Комисията по печата за отразяването на процеса срещу евангелските пастори

Доклад от завеждащия Комисията по печата при ЦК на БКП  

Владимир Топенчаров до ПБ с предложения за вземане на мерки  

във връзка с отразяването на процеса срещу евангелските пастори  
и използване на материалите от него за разобличаване на водена  

от западните империалистически агенции клеветническа кампания 

София, 15 февруари 1949 г.

Другари,

Комисията по печата при ЦК на БКП разгледа въпроса за мерките,

които трябва да се вземат в областта на печата във връзка с процеса срещу  евангелските пастори и изработи следните предложения:

 1. В нашия печат да се дадат подробни статии и други материали, които да покажат конкретно престъпленията на пасторите, както и използването от тях пасторското им звание за укриване на тяхната шпионска и предателска  дейност, както и аферите с чужда валута.

За тази цел да се използват показанията на подсъдимите, документи,  каквито съдържа досието на делото и други документални материали.

 1. В печата да се дадат материали за принципното отношение на Оте- чествения фронт и правителството към въпроса за свободата на религията (чл. … на Конституцията на НРБългария).
 2. Да се публикуват в печата материали върху това как членовете на евангелските църкви заклеймяват дейността на пасторите-шпиони и пре- датели. Вестниците да натоварят своите кореспонденти в провинцията да потърсят такива материали.
 3. Да се изпратят материали на нашите легации (респ. аташета по печата), които да стигнат там преди началото на процеса.
 4. Да се напишат и изпратят специални статии за вестниците „Юманите“, „Руде право“, „Дейли Уокър“, чрез „Совинформбюро“ и др. За целта да се създаде специален авторски актив, който да изготви главно коментари-отговор  на клеветническата кампания на западните империалистически агенции. В  актива да влязат юристи, професори, писатели, изтъкнати журналисти. (Отг.  Теню Стоянов.)
 5. Да се публикуват в печата статии, изказвания и др. материали от представители на православната църква (напр. професори от Богословския факултет) за отношението на ОФ и правителството към религиозните свободи.  Може да бъде публикуван и съответен документ от Св. Синод.
 6. Да се свика в навечерието на процеса нова конференция с чуждите кореспонденти в София, за да им се посочат материалите, изобличаващи подсъдимите.

8. Ако се разполага с време до процеса (датата на започването му още  не ни е съобщена), да се издаде специална брошура от три-четири коли с  документи: признания, писма и др. изобличаващи материали, подобно на

„Жълтата книга“, издадена за процеса Миндсенти. Да се натоварят др. др.  Ал. Бобчевски, Милко Григоров и двама представители на М-вото на право- съдието, които под ръководството на др. Владимир Топенчаров да подготвят  срочно издаването на брошурата, която да бъде преведена на френски, ан-
глийски и руски езици.

 1. Радио София да съгласува дейността си във връзка с процеса с ДП и редакциите на вестниците, като изработи специална програма за предаванията за чужбина. Тази програма да бъде одобрена от Комисията по печата. Радио  София да вземе също така мерки за специални предавания по указания на ПБ  за нашите легации в чужбина с оглед те да могат бързо да се осведомяват и  вземат необходимите мерки по места съобразно условията и нуждите. Това  да се съгласува с М-вото на външните работи.
 2. Местният (провинциален) печат да събере конкретни материали по места и разобличи предателската дейност на местните евангелистки пастори, срещу които предстоят процеси. Най-характерните от тези материали да се  дадат за използване от централния печат, Дирекция на печата и Радио София.

ІІ. ПО РАЗРАБОТКАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ:

 1. Да се изтъква, че процесът срещу евангелистките пастори в никой

случай не представлява нарушение на клаузите на мирния договор с Бълга- рия относно зачитане правата на човека. С подписването на Договора за мир  България не е поела никакви ангажименти да покровителства шпионажа и  заговорничеството срещу демократичните завоевания на българския народ  и неговата демократична народна власт. Престъпленията на евангелистките  пастори са наказуеми по всички наказателни закони на нашата страна и на  цял свят.

 1. Западните империалистически агенции и радиостанции твърдят, че процесът срещу евангелистките пастори е бил в хармония и единство с проце- са срещу кардинал Миндсенти в Унгария и други подобни процеси в Източна Европа, което доказвало, че в Източна Европа и СССР се водела кампания от  комунистическите партии срещу религията и свободата на съвестта.

Трябва енергично да се разясни, че в обвиненията срещу българските  евангелистки пастори никъде не е посочена някаква връзка между тях и  кардинал Миндсенти, нито пък се споменава нещо по повод процеса срещу  Миндсенти. Но фактът, че западните империалистически централи за про- паганда водят почти с еднаква ярост кампания за защита на престъпниците  от този род във всички страни с народна демокрация и свързват техните  престъпления и обвиненията срещу тях едно с друго, не показва нищо, освен  че в последна сметка тези престъпници са били ръководени от едни и същи  централи на запад, макар тяхната дейност да се различава по нещо.

С отпочнатата клеветническа кампания в защита на престъпниците се  цели да се отклони вниманието на общественото мнение от дейността на  западните разузнавателни служби в нашата страна и използването от тях  [на] ръководството на евангелските църкви за шпионска и предателска дей-

ност срещу заплащане с долари, което представлява груба намеса в нашите  вътрешни работи.

ІІІ. КАКВО Е НАПРАВЕНО ДОСЕГА:

 1. Свикана е от директора на печата и пом.-министър на външните ра-

боти Вл. Топенчаров конференция с чуждите кореспонденти в София в деня  на получаването в Дирекцията на печата на обвинителния акт. На чуждите  кореспонденти се дадоха разяснения върху обвинителния акт във връзка с  конкретната престъпна дейност, насочена срещу религиозните убеждения  на гражданите.

Чуждите кореспонденти предадоха това схващане правилно в своите  телеграми до съответните агенции.

 1. Изпратен бе обвинителният акт до нашите легации в чужбина.
 2. Изпратена бе шифрована телеграма до всички аташета по печата да

изпратят сведения и предложения по отзвука в чужбина от процеса.

 1. Натовари се отделът „Информационни материали за чужбина“ при

ДП да организира събиране материали по процеса с оглед разобличаване  клеветническата кампания в чужбина.

 1. Свика се конференция с главните редактори на седмичния и ежедневен печат за даване инструктаж.
 2. Влезе се във връзка с Министерството на правосъдието и се поискаха конкретни материали по обвинителния акт, които не са получени.
 3. Възложи се на отдела при Дир[екция] на печата „Вътрешна инфор- мация“ заедно с отправната служба при БТА да изградят специално бюро за изработване материалите от самия процес: организиране стенографска служба, редактиране бюлетините и комюникетата и пр.
 4. В печата вече излязоха статии по процеса.
 5. Дирекцията на печата започна редовното издаване на специален

Служебен бюлетин за осведомяване, в който се събират ежедневно всички  по-важни клеветнически съобщения от запад.

 1. Отправната служба на БТА изпрати в чужбина съобщения за обви- нителния акт и коментарите на нашия печат.
 2. 1 Изработиха се нови предложения, които се представят.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Още при узнаването за предстоящия процес, преди публикуването

на обвинителния акт, поставихме пред др. Тимов въпроса да ни се дадат  на разположение материали – признания, документи и пр., които да бъдат  използвани в печата и в отговор на кампанията в чужбина, която можеше  да се очаква. Обаче и до тоя момент, повече от една седмица от тогава, ние  разполагаме само с обвинителния акт и нищо друго. При това положение ние  сме принудени да разработваме само акта, без да можем да си послужим с

фактическите данни, върху които той е изграден, и без да можем да изпратим  такива материали в чужбина за отбиване започната там кампания.

Повтаря се това, което се случи с процеса Лулчев, а отчасти и с процеса  срещу Н. Петков.

Съвършено ясно е, че това затруднява работата на печата и отнема  възможността на Дирекцията на печата и Радио София, както и на други  наши органи по печата, да бъдат действително своевременно в състояние да  изпълнят своята роля като боен орган.

Ние искаме Вашата помощ, за да можем навреме да бъдем снабдявани  с всички материали, които да направят възможна и да улеснят правилната  работа на печата.

ІV. ПО ПОДГОТОВКАТА НА ИЗБОРИТЕ
ЗА НАРОДНИ СЪВЕТИ:

Комисията по печата предлага да Ӝ се представят във възможния най- кратък срок, преди тяхното обнародване, докладът на др. Антон Югов пред  последния пленум на ЦК във връзка с изборите за народни съвети.

Комисията по печата предлага да Ӝ се представи и законопроектът във  връзка с изборите преди той да бъде обнародван.

Това е необходимо, за да може да се вземат предварително бързи мерки  за подготовката на печата.

С другарски поздрав:

Зав. Комисията по печата при ЦК на БКП

Вл. Топенчаров

ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 582, л. 2–6. Оригинал. Машинопис.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *