Богословските принципи на Мартин Лутер в „За юдеите и техните лъжи”

Burning the TalmudД-р Вениамин Пеев

Остротата и оскърбителната реторика на Мартин Лутер към юдейските екзегети трябва да бъдат разглеждани и на базата на Лутеровата теологична система, в която темелите са християнското учение за Св. Писание, библейски обоснованата религиозна практика, обрязването на сърцето, евангелската Христология и схващането за Църквата в Павловия смисъл на обединение между юдеи и християни. Следователно, когато говори така скандално по темата за юдеите, Лутер всъщност прилага на дело всички главни компоненти на реформаторската теология. Един внимателен прочит на съчинението „За юдеите и техните лъжи” ще покаже, че не бива да се откровява една глава като „юдеофобска” от единната тъкан на този богословски трактат. Седемте съвета срещу юдеите, които Лутер предлага в ХІ гл., колкото и неприемливи да са те, трябва да бъдат разглеждани като следствие от неговата богословска критика и аргументация. Лутеровото съчинение е наситено с много по-дълбоко съдържание, отколкото предполагат мнозина негови отрицатели.

Св. Писание и религиозната практика

Лутер е убеден, че целостта на Св. Писание се състои единствено в съвършената хармония между Стария и Новия завети. Реформаторът нееднократно подчертава този възглед в своите съчинения, насочени срещу стесненото разбиране на юдейските тълкуватели. Така в коментара си за “Magnificat” или „Хвалебната песен на Мария” (Лук. 1:46-55 )[1] Лутер реагира срещу юдейската практика да се поставя прекомерен акцент върху Петокнижието, като се пренебрегва останалата част на Писанието. Според него оттук произтича провалът на юдеите в духовен и исторически аспект, защото се опитват  „да спазват закона със свои сили”. В „За юдеите и техните лъжи” Лутер обвинява юдейските тълкуватели, че „разкъсват текста, където могат, единствено с целта да изопачат словата за нас, християните, въпреки че това не им върши работа и на тях” (гл. ІХ). Изводите на техните тълкувания не довеждат до нищо друго освен да произведат „безсмислени слова”. Затова според Лутер такива юдейски равини са като „нощни чапли и улулици”. Подобни колоритни сравнения обаче не бива да се възприемат като „юдеофобски”, защото Лутер бърза да сравни „разкъсването” на Св. Писание с позицията на своя колега реформатор Андреас Боденщайн (ок. 1486-1541), който също злонамерено „разкъсал словата на тайнството, за да не би да се окажат полезни” за другите, имайки предвид различното му разбиране за св. Евхаристия. Следователно острата реторика на Лутер, използвана срещу юдейските тълкуватели и равини, всъщност не се свежда само до тях, а поразява с убийствените си стрели всеки един противник, независимо към кой лагер принадлежи.

Лутер осъжда и традиционната религиозна практика на юдеите след падането на Йерусалим и разселението им по света. Обект на реформаторската атака е една от ежедневните юдейски молитви (гл. І). Лутер определя като „пълна глупост” горделивата благодарност, че юдеинът е създаден човек, а не животно; че е създаден израилтянин, а не езичник и че е създаден мъжки пол, а не женски. Нейното съдържание може да се сравни според реформатора със самохвалството на фарисея от Притчата за фарисея и митаря (Лук. 18:10-14), в която първият бе осъден: „гръм и мълния от небето го запрати в адовата паст”. Лутер вметва саркастично, че такова съдържание на молитвата всъщност има езически произход. Древногръцкият философ Платон (427-347 г.пр. Хр.) прославял боговете за същите три причини: че е човешко същество, а не животно; че е мъж, а не жена и че е грък, а не варварин.[2] Лутер заключава, че подобна молитва е „глупешка хвалба, благодарността на варварин, който богохулства срещу Бога!” Също така „италианците”, т.е. римокатолическите клирици и теолози гледали на себе си като „единствените човешки същества”, а всички останали (включително и германците) смятали „просто за патици или мишки”. Тук обаче трябва да направим следното уточнение: Лутер е прав за близостта по същество между Платоновата благодарност и популярната ежедневна юдейска молитва и че тя е заимствана от гърците. В „Тосефта” е цитирано трикратното благословение, което книжникът равин Юда (ІІ-ІІІ в.) задължавал юдеите да произнасят всеки ден: „Благословен е Бог, Който не ме е направил езичник; благословен е Бог, който не ме е направил шопар; благословен е Бог, Който не ме е направил жена”.[3] Трябва да се има предвид обаче, че равинският сборник „Тосефта”, който е съставен с допълнителен, не талмудически материал, е от периода на подчертана враждебност на юдейските духовни водачи спрямо римляните, защото с тях се свързва исторически разрушаването на храма и Йерусалим и разпръсването на юдеите.

Обрязването на сърцето

Реформаторът отхвърля юдейската практика на обрязването като неприемлива за християнския свят (гл. ІІ). Тук сарказмът на реформатора е във вихъра си. Лутер е раздразнен от това, че юдеите се гордеят със своето „богоизбраничество” поради Авраамовия завет с Бога, запечатан чрез обрязването на мъжките представители на потомството му. Той е наясно с аргументите за отмяната на обрязването като задължение към християните на апостолския събор в Йерусалим (Деян. 15 гл.) и Павловата метафорична интрепретация за „обрязване на сърцето”, т.е. като духовно действие (Римл. 2:29). Според Павловото учение, ако древното постановление се приема буквално, то „нито обрязването е нещо, нито необрязването” , а това, което има значение, е „ново създание” в Христос (Гал. 6:15; срв. Римл. 2:28; І Кор. 7:19; Кол. 2:11). Но дали тази доктринална позиция е само християнска, т.е. дали тя е невалидна за юдеите? Според Лутер християнският възглед за „обрязването на сърцето” е дълбоко вкоренен още в Св. Писания на Стария завет. Първо, физическото обрязване не е предимство само на юдеите, защото първият Авраамов потомък, който е бил обрязан, е Исмаил, следователно всички негови потомци би трябвало да се смятат за „Божии люде”, ако важеше само този ритуален белег (вж. Бит. 17:10-14). Същото обаче би могло да се каже и за други потомци, произлезли из чреслата Авраамови – едомци, мадиамци, еферци и т.н. Видни духовни водачи на народа обаче настояват за нещо, което е по-дълбоко и стойностно от физическото обрязване. Моисей укорява Авраамовите потомци за техните „необрязани сърца” (Лев. 26:41) и столетия по-късно прор. Йеремия апелира към юдеите: „Обрежете се пред Господа и отнемете краекожието на сърцата си, мъже Юдови и жители йерусалимски” (Йер. 4:4). Същият пророк продължава да използва обрязването метафорично като говори за „необрязани уши” (6:10). Той дори предсказва наказание върху „всички обрязани заедно с необрязаните” (9:25). Нима Моисей и Йеремия, които видимо не признават стойността на физическото обрязване като висша привилегия на юдеите, са „еретици” и „врагове” на Божия народ? – пита Лутер саркастично. Не, разбира се, че не! Пророците са носители на Божиите принципи и критерии, не на човешките. От богословска гледна точка непредубеденият човек не може да не се съгласи с позицията, представена от свещените автори Моисей, Йеремия, Павел, че духовна стойност има единствено „обрязването на сърцето”, т.е. вътрешната, духовната промяна. В друг свой трактат по темата за обрязването Лутер остро критикува прозелитизма на някои юдействащи в Моравия, които обрязвали християни и те започнали да се наричат „сабатариани”.[4]

Исус Христос и Църквата

Апологетичният патос на Лутер, стигащ до най-високия градус на негодуванието, се фокусира особено върху темата за месианското достойнство на Господ Исус Христос (гл. ІV и сл.).Тя е „главният предмет” на Лутеровия дебат с юдейските екзегети и както разбираме, предизвиква най-искреното му негодувание за „лъжите” им през вековете. Тук реформаторът отново се позовава на старозаветни пасажи, в които са дадени пророчества за идването на Месията, но също така прибягва до лингвистични методи на тълкуване. Лутер негодува, че равините „безпричинно тровят умовете на своите младежи и обикновените хора”, като ги заблуждават, изопачавайки Писанията, че „Месията още не е дошъл”, а трябва още да се очаква.[5] Според реформатора ключът към разгадаване дилемата е пророчеството на патриарха Яков, отправено към четвъртия му син Юда в Бит. 49:10: „Не ще се отнеме скиптърът на Юда и законодателят от чреслата му, докато не дойде Примирителят и на Него ще се покоряват народите”. Както и при други юдейски тълкувания, които се разминават с историческата истина, Лутер посочва, че юдеите са изгубили своето царство и владетели преди ХV столетия. Последният юдейски цар е бил Ирод І, чиято династия постепенно губи управлението над Палестина през І в. Точно тогава се появява и проповядва за един нов вид царство Исус, наречен Христос, т.е. Месията. Именно Той е „Примирителят” между Бога и народа, но поданици на Неговото царство ще бъдат всички народи, както посочва това Якововото пророчество. За да подчертае правилността на своите разсъждения, Лутер прибягва до халдейския вариант на текста в Бит. 49:10. Там термините „скиптър” (евр. shebet) и „книжник” или „законодател” (евр. sopher) са заменени съответно със съществителните shultan и saphra. Първият термин според Лутер ясно указва на „владетел”, а вторият – на „законодател” (лат. doctor legum). Следователно Месията ще бъде едновременно администратор и учител и Господ Исус Христос се е изявил именно като такъв. Неговата комплексна функция се потвърждава и от пророчеството на Исайя: „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на раменете Му. И името Му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира” (Ис. 9:6). Христос е несъмнено Този „шултан” и „сафра”, Чиято поява е предсказана в недрата на Юда и „друг” не може да се очаква – категоричен в заключението си е Мартин Лутер. Затова реформаторът отхвърля всички тълкувателни опити да се говори за Месията като „още чакан Пратеник” на Бога. Но поради това, че не са приели Христос при Неговото явно идване сред Неговите сънародници, мнозина от тях ще останат извън вечното Му царство. В подкрепа на тезата си, че именно християните са наследниците на царството на Месията (гл. VІІ), Лутер припомня странното пророческо указание на Осия: „и ще покажа милост към непомилваната, и на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие, а те ще кажат: Ти си мой Бог” (Ос. 2:23). „Ние, глупавите езичници – заключава иронично Лутер, – които не сме били Божи народ, сме сега Божият народ”.

Лутер винаги се е придържал стриктно към социалното разбиране на еклезиологията в Павловия смисъл на пълно уеднаквяване всички членове на Църквата. Ап. Павел надхвърля тясно националистическите интерпретации за Божия народ: „Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Исуса” (Гал. 3:28). Лакмусът за истинското поклонение на Бога е възприемането на Исус като Христос, т.е. Месията, Който вече е дошъл. Надеждата на реформатора обаче, че съвременната му Църква ще включи и покръстените юдеи, се е изпарила. Христос все още е разпъван от тях чрез тяхното отхвърляне. Тогава какво трябва да се направи? Дилемата е непосилна за разрешаване от страна на Лутер: „ние не можем да угасим неугасимия огън на Божия гняв, за който говорят пророците, нито можем да покръстим юдеите” (гл. ХІ). Според Лутер, след като сто-процентовото присъединяване на юдеите към Църквата не се е осъществило, то остава единствената възможност да се даде воля на Божия гняв да се стовари върху непокорните Авраамови чада. Това би спомогнало поне малцина от тях да повярват! За това има според него библейски основания и исторически примери. Моисей е призовавал така Божия гняв върху народа си. Самуил е укорил първия Израилев цар в непокорство към Божията воля. Езически владетели като Навуходоносор и Веспасиян и Тит са били употребявани като бич Божи с много тежки последици за юдеите. Затова Лутер предлага в гл. ХІ седем наказателни действия – едно парадоксално „свещено” число! – които би трябвало да свидетелстват за „съвършения” гняв на съвършения библейски Бог: изгаряне и сриване до основи на юдейските синагоги и училища; събаряне на домовете; отнемане на онези религиозни книги, в които има лъжливи писания за Христос, Неговата майка и библейските пророчества; забрана към равините да поучават както досега под страх от смъртно наказание; отказ от сигурността, която се полага по пътищата на всички поданици; обявяване на лихварството, упражнявано от юдеи, извън закона; принудителен физически труд за младите юдеи. Трябва да посочим, че всички тези „съвети” на Лутер, които, разбира се, не са били взети под внимание, се основават на библейски случаи. Така че от гледна точка на Св. Писания, те са аргументирани. Богословският и етически проблем обаче в случая е, че Лутер не е „свещен автор” и неговата ревност по Бога и Божията чистота и правда е неадекватна. Макар да съответства на враждебната нагласа срещу юдеите в онази епоха, Лутеровата религиозна ревност е в явно противоречие с човешкото право на всяка личност да приеме, или да отхвърли Христос. Когато самият Христос заявява, че „който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден” (Марк 16:16), Той не дава пълномощия никому да решава кой в коя група ще попадне тук на земята. Решението за „спасението” и „погубването” е есхатологично и се намира в ръцете и правомощията на Всемирния Съдия. Затова трябва да заключим със съжаление, че реформаторът Мартин Лутер допуска в случая с юдейския въпрос същата сериозна грешка, която са допускали многократно папската курия и инквизицията. Тази грешка повтарят и онези днес, които делят християните на „ортодоксални” и „сектанти”,  опитвайки се да наложат есхатологичния съд преди есхатологичната епоха.

 

[1] LW 21, 354.

[2] Лутер има предвид формулировката, която Диоген Ларций е записал за Талес или Сократ в „Животът на философите” І.33. Благодарността се изразявала в три неща: че философът се е родил човек, а не животно; че е мъж, а не жена; че е елин, а не варварин. Тази благодарност към боговете съществува в различни варианти в други антични автори като Лактанций, Плутарх и Дион Хризостом (вж. по-подробно в: Neutel, K. A Cosmopolitan Ideal: Paul’s Declaration ‘Neither Jew Nor Greek, neither Slave nor Free, Nor Male and Female’ in the Context of First-century Thought.  London/New Delhi/NY/Sydney: Bloomsbury T & T Clark, 2015. 36-39; Kahn, J. The Three Blessings: Boundaries, Cencorship, and Identity in Jewish Liturgy. NY: Oxford Univ. Press, 2011. 10).

[3] Neutel, K., op. cit. 40. В Талмуда също има наредби, които поставят жената в неравностойно положение, например, когато се забранява между двама мъже да стоят куче, палмово дърво, жена, прасе и змия (Hebraic Literature. Transl. from the Talmud, Midrashim and Kabbala. NY: Tutor Publ. Co, 1936. 39).

[4] WA TR 3, 442; LW 54, 239 (Lohse, B., op. cit. 342).

[5] Това е сериозният проблем в юдейските тълкувания за „все още очаквания Месия”, възглед, който в исторически аспект е оспорван от появата на десетки псевдо-месии, например Бар-Кохба (ІІ в.), за когото Лутер пише в гл. VІІІ.

24 comments for “Богословските принципи на Мартин Лутер в „За юдеите и техните лъжи”

 1. В Берлин се проведе протест по случай протестантския Ден на църквата. Той беше организирани от фондация „Джордано Бруно“. Тя не пропусна да припомни мненията на вдъхновителя на Реформацията Мартин Лутер за евреите. В същото време стотици се събраха на берлинския площад Гендарменмаркт на службата на протестантската църква. Между 24 и 28 май тя отбелязва в Берлин и Витенберг 500 г. началото на Реформацията. От своя страна фондация „Джордано Бруно“ настоява протестантската църква да излезе с ясна позиция за вижданията на своя създател Мартин Лутер за евреите. През 1543 година Мартин Лутер дори призовава техните синагоги и училища да бъдат изгорени, къщите им да бъдат разрушени, а състоянието на заможните евреи да бъде конфискувано.

 2. Посочените данни от „Джордано Бруно“ са добре известни. Те са изложени и в статията. Проблемът обаче е дали приемаме тези данни като „голи“, т.е. извадени от техния непосредствен теологичен, исторически и социален контекст. Колкото и погрешни от съвременна гледна точка да са тези призиви на Лутер, те увисват, ако бъде пренебрегнат контекстът. Тъкмо това е подчертано в двете статии по отношение юдеофобията на Мартин Лутер.

  Всеки друг подход е вестникарщина и популизъм.

 3. Аз лично недоумявам и ми е изключително трудно да повярвам че Човека употребен от Господ Исус Христос да срине една империя на злото(колко злини и инквизиции,ловене на вещици и какво ли не е сътворил католицизма)Мартин Лютер да има такова отношение и изказване против избрания Божии народ Израел!?!
  Съдейки от моя живот-хората от църквата в която израстнах като Християнин и проповедник дори и“светците“ме заливат с море от помия!
  Какви ли не гадости и мерзости ми преписват!
  А в същото време Господ Исус Христос ме залива с океан от любов и всеки миг украсява живота ми с чудесни благословения!
  Ако тези неща които се пишат за Мартин Лютер не са абсолютно доказани факти защо въобще ги коментирате?
  И ако все пак има нещо истинно то в кой период на живота му е?
  Никак няма да се учудя ако някои враг на Реформатора е прибавил свое творчество към записките на Мартин Лютер.
  Историята по неоспорим факт доказва колко изключително активен е дявола да изкриви всяка истина и да залее с помия дори и доказано святи Библейски личности.
  Какви ли не ръкописи се „откриха“.
  Ами „Евангелието на Леонардо“…
  Днес като гледам как“величия“ в църквите мълчат и не смеят да кажат ИСТИНАТА!!!просто защото ще засегнат някои авторитет!
  А Мартин Лютер рискува живота си за да се опълчи срещу една империя на лъжи и измами!
  Та нали точно поради неговата дързост и смелост ние сега държим правилната вяра в Господ Исус Христос!
  Нали точно поради тази изключителна смелост и жертвоготовност на Мартин Лютер сега държим Библията и Евангелието преведени на майчиния ни език!
  Защо гледате само грозното-ами ако не е истина?
  За мен е важно и е истина,че Мартин Лютер рискува живота си(представяте ли си колко невинни хора бяха жестоко,изключително жестоко измъчвани и убивани от инквизицията на католиците?Ако Мартин Лютер беше попаднал в ръцете им нямате си представа на каква жестокост щеше да бъде подложен)за да стигне до мен Благата вест за спасение чрез вяра в Господ Исус Христос!
  Според мен замълчете и оставете последната дума на Господ Исус Христос-Праведния Съдия!!!

 4. „Никак няма да се учудя ако някои враг на Реформатора е прибавил свое творчество към записките на Мартин Лютер.
  Историята по неоспорим факт доказва колко изключително активен е дявола да изкриви всяка истина и да залее с помия дори и доказано святи Библейски личности“ (Г-н Господин Влаев).

  Г-н Господин Влаев, хубаво е, че имате все пак положително отношение към великия реформатор Мартин Лутер. Но отново допускате характерни ГРЕШКИ не само за Вас и за ямболските петдесетни вярващи, но, уви, и за много от българските евангелисти. Нека посоча някои от тези грешки, като ги степенувам:

  Първо, крайно време е ДА НАУЧИТЕ как се пише фамилното име на реформатора: Л-У-тер, а не Л-Ю-тер. Вече Ви обърнах внимание за това, но явно е, че сте го усвоил от неграмотните пастори, на които сте ученик (по ваше собствено признание). На времето, когато сътрудничех на в. „Зорница“, Христо Куличев също спореше, че името трябвало да се пише с „ю“ и колкото и да му обяснявах, не прихващаше…

  Второ, твърдението Ви за „фалшифициране“ или „приписване“ на Мартин Лутер на съчинението „За юдеите и техните лъжи“ е голяма глупост! Че Лутер е негов автор, е не само отдавна доказано, но няма нито един ГРАМОТЕН читател на Лутеровите съчинения, който да го оспорва. То и до днес си стои в СЪБРАНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ на реформатора на немски и английски езици. По ПОДОБЕН НАЧИН неграмотните петдесетни пастори, които са АГЕНТИ НА ДС, твърдяха, че документите за АГЕНТУРНОТО ИМ МИНАЛО били … „фалшифицирани“ и самият Вие им пригласяхте… Нито при Лутеровата юдеофобия, нито в случая с агентите ИМАМЕ ОСНОВАНИЕ ДА СЕ СЪМНЯВАМЕ в АВТЕНТИЧНОСТТА. Между другото, Лутер има много остри изказвания и писания и по отношение на исляма и папството. Както неведнъж подчертаваме в тези форуми обаче, такива остри писания трябва да бъдат разглеждани в КОНТЕКСТА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПЕРИОД, РЕЛИГИОЗНАТА КУЛТУРА, СОЦИАЛНИТЕ НАСТРОЕНИЯ и т.н. Средновековието е белязано в цяла Европа от юдеофобски настроения.

  Трето, явно е, че ДУХОВНОТО НИВО НА ВАШИТЕ УЧИТЕЛИ в Ямбол е много, много ниско по въпроса за значението на Мартин Лутер. С една дума – то въобще не е протестантско или евангелистко, а ПРИМИТИВНО СРЕДНОВЕКОВНО. Протестантското схващане за ВИДНИТЕ ДЕЙЦИ като Лутер не е, че те са били безплътни светии като св. Мария Египетска или св. Петър, които „никога не са имали грешки“, а напротив, че КАТО ХОРА ОТ ПЛЪТ И КРЪВ са имали грешки, дори сериозни, и ВЪПРЕКИ ТОВА делото им е ВЕЛИКО. За да проумее човек тази протестантска и евангелистка истина, трябва да има повече знания по темата, по-развит интелект и адекватна логика. А това се постига с подходящото образование и повече четене на подходяща литература, не само със слушане на посредствени проповеди.

  Четвърто, лично аз съм изключителен ФЕН НА ЛУТЕР! Готов съм да защитавам ДЕЛОТО МУ, а не личността му „със зъби и нокти“. Но предпочитам ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, а не блудкавите венцесловия и пропаганда за измислени от църковниците „съвършенства“. А историческата истина посочва както „слънчевите лъчи“, така и „сенките“. Ония, които се вторачват само в „сенките“, са ВРАГОВЕ НА РЕФОРМАЦИЯТА. Ония обаче, които търсят само „слънчеви лъчи“, са недорасли за разбирането на нейното действително значение. И двете категории хора ВРЕДЯТ на великото Лутерово дело.

  Д-р Вениамин Пеев

 5. Д-р Пеев,аз нямам духовни учители в Ямбол!
  Единствения Човек и Пастор когото Господ Исус Христос употреби за моето духовно укрепване и израстване е брат Георги Арнаудов!Може би да се преместим от Ст.Загора да живеем в Ямбол е било Божия план за моето истинско покаяние и спасение.
  Брат Арнаудов ме насърчаваше и да проповядвам.Когато е бил в отпуск съм го замествал.Проповедите ми са били на ниво и по време на мои проповеди има доказани изцеления.
  По време на неговото пастируване църквата беше жива и се увеличаваха спасените души!
  От както се пенсионира брат Арнаудов ние пастир нямаме!
  Имаме заемаш длъжността и за разлика от брат Арнаудов сега заплатата е далеч,много далеч по-висока!
  Приемам забележките.
  Но ако бях имал твоите условия на живот може би сега щях да съм професор и аз да те поучавам.
  Родих се и живях в отчайваща бедност.
  Веднъж баща ми беше по болници,майка ми отиде на работа без да остави нищо за ядене.Може би не е могла.
  Съседи бяха ни подарили една патка.Със сестра ми я чакахме да снесе яйце,опържихме го и това ни беше храната може би за целия ден.
  В началото на 8ми клас преди да започне учебната година ходихме по бригади.
  Тогава бригадата беше в консервния комбинат-белехме ябълки за
  компот.
  А аз нямах обувки и ходех на бригада бос.
  Времето застудя а и комбината беше пълен със счупени щайги с много стърчащи гвоздеи.
  Ръководството ми каза,че ако искам мога и да не ходя на бригада,но така много обичаш ябълки…
  Имаше моменти когато учението много ми вървеше и имах желание да уча но след 8ми клас започнах работа.
  Завърших вечерна гимназия.
  А сега макар и пенсионер работя като шофьор.В момента возя от Испания за Англия и Англия Испания.
  За много хора това е просташка работа,но ако човек се позамисли(разбира се някой за да мисли първо трябва да има с какво да мисли)почти всичко се вози от такива като мен!
  Изключително динамична и отговорна работа.
  И целта мие да направя живота на трите ни прекрасни деца по-щастлив.Колкото и грозно да звучи без пари си обречен на загиване!
  Много ми се иска с теб(а и с много от хората които ме заливат с помия) да се срещнем и да побеседваме.
  Всеки в нещо е така да се каже гений.
  Но гениалното във всеки се развива с много учение и правилно възпитание.
  Ти си ги имал и си д-р.
  Аз ги нямах и си останах“прост“шофьор.
  Но дори и сега много хора които ме критикуват“със самолет да ме гонят не могат да ме стигнат“.

 6. Д-р Пеев,много умело можеш да изтъкваш и най-малките грешки на опонентите си(не Лютер,а Лутер)
  и да правиш капитал от тях изтъквайки недостижимото си образование е интелект.
  Но и в твоите“безупречни“писания лъсват необясними парадокси!
  „…аз съм пастирски син…“…“два пъти съм изключван от комсомола…“
  А комсомол е ДКМС-димитровски комсомолски младежки съюз.Организация основана от един тиранин(под диктовката на още по-жесток тиранин-Сталин)които е върл враг на всички Християни в България и по негова заповед са започнали пастирски процеси завършили с жестоки присъди и каторги!
  Та този Георги Димитров е настоявал за гонение и репресии срещу всички вярващи в България!

  Изниква въпроса какво прави един пастирски син в една организация демоничен привкус?

  И защо след като веднъж са те изключили пак си падал на колене и си молил(тогава за всичко се подаваше САМОРЪЧНО НАПИСАНА МОЛБА.)отново да те приемат?Необяснимо е?
  Това много напомня за едно“величие-пастир и мисионер“ който със сълзи на очи моли да бъде приет и за агент на Д.С.Цитирам-независимо от това че съм Евангелист обещавам предано да служа на Д.С.
  Или простичко казано-независимо че съм Евангелски пастир обещавам вярно и всеотдайно да служа на дявола!?!
  А може би си имал желание после да станеш член на БКП?

  Западния свят за комунистите казваше-религията на дявола!
  Подчертаваш че си бил много гонен заради вярата си.
  Смея да твърдя че гонения(е мразеха ни,притискаха ни,избутваха ни и по всякакъв начин се опитваха да съсипват живота ни)но гонение само заради вярата звучи доста пресилено.
  Гонения имаше за излизане от рамките на истинската вяра!
  За прост пример-съдят пастор заради опит да създаде опозиционна партия против идеите на БКП.
  В цивилизовани държави със сигурност щеше да успее и да стане национален герой,но не и в държава в която командват озверели селяни водени от изверга Сталин!

  Много смело ме критикуваш и изтъкваш всичките ми слабости,но аз като специалист с най-висок ценз и добро образование винаги ми отказваха повишение.
  Началника ми беше и партиен секретар и публично е заявявал,че повишение ще имам ако се откажа от вярата си и стана член на БКП.
  Разбира се не приех!А ти два пъти си падал на колене да се молиш да те приемат!Просто необяснимо!

  Всички висши учебни заведения били заключени за теб?
  А как да си обясним,че в църквите ни имаше добри Християни с висше образование!?!

  Навежда ме на мисълта,че само заради вяра никого не лишаваха от образование!Друг е въпроса за вяра показана по неправилен начин?
  За мизерията.
  Предполагах че поне тук ще ми позволиш да бъда малко преди теб.Жалко ти искаш във всичко и на всякъде да си недостижимо пръв.
  „…станах евангелски пастир…“
  Във всички твои изяви и писания не се споменава Господ Исус Христос?
  „…каквото съм постигнал съм го постигнал с интелект и железен характер…“
  Веднага изниква въпроса къде в твоя живот беше Господ Исус Христос в когото твърдиш,че вярваш и още по-парадоксално-проповядваш вяра в Господ Исус Христос?
  Аз лично твърдя,че всичките ми грешки и гафове са плод на човешките ми дела и напъни,а всички успехи(а те са неизброимо много и много от хората които ме заливаха с помия сега започнаха ехидно да ми завиждат)са плод на преизобилната благодат,любов и милост която показва към мен моя единствен Приятел,Господ и Спасител Исус Христос!
  Относно моето професорство.
  Нали знаеш че може и не може са брат и сестра!И защо се хващаш буквално за нещо което е във вероятността.
  За скромността-имам чувството че ти повече от мен имаш нужда от нея!
  Лични качества-при теб не са на кой-знае какво ниво-така,че и тук“балона“ти нещо е спукан!
  Забелязал съм,че в църквите ни има една категория захлюпени и ограничени фанатици на които ако им дадеш армия от войници за десетина дни всички ще бъдат измрели от гонки и изисквания.
  а един добър ХРИСТИЯНИН ПЪРВО Е ВЗИСКАТЕЛЕН И КРИТИЧЕН ПЪРВО КЪМ СЕБЕ СИ!

 7. „Но и в твоите“безупречни“писания лъсват необясними парадокси!
  „…аз съм пастирски син…“…“два пъти съм изключван от комсомола…“
  А комсомол е ДКМС-димитровски комсомолски младежки съюз.Организация основана от един тиранин(под диктовката на още по-жесток тиранин-Сталин)които е върл враг на всички Християни в България и по негова заповед са започнали пастирски процеси завършили с жестоки присъди и каторги!
  Та този Георги Димитров е настоявал за гонение и репресии срещу всички вярващи в България!

  Изниква въпроса какво прави един пастирски син в една организация демоничен привкус?“ (Г-н Господин Влаев)

  Г-н вЛаев отново се разлая напосоки – първосигнално, по тираджийски.

  Макар че темата тук не е за Комсомола, по която дори един шофьор на неговите години би трябвало да има някакви исторически знания, ще му поясня. Юношите от моето поколение след пионерските години, които приключваха в VІІ клас, влизаха масово в VІІІ клас в Комсомола без да ни питат. Нямаше никакво значение дали юношите бяха пастирски деца или на политически затворници. Репресиите и изключванията се случваха след това. Първият път бях изключен от Комсомола още с изключването ми от Университета. Парадоксът (нека г-н вЛаев погледне в Речника за чуждите думи в българския език за смисъла на „парадокс“) не бе, че съм бил записан в Комсомола, а че бях изключен за втори път БЕЗ ДА СЪМ ПРИЕМАН пак още първата година в Държавния библиотекарски институт, който карах успоредно с ДА „Св. Климент Охридски“ последните две години на моето следване там. Мотивите и при двата случая бяха донесения от ДС за религиозната ми принадлежност. Но такива подробности няма как да бъдат асимилирани от един ПОЛУОБРАЗОВАН ШОФЬОР, който не само не може да напише правилно името на реформатора Л-У-тер, но не знае нищичко за самата същност на Реформацията. Както и не знае нищичко за неотдавнашната ни българска история и не познава историята на българския евангелизъм.

  Ами то какво може да се очаква от НЕНАУЧЕН „евангелист“?… „Кандидат-пасторът“ и „кандидат-професорът“ г-н вЛаев няма как да разбере, че четенето на Правилника за МПС и обикалянето на Европа с ТИР не носи знания и интелигентност… Той дори не знае, че Георги Димитров (както и Сталин) няма никакво отношение към Комсомола през 70-те години на ХХ в. по простата причина, че са минали две десетилетия от смъртта му и доста неща в България са се променили както за добро, така и за лошо. Както подчертавам обаче, първосигналните писаници на г-н вЛаев нямат нищо общо с темата на статията „Богословските принципи на Мартин Лутер“.

  Д-р Вениамин Пеев

 8. хАйде докато двамЦАта НЕ си изкарате официално писмо от комисията че не сте/били агенти да я караме по темата за антисимитизма на Лутер???

 9. Драги „Ванги“, няма ли да кажете Вие нещо по темата за ЮДЕОФОБИЯТА на съвременниците на Мартин Лутер или ще я ЗАМРАЗИТЕ, както „замразихте“ Черно Море, за да „минат“ по него руските благовестители на петдесетното учение през 20-те години на миналия век?

  Бих Ви посъветвал да не отваряте така неудачно въпроси, свързани с Комисията по разкриване на досиетата, за да не отворим досиетата на бургаските пастори-агенти ОЩЕ ПРЕДИ агент „НИКОЛАЙ“. Бъдете сигурен, че има да се кажат много интересни неща за тях, но не му е мястото тук и сега…

 10. Подадох заявление в комисията по досиетата с питане дали съм бил следен и разработван от агенти на ДС.
  За голямо мое учудване в първото писмо-отговор пишеше-Вие Господин Влаев Иванов нямате принадлежност към ДС.
  Веднага позвъних на посочения телефон и им казах,че аз пределно ясно знам че не съм агент на ДС.

  Те ми отговориха-спокойно,ние в първото писмо на всички така отговаряме!

  Ще получите второ писмо в което ще Ви съобщим дали сте бил следен и разработван.
  Д-р Пеев от злобата и цинизма който лъха от теб(вЛаев-искаш да кажеш че лая нали?)граничещ с интелекта на пиян клошар много се замислям как и кой ти е дал това Д-р с което така много се пъчиш и гордееш?
  Е,аз ще се постарая да не прочета високо интелигентните ти,високо образовани лъжи и злъчни,и яростни обиди!
  Просто не си заслужава-нали?

 11. „Д-р Пеев от злобата и цинизма който лъха от теб(вЛаев-искаш да кажеш че лая нали?)граничещ с интелекта на пиян клошар много се замислям как и кой ти е дал това Д-р с което така много се пъчиш и гордееш?
  Е,аз ще се постарая да не прочета високо интелигентните ти,високо образовани лъжи и злъчни,и яростни обиди!
  Просто не си заслужава-нали?“ (г-н Господин Влаев)

  Напротив, заслужава си, г-н Господин вЛаев, – до тогава, докогато не разбереш, че твоят Лай излага теб, а не мен! Опитай се да проумееш най-сетне, че под СЕРИОЗНИ ТЕМИ И РАЗРАБОТКИ като горната статия твоето включване с подобни реплики и „коментари“ като твоите е НАПЪЛНО НЕУДАЧНО. Ти не само НЯМАШ КАКВО ДА КАЖЕШ, но се излагаш с НАТИСКАНЕТО НА МРЪСНА ГАЗ…

  Тъй като неведнъж съм апелирал към теб за СМИРЕНИЕ и СКРОМНОСТ, нека ти цитирам какво казва един по-умен от мен ПАСТИРСКИ СИН – Готхолд Лесинг (1729-1781), който също е имал такъв джафкащ „християнин“ като теб за опонент:

  „На мен ми се струва, че ИСТИНСКАТА СКРОМНОСТ на един човек се състои в нещо съвсем друго, че тя се заключава в това ТОЙ ТОЧНО ДА ЗНАЕ ГРАНИЦИТЕ НА СВОИТЕ ПОЗНАНИЯ И НА СВОЯ ДУХ,в които трябва да се движи; да изпитва ПОНЕ ТОЛКОВА УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСЕКИ ПИСАТЕЛ, че да не му противоречи, ПРЕДИ ДА ГО Е РАЗБРАЛ, и да не иска от неразбрания от него писател да не взема отношение към критиката му; да не обвинява писателя в болезнена чувствителност, ако той реши да възрази“ (подчертаванията на някои изрази са мои – В. П.).

  Интернет пространството, драги ми г-н Господин вЛаев, не ти е Ямбол, където се карате и обиждате като в кръчма, а принадлежи на ГРАМОТНИТЕ И СКРОМНИ ЧИТАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ. „Мръсната газ“ я натискай в кабинката на камиона си, не тук! Когато се научиш да спазваш етиката на пастирския син Готхолд Лесинг, ще заслужиш главното „В“ пред фамилията си. На евангелистки език това значи ДА СЕ ПОКАЕШ.

  Д-р Вениамин Пеев

 12. Чудя се с каква смелост заобикаляш всички твои парадокси и несмислени писания като се опитваш да ме залееш с помия.
  Когато си разбрал че за теб кариера в България няма(дали защото комунистите са те гонили-което е не доказуемо) си станал пастир.
  Ами защо не го казваш буквално-понеже от мен нищо не ставаше,а ме мързеше да работя а това станах пастир.
  От амвона в Ямбол едно „величие“ каза-работех в екарисажа много трудна работа и кажи речи от няма и къде станал пастор.
  Та и твоята работа е може би същата.
  Нищо чудно-сега се навъдиха толкова много пастири които може би още не са прочели цялата Библия.
  Като си завършил основно образование си се влял,ей така или са те вляли без да те питат в комсомола?
  После са те изключили и пак без никой да те пита пак са те вляли в комсомола.
  Ами те много?велики!“пастори са ги вляли без да ги питат в редовете на предателите-активни агенти на ДС!
  И с цялото си нахалство и безочие много от тях продължават да са“почтени пастори“
  Та по тази твоя логика никак няма да се учудя ако без да те питат са те вляли и в активно предателство в ДС.
  Д-р Пеев нека да говорим доказани истини-нищо не печелиш с твоите свободни съчинения против мен!
  Прочети си писанията(срам за човек с такива претенции)и ще видиш как сам си залагаш“капани“с твоите парадокси и после се чудиш как да измиеш срама си-може би като ме заливаш с помия?
  Ами помисли малко преди да пишеш!И като напишеш дай на някой който разбира да прочете и да те поправи!

 13. „Д-р Пеев нека да говорим доказани истини-нищо не печелиш с твоите свободни съчинения против мен!
  Прочети си писанията(срам за човек с такива претенции)и ще видиш как сам си залагаш“капани“с твоите парадокси и после се чудиш как да измиеш срама си-може би като ме заливаш с помия?
  Ами помисли малко преди да пишеш!И като напишеш дай на някой който разбира да прочете и да те поправи!“ (господин вЛаев)

  Нашият господин вЛаев видимо страда от патологичната ситуация, която се нарича ГРАФОМАНИЯ. Тя е характерна за някои хора, които искат непременно да покажат на обществото КАКВО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ. За лечението на ГРАФОМАНИЯТА все още хапчета и инжекции не са открити…

  ГРАФОМАНЪТ не може да бъде грамотен, смислен и последователен писател. Той е непросветен писач, който се упражнява по теми, които не разбира – социални, религиозни, политически, агентурни и прочие. Неговото IQ е ниско и няма способността да се концентрира върху доброто. Той просто ДРАСКОТИ! Нашият господин вЛаев се самообяви за КАНДИДАТ-ПАСТОР (къде?) и КАНДИДАТ-ПРОФЕСОР (в коя област?), но тъй като никога няма да стане нито едното, нито другото, се упражнява, яростно джафкайки в интернет пространството под теми, които НЕ СА ЛЪЖИЦА ЗА НЕГОВАТА УСТА. Той дори не осъзнава колко много се е изложил досега! Нашият господин вЛаев твърди още, че „говорел истини“, но той дори не знае ЩО Е ИСТИНА (в това отношение дори Пилат е задал по-умно въпроса, отколкото господин вЛаев си мисли, че отговаря на него). Нашият господин вЛаев излайва поредица от патологични графомански лъжи!

  Тъй като господин вЛаев загатва по-горе за бившия ямболски пастир Пламен Ганчев и го оскърбява, че бил „напуснал екарисажа“, защото „не му се работело“, съм принуден да поясня защо ГРАФОМАНЪТ вЛаев е намразил и този пастир. Както самият п-р Ганчев ми каза, още с назначаването си в Ямбол при него дошъл на частна визита господин вЛаев и му казал, че е готов „да му носи всички клюки в църковната общност“ и иска да му стане „довереното лице“ на новия пастир, какъвто е бил на предишните. Като всеки НОРМАЛЕН ЧОВЕК, п-р Пл. Ганчев му отказал категорично. Никой НОРМАЛЕН ЧОВЕК не харесва ДОНОСНИЦИТЕ, КЛЕВТНИЦИТЕ и … ГРАФОМАНИТЕ. И аз не ги харесвам!

  Темата на статията по-горе „Богословските принципи на Мартин Лутер в „За юдеите и техните лъжи“ е свързана с предстоящата 500-годишнина от началото на Немската реформация! Нашият господин вЛаев я илюстрира по своему.

  Д-р Вениамин Пеев

 14. 3ащо бюргери а в същото време лутерани? Не е ли това двоен стандарт спрямо правилната немска транскрипция? Или ще е лютерани и бюргери или лутерани и бургери. В противен случай става малко като бюргерани с гарнитура от булгаришен бомбонишен

 15. Г-н Йоан, харесвам чувството Ви за хумор, но предложението Ви не почива на правилно знание по немски език. В немския език има ДВА ВИДА „U“. Първото е ЧИСТО „У“ и именно то стои след фамилното име на реформатора – L-U-ther. Затова то се произнася Л-У-тер, а не Л-Ю-тер, което е възприето в стария правопис под руско влияние, но отдавна е отхвърлено като неправилно. Що се отнася до Б-Ю-ргер, което на немски се пише с второто „У“, което има „умлаут“ (две точки над гласната „У“) и означава представител на градското съсловие, то трябва да се чете именно така. РАЗБИРАМ, ЧЕ ОБИЧАТЕ БУРГЕРИТЕ, но яжте, моля, само Б-У-РГЕРИ , а не Б-Ю-РГЕРИ, за да не Ви заподозрем в … канибализъм…

 16. Защо да е неудачно питането ми за Комисията по разкриването? Ако имате таквиз документи които ни твърдите разкрийте ги моля час по-скоро. Защо се прикриват по този начин агентурните елементи които от казармата чак до днес ни тормозят от амвоните? А още по-напред разкрийте своето писмо от комисията за да сме добри приятели но и с ,, чисти сметки ,,

 17. „Ванги“ не беше ли агентурен псевдоним на един бургазлия, който е получил в казармата от ЗКПЧ-то или шефа на секретните служби в N-ско поделение?

 18. Разбрах че сте доктор по философия,но като чета ,как се отнасяте с друго мислещите,язък Ви.Затова с моя прост акъл Ви казвам-да си пуснете досието.Вие сте много надарен,исползвайте Го за да научите хора как да служат на Бога,а не на пастирите. Исползвайте списанието което издавате да повярват много хора.Покажете любовта си към грешника и го обърнете за Христа.Вие можете много,много по добре да служите на Бога,от такива като мен.Използвайте го! За мене беше чест да се занивате с мен,аз съм просто един животновъд.А колкото до името ми през 1967 год ми го дадоха в казармата,всички така ме знаеха че бях евангелист. Да,преследваха ме но какво от това Бог ме упази и запази дфо днескашния ден б ез да се пречупя. Сега е вашия ред

 19. Д-р Пеев бях ви писал и преди и сега пак ви казвам: публикувайте удостоверението си от Комисията по досиетата за да се затворят големите уста на многознайниците.
  Така ще можем да дискутираме теми с по-голяма важност.
  Между впрочем, очаквам с нетърпение отговора ви по дискусията за последния събор на СЕПЦ преди Пастирските процеси.

 20. Драги „Ванги“, това, че са Ви дали в казармата псевдонима, го разбрахме. Не разбрахме само КАК Е ИСТИНСКОТО ви име – Иван Еди-кой-си, Драган Еди-кой-си или другояче?
  Що се отнася до публикации на „досиета“, отдавна съм казвал ДВЕ ВАЖНИ НЕЩА:

  Първо, това няма нищо общо с темите, които публикувам, особено във връзка с реформаторските възгледи на Мартин Лутер.
  Второ, явно е, че не четете редовно Пастир.орг, защото СЪМ ПУБЛИКУВАЛ ДОКУМЕНТИ НА ДС, свързани с моето име, които са се съхранявали в Централата на ДС – в поредицата за дейността на ДС срещу редица видни служители на СЕПЦ и други Евангелистки деноминации.

  Никога не съм бил „агент“, затова нямам какво повече да публикувам от публикуваното. Разбирам, че подобни „искания“ на АНОНИМНИЦИ са на ниското ниво на безработни хора или принадлежащи към групичката на пилевци, или на разни други драскачи, но за мен е загуба на време да слизам толкова ниско. Освен това, като нормален човек, нямам намерение да занимавам постоянно читателите с лични „изповеди“ и „доказвания“, което е характерно за хора с комплекси от различно естество.

  Ако „Ванги“, „Манги“ или „Чанги“ имат да кажат нещо по темата за „Богословските принципи на Мартин Лутер“ в критиката му срещу юдейските равини, нека дискутираме. Ако нямат какво да кажат, грамотното и умно отношение би било да останат безмълвни. Аз обаче няма да се уморя да подчертавам дебело ВСЯКА НЕАДЕКВАТНОСТ!

  Пастир.орг – за сведение на анонимния животновъд „Ванги“ – не е „списание“, а СВОБОДЕН ФОРУМ, в който би следвало да се включват ГРАМОТНИ АВТОРИ НА МАТЕРИАЛИ И МНЕНИЯ ЗА ТЯХ. Вместо това, виждам немалко участници, които не разпознават разликата между „скайп“ (поле за изява на неграмотни писачи) и форума на Пастир.орг, където под СЕРИОЗНИТЕ МАТЕРИАЛИ следва да има СЕРИОЗНИ ПОСТИНГИ. Това наблюдение ВРЕДИ, но във всеки случай – не на мен!

  Д-р Вениамин Пеев

 21. Д-р Пеев във връзка с твоето лаене като зло куче срещу мен се чувствам да длъжен да ти отговоря!
  Може да е неграмотно но ще е неоспорими факти!
  Не прилича на един д-р с неимоверно големи претенции да раздава присъди да пише с такъв каруцарски интелект.
  Когато с неоспорими факти са доказани твои просташки издънки започваш да плюеш глупости и помии.
  Първо-аз не съм вЛаев-по скоро ти лаеш защото показвам твои простотии.
  И вместо да дадеш обяснение за просташкото си поведение започваш да ме оплюваш.Това с нищо не променя твоя каруцарски начин на живот пък ако ще и академик да си.
  Аз наистина бях ръководител(кажи го пастир)като съм си изпълнявах безупречно служението като съм пътувал с личния си автомобил и не съм получавал заплата защото тогава имах работа и добра заплата.
  Когато ми предложиха платена пастирска работа много дълго обмислях и се отказах.
  Веднъж в живота си бях малък началник.
  От тогава а и от краткото ми пастирско служение разбрах колко неимоверно отговорно е да работиш с хора.
  На мен Господ Исус ми е забранил никого и по никакъв повод да не огорчавам.
  Питам се как ти лягаш да спиш след като от много време несправедливо ме заливаш с измислено от теб простотии?
  Та за пастирството-завинаги се отказах да мисля по този въпрос.
  За професорството-казах го на шега и ти като шаран налапа въдицата без стръв чак до корема.
  Относно истината и Пилат.
  Тук може би трябваше да пиша вместо истина-неоспорими факти.
  Ето неоспоримите факти които ти много старателно отбягваш и вместо да отговориш като цивилизован човек(а ти в своите си очи си недостижим гении и д-р) ме наричаш вЛаев(това не е докторско а поведение на пиян каруцар).Освен това бълваш лъжи и измишльотини като се опитваш да ме залееш с помия.
  Ето неоспоримите факти които ти премълчаваш защото дават ясна светлина що за човек и що за доктор си ти;
  1-кои ти даде право по най-грозния и партизански начин да дойдеш нелегално да обучаваш“пастири“и да им раздаваш“дипломи“за завършено академично образование,като единия от тях беше видимо и доказано невменяем?
  И много ми е интересно как тези хора след няколко лекции станаха академици?
  2-Защо публично лъжеш,че на сила са те вземали от Русе и са те качили на амвона в Ямбол да те прослушат за пастир.Почти целия духовен съвет и почти всички вярващи категорично са те отхвърлили и въпреки твоето огромно желание да станеш пасти са ти показали пътя към Русе!
  Д-р Пеев ако не ти е ясно да ти кажа-само с желание и перчене нищо не става.
  3-защо публично и авторитетно заяви,че носенето на мартеници не е грях?
  А това е подстрекателство за неутвърдените души към ужасен окултизъм.И вместо да се извиниш и да се отметнеш от думите си ти и тогава се втурна да ме заливаш с помия-поведение достойно за пиян каруцар!
  4-ти сам го написа(нали за това те предупредих-като напишеш нещо дай да го прочете някой умен човек и тогава го публикувай),че след като си разбрал,че няма никакъв шанс да направиш кариера(може би си мечтал да станеш партиен секретар или офицер в ДС)тогава си станал пастир!?!
  Ако някой стане пастир защото от всякъде го изритват и за да не умре от глад и най-простоватия Християнин ще разбере що за пастир е този човек.
  5-не отговори с чест и достойнство защо след като са те изритали от комсомола(явно от доста места са те изритвали)пак втори път си падал на колене пред атеисти и врагове на църквата и Бога пак да те приемат в една атеисти1на организация основана от един кръволок-Сталин?
  Ако ти си забравил ние не сме!
  В единствената проповед в Ямбол(за твое сведение съм проповядвал в много църкви в България и където съм проповядвал пак ме канят)ти косвено нарече Пламен Ганчев магаритар!
  Саул дори и цар си бил и останал магаритар!
  Ти косвено каза,че едва ли не Пламен Ганчев ти си го създал и изградил като личност,човек и пастир но и каза че той си е и ще си остане магаритар!?!
  И никой не се учуди защо те изритаха веднага от Ямбол.
  Та ти д-р Пеев се осмеляваш да пишеш че си се обади на този по твоему магаритар и той ти е казал,че съм ходил лично пред него за да ме назначи като доносник и мижитурка!?!
  Въпроса ми към теб е имаш ли съвест и не ти ли тежи на съвестта като пишеш такива простотии и гнусни лъжи?
  Що се отнася за Пламен Ганчев,каква вина имам аз,че той публично от амвона каза че е работил в екирсажа(ужасна смрад на полуразложени трупове на животни и там обикновено работеха хора без образование и переспектива)и решил да стане пастор.
  Ами колкото и грозно да звучи ако това е мотив да се стане пастир води към размисли-нали?
  За един брат знам,че стана пастир в едно село за да си увеличи пенсията с 50 лева!?!
  Е ако това е мотив да се става пастир е много трагично за такъв човек-нали?
  И не е за учудване защо Петдесятното учение е на такова с=дередже сега.
  Та драги ми д-р Пеев намери смелост и достойнство(преди да започнеш да ме заливаш с помия и измислени от те лъжи)да отговориш по цивилизован начин на въпросите ми които подчертавам-доказани факти.Не ми пиши какво е казал Пилат(човек с болни амбиции за величие и осъдил на смърт моя единствен Приятел,Господ и Спасител)за истината.
  Фактите неоспоримо говорят в твоя вреда и твое право е да се защитиш,но с факти-не с помия и измислени от теб лъжи!

 22. „Всеки нормален Българин би се запитал защо нашите охранени шопари(политици)в парламента предадоха България и всичко Българско?“ (г-н Господин вЛаев)

  „На мен Господ Исус ми е забранил никого и по никакъв повод да не огорчавам“ (г-н Господин вЛаев)

  Г-н Господин вЛаев се беше поумълчал малко и си помислих, че се е ПОКАЯЛ, но не би!… Няма да коментирам характерните за него изригвания на ГРАФОМАН с бликащи КОМПЛЕКСИ, защото мъдрият ни народ е казал, че от такива люде „трябва да се бяга“..

  Благоразумните читатели могат да сравнят, ако желаят, две от неговите характерни ПРОТИВОРЕЧИЯ на ТВЪРДЕ ПРОТИВОРЕЧИВАТА МУ ЛИЧНОСТ: първо, лично Господ Исус Христос му бил „забранил“ (???) да „огорчава никого и по никакъв повод“, а пък същевременно бълва публично вЛаещи квалификации по всеки (нямам предвид себе си, защото вЛаевщината не ме засяга), па даже и срещу „българските депутати и политици“, наричайки ги „шопари“ и прочие (???). Да не говорим пък, че патриотарският му изблик, че „политиците“ били „предали България и всичко българско“, е поредната вЛаевска историческа лъжа, характерна за един НЕАДЕКВАТЕН писач.

  И както винаги, по ТЕМАТА НА СТАТИЯТА – нищо-нищичко! Мисля, че тук трябва да цитираме Шекспир (без да възвеличаваме г-н Господин вЛаев като Шекспиров герой): „На него не му трябва лекар, а свещеник (разбирайте: екзорсист – б.м.)“.

 23. д-р Пеев
  Защо така умело отбягваш да отговориш за всичките си неадекватни(да не кажа просташки) дела които с необорими факти са доказали другата страна на твоя медал?
  Премълчаваш и заобикаляш защото е срам и позор за един „велик“учен като теб!
  И се убеждавам че простотията и излагацията не е право само на простолюдието!!!!
  И далеч по-велики и далеч по-учени от теб хора са ставали за присмех на ПРОСТОЛЮДИЕТО!!!
  А относно политиците-и Библията казва-нечестивци охранени като за клане!
  Та това не се ли отнася и за нашите политици-мисълта име фокусирана само за корупция,рекети,кражби и лъжи!И за съжаление това го пише и може да се прочете в западната преса!
  Не е ли факт,че пенсионерите(хората които издигнаха България от роините на войната)построиха една прилична държава сега с отчайващо ниски пенсии може да се каже че са живи погребани!
  Ако беше само това с мед да ги нахраниш!
  Продадоха Народа си!Продадоха Родината си!Продадоха братския Руски народ който ни освободи от петвековна тирания!
  И като се позамисля-ти д-р Пеев щом от отчайваща безисходица си станал пастир,чудя се ако все още беше турско робство дали сега нямаше да си ходжа!!!
  Ето от такива „гении“като теб-без съвест и достойнство България отива към гибел!

 24. „Но ако бях имал твоите условия на живот може би сега щях да съм професор и аз да те поучавам“ (Г-н Господин Влаев).

  Г-н Господин Влаев, изобщо нямате представа за „моите условия на живот“! Не искам да навлизам в лични изповеди, на каквито сте податлив Вие, но само с едно изречение ще Ви кажа:
  аз съм пастирски син,
  изключван съм два пъти от Комсомола заради християнската си вяра,
  изключван съм от Университет в България заради християнската си вяра
  и всички български университети бяха затворени за мен (освен Духовната Академия „Св. Климент Охридски“),
  станах евангелистки пастир
  и всички пътища за кариера бяха прекъснати от Комунистическата власт.
  И още едно изречение: изобщо нямате представа за мизерията, в която съм живял! Но каквото съм постигнал и постигам, го постигам с интелект и железен характер, затова избягвам да се оплаквам. Що се отнася до мерака Ви за „професорство“, моля, бъдете по-скромен, ако сте християнин, защото за това се изискват ЛИЧНИ КАЧЕСТВА, каквито не сте доказал в много от коментарите си, че притежавате.

  А сега по темата – тезата, която поддържам за юдеофобството, е, че то НЕ Е ЛУТЕРОВ ГРЯХ, а е ГРЯХ НА ЦЯЛА СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА. То е грях на цялата средновековна Църква, на всички средновековни владетели, на писатели и интелектуалци, на бюргери и селяни, на свещеници и миряни. Затова ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМ НА ВСЕКИ СКУДОУМНИК, който не познава размерите на средновековната юдеофобия и се опитва да хвърли кал върху делото на Лутер и Реформацията – особено днес, когато честваме 500-годишнината от това събитие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *