един ням обладан – Матей 9:27-34
Господ отново поучава в Назарет, и пак е отхвърлен от хората – Матей 13:54-58; Марк 6:1-6
Трета обиколка в Галилея. Исус дава поръчения на дванадесетте и ги изпраща – Матей 9:35-38 Матей 10:1,5-42 Матей 11:1; Марк 6:6-13; Лука 9:1-6
Ирод вярва, че Исус е Йоан Кръстител, когото той беше обезглавил, и сега е възкръснал от мъртвите – Матей 14:1,2,6-12; Марк 6:14-16,21-29; Лука 9:7-9
Дванадесетте се връщат и Исус заедно с тях заминава от Галилейското море, и после нахранва петте хиляди – Матей 14:13-21; Марк 6:30-44; Лука 9:10-17; Йоан 6:1-14
Исус ходи по водата на Галилейското езеро – Матей 14:22-36; Марк 6:45-56; Йоан 6:15-21
Поучава в синагогата в Капернаум – Йоан 6:22-71

ОТ ТРЕТАТА ПАСХА ДО ПОСЛЕДНОТО НАПУСКАНЕ НА ГАЛИЛЕЯ
(Около шест месеца)
Исус отговаря на фарисеите, които обвиниха учениците му, защото яли хляб с немити ръце. (В Капернаум) – Матей 15:1-20; Марк 7:1-23
Изцеление на дъщерята на Сирофиникянката. (В Тирската земя) – Матей 15:21-28; Марк 7:24-30
Изцеление на един ням човек и на мнозина други. Нахранване на четирите хиляди. (В Декаполските предели) – Матей 15:29-38; Марк 7:31- Марк 8:9
Фарисеите и садукеите отново искат знамение. (Близо до Магдала при Галилейското езеро) – Матей 15:39- Матей 16:4; Марк 8:10-12
Наставление против квасът на фарисеите. (Североизточната страна на Галилейското езеро) – Матей 16:4-12; Марк 8:13-21
Изцеление на един сляп. (Във Витсаида) – Марк 8:22-26
Господ предизвестява смъртта си, възкресението си и страданията на последователите си. (В околностите на Кесария Филипова) – Матей 16:13-28; Марк 8:27- Марк 9:1; Лука 9:18-27
Преображението на Исус и разговора му с тримата ученици (На планината Тавор) – Матей 17:1-13; Марк 9:2-13; Лука 9:28-36
Изцеление на един обладан, когото учениците не можаха да изцелят – Матей 17:14-21; Марк 9:14-29; Лука 9:37-43
Исус отново предизвестява смъртта и възкресението си – Матей 17:22-23; Марк 9:30-32; Лука 9:43-45
Чудесното намиране на парите за данъкът от две драхми. (В Капернаум) – Матей 17:24-27; Марк 9:33
Различни поучения. (В Капернаум):
За смиреномъдрие; пример с едно дете – Матей 18:1-5; Марк 9:33-37; Лука 9:46-48
За един, който не следваше учениците – Марк 9:38-41; Лука 9:49,50
За съблазните – Матей 18:6-9; Марк 9:42-50
За търсене на погиналите; притчата за деветдесет и деветте – Матей 18:10-14
За прощението; притчата на царя, който прегледа сметките на слугите си – Матей 18:15-35
Последното напускане на Галилея – Йоан 7:2-10; Матей 19:1; Марк 10:1; Лука 9:51-56
Изпращането на седемдесетте – Лука 10:1-16
Изцеление на десетте прокажени – Лука 17:11-19

ОТ ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО ДО ПОСЛЕДНОТО ПРИСТИГАНЕ НА ИСУС ВЪВ ВИТАНИЯ
Празникът на шатрите; поучение на Исус. (В Ерусалим) – Йоан 7:11- Йоан 8:1
Жената хваната в прелюбодейство. (В Ерусалим) – Йоан 8:2-11
Исус продължава да поучава, а когато юдеите искат да го убият с камъни, той се спасява – Йоан 8:12-59
Исус изцелява един сляпо-роден; показва себе си като Добрия Пастир – Йоан 9:1- Йоан 10:21
Връщането на седемдесетте. (В Ерусалим или в околността му) – Лука 10:17-24
Притчата за Добрия Самарянин. (Близо до Ерусалим) – Лука 10:25-37
Посещение на Исус при Марта и Мария. (Във Витания) – Лука 10:38-42
Господ отново поучава учениците как да се молят – Лука 11:1-13
Исус в къщата на един фарисей; изобличава фарисеите – Лука 11:37-54
Различни поучения – Лука 12:1-59
За участта на галилеяните; притчата на безплодната смоковница; изцеление на една жена в съботен ден – Лука 13:1-17
Празникът на освещението на храма; Исус се оттегля от Ерусалим и отива оттатък Йордан – Йоан 10:22-42
Исус пътува към Ерусалим, и поучава по пътя. (Оттатък Йордан) – Матей 19:1,2; Марк 10:1; Лука 13:22-33
В къщата на един фарисей Исус изцелява красничав човек, и поучава. (Оттатък Йордан) – Лука 14:1-24
Какво се изисква от учениците на Христос? (Оттатък Йордан) – Лука 14:25-35
Притчите за изгубената овца, за изгубената драхма и за блудния син. (Оттатък Йордан) – Лука 15:1-32
Притчата за неправедния настойник. (Оттатък Йордан) – Лука 16:1-13
Изобличение на сребролюбивите фарисеи; притчата за богаташа и Лазар. (Оттатък Йордан) – Лука 16:14-31
За съблазните, вярата и смиреномъдрието – Лука 17:1-10
Възкресението на Лазар. (Във Витания) – Йоан 11:1-46
Съветът на Каиафа против Исус; Исус се оттегля от Ерусалим до Ефраим – Йоан 11:47-54
За идването на Божието царство – Лука 17:20-37
Притчите за несправедливия съдия, и за фарисея и бирника – Лука 18:1-14
За развода – Матей 19:3-12; Марк 10:2-12
Исус приема и благославя малките деца – Матей 19:13-15; Марк 10:13-16; Лука 18:15-17
Богатият момък – Матей 19:16-30; Марк 10:17-31; Лука 18:18-30
Притчата за работниците на лозето – Матей 20:1-16
Исус за трети път предизвестява смъртта и възкресението си. – Матей 20:17-19; Марк 10:32-34; Лука 18:31-34
Славолюбивото искане на Заведеевите синове – Матей 20:20-28; Марк 10:35-45
Изцеление на двама слепи близо до Ерихон – Матей 20:29-34; Марк 10:46-52; Лука 18:35-43
Исус посещава Закхей – Лука 19:1-10
Притчата за десетте мнаси – Лука 19:11-28
Пристигане на Исус във Витания, и вечерята в къщата на прокажения Симон – Йоан 11:55-57; Матей 26:6-13; Марк 14:3-9; Йоан 12:1-11

ВЛИЗАНЕ НА НАШИЯ ГОСПОД В ЕРУСАЛИМ И СЪБИТИЯТА ДО ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА
Тържественото влизане на Исус в Ерусалим – Матей 21:1-11,14-17; Марк 11:1-11; Лука 19:29-44; Йоан 12:12-19
Безплодната смоковница; изчистване на храма – Матей 21:12,13,18,19; Марк 11:12-19; Лука 19:45-48 Лука 21:37,38
Смоковницата изсъхнала – Матей 21:20-22; Марк 11:20-26
Питане за властта на Исус; притчата за двамата сина – Матей 21:23-32; Марк 1:27-33; Лука 20:1-8
Притчата за лошите земеделци – Матей 21:36-46; Марк 12:1-12; Лука 20:9-19
Притчата за сватбата на царския син – Матей 22:1-14
Питане на фарисеите за даването данък на Кесаря – Матей 22:15-22; Марк 12:13-17; Лука 20:20-26
Питане на садукеите за възкресението – Матей 22:23-33; Марк 12:18-27; Лука 20:50
Питане на един законник; големите заповеди – Матей 22:34-40; Марк 12:28-34
Как може Христос да е син на Давид? – Матей 22:41-46; Марк 12:35-37; Лука 20:41-44
Съвети против лошият пример на книжниците и фарисеите – Матей 23:1-12
Горко изречено против книжниците и фарисеите; плач за Ерусалим – Матей 23:13-39
Двете лепти на вдовицата – Марк 12:41-44; Лука 21:1-4
Някои гърци искат да видят Исус; неговия разговор; глас от небето – Йоан 12:20-36
Неверието на юдеите – Йоан 12:37-50
Исус като си отива от храма, предрича своето отхвърляне от първосвещениците и старейшините, и гонението на учениците – Матей 24:1-14; Марк 13:1-13; Лука 21:5-19
Знаменията на Христовото идване, за опустошението на Ерусалим, и за края на Юдейската държава – Матей 24:15-42; Марк 13:14-37; Лука 21:20-36
Исус говори за последното си идване, сиреч за съда:
Нуждата да бъдат учениците му будни – Матей 24:43-51
Притчата за десетте девици – Матей 25:1-13
Притчата за талантите – Матей 25:14-30
Виденията за съдния ден – Матей 25:31-46
Началниците се наговарят да убият Исус; предателството на Юда – Матей 26:1-5,14-16; Марк 14:1,2,10,11; Лука 22:1-6
Приготовление за Пасхата – Матей 26:17-19; Марк 14:12-16; Лука 22:7-13

ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА; СТРАДАНИЯТА НА ИСУС И ДРУГИ СЪБИТИЯ ДО КРАЯ НА СЪБОТАТА
Вечерята на Пасхата; Исус изобличава славолюбието на учениците си – Матей 26:20; Марк 14:17; Лука 22:14-18,24-30
Исус измива нозете на учениците си – Йоан 13:1-20
Исус посочва предателя; Юда се оттегля – Матей 26:21-25; Марк 14:18-21; Лука 22:21-23; Йоан 13:21-35
Постановлението на Господнята вечеря – Матей 26:26-29; Марк 14:22-25; Лука 22:19,20; ( 1Коринтяни 11:23-25)
Исус предсказва разпръсването на учениците си, и отричането на Петър – Матей 26:31-35; Марк 14:27-31; Лука 22:31-38; Йоан 13:36-38
Последният разговор на Исус с учениците преди страданията му – Йоан 14 Йоан 15 и 16гл
Последната молитва на Исус заедно с учениците- Йоан 17гл
Исус в Гетсимания – Матей 26:30,36-46; Марк 14:26,32-42; Лука 22:39-46; Йоан 18:1
Исус предаден и хванат – Матей 26:47-56; Марк 14:43-52; Лука 22:47-53; Йоан 18:2-12
Исус пред първосвещеника; Петър се отрича три пъти от Христос – Матей 26:57,58,69-75. Марк 14:53,54,66-72; Лука 22:54-62; Йоан 18:13-27
Народният съвет осъжда Исус; слугите го ругаят и бият – Матей 26:59-68; Марк 14:55-65; Лука 22:63-71
Завеждат Исус при Пилат – Матей 27:1,2; Марк 15:1; Лука 23:1; Йоан 18:28
Юда се разкайва и се обесва – Матей 27:3-10. ( Деяния 1:18,19)
Нашия Господ пред Пилат; Пилат иска да го пусне – Йоан 18:29-32; Матей 27:11-14; Марк 15:2-5; Лука 23:2-5; Йоан 18:33-38
Нашия Господ пред Ирод; връщат го при Пилат; Пилат отново търси случай да го пусне – Лука 23:6-16
Пилат за пореден път търси случай да пусне Исус, но най-после се покорява на волята на юдеите, и като го бие предава го на разпятие – Матей 27:15-26; Марк 15:6-15; Лука 23:17-25; Йоан 18:39,40 Йоан 19:1
Войниците се поругават с Исус – Матей 27:27-30; Марк 15:16-19; Йоан 19:2,3
Последният опит на Пилат да пусне Исус – Йоан 19:4-16
Отвеждат Исус да го разпнат – Матей 27:31-34; Марк 15:20-23; Лука 23:26-33; Йоан 19:16,17
Разпятието – Матей 27:35-38; Марк 15:24-28; Лука 23:33,34,38; Йоан 19:18-24
Хулят Исус на кръста; Каещия се разбойник – Матей 27:39-44; Марк 15:29-32; Лука 23:35-37,39-43
Исус препоръчва майка си на Йоан – Йоан 19:25-27
Тъмнината по обяд; Смъртта на Исус – Матей 27:45-50; Марк 15:33-37; Лука 23:44-46; Йоан 19:28-30
Завесата на храма се раздира; гробовете се разтварят; впечатлението направено на стотника от тези събития; жените при кръста – Матей 27:51-56; Марк 15:38-41; Лука 23:45,47-49
Пробождането на ребрата Му – Йоан 19:31-37
Свалянето от кръста и погребението на тялото на Исус – Матей 27:57-61; Марк 15:42-47; Лука 23:50-56; Йоан 19:38-42
Поставянето на стража при гроба – Матей 27:62-66

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ГОСПОДА И ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ ДНИ ДО ВЪЗНЕСЕНИЕТО МУ
Възкресението; Жените посещават гроба – Матей 28:1-4; Марк 16:1-4; Лука 24:1-3; Йоан 20:1,2
Ангелите при гроба – Матей 28:5-7; Марк 16:5-7; Лука 24:4-8
Жените се връщат към града, Исус им се явява – Матей 28:8-10; Марк 16:8; Лука 24:9-11
Петър и Йоан тичат към гроба – Лука 24:12; Йоан 20:3-10
Исус се явява на Мария Магдалина – Марк 16:9-11; Йоан 20:11-18
Разказът на стражарите – Матей 28:11-15
Исус се явява на двама ученици, които отиват в Емаус – Марк 16:12,13; Лука 24:13-35
Исус се явява на апостолите, когато Тома не е с тях – Марк 16:14; Лука 24:36-43; Йоан 20:19-25
Явява се втори път на учениците, когато и Тома е с тях – Йоан 20:26-29
Явява се на седем ученици при Галилейското езеро – Матей 28:16; Йоан 21:1-24
Исус се явява на апостолите и на други ученици на една планина в Галилея – Матей 28:16-20. ( 1Коринтяни 15:6); Марк 16:15-18
Последните наставления на Исус към апостолите – Лука 24:44-49. ( Деяния 1:3-8)
Възнесението на Исус – Марк 16:19,20; Лука 24:50-53. ( Деяния 1:9-12)
Краят на евангелието от Йоан – Йоан 20:30,31 Йоан 21:25.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *