Предстоящата война на Гог и Магог

 

Предстоящата война на Гог и Магог,  Библейски пророчества – Езекиил 38,39?

Книгата на пророк Езекиил от 38 до 39 глава ни разказва за бъдещата инвазия на Израел от широка коалиция от  нации, които го заобикалят. Както четем заглавията във вестниците и новините за Арабската пролет (по точно  Арабска зима) днес, и като сме свидетели на конфликта в Близкия изток, то не е трудно да си представим, че това  нашествие, пророкувано преди над 2600 години, може да бъде изпълнено в нашия живот. Езекиил 36-37  прогнозира събиране на евреите като нация (Израел), което ще бъде последвано от масивна инвазия. В
продължение на 19 века на еврейския народ е бил разпръснат по целия свят, а до 14 май 1948 г. не е имало нация  Израел. Сега нацията на Израел е реалност, сцената изглежда е изградена вече за война, която ще доведе до скръб  и възход на Антихриста, и може да доведе до подписването на мирен договор с него; на война, която ще сложи  край с унищожаването на враговете на Израел от самия Бог.

Както можете да прочетете в Езекиил 38 и 39, това не е просто създаването на нацията на Израел, което прави
това пророчество да изглежда вероятно да бъде изпълнено в близко бъдеще. Народите, които Бог ни казва, че ще  сформират тази коалиция (съюз) срещу Израел, изглежда много по-вероятно днес, отколкото преди. За да се  разберат пророчествата на Езекиил за тази бъдеща инвазия, е важно да се разбере кои ще бъдат участниците.

(Езекиил 38:1-6) Словото на Господа дойде към мене и рече: Сине човешки, насочи лицето си към Гога, в земята  на Магога, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като речеш: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз  съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал, Ще те обърна, ще туря кука на челюстите ти, и ще те извадя,  с цялата ти войска, коне и конници, всички напълно въоръжени, едно голямо пълчище с щитове и щитчета,

всички употребяващи ножове, – персийци, етиопяни и ливийци с тях, всички с щитове и шлемове, –  Гомера и  всичките му пълчища, дома на Тогарма, от най-далечните страни на север, и всичките му пълчища, и много
народи с тебе.

Има много теории за това кои ще се присъединят в тази бъдеща инвазия на Израел. Преди да разгледаме списъка  на отделните народи, ще изброим някои от най-често срещаните теории, относно пророчествата в Езекиил 38.

 1. Теория на Хашемитското кралство: Ислямските нации ще дойдат срещу Израел от коалиция водена от Ирак, Йордания или Турция.. Врагът от север се отнася до областите на Сирия, Турция и Ирак. Тези ислямски народи населяват земите, заети от Магог, Гомер, Тогарма, Мосох и Тувал.
 2. Кавказка Теория: Гог и Магог са арабски страни в съюз с мюсюлманските републики от бившия Съветски
  съюз. Тази теория включва само южната част на Русия. Последните години тази теория има много силна
  подкрепа.
 3. Европейска Теория: Гог и Магог са синовете на Яфет. Гог и Магог се отнася за цяла Европа. Това не е широко популярна теория и намира слаба подкрепа.
 4. Руска Теория: Думата на „Рош“ в стих 3 на иврит се идентифицира с Русия, „Тувал“ с Тбилиси или Тоболск или „Мосох“ с Москва, следователно Гог и Магог се отнася до Русия. Това е един от най-често поддържаните

възгледи и се основава на различно тълкуване думата Рош на иврит (използвана като съществително, а не
прилагателно), сходства в произношението на думите, и гръцкия превод на Рош, отнасящи се до племето на хора,  което сега населява Русия. В момента подкрепата за тази теория значително намалява.

 1. Индоевропейска Теория: Гог и Магог включват народи, произлезли от Яфет: Русия, Кавказ (Турция), Ирак, и ислямските републики от Централна Азия. Коалицията е обединение на арабски страни, мюсюлмански
  републики, Грузия, Южна Русия и района на Черно море.

Това са някои от теориите, които ще намерите, ако направите изследване на пророчествата на Езекиил 38.

Можете да намерите тълкувания, които са комбинация от тях, а също и може да намерите повече доказателства за  версиите на Индоевропейска Теория и Кавказка теория.

 

 

Езекиил 38:1-7 дава 10 имена като участници на нахлуването в Израел, което последва връщането на евреите в  родината си. Тук се споменава за първи път земята на Магог. Най-общата идентичност за Магог е Централна  Азия. Според еврейският историк Йосиф Флавий, „Магог основава Magogians, наречени скити от гърците.  Скитите са номадско племе, населявали древната територия от Централна Азия до южната част на Русия“. Днес  тази област е населена от бившите съветски републики Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан и вероятно северните части на Афганистан.

В Католическата енциклопедия можем да прочетем, „изглежда по-вероятно. . . Магог трябва да бъде  идентифициран с Лидия, столица Сардис [Lydia – Anatolia, Турция]. От друга страна, тъй като Мосох (Mosoch) и
Тувал (Thubal) са народи, принадлежащи към Мала Азия, изглежда от текста на Езекиил, че Магог трябва да бъде  в тази част на света. Други като Йосиф Флавий идентифицират Магог със Скития, но в древността това име се  използва за означаване неясно на всяко северно население.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятно най-дискутирания стих е Езекиил 38:3. Има две основни гледни точки относно самоличността на  нациите, на които Бог се позовава в този стих.

Някои версии на Библията превеждат думата на иврит „Рош“ в стих 3 като съществително, отнасящи се до място  в Русия. Най-малко надеждна подкрепа за това мнение е, че Rosh звучи като съвременното име на Русия и Мосох  звучи като Москва. В този превод Рош се третира като собствено име. Гръцкия превод превежда Рош като

собствено име Рос. Защото древните сармати (ираноезични племена) са известни като Рас (Ras), Рашу (Rashu) и
Рус (Rus) и са обитавали Rasapu, който в момента е в Южна Русия, и някои смятат, че този стих се отнася за
Русия, княза на Рош. Друга подкрепа за тази версия е, че стих 6 и 15 казват, че нахлуването ще дойде от
отдалечени части на север, но Русия е по-отдалечена.

„Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мосох и Тувал.” Стих 3.

Други версии на Библията превеждат Рош като „главен”. Няма място Рош, свързано с Мосох или Тувал, и опита  да се свърже това име със съвременна Русия очевидно е неверен. Най-лесно да се разбере като „chief, главен или  началник“ (Рош) и „prince, княз“, които са свързани помежду си и се отнасят за Мосох и Тувал.

”Ето, Аз съм против тебе, Гоге, главен княже (chief prince) на Мосох и Тувал.” (KJV) или
”Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княз, {пауза} началник на Мосох и Тувал.”

Мосох и Тувал в стихове 2 и 6 са имената на 6-ти и 5-ти синове на Яфет, син на Ной (Бит. 10:2). В Езекиил 27:13  се споменават Мосох и Тувал като търговски партньори на Тир (съвременен Ливан). Това е вероятно, че Мосох и  Тувал се отнасят до древния Moshi Mushki / и Tubalu / Tibareni които са заселявали района наоколо, предимно на  юг от Черно и Каспийско море, по времето на Езекиил. Днес тези народи са в съвременна Турция, части от Южна

Русия и Северен Иран. Всички области са с мюсюлманско мнозинство.

Стих 6 добавя Гомер и Вет-Тогарма в коалицията. „Гомер“ е първият син на Яфет. „Тогарма“ е 3-ти син на Гомер  и Бет в началото на името е думата на иврит за „къща“ или „място“. По време на Езекиил е имало град в  Cappodocia (днешна Турция), известен като Tegarma, Tagarma, Тил-garimmu, и Takarama.

 

 

Библейски карти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След разпадането на Съветският съюз, Турция набира влияние в Централна Азия (Магог). Също така тя е свързан  с Централна Азия етнически и езиково, и има нарастващ брой на политическите партии, които подкрепят  опозицията към Израел, създаването на турска ислямска република, и възстановяването на Отоманския калифат.

Стих 5 описва следните народи: „персийци (Персия), етиопяни (Cush, Куш) и ливийци (Put) с тях, всички с
щитове и шлемове“.

 

 

Персия в 539 г. пр. н. е. завладява  Вавилон. Иран се нарича Персия до 1935 г., когато името се променя в Иран, а  след това на Ислямска република Иран през 1979 г. по време на иранската революция. Не е тайна, че Иран е враг  на Израел и на Запада.

Древното царство на Куш по времето на Езекиил е земята на юг от Египет, на река Нил. Днес тази земя е заета от  Судан и Сомалия.

Пут (Put, Puth) е земята на запад от Египет или което е днес Либия.

Стих 6 добавя „и много народи с тебе.“ Всички народи, изброени по-специално, са малко по-отдалечени от  Израел. Чрез добавяне „и много народи с тебе“, Бог може би посочва, че тези страни и народи, по-близо до  Израел, ще се присъединят към коалицията, като Ирак, Сирия, Йордания и Египет. Всички те са ислямски страни

и всички от тях не биха се поколебали да подкрепят унищожението на Израел. (Псалм 83:6-8)

Долу е даден списъка на народите, които са изброени в Езекиил:

Магог – Централна Азия – древните скити – ислямските южни републики на бившия Съветски съюз с население
от 60 милиона мюсюлмани. Тази територия може също да включва и съвременен Афганистан.

Мосох – Турция – Древен Muschki и Musku в Киликия и Кападокия.

Тувал – Турция (южната част на Русия и Иран), древен Tubalu в Кападокия.

Персия – Иран – променено от Персия на Иран през 1935 година.

Етиопия (Хус) – Судан и Сомалия – древен Хус, на юг от Египет.

Пут – Либия – древен Пут, на запад от Египет.

Гомер – Турция – древните сармати (ираноезични племена, cimmerians) от седми век до първи век пр. Хр. в  Централна / Западна Анатолия.

Вет-Тогарма – Турция – Til garimmu – между античната Кархамис и Арана (Южна Турция).

Много народи – други ислямски нации, възможно Ирак, Сирия, Йордания и Египет.

Причините, които Бог ни дава за нашествие на враговете на Израел са още едно доказателство, че атаката ще бъде  ислямска инвазия.

Първата причина, за която Бог ни разкрива за нахлуването в Езекиил 38, е желанието на Коалиция да завладее  еврейската земя и да изтрие народа на Израел от лицето на земята. Това е целта днес на почти всяка ислямската  нация в Близкия изток. Единствените народи, които не са в момента в обявено състояние на война с Израел са  Египет, Турция и Йордания.

Бог ни казва също, че те идват за грабеж и много користи:

За да ги обереш и да вземеш корист, за да обърнеш ръката си против запустели места сега населени, и против  събраните изсред народите люде, които са придобили добитък и имот и живеят в най-отбраната страна на света.  (Езекиил 38:12)

Тази инвазия срещу Израел и атака на еврейския народ наистина ще бъде джихад, но това ще бъде последния  джихад.

Езекиил 38:13 „Шева, Дедан и търговците на Тарсис с всичките му млади лъвове ще ти рекат: Да обереш ли си  дошъл? Да вземеш корист ли си събрал множеството си? Да грабиш сребро и злато ли, да вземеш добитък и имот  ли, да направиш голям обир ли?“

Тъй като това е нашествие, някои страни ще изкажат някакъв  слаб протест. Това не е трудно да се повярва,

когато се вгледате в безразличието, които повечето държави показват, тъй като Израел е многократно атакуван от  терористи.

Специфични народи, които поставят под въпрос тези действия на Гог са „Шева и Дедан и търговците на Тарсис“.  Шева и Дедан не е трудно да се идентифицират. Това са древните имена на това, което днес е Саудитска Арабия.

 

 

Търговците на Тарсис – Соломон е търгувал с Тарсис, вероятно Южна Мала Азия, или това име идентифицира
търговци от различни страни (кораби от Тарсис може да се преведе като търговски кораби).

Саудитска Арабия, осъждаща нахлуването. Интересното е, че Саудитска Арабия е единствената арабска страна,  която е на страната със Запада срещу радикалните ислямски елементи в целия свят. Кралското семейство на  Саудитска Арабия са на страната със Запада най вече от интерес към самосъхранение, и от време на време се  противопоставят зад кулисите, но те най-вероятно да се противопоставят на радикалния ислям, за да си запазят  подкрепата на западните правителства .

Подобен съюз се е виждал веднъж по време на войната в Персийския залив в началото на 1990-те години. САЩ,  Западна Европа и Саудитска Арабия са били съюзници срещу Ирак, докато Русия, Иран, Судан, Либия, както и  повечето други страни от Близкия изток са били на страната на Ирак, или срещу САЩ чрез директно  противопоставяне, или неутрална позиция.

Добрата новина е, че Бог е Победител. Бог ще дойде срещу самите нашественици и да ги унищожи. Бог ще съди  тези народи, поради: ще се съдя с тях Поради людете Си и наследството Си Израил, когото разпръснаха между  народите. Те си разделиха земята Ми, и хвърлиха жребия за людете Ми. (Йоил 3:2)

Стихове Езекиил 38:19-20 казват, че ще има земетресение, толкова голямо, че хората по целия свят ще се  разтреперят. В последвалия хаос, народите ще се обърнат един срещу друг.

Мечът на всекиго ще бъде срещу другия. (Езекиил 38:21) Това объркването ще доведе до най-големият случай на  смърт от приятелски огън, който някога е виждан.

Стих 22 на Езекиил ни казва, че ще има язви (мор), пороен дъжд, каменна градушка, огън и сяра. Точно както Бог  унищожи Содом и Гомор, така Той ще унищожи тези окупационни сили. За пореден път, Бог ще извести на
всички народи, че Той е Господ. И Той ще даде на народите доказателство, че Той е Светият в Израел.

Аз ще се възвелича и осветя, и ще стана познат пред очите на много народи; и те ще познаят, че Аз съм  Господ. (Езекиил 38:23)

В Езекиил 39:6,7 и 28 Бог ни потвърждава, че тази последна битка ще се случи, и че „ще познаят, че Аз съм  Господ“. Целта е, да познаят и разберат Израел и другите нации, че Той е Господ (Аз съм Бог) и това се повтаря  над 60 пъти в Езекиил. Това пророчество ни учи, как ние хората ще видим славата и величието, и суверенитета на  Бог в изпълнението на Неговото Божествено слово.

Библия е Божието Слово, Словото на нашия Създател, тя е нашия пътеводител. Бог има план за всеки от нас. Чрез  Исус Христос, Неговият Син, който умря на кръста за греховете на всеки един от нас и спасението, Бог ни  предлага отворена врата към победата и вечността.

Обърни се към Него (Исус) и Го приеми за Спасител и ти ще бъдеш част от този Божествен план!

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *