Наредба за дейността на религиозните общности

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Наредба за изменение и допълнение Наредба за дейността на религиозните общности на територията на община Кюстендил.

§ 1. В Глава втора, чл.16 се допълва и изменя по следния начин:

„/1/. Публичните прояви и церемонии на открито на вероизповеданията, включително публичното изразяване на верски убеждения от техни представители се
извършват по общия административен ред съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

/2/. Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни
събрания места е свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.“

§ 2. В Глава втора, текстът на чл.19 става ал.1 и се създават нови алинеи 2, 3, 4 и 5, както следва:

„/2/. Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.

/3/. Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за
това.

/4/. Забранява се извършването на религиозна агитация по улиците на града посредством раздаването на безплатни печатни материали – брошури, диплянки, книги и други.

/5/.Забранява се каквато и да било агитация при провеждането на обществени мероприятия, празници, чествания и други. Забранява се извършването на религиозна агитация на открито, включително посредством използването на технически средства, като например различни звукови устройства – мегафони, усилватели и други.“

§.3. В Глава трета, текстът на чл.22 става ал.1 и се създава нова алинея 2, със следния текст:

/2/. Наред с предвиденото в предходната алинея административно наказание наказващият орган постановява отнемане в полза на общината на вещите,
принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на умишлено административно нарушение, както и вещите, принадлежащи на нарушителя, които са били предмет на нарушението.

§.4. Създават се „Допълнителни разпоредби“ със следното съдържание:

т.1. По смисъла на тази наредба „религиозна агитация“ представлява целенасочено въздействие върху обществото чрез слово-писмено или устно, чрез звук,
изображение или по друг начин, с цел формиране на религиозни възгледи и привличане на нови привърженици към определено вероизповедание.

т.2.По смисъла на тази наредба „религиозна пропаганда“ представлява разпространението в обществото чрез слово – писмено или устно, чрез звук,
изображение или по друг начин, на идеи, учение, знания с цел формиране на религиозни възгледи и привличане на нови привърженици към определено вероизповедание.“

2 comments for “Наредба за дейността на религиозните общности

  1. Реакцията по този казус е доста закъсняла ако въобще може да става въпрос за официално сведение. Казусът Кюстендил както го нарекоха по медиите се свежда до единичен случай на раздаване на брошурки от лице което не е много свързано с църквите. С други думи няма групово евангелизиране както е представен от общинарите, а по скоро лично свидетелстване. Защо се наказват целите църкви с това постановление не е много ясно, както и дали въобще една такава разпоредба е законна. За съжаление общинските практики често са реакция на дадено явление и техните постановки не са напълно съобразени с юрисдикцията на общината и конституцията. В такива случаи религиозни организации трябва да търсят правата си заради действията на единични лица и подобни ситуации стават част от редовната практика.

  2. Традицията, веселбата и християнското поклонение трябва да се различават от хората. Бог заслужава цялата Слава“ Търсете първо Божието царство и всичко останало ще ви се прибави “ Амин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *