Християнска църква Месия vs Затвора в град С.

РЕШЕНИЕ №252 ОТ 04.12.2008 г.

ПО ПРЕПИСКА № 156/2008 г. НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ТРЕТИ СЪСТАВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Мулешкова | ДОКЛАДЧИК: Зора Генчева | ЧЛЕН: Хари Алексиев

Производството по преписка № 156/2008 г. по описа на Комисията е образувано по жалба на Л. Г. П., главен пастор на „Християнска църква Месия“, гр. С. срещу г-н И. К. – началник на Затвора в град С., с вх. № 44-00-1943 от 19.06.2008 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация.

Производството е по реда на Раздел І от Глава четвърта на Закона за защита от дискриминация.

Главният пастор на „Християнска църква Месия“ се оплаква, че спрямо неговото вероизповедание е проявено неравно третиране по признак „религия“. В жалбата са описани проблемите, които срещат членовете на „Християнска църква Месия“ при посещенията си в Затвора в град С.

Жалбоподателят се оплаква, че помещението, което им е предоставено за богослужебна дейност, е преобразувано в кабинет по компютърно обучение в началото на месец октомври 2007 г. Киносалонът, който е предоставен в момента на представителите на вероизповеданието за провеждане на богослужебна дейност и религиозна подкрепа, не е подходящ за тези дейности. Жалбоподателят твърди, че протестантите – лишени от свобода са поставени в неравностойно положение спрямо изповядващите православната вяра – лишени от свобода в Затвора гр. С.

Жалбата е допустима с оглед сезирането на Комисията в срока по чл. 52, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация. Не са налице предпоставки, възпрепятстващи образуването на производство и разглеждане на жалбата по смисъла на чл. 51 и чл. 52, ал. 2 от ЗЗДискр.

В хода на производството, след конструктивни и добронамерени разговори, страните са стигнали до заключение, че проблемите, изложени в жалбата, са от компетенцията на двете страни и ще решат въпросите като се споразумеят. Сключеното писмено споразумение е предоставено на състава и двете страни желаят одобряване на споразумението и прекратяване на производството.

Трети специализиран постоянен състав, след като се запозна с текста на споразумението, намира, че споразумението е основано на принципа на равното третиране, не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, съставът

РЕШИ:

ОДОБРЯВА сключеното между Л. Г. П., Главен пастор на „Християнска църква Месия“ и г-н И. К. – началник на Затвора в град С., по преписка № 156/2008 по описа на Комисията за защита от дискриминация, споразумение със следния текст:

1. Определя се компютърен кабинет за провеждане на богослуженията с лишените от свобода от „Християнска църква Месия“ в посочения според графика ден и час.

2. Издаден е временен пропуск на г-н Л. П. за достъп в затвора за извършване на богослужебната дейност.

3. Ръководството на затвора се ангажира да информира своевременно лишените от свобода освен тези от ІV група за възможността да посещават богослуженията.

4. Ръководството е разрешило преминаването на автомобили на вероизповеданието през първи портал (бариера) и паркирането им на служебния паркинг.

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 156/2008 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация.

Одобреното от състава споразумение подлежи на изпълнение като Комисията за защита от дискриминация упражнява контрол за спазване на споразумението.

Решението не подлежи на обжалване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *