БОРБА В НЕБЕСНИ МЕСТА

Диалог с Джон Милунде от център „Обстейг“ Австрия,  Ноември 2000 г.   – Мисионерство „Живот в Исус Христос“  oт Мария Преан

 

Искам да ви дам свидетелството на един мъж, който сега е спасен,  но обслужваше сатана. Неговото свидетелство ме привлече толкова  много, че водих борба 10 дни с молитва и пост, за да питам Господа  дали това беше наистина реалност.

Преди да се роди, родителите му са го предали на сатана –  Луцифер. Още когато бил в утробата на майка си, родителите му  правили различни ритуали и го предавали на сатана. Когато бил 4- годишен, започнал да се занимава със свръхестествени сили и  родителите му започнали да се страхуват от него. Когато станал 6  годишен, баща му го предал на магьосниците да го обучават повече.  На 10 вече притежавал страхотни умения в царството на сатана.
Другите магьосници започнали да се страхуват от него. Бил още

дете, а правел много страшни неща, които не могат да се опишат.
Около 20 годишен бил жаден за кръв. Можел да убива с волята си  човек. Имал възможността чрез свръхестествено автоцентриране да  излезе от тялото си, да се вдига и изправя. Това означава, че може да  освободи тялото си и да отиде където пожелае в света.Това се нарича  извън телесно преживяване (ОВЕ – аут ъф боди експириенс).
Сатаната го употребявал да унищожава Църкви и пастири. Един  ден отива в една църква, за да я унищожи. Тази църква била пълна с  молитви. Преживявали период на раздор и разцепление, затова

 

 

 

 

пастирът поискал от църквата пост и молитва. В същия период имало  голямо покаяние. Вярващите били обединени и се молели за делото

на Господа. Молели се на Бог да покаже благодат към тях и да влияе

в живота им. И в онези дни този магьосник отива да воюва против

тях с демонски сили. Обаче в същия период те получават пророческо  слово за църквата – че ще воюват против демоте, които нападат  църквата.

Един ден този мъж излиза от тялото си да придружава цяла

войска от демони против църквата. Това, което говоря е неговото  свидетелство. Той се движел в духовната атмосфера на църквата.  Демоните се стараели да преминат духовната й сфера и да я

нападнат. Обаче над църквата имало покривало от светлина, един вид  преграда, която пазела църквата. Това е войска от  ангели, които били  там, за да воюват против демоните. Тази борба се води в Небесни  места. Всички демони почнали да бягат, а този мъж бил хванат от  ангелите в плен. Видял как го държат шест ангела, които го

прекарали през тавана и го сложили точно пред амвона. Там  християните били в дълбока молитва. Водели духовна борба,

събаряли властите и пречупвали веригите. Пастирът бил отпред и  водел молитвата и духовната борба. Тогава Духът Господен казал на  пастира: „Хомотът сега е счупен и жертвата е пред теб. Помогни му и  го води в свободата.“ Пастирът отворил очите си и видял на пода

един младеж в безсъзнание. Магьосникът бил влязъл отново в тялото  си. Той казал, че няма идея как се е намерил в тялото си. Нямал  представа какво е станало, а само знаел, че ангелите са го прекарали  през тавана.  Пастирът призовал църквата да остане в пълно  спокойствие и попитал младия мъж: „Кой си?“ Тогава той започнал

да трепери и демоните започнали да  излизат от него. Щом се  освободил, започнал да разправя живота си… Днес живее с Господа,  работи като евангелизатор, проповядва Словото Божие и Бог го  използва в службата да изгонва демони.

 

 

 

 

 

 

Веднъж отидох на една вечеря. Бяха ми говорили за този младеж

и имах желание да го видя. Бяхме на една маса за вечерята. В един  момент младежът заразказва своето свидетелство. Говори за много  неща и често плачеше за това, което беше направил. Когато завърши,  той подчерта две неща. Много пастири имаше с нас и той каза:  „МНОГО ВИ МОЛЯ! МНОГО ВИ МОЛЯ, ПАСТИРИ, НАУЧЕТЕ  ХОРАТА СИ ДА СЕ МОЛЯТ! ТЕЗИ, КОИТО НЕ СЕ МОЛЯТ, СА  ПОБЕДЕНИ ОТ ПРОТИВНИКА ВЪВ ВСЯКА ОБЛАСТ ОТ

ЖИВОТА ИМ. НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ МОЛЯТ МАЛКО,  ПРОТИВНИКЪТ ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА  ДА УГАСИ НАПЪЛНО  МОЛИТВИТЕ. ЧЕТЕТЕ БИБЛИЯТА И ТЪРСЕТЕ КАК ДА  ИЗПОЛЗВАТЕ ОРЪЖИЯТА, КОИТО БОГ Е ДАЛ!”

Ефесяни 6:10-18 „Най-после заяквайте в Господа и в силата на  Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да  можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото  нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата,  срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в  небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да  можете да противостоите в злия ден и като надвиете над 

всичко, да устоите. Стойте  прочее, препасани с истина през  кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете 

си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко  това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите   всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем  спасението и  

меча на Духа, който е Божието Слово; молещи се в Духа на всяко  време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с  неуморно постоянство и моление за всичките светии!”

 

 

 

 

След това разказа как е правел нападения. Бил придружаван от
групи служители на сатана и демонски духове в духовната сфера. Бил  нещо като нощна смяна. И обясни: “Когато една държава има  тъмнина, тя е покрита с тъмнина в небесните места. Има едно  покритие в духовната сфера, което е дебело и твърдо като скала. То  покрива цялата област. Йоана 3:19 „И ето що е осъждението:  светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината  повече от светлината, защото делата им бяха зли.“ Демонските
духове и хората, които служат на дявола могат да се разхождат на  повърхността на това покритие, както и да преминават през него.  Когато си свършат работата, пак отиват да поправят това покривало.   Тези хора имат завет, с който подновяват силите си. Как става това?  Чрез  жертвите на хората, които жертват различни видове жертви,

още и чрез аборта, чрез войните. Тези жертви могат да са и в образ на  сексуална разпустнатост, гнусотии, мръсотии. Тези жертви им дават  силата си. Когато се намират на това покривало, могат да схванат  молитвите по три различни начина.

Всички молитви се виждат като дим, който се издига към небето.  Някои от тях се виждат като стълбове от дим, които се издигат за  малко и после изчезват. Обяснение: Хората, които правят молитви в  този вид, живеят обикновенно в грях и не са в състояние да оставят  това, което ги е вързало. Техните молитви са толкова слаби, че  изчезват във въздуха. Молитввите угасват в тази борба.

Има втори вид молитва: Димът стига до покривалото, удря се в  него, но не може да го премине. Това са по принцип хората, които са  истински отдадени на Бог, сериозни, живеят в святостта, обаче имат  малко вяра, когато се молят. Често пъти забравят да се молят за

някои области в живота си и да ги предоставят на Бог.

 

И третият вид молитва се вижда като дим, пълен с огън. Когато

 

 

 

 

тези огнени стълпове от молитви докоснат това покривало, стопяват  го като восък и  покривалото изчезва.

Откровение 8:3 „И друг ангел дойде, та застана пред олтара,  държейки златна кадилница; и нему се даде много темян, за да го  прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар,  който бе пред престола.“

Деяния 4:31 „И като се помолиха, потресе се мястото, гдето  бяха събрани; и всички се изпълниха със Святия Дух, и с дързост  говореха Божието Слово.“ 

Деяния 10:1-2 „Имаше в Кесария един човек на име Корнилий,  стотник от така наречения италийски полк. Той беше  благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много  милостини на людете, и непрестанно се молеше на  Бога.“  
Деяния 16:25-26 „Но по среднощ, когато Павел и Сила се 

молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно  стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха  и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се  развързаха.“

И в продължение, обяснява: Намират се хора, които започват с  молитва от първия вид. Когато продължат, молитвата става от втория  вид, и ако продължат и настояват в молитва, тогава изведнъж този  огън идва и молитвата се подсилва толкова много, че преминава това  покривало. Когато демоните забележат молитви като огън, идват в  общение с други духове, които са на земята и им дават заповеди:  “Унищожете ги, спрете ги от молитва, отнемайте вниманието им,  усамотете ги.” Продължава: Често пъти вярващите престават да се  молят от прекъсвания или друго. В началото престояваха в молитва,  покайваха се и позволяваха на Словото Божие да ги изобличава, да  израсне вярата им. Молитвите стават по-дълбоки. Дяволът вижда как  молитвите се засилват и се старае да ги унищожи.

 

 

 

 

 

 

Има различни начини да прекъсне молитва. Пример: ще звънне  телефона, ако стане вярващият е грешка, защото трябва да започне  отново да се моли. Това иска дяволът. Може да те нападне с болка,  може да докара глад, да стане някой да яде. Целта му е да прекъсне  молитвата и да те победи. Поощрявайте пасторите: „Поучавайте

вярващите да се молят всеки ден, да отделят достатъчно време и да  имат чести молитви.“

Лука 21:34 „Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат  сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви  постигне оня ден внезапно кат примка!“  

      Лука 18:1 „Каза им една притча как трябва всякога да се  молят, да не ослабват…“  

Лука 9:29 „И като се молеше, видът на лицето Му се измени и  облеклото Му стана бяло и бляскаво.“  

      Матей 26:40 „Дохожда при учениците, намира ги заспали, и  казва на Петра: Как?! Не можахте ли ни един час да бдите с  Мене?“  

Ако хората станат постоянни – с непрекъснато внимание, тогава  Святият Дух  ще ги вдъхнови и ще ги води, ще се промени духовното  място. Огънят се качва до горе, до покривалото, и го стопява. И

когато го стопи, температурата се качва толкова много, че демоните

не могат да устоят, а бягат, и човешките духове също. Създаването на  тези отвори спира молитвената борба. Молещият се чувства изпълнен  с радост.  Открих, че това се случва, когато вече времето и други

неща са незначими за вярващият. Това e белегът, че оставям всичко и  ставам едно с Бог. От момента, когато молитвата цепи това

покривало, няма вече кой да пречи и нищо не може да спре

молитвата.  Когато тези молещи се хора се преместваха от едно място  на друго, и отворът се местеше с тях, и каквото и да вършат, са под  отворено небе. В този случай дяволът не може да направи нищо

 

 

 

 

против тях. Присъствието на Бог е като стълб, който започва от  небето и стига до вярващия, тогава вярващият бива пазен от стълба.
Евреи 1:7 „И за ангелите казва: Който прави ангелите Си  силни като  ветрове, и служителите Си като огнен пламък“.

Този стълб обкръжава с толкова сила, че и в последствие докосва  хората, които са вързани от дявола и ги освобождава. Когато хората  общуват с тези вярващи, техните вериги от дявола отслабват. Хората,  които цепят това покривало, срещат по-малко противене по време на   Евангелизиране. Да водят грешните хора в царството Божие става  лесно.  Когато се молят за болни, също е по-лесно и затова дяволът  мрази тези хора.

Когато има чести молитви, тогава присъствието на Бог остава на  това място  и дяволът не може да направи нищо. Когато дойдат на  това място други хора, техните вериги отслабват и ако се намира  способен човек, може да се намерят в положителната страна. „Не

чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духът ми, казва Бог.“

Когато тези невярващи идват и се изобличават от Бог, те се

питат какво да направят и ако няма човек да им помогне, тогава  грехът им остава и дяволът ги връзва още по-силно, така че да не  стъпят повече на това място. Матей 12:43 „Когато нечистият дух  излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой,  и не намира.”  

Можете ли да си представите как се чувствахме, когато седяхме

и слушахме този човек да споделя това, което е правил и видял?

Той продължи: “Какво правехме с тези хора, които са пробили това
покривало? Изследвахме характера им и ги изучавахме. Стараехме

се да открием какви слабости имат. Когато са застанали в молитва,  тогава духът на молитвата е върху тях, Божието присъствие е явно и
духовното им състояние е по-мощно.

 

 

 

 

Римляни 15:30 „А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус  Христос, и заради любовта, която е плод на Духа, да ме  придружавате в усърдна молитва към Бога за мене!“  

       Радостта на Бог е силата им. Дяволът прави всичко възможно да  пречупи молитвата им от Бог. Когато имат слабости като  невъздържаност, тогава противникът намира хора, които ще ги  накарат да се ядосат и ако този човек не е нежен пред Святия Дух,  тогава ще обърне очите си от Бог и ще се ядоса. Малко по-късно ще  иска да се върне в радостта на Бог, обаче няма да я почувства. Старае  се отново към това положение, обаче не става. Защо?

Когато навлезе в изкушението, тогава демоните правят всичко  възможно да затворят отвора на това покривало. Когато успеят да
запушат този пробив, тогава вярващият се отделя от Божието  присъствие. Тези вярващи са Божии синове, обаче това специално  помазание, което беше върху тях, го няма.

Това помазание беше и власт, която им бе дадена, за да могат да  воюват. Колосяни 3:8 „Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв,  ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си.“  

       Както казахме, дяволът търси слабите места на тези вярващи.

Ако имат сексуални слабости в живота си, тогава ги нападат с
изкушение. Дяволът приготвя хора и прави всичко, за да ги съблазни.  Ако те навлязат в изкушението, като си отворят разума за тези  мръсотии, ги обработват, дават им място, вместо да се съпротивят,  тогава те вече нямат желанието да се върнат в това помазание и то се  губи.

Може би ще кажеш, че не е правилно? Спомни си какво казва  Словото Божие:

„Вземете шлема на спасението и нагръдника на правдата!“  
Кое е това място, където си губим оръжията на духовната борба?  Спомнете си молитвата на Исус: „Не ни въвеждай във изкушение, а 

 

 

 

 

ни избави от лукавия!“  

Винаги, когато спечелиш отвор на това покривало с молитвата

си, помни, че ти си слаб човек, помни, че не си съвършен и питай  Господа: „Господи, по  време на молитва бях ли с Теб?“ И искай:  „Господи, сега след като стана от молитвата, ще вляза в света.

Оправи пътищата ми, да не попадна в изкушения. Не позволявай да  вляза в клопките на дявола. Знам, че дяволът е приготвил за мен  примамки. Не знам къде са и какви са. Знам, че имам много слабости

в живота си и ако Ти не ме пазиш, нямам надежда да ги победя  напълно. Опази ме, Господи! Когато виждаш, че отивам към  примамката, завърни ме Господи, намеси се! Повлияй ми, да не ходя

с моите сили и с моите възможности! Изкупи ме от злото.”

Бог може да го направи! След намесата на Господ, можеш да  кажеш: „Благодаря Ти, Господи!“ І Солунци 1:10 „И да очаквате  Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите,  Който ни избавя от идещия гняв.“

Това, което чухме, не е добро и е много страшно. Защо Бог го  допуска? Римляни 8:28 „Но знаем, че всичко съдействува за добро  на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото  намерение.“ Ако знаехме от какво ни е опазил, щяхме да Му бъдем  много благодарни!

И продължи: „Възлюбени, искам да продължа още малко. Молитвата,  която отваря покритието, довежда и отговора от Бога. Имаше много  случаи, където отговорът не можеше да премине от покривалото и да  стигне до вярващия. Това има общо с борбата в Небесни места.”

И допълни: „Всеки християнин има личен ангел, който му служи  (Матея 18:10 „Внимавайте да не презирате ни едно от тия  малките, защото ви казвам, че  техните ангели на небесата  винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на  небесата“).  
От Библията знаем, че ангелите са действащи духове в служба

на Бог. Когато хората се молят, те докарват отговора. В Даниил

 

 

 

 

четем, че ангел докара отговора му. Даниил 10:12 „Тогава ми рече: 

Не бой се, Данииле, защото от първия ден, откак ти приклони  сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, 

думите ти се послушаха; и аз дойдох поради думите ти.“  
Ангелите, които носят отговора, трябва да са готови за борба. В  случаи, когато християните не носят духовното оръжие или нямат  отговорност, то и ангелите не са готови за борба и не са въоръжени.   Например: Християните не се интересуват какъв вид помисли влизат

в умовете им и не воюват против тях, тогава и ангелите идват без  шлема. Те не са защитени за тази част, както ще се сетиш и затова  няма да имат възможност да победят. Когато идва ангел, демоните  търсят коя част не е опазена и на това място се стараят да го

нападнат. Ако ангелът няма шлем, тогава се прицелват към главата

му и се стараят там да го удрят. Ако няма нагръдник, тогава се целят

в гърдите. Ако няма обувки, тогава слагат огън, докатопремине бос

по огъня. Даниил 10:20 „Тогава каза: Знаеш ли защо съм дошъл при  тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия; и  когато изляза, ето, князът на Гърция ще дойде.“  

Аз повтарям нещата, които каза младежът! Попитах го: „Може ли  ангелите да  почувстват огъня?“ Знаете ли какво ми отговори? “Не  забравяй, че е духовна сфера. Това са духове, които имат общо с

други духове. Борбата е сериозна. Когато демоните победят ангелите  на Бог, тогава първото, което се стараят да направят, е да грабнат  отговора, който те носят. И когато грабнат отговора, тогава го дават

на магьосниците и след това хората казват, че са взели отговор чрез  магия. Посланието на Яков казва, че всяко добро слиза от Бога. От  къде взема дяволът това, което дава на хората? Има жени, които

нямат деца, отиват при магьосници и в някой момент стават

бременни. От къде е дошло това дете? Дали дяволът е творец? Не!  Може ли той да им го даде? Не! Той е крадец! Той ги краде от онези,  които се отказват от молитвите си.

 

 

 

 

Исус постоянно се молеше. И Словото Божие казва: „Когато дойде  Христос, ще намери ли вяра на земята?“ Ще те намери ли в молитва,  или ще си спрял? И продължи: „Демоните не са задоволени с
ограбването на отговора. Интересуват се как да попречат на ангела.  Воюват срещу него. Някой път успяват да го хванат и да го вържат.  Когато това стане, християнинът на земята става жертва на демонски  сили и те го правят каквото си искат, защото той е на земята без  ангела си. Няма кой да прокара молитвата му през духовното място.“   Попитахме го: „Искаш да кажеш, че ангелите могат да ни предпазят

от демоничните власти?“ Младежът нямаше голям опит в Библията,  понеже беше новоповярвал. Говореше случки от службата си, когато  водел демонските войски, и отговори: “Не могат да го задържат за  повече, понеже други християни някъде се молят. Идват техните  ангели за помощ и го освобождават. Когато тези вярващи, които

нямат отговорност в молитва, не се молят, тогава и ангелът остава  вързан. Тогава дяволът може да му изпрати свой ангел-демон, като  ангел-светлина и да го заблуди с грешни видения, лъжепророчества,

и да го води при грешни хора и решения. Често пъти този човек е  отворен за всеки вид вериги.“

Заради това, което чух, се уплаших и си казах: „Не искам,  Господи, да се  старая да го разбера!“ Обаче после търсих от Господа  в пост и молитва за 10 дни и Господ направи две неща: Утвърди
думите на младежа и това още повече ме събуди в духа ми. И второ:  Показа ми какво можем да правим, когато се случва това, за да не  бъдем победени, а ние да победим.

Трябва да се срещнем с тези неща:

1) Можем и трябва да прилагаме оръжията си в духовната борба.  Библията ги нарича оръжия на Бог. Не са наши оръжия, а на Бог.  Когато ги използваме, позволяваме на Бог да воюва за нас.

2) Трябва да разберем службата, която имат ангелите за духовния  ни живот и какво трябва да направим в сърцата си, докато се опазим

 

 

 

 

духовно.

3) Трябва да разберем, че Святият Дух не е наш слуга – това е  работа на ангелите – Той стои на наша страна, за да ни води в

молитва по правилния начин. Когато се случват някои неща в
духовната област, Той ни ги открива.

4) Някой път ни събужда през нощта и ни казва: Моли се! Ние  казваме, че не е нормален час за молитва, обаче Той казва: Помоли се  сега! Защо? Защото Той вижда какво става в духовната сфера. Някой  път ни казва: „Трябва да постиш утре.“ А ние казваме не от утре, а от  понеделник. Святият Дух обаче, познава какво става в духовното  място, коя е нуждата и какво трябва да стане. Трябва да се научим да  сме чуствителни към Него, защото Той ни води в истина и правда.
5) Възлюбени, ще трябва да си помислим, че може вие и вашите  съработници да сте изгубили това, което Бог е приготвил. Обединете  си ръцете с 2-ма, или 3-ма, и с други, и кажете: Няма основание да  бъдем вече отчаяни и победени. Ние можем да победим. Намира се  достатъчно сила и победа, защото  Исус направи съвършено дело!  АМИН !

 

Мария Преан 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *