ОПРОЩАВАНЕТО на религиите се ОТЛАГА

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Държавен вестник, брой 11 от 5.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г.

В сила от 05.02.2019 г. Обн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2019г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер 5 млн. лв. за държавна субсидия – част от държавната субсидия по чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за вероизповеданията, за Българската православна църква – Българска патриаршия.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

 • 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и § 19, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (ДВ, бр. 108 от 2018 г.).
 • 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.
 • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Давността за дълговете изтича след пет години – Създава ли се едно привилегировано вероизповедание?

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА В КОМИСИИ И ПЛЕНАРНА ЗАЛА
 • 08/03/2019 – внесен(зала първо гласуване)
 • 08/03/2019 – обсъждане(зала първо гласуване) – Пленарно заседание
 • 08/03/2019 – приет(зала първо гласуване)
СТАНОВИЩА

ПМС №  № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г. е прието в нарушение на §19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ.бр.108 от 29.12.2018г. в сила от 01.01.2019г.

ОЩЕТИ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С 12 000 000 ЛВ

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, обнародван в ДВ бр.108 от 29.12.2018г. в сила от 01.01.2019г. се приеха редица промени в Закона за вероизповеданията включително и на чл.28 от Закона за вероизповеданията. Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за вероизповеданията, Държавата предоставя на Българската православна църква – Българска патриаршия, и регистрираните вероизповедания държавна субсидия на базата на резултатите от самоопределилите се лица към съответното вероизповедание при преброяването на населението по данни на Националния статистически институт. В чл.28, ал.2 от ЗВ е предвидено, че разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се лица към съответното вероизповедание по ал.1 при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт, както следва:

 1. За вероизповеданията с по-малко от 1 на сто на самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал.1 – в размер, определен за всяко вероизповедание;
 2. За вероизповеданията с повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал.1- в размер, определен за всяко вероизповедание, като за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лева.

Съгласно чл.28, ал.3 от ЗВ на вероизповедание, на което е определена субсидия в по-малък размер от размера, който се полага съгласно критерия по ал.2, т.2, държавната субсидия, която се одобрява, не може да бъде по-малка от 15 милиона лева.

В чл.28, ал.4 от ЗВ изрично е предвидено, че за задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия, държавната субсидия се предоставя в размери, одобрени ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България. В тези случаи ал.2 и ал.3 не се прилагат. Държавната субсидия се превежда по специална сметка на съответната епархия или митрополия.

Съгласно чл.28, ал.6 от ЗВ, в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се посочват наименованието на вероизповеданието и размерът на държавната субсидия.

В чл.28, ал.7 и ал.11 от ЗВ изрично е посочено, че до края на месец януари на текущата година централното ръководство на съответното изповедание разпределя държавната субсидия на текущи и капиталови разходи, прави мотивирано предложение за разпределнието на капиталовите разходи по обекти и уведомява Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет. Централното ръководство на съответното вероизповедание извършва разпределение на средствата по държавната субсидия за текущи разходи между местните поделения и предоставя до края на месец януари на текущата година на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет справка за разпределението на субсидията за капиталови разходи по обекти.

Поради обстоятелството, че Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г. е приет и обнародван в ДВ бр.103 от 13.12.2018г. т.е. преди Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията обн.ДВ бр.108 от 29.12.2018г., в § 19, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за вериозповеданията, бе предвиден специален ред за одобряване на държавна субсидия за 2019г. на вероизповеданията по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 от ЗВ.

Съгласно § 19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ. бр.108 от 29.12.2018г., държавната субсидия на вероизповедание по чл.28, ал.2, т.1 и 2 за 2019г. се одобрява от Министерския съвет, като субсидията на вероизповедание по чл.28, ал.2, т.2 е в размер на 10 лева за едно самоопределило се лице и размерът на субсидията по чл.28, ал.3 не може да бъде по-малък от 15 милиона лева. Необходимите средства за 2019г. по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 и ал.3 са за сметка на утвърдените субсидии и разходи с чл.6, ал.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., като разликата до необходимия размер на държавната субсидия се одобрява като допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019г. по реда на чл.109, ал.3 от Закона за публичните финанси.

В §19, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ.бр.108 от 29.12.2018г. изрично е предвидено, че за 2019 година сроковете по чл.28, ал.7 и ал.11 са един месец от влизането в сила на акта на Министерския съвет по ал.1 на §19.

От изложените обстоятелства следва, че ПМС № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г., прието на основание чл.109, ал.3 от Закона за публичните финанси и на основание §19, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията /ДВ бр.108 от 2018г./, представлява общ административен акт по смисъла на чл.65 от АПК. Посоченият акт е с еднократно правно действие, като със същият се създават права или задължения, както и непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопроделен брой лица.

Видно от ПМС № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г. същото е прието на основание §19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ.бр.108 от 29.12.2018г. в сила от 01.01.2019г.

Съгласно § 19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ бр.108 от 29.12.2018г. в сила от 01.01.2019г., държавната субсидия на вероизповедание по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 за 2019г. се одобрява от Министерския съвет.

От тази законова разпоредба е видно, че всички вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията и вписани в регистъра на Софийски градски съд, включително и Българската православна църква – Българска патриаршия, която не подлежи на регистрация и вписване, тъй като е юридическо лице по силата на закона /чл.10, ал.1 и ал.2 от ЗВ/, независимо дали тези вероизповедания отговарят на критериите по чл.28, ал.2, т.1 или по чл.28, ал.2, т.2 от ЗВ, са заинтеросовани лица в производството по издаване на административния акт. Министрески съвет чрез неговата специализирана администрация Дирекция „Вероизповедания“ разполага с информация за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията т.е. заинтересованите лица са служебно известни на Министерския съвет.

Въпреки това, в нарушение разпоредбата на чл.66 от АПК не е извършено уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт чрез публично оповестяване за откриване на производството по издаване на този административен акт чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращането на проект до организациите на заинтеросваните лица или по друг подходящ начин включително и уведомяване за основните съображения за издаването на акта, както и формите на участие на заинтеросованите лица в производството.

Поради неспазване на процедурата по уведомяване, предвидена в чл.66 от АПК, организациите на заинтересованите лица въобще не са представлявани в производството по издаването на акта и са били лишени от право на участие в производството, включително и от  право на достъп до информацията по преписката, което представлява нарушение на чл.67, чл.68 и чл.69 от АПК.

Общият административен акт е издаден без да са изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая и без да се обсъдят предложения/възражения на заинтересованите граждани и техните организации, което представлява нарушение на чл.71 от АПК.

Съдържанието на общия административен акт не е съобщено по предвидения в чл.72, ал.1 от АПК ред, тъй като както посочихме по-горе, уведомяване по реда чл.66 АПК въобще не е извършвано.

Не са налице данни за наличие на някое от обстоятелствата, предвидени в чл.73 от АПК, които да обуславят възможност да не се спазят някои от разпоредбите за уведомяване и участие на заинтересовани лица в производството по извадане на акта.

2/ ПМС №  № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г. е прието в нарушение на §19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ.бр.108 от 29.12.2018г. в сила от 01.01.2019г.

Съгласно § 19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ. бр.108 от 29.12.2018г., държавната субсидия на вероизповедание по чл.28, ал.2, т.1 и 2 за 2019г. се одобрява от Министерския съвет, като субсидията на вероизповедание по чл.28, ал.2, т.2 е в размер на 10 лева за едно самоопределило се лице и размерът на субсидията по чл.28, ал.3 не може да бъде по-малък от 15 милиона лева. Необходимите средства за 2019г. по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 и ал.3 са за сметка на утвърдените субсидии и разходи с чл.6, ал.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., като разликата до необходимия размер на държавната субсидия се одобрява като допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019г. по реда на чл.109, ал.3 от Закона за публичните финанси.

В нарушение на §19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ бр.108 от 29.12.2018г. в сила от 01.01.2019г., с ПМС № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г., прието на основание чл.109, ал.3 от Закона за публичните финанси и § 19, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията /ДВ бр.108 от 2018г./, са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019г. в размер на 5 милиона лева за държавна субсидия – част от държавната субсидия по чл.28, ал.2, т.2 от Закона за вероизповеданията за Българската православна църква – Българска патриаршия.

Със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019г. обн.ДВ бр.103 от 2018г. и по-точно с чл.6, ал.4, е одобрено разпределение на субсидия в общ размер от 5 500 000 лева за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

 1. За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница – 1 200 000 лева;
 2. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната – 2 900 000 лева;
 3. За ремонт и строителство на молитвени домове на мюсюлманското вероизповедание в Република България – 460 000 лева;
 4. За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България – 70 000 лева;
 5. За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България – 70 000 лева;
 6. За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква в Република България – 70 000 лева;
 7. За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България – 120 000 лева;
 8. За ремонт на молитвени домове – паметници на културата – 350 000 лева;
 9. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания – 60 000 лева;
 10. За насърчаване на международния диалог, религиозната толерантност и „превенция на дискриминацията“ – 40 000 лева;
 11. Резерв за възникнали извънредни ситуации – 160 000 лева.

Видно от одобреното със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019г. разпередление на субсидията за вероизповеданията, от общо предвидена субсидия в размер на 5 500 000 лева, сумата от 4 100 000 лева представлява субсидия за Българската православна църква – Българска патриаршия, като субсидията в размер на 1 200 000 лева, предвидена за подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница,  всъщност представлява субсидия по чл.28, ал.4 от Закона за вероизповеданията и за същата не се прилагат ал.2 и ал.3 на чл.28 от ЗВ т.е. от предвидения в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019г. общ размер на субсидията за вероизповеданията от 5 500 000 лева, за субсидии по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 от ЗВ във връзка с §19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ бр.108 от 2018г., могат да се използват само 4 300 000 лева, от които 2 900 000 лева са определени за Българската православна църква – Българска патриаршия съгласно Закона за държания бюджет за 2019г.

Като вземем предвид данните на Националния статистически институт при последното преброяване на населението и с оглед разпоредбата на §19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ обн.ДВ бр.108 от 2018г., Българската православна църква – Българска патриаршия има право на субсидия по чл.28, ал.2, т.2 от ЗВ в размер на 43 741 350 лева, но не по-малко от 15 милиона лева, мюсюлманското сунитско изповедание /МСХИ/ има право на субсидия по чл.28, ал.2, т.2 от ЗВ в размер на 5 460 040 лева, а Протестанското вероизповедание има право на субсидия по чл.28, ал.2, т.2 от ЗВ в размер на 644 760 лева. Така общо необходимата сума за субсидията за 2019г. за вероизповеданията по чл.28, ал.2, т.2 от ЗВ е в общ размер от минимум 21 104 800 лева.  Одобрените с ПМС № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г., допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019г. в размер на 5 милиона лева за държавна субсидия – част от държавната субсидия по чл.28, ал.2, т.2 от Закона за вероизповеданията, очевидно са крайно недостатъчни за допълване на необходимия размер на държавната субсидия за 2019г. за вероизповеданията по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 от ЗВ. Освен това, в нарушение разпоредбите на §19, ал.1 ПЗР на ЗИД на ЗВ и на чл.28, ал.2, т.1 и т.2 от ЗВ, държавната субсидия е определена единствено и само за едно от вероизповеданията – Българската православна църква – Българска патриаршия. За останалите вероизповедания по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 от ЗВ въобще не е определена субсидия с  ПМС № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г., нито пък са предвидени средства за такава, което представлява грубо нарушение на закона.

ПМС №  № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г. е прието в нарушение на Закона за дискриминацията, Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията, уреждащи равенството в третирането и забрана за дискриминация, основана на религия или вяра.

В чл.6, ал.1 и ал.2 от Конституцията на Република България изрично е предвидено, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

В чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация е въведена забрана за пряка или непряка дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра .

Съгласно чл.10, ал.1 от ЗВ традиционното вероизповедание в Република България е източното православие. То има историческа роля за българската държава и актуално значение за държавния й живот. Негов изразител и представител е самоуправляващата се Българска православна църква, която под името Патриаршия е правоприемник на Българската Екзархия и е член на Едната, Свята, Съборна и Апостолска църква. Тя се ръководи от Светия Синод и се представлява от Българския Патриарх, който е и Митрополит Софийски. В чл.10, ал.2 от ЗВ е предвидено, че Българската православна църква – Българска патриаршия е юридическо лице  ex lege.

В разпоредбата на чл.10, ал.3 от ЗВ изрично е предвидено, че ал.1 и ал.2 не могат да бъдат основание за предоставяне на привилегии или каквото и да е предимство със закон.

С приетото ПМС № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г. на основание чл.109, ал.3 от Закона за публичните финанси и § 19, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията /ДВ бр.108 от 2018г./, са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019г. в размер на 5 милиона лева за държавна субсидия – част от държавната субсидия по чл.28, ал.2, т.2 от Закона за вероизповеданията, за Българската православна църква – Българска патриаршия. Както вече посочихме по-горе, с ПМС държавната субсидия е определена единствено и само за едно от вероизповеданията по чл.28, ал.2, т.2 от ЗВ – Българската православна църква – Българска патриаршия. За останалите вероизповедания по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 от ЗВ въобще не е определена субсидия с  ПМС № 17 от 30.01.2019г., обн.ДВ бр.11 от 05.02.2019г., нито пък са предвидени средства за такава субсидия. По този начин с посоченият административен акт, Министерския съвет създава привилегия за едно от вероизповеданията в РБългария и същевременно третира по-неблагоприятно останалите вероизповедания имащи право на държавна субсидия по чл.28, ал.2, т.1 и т.2 от ЗВ.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *