РЕШЕНИЕ 9 – гр. Ямбол 2018г.

РЕШЕНИЕ№   9 гр. Ямбол,  06 .  11.   2018г. В ИМЕТО НА НАРОДА

                ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  фирмена колегия в закрито заседание на  шести   ноември през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                                                                        Председател: Р. Стоева

като  разгледа докладваното ф.д. № 6 по описа за 2018 год.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

В ЯОС е постъпило заявление от А.Ю.А. ***, в качеството на представител на местно поделение в гр. Ямбол на „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ“, за вписване на местното поделение в регистъра за вероизповеданията при ЯОС. Към заявлението са приложени следните документи: протокол от 30.10.2018г. на извънредно събрание на духовния съвет на БЕЦБ с взето решение за регистрация на местното поделение като юридическо лице; решение №7/11.07.2017г. на СГС по ф.д.№1651/2003г. по описа на СГС-заверено копие; удостоверение от 16.05.2018г. на СГС по ф.д.№1651/2003г. по описа на СГС, заверено копие; нотар. заверен образец от подписа на представляващия местното поделение на вероизповеданието;  уведомително писмо от „ИО“ АД за запазено наименование на местното поделение на вероизповеданието; УСТАВ на „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ“; пълномощно; заповед № РД/02-00516/08.08.2018г. за вписване в регистъра на местните поделения на вероизповеданията в община Ямбол; вносна бележка за платена държавна такса; адв. пълномощно.

Производството е по чл.595 и сл. от ГПК във вр. с чл.19 и чл. 20 от Закона за вероизповеданията.

В случая е налице валидно взето решение от Централното ръководство на „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ“ за регистриране на местно поделение в гр. Ямбол, като юридическо лице. Към заявлението са приложени необходимите документи, поради което съдът намира, че няма пречка да бъде извършено исканото вписване в регистъра на  местните поделения на вероизповедания.

Водим от горното, и на основание чл. 595 и сл. от ГПК, във връзка с чл.  20 от Закон за вероизповеданията,  Ямболският окръжен съд

РЕШИ:

ВПИСВА в Регистъра на местните поделения на вероизповеданията  при Ямболския окръжен съд, местно поделение на религиозната институция “БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Тракия” № 15, регистрирана с Решение от 04.03.2003 г. по ф.д. № 1651/2003 г. по описа на Софийски градски съд,

с наименование на местното поделение: БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ – гр. Ямбол“.

            със седалище и адрес на управлениегр. Ямболул. „Рожен” № 11.

ВПИСВА РЪКОВОДСТВО/ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ в състав: А.Ю.А., с ЕГН ********** –Председател;  И Х Ю. с ЕГН ********** -секретар; Ф Т Ф, ЕГН ********** -касиер .

Местното поделение се представлява от Председателя – А.Ю.А., с ЕГН  ********** .

            Решението е окончателно и подлежи на вписване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *