ЦИК отказа регистрация на „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“

ОРИГИНАЛ: https://www.cik.bg/reshenie/?no=2059&date=09.09.2015

РЕЗЮМЕ:
1. Представеното удостоверение не отговаря на чл. 133, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс
2. Предоставеният списък на избиратели не отговаря на изискванията на Изборния кодекс, Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г. и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК.
3. Дадени са указания да отстрняване на нередовностите до 18,00 ч. на 9 септември 2015 г.
4. В 17,58 ч. на 9 септември 2015 г. е депозирано искане за предостяне на коректен файл
5. Централната избирателна комисия остави без уважение искането за удължаване на срок

РЕШЕНИЕ: ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА партия „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 2059-МИ
София, 09.09.2015

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“, подписано от Виктор Петров Костов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 80 на 9 септември 2015 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 31.08.2015 г. от СГС – ФО, VI-16 състав, по ф.д. № 8028/2007 г.;

2. Образец от подписа на представляващия партията;

3. Образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-466 от 01.09.2015 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.;

5. Удостоверение от 31.08.2015 г. от Изипей АД, за микросметка;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2548 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

7. Заявление за имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ.

С оглед на представеното удостоверение от 31.08.2015 г. от Изипей АД за микросметка комисията извърши служебна проверка и установи, че Изипей има издаден лиценз за извършване на дейност като платежна институция на основание чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи и лицензия за извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България. Микросметката е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Изипей чрез сайта ePay.bg. Във връзка с извършената проверка комисията приема, че така представеното удостоверение не отговаря на чл. 133, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс. Представената в последното микросметка не може да послужи на партията за обслужване на предизборната кампания, тъй като в официалната интернет страница на Изипей са изброени услугите, за които се използва микросметката. Предизборната кампания не попада в обхвата на изброените.

На следващо място, предоставеният списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, не отговаря на изискванията на Изборния кодекс, Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г. и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК.

На представляващия партията са дадени указания да отстрани установените нередовност в документите в срок до 18,00 ч. на 9 септември 2015 г. В 17,58 ч. на 9 септември 2015 г. е депозирано искане, подписано от Виктор Костов, с което моли да бъде предоставена възможност да изпрати коректен файл, съдържащ подписите на подкрепящите регистрацията на партията.

Предвид нормата на чл. 134, ал. 2, изр. първо на Изборния кодекс, съгласно която отстраняването на непълноти или несъответствия се извършва не по-късно от крайния срок за регистрация, в случая 18,00 ч. на 9 септември 2015 г., Централната избирателна комисия остави без уважение искането за удължаване на срока за представяне по електронна поща на коректен файл, съдържащ подписите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 134 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА партия „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 00:53 часа

4 comments for “ЦИК отказа регистрация на „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“

  1. Вие какво очаквате по-различно? В конституцията на нашата хубава и демократична страна ясно е казано, че не могат да съществуват партии на етническа и религиозна основа. Всеки, който се опитва да създава такива е враг на демокрацията.

  2. А как си обяснявате „съществуването“ на ДПС в новата ни история, г-н Андонов?

  3. Г-н Пеев, това означава ли, че ние трябва да постъпваме като беззаконници.
    А и ДПС не е етническа а политическа партия.

  4. Кое според Вас, г-жо Серафимова, е „беззаконническото“ в партия като Християнреформистката?
    И кое НЕ Е ЕТНИЧЕСКОТО в ДПС – партийният лидер, който прави политическа пропаганда пред своите (етнически) избиратели на конституционно недопустим език? А може ли „де факто“ председател на ДПС да бъде ЕТНИЧЕСКИ българин или арменец, или македонец, или грък? А от кой етнос са пътниците в ония автобуси, дето пътуват от чужда държава към България само за изборите? И т.н., и т.н.

    Апропо, отдавна има редица неотговорени въпроси за идеята, структурата и политиката на ДПС, които ще продължават да висят и да бъдат възприемани като табу от „български“ граждани като оная баба, която беше глобена с 1000 лв, защото гласувала за ДПС и още нещо. Още едно апропо – това го разбрахме чрез преводач на български език, тъй като тя не проявявала никакъв интерес към българския.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *