Проблемите на семейство Рут и Харалан Попови и Бургаската ЕПЦ преди „пасторския процес”

Pastor Haralan Popov Burgas 2 1942Д-р Вениамин Пеев

Наличието на ранни разработки и клевети срещу двамата братя Попови още преди пасторския процес през 1949 г., т.е. по времето на монархията в България, свидетелстват за една отдавна подготвяна кампания на Държавна Сигурност срещу тях. Наличните архиви на ДС от различните политически периоди обаче разкриват редица факти, които позволяват да се направи изводът, че институцията, методите и средствата на Държавна сигурност не са се променили по същество. Враждебната позиция на царската Държавна Сигурност, отдел „А”, е послужила за база на Държавна Сигурност на народната власт. Омразният за комунистите спецполицай Никола Гешев е трасирал пътя на доносничеството, оклеветяването и унищожаването на набелязаните лица за комунистическите разузнавачи и агенти. Вълкът си е сменил наглед кожата, но нравът му си е останал от вълчи по-вълчи. Можем дори да подчертаем, че офицерите на комунистическия вариант на ДС не са проявили никаква оригиналност и аналитични способности по казуса „петдесетна секта” и „вражески настроените” й дейци, а са преписали донесенията и решенията на Гешевия отдел и са ги пуснали по конвейера на политическата инерция. Това се доказва особено красноречиво от факта, че десетината документа за „антидържавната дейност” на п-р Харалан Попов отпреди 9 септември 1944 г. се пазят и са включени в обемистата 35-томна документация[1] на следствените органи на комунистическата ДС, подготвяна за „пасторския процес”. С тях надлежно са се запознали разузнавачите, следователите, обвинителите и съдийският състав и по епигонски начин са продължили тезата за „противодържавна дейност” и „шпионаж”, с която се инсценира „пасторският процес”.

Запазена е и друга малка папка с документи, свързани с името на п-р Харалан Попов отпреди идването на комунистите на власт, от която е видно, че той е привлякъл вниманието на царската ДС почти от самото начало на своето пастируване. Документите касаят пастируването му в Бургаската евангелска петдесетна църква и разкриват интересни подробности, които не са представени в нито една от наличните истории на СЕПЦ. От анализа, който ще направя по-долу, ще се види, че обвиненията на царската Дирекция на полицията, отдел „А” на ДС, през 1943 г. са напълно идентични с обвиненията на тоталитарната власт срещу Попов преди, по време и след процеса през 1949. Сякаш в институцията ДС, известна като „ударния юмрук” на комунистическата власт, е имало едни и същи служители, които просто са преписали клеветите срещу него от времето на Гешев. Разликата може би се състои единствено в това, че комунистическите разузнавачи и агенти са участвали в клеветническата кампания с по-голяма ярост и непоколебима решимост да ликвидират на всяка цена евангелисткия пастор, който не се е поддал на техния нехуманен натиск. Агентите на ДС не могат да простят на п-р Харалан Попов откровеното и безстрашно представяне на лицемерието на комунистическата система. Той пише в своята книга „Изтезаван заради вярата си”, че комунистите са усвоили до съвършенство методите, чрез които могат „да направят черното бяло, а истината – лъжа”. Комунистите се оказват дори по-опасни за обикновените хора от хитлеристките палачи. „Нацистите бяха жестоки, а комунистите бяха и жестоки, и сатанински лукави – не се страхува да подчертае Попов. – Това на практика е единствената истинска разлика между тях”.[2] Такава прямота и откровеност не може да не бъде забелязана и помнена с омраза от противниците на християнската вяра. Нещо повече, тя се превръща в лайтмотив в цялостната десетилетна и детайлизирана агентурна инициатива срещу братя Попови, организирана от Управление Шесто на ДС и активно подкрепяна от ръководствата на СЕПЦ до края на 80-те години.

Pastor Haralan Popov Burgas 3 1942„Шпионите” Харалан и Рут Попови

Християнското служение на младия Харалан Попов в Бургас и бургаския район (от 1938 г.) не остава толерирано от официалните църковни и полицейски власти на Царство България. Попов, който е назначен като петдесетен пастор в гр. Бургас от Съюза на евангелистките петдесетни църкви, се изявява като много добър говорител и благовестител. В своята автобиографична книга „Изтезаван заради вярата си” той пише, че е проповядвал Евангелието из цялата страна в продължение на 16 години, чувствайки, че това е неговото призвание от Бога. Той е бил убеден, че върши едно апостолско служение: „служих и като евангелизатор в планинските градове и села, където Божието слово нямаше още опора”.[3] Онова, което пастор Попов няма никога да узнае, е, че неговата преценка за служението му не е била споделяна от някои църковни водачи. В обяснителното Писмо на областния полицейски началник на Бургас от 04.10.1943 г., адресирано до отдел „А” на царската Държавна Сигурност, е посочено, че сливенският митрополит Евлогий е писал донесения до бургаската полиция, че Попов „е обикалял градове и села от областта ни, за да върши непозволена от закона инославна пропаганда между православните християни”.[4] В споменатия по-горе т. 28 на следственото дело на комунистическата ДС преди „пасторския процес” се съхранява едно оригинално донесение на сливенския митрополит.[5] В него митрополит Евлогий се оплаква, че „пастор Харалампи Попов” извършвал забранен от Конституцията „прозелитизъм” (чл. 37 и 40) „от никого необезпокояван” и настоява „да се вземат необходимите мерки за предотвратяване пакостната дейност на Харалан Попов”, като „му се направят потребните внушения и предупреждения”. Тонът и съдържанието на митрополитското донесение са взети тутакси под внимание от царската ДС. Вследствие оплакванията на високопреосвещения митрополит в дома на Попов е направен обиск и са иззети пишеща машина, циклостилна машина и написани на тях материали. Те служат като „веществени доказателства за „противоконституционната” му дейност. „Потребните внушения и предупреждения” обаче изкристализират в намерението на бургаския областен директор на полицията да осъществи „въдворяване”, т.е. изселване на семейството на Рут и Харалан Попови и малката им дъщеря Рода друго място.[6] Видимо митрополит Евлогий е побързал да забрави (или пренебрегне!) Великата повеля на „Начинателя и Усъвършителя” на християнската вяра (Евреи 12:2), която е по-висш закон от законите на всяка държавна институция: „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин” (Еванг. според Матей 28:19-20 – според синодалния превод). Оттук насетне започват поредицата от проблеми на Попов и неговите близки с ДС – царската и комунистическата, които не стихват, но се засилват все повече и повече до края на живота му.

Още през есента на 1943 г. полицейските служби в Бургас сътворяват хипотезата за „шпионска дейност” на пастирското семейство Рут и Харалан Попови. В писмо № 3846 (4.Х.1943 г.) на Околийския началник в Бургас, написано до Дирекция на полицията на ДС, отдел „А”, е посочено, че съпругата на п-р Попов – Рут е водила интензивна кореспонденция със свои приятели в Швеция.[7] Следващото твърдение на бургаския полицейски началник, че „в кореспонденцията й има сведения, съдържащи данни за шпионаж”, свидетелства за отварянето на писмата. Това полицейско обвинение към Рут Попова е вече известно на Министерството на външните работи и изповеданията в Царска България. В едно официално писмо до Дирекцията на полицията с № 8872-51-V/18.II.1942, подписано от Директора на изповеданията K. М. Сарафов, се докладва и прилага превод на писмо на Рут, публикувано в шведското списание „Evangelii Harold”, кн. 4/22.I.1942 г., в което се дават факти „върху живота на българските евангелисти, които се представят като застрашени от преследвания”.[8] Не може да има съмнение, че Рут Попова е отразила реалното положение в страната, за което има редица факти на преследвания, пък и нейното семейство е потърпевшо. Държавните институции обаче са силно раздразнени от тази откровеност. Полицейската бележка върху писмото на Рут е недвусмислена: да се използва „за дознание”. Нещата стават още по-сериозни и през 1943 г. вече изкристализирва полицейската идея „за въдворяване на Попов и жена му Рут”[9]. Само нестабилната политическа ситуация в Царска България през този период е била причина това да не стане тогава, но комунистическите институции реализират един още по-драматичен сценарий за съдбата на Рут и Харалан Попови. След като Харалан Попов получава ефективна 13-годишна присъда, Рут Попова е изгонена от София с двете си невръстни деца Рода и Пол, а семейният им апартамент е конфискуван с цялата покъщнина.

Фактът, че мнението на царския полицейски началник в Бургас се съхранява в споменатата по-горе комунистическа документация на следствието преди „пасторския процес”, говори ясно и категорично за епигонското продължение на „шпионската теза” от комунистите. В ДОР на името на Рут Харалан Иван Попова, заведено на 25.ХI.1949 г., е посочено: „Отношението й към народната власт е отрицателно. Тя е злостна клеветница срещу О. Ф. и неговите мероприятия, противничка на Съветския строй”[10]. По-лоша квалификация за един български гражданин по онова време едва ли може да се очаква. Днес обаче обективният изследовател има значителни основания да се съмнява в достоверността на горните думи, защото ако беше така, Рут Попова отдавна би последвала затворническата участ на своя съпруг. Блюстителите на тоталитарната система все пак не са посмели да отидат толкова далеч, знаейки за подкрепата, която Рут Попова е имала в чужбина.

Pastor Haralan Popov Burgas 1943Пастирската дейност и строежът на църковната сграда на Бургаската ЕПЦ

В Писмото на бургаския полицейски началник са включени редица сведения за живота на Харалан и Рут Попови, които подсказват за продължителна разработка и следене. Посочват се данни за техния произход и образование, за заплатата и приходите на Попов и т.н. На бургаската полиция е известна дори банковата сметка, в която п-р Харалан Попов е внасял сумите от доброволните дарения на църковните членове и парите от продажбата на „Благовестител”.[11] В един агентурен Рапорт от бургаския областен началник до Дирекция на полицията на ДС, отдел ДС (отделение „Б”) е описана по интересен начин ситуацията с първия молитвен дом на Бургаската евангелска петдесятна църква.[12] Казва се, че книжарят Стефан Захариев Николов е построил на собствено място, намиращо се на ул. „Драгоман” № 9, склад за книжарски стоки. Вместо да го използва с това предназначение обаче, той го предоставил на петдесятните вярващи за богослужебни цели. По този начин било нарушено Предписание № 7670-30-V от 5.III.1940 г. на Министерството на Външните работи, според което „за молитвен дом могат да служат помещения, специално построени за целта и то с разрешение на министерството”. Тъй като тази процедура не била спазена, то следвало да се забрани богослужебната дейност в книжарския склад. Освен това, въз основа на оплакванията на Сливенската митрополия, в документа се подчертава духовната вреда, нанасяна от пастора и неговите сътрудници срещу Православната църква в цялата епархия. Интересно е да отбележим, че срещу Попов има оплакване от гр. Поморие, в което неговата „пакостна” благовестителска дейност се сравнява с  проповедите по време на Второто българско царство, които довели до „духовно разложение” и „политическо робство”.[13]

Някои от данните, които са четени в канцеларията на спецполицая Гешев, са подчертани – по всяка вероятност – от самия него със зелено мастило. Те се отнасят до финансовите подробности и клеветите за „шпионска дейност”. В една нестабилна политическа ситуация по време на Втората световна война е било много лесно да се припишат такива обвинения. Проповедите на п-р Харалан Попов били следени на всяко богослужение и той е заподозрян в проповядване на „пацифизъм”, т.е. неучастие във военните действия по фронтовете. Освен това той е заподозрян в германофобска нагласа и е определен като „отявлен англофил”.[14] Гешев се е заинтересувал от сведението, че Попов има близки връзки с английската легация в София, от която получавал пари от Америка за нуждите на своята църковна общност и инославната си пропаганда в Бургаска област (Поморие, Созопол и др.). Посочено е, че това били „суми за издръжката на петдесетническите църкви в България”, но те били „укрити” от властите. Посочено е също така, че преди войната били получени 30 000 долара за построяването на църковна сграда и пасторско жилище, но „голяма част от тази сума била злоупотребена от пасторите предшественици на Харалан Попов”.[15] Не става ясно точно кои бургаски пастори преди него се визират тук. Според полицията получаването на пари от Америка и връзките с Великобритания не биха могли да се тълкуват другояче, освен като възнаграждения за „шпионска дейност”. Това се потвърждава и от резолюцията на началника на ДС Гешев от 20.09.1943 г., предизвикала наличното обяснително Писмо от бургаската полиция. В нея се настоява да се провери доколко има „нещо опасно” във факта, че пастор Попов е разполагал с техника за писане и размножаване на материали.[16] Въпреки Обяснението на председателя на съюзното ръководство п-р Георги Чернев (06.09.1943)[17], че двете машини се използвали „за съюзни цели и нужди”, с които е поддържана кореспонденция и са писани проповеди, началниците на ДС не обръщат никакво внимание и остават с измислената си теза за „шпионаж”. Нещо повече, тази теза е подсилена с клеветническото обвинение, че съпругата на Харалан Рут е изпращала писма до едно шведско петдесетно списание, където били публикувани „сведения, съдържащи данни за шпионаж”.[18] Тази фраза в полицейското Писмо е подчертана със зелено мастило в канцеларията на Гешев. Тя се оказва ключова не само за отношението на властите към сем. Попови в Царска България, но се мултиплицира като главно обвинение години по-късно в комунистическа България срещу повечето евангелистки пастори и за малко не подсигурява смъртни присъди за водачите на евангелизма, сред които е Харалан Попов. „Започна яростна клеветническа кампания – пише Попов. – Обвиниха ни в шпионаж. За тях беше по-добре да сме шпиони, отколкото мъченици за Христовата вяра. Представяха ни като „оръдия на империализма” Първия път, когато чух това, се изсмях”.[19] Такава може да бъде реакцията на един напълно невинен човек, но клеветата, уви, е била скалъпена в обстановката на изключителен политически драматизъм и Попов въобще не е предполагал, колко опасно е било това нелепо обвинение в онова време. Днес обаче ние имаме дълг към обективната историческа истина, колкото и болезнена да е тя, и не бива да се залъгваме с повърхностно плъзгане по данните, които е съхранила Историята на българския харизматизъм.

[1] АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. д. а. е. 2276 „М”, т. 28. 101-115.

[2] Попов, Х. Изтезаван заради вярата си. DOHI Press, 1994. 31.

[3] Попов, Х. Цит. съч. 21.

[4] АКРДОПБГДСРСБНА, Архив ИФ 5-5-823, 2-3.

[5] АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. д. а. е. 2276 „М”, т. 28. 103.

[6] Пак там, 104.

[7] Пак там, 102-3.

[8] АКРДОПБГДСРСБНА, III раз. 1262. 23.

[9] АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. д. а. е. 2276 „М”, т. 28, 103.

[10] „Рапорт-заключение за откриване отчетно наблюдателно досие на лицето РУТ ПОЛ ПЕТЕРСЕН /п-р ХАРАЛАН ПОПОВА/” (АКРДОПБГДСРСБНА, III раз. 1262, 3).

[11] АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. д. а. е. 2276 „М”, т. 28. 104.

[12] Пак там, 113-4.

[13] Пак там, 107.

[14] Пак там, 102.

[15] АКРДОПБГДСРСБНА, III раз. 1262. 3.

[16] Пак там, 4.

[17] Пак там, 2.

[18] Пак там.

[19] Попов, Х., пос. съч. 24.

27 comments for “Проблемите на семейство Рут и Харалан Попови и Бургаската ЕПЦ преди „пасторския процес”

 1. Не познавам брат Харалан Попов и в никакъв случаи нямам право да вземам някакво мнение,но има неща в живота ни с които понякога сами си „вкарваме вълка в кошарата“
  До колкото знам тои е бил широко скроен,интелигентен и свободомислещ човек.
  До колкото съм чел за него е бил много посветен и плодотворен в служението си за Господ Исус Христос!
  Това със сигурност е пораждало до известна степен някаква завист от страна на някои от неговите бездарни или посредствени колеги.
  Като зная манталитета на болшинството българи всеки които малко ги надмине трябва да бъде оплют и омерзен!
  Като чета книгата която сам той е написал ми прави силно впечатление две неща:
  1-че са му изкарали новата кола от гаража и са я конфискували.
  Явно е бил и доста заможен и това автоматически го е правило буржоа и враг на социализма!
  Това е било може би трън в очите на новоизлюпените генерали от Д.С. защото за тях е било мечта да имат поне служебна кола!
  Аз вече бях юноша когато на първия секретар на БКП в Стара Загора намериха служебна стара и раздрънкана кола(ако не се лъжа беше Шкода!
  Става въпрос за малко след 1960г.
  2-едно от основните му обвинения е,че се опитвал да създаде опозиционна партия.
  За озверелите гладни глупаци-вече верни на БКП и КПСС това ако е вярно е предизвикало в тях нестихващ бяс!
  Историята помни,че простите и неуки селяни вече верни на БКП са избили без съд и присъда елита и интелигенцията на България!
  Всеки буден,образован и правилно мислещ човек за тях е бил враг на народа!
  Далеч съм от мисълта да коментирам брат Харалан Попов защото лично не го познавам и защото всички данни говорят,че е бил много посветен и ползотворен служител на Господ Исус Христос!
  Но като разсъждавам за живота му-съпругата му е от държава която никак не одобрява делата на простаците комунисти!
  Със сигурност тя също е била свободомислеща защото за мен а и за доста хора Швеция и шведите са прекрасна държава са много интелигентна нация.
  Съвсем нормално и правилно те да се възмущавали и негодували срещу вандалщините които са вършили необразовани хора които до скоро са се крили като мишки в гората!
  И ако някъде са изпуснали някоя реплика срещу комунистите то ето ти повод да измислят жестоко обвинение!
  Като си помисля само как нечестивата царица Езавел присвои лозето на Новотей никак не ми е трудно да допусна,че брат Харалан Попов му е измислена и тази анти комунистическа и анти народна дейност.
  Почти винаги на нас ни убягва една истина!
  Къде отиват всички които са гонили,измъчвали и убивали верните и посветените Божии служители?
  Много простичек отговор-където огъня не угасва и червея не умира!Вечни и непоносими мъки!
  Зная много неща за които не ми се говори,но ще ви споделя само това-един от офицерите измъчвали в Д.С.Християни(а може би и брат Харалан Попов)тои и жена му бяха безнадеждно луди в психо болницата в Карлуково и предполагам,че там завършиха земния си път!
  Едната им дъщеря също безнадеждно психо болна!
  Защо виждате само едната страница от живота им та дори ги мразите и им завиждате!?!
  Какво да кажем за тези които Нерон на арените пущаше умишлено дълго държани гладни лъвове?
  Какво да кажем за измъчваните от“светата католическа“ инквизиция?
  Колко неизброимо много Християни бяха намазвани със смола и изгаряни живи?
  Гонения винаги е имало по лицето на земята!
  Простичка истина е,че брат Харалан Попов(а доста други вени Божии служители)е попаднал на неправилното място при неправилните хора!
  Ако беше в същото време пастир в Швеция може би сега щяхме да четем за чудесата които Господ Исус Христос е вършил чрез него и щяхме да четем книгите които е написал на духовна тематика.
  И независимо кои верен Христов работник как и при какви ситуации е живял и е свършил житейския си път при всички случаи е чул“…добри и верни рабе на малкото беше верен,но многото ще те поставя-влез в радостта на своя Господар…“
  Нека се огледаме около себе си и да проумеем-„КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ЖИВЕЕ БЛАГОЧЕСТИВО ЩЕ БЪДЕ ГОНЕН…“
  На тази земя няма място за посветените Божии служители!
  Дори и присмеха на невярващите колеги и съседи е един вид гонение!
  Всички сме гонени заради вярата си!
  Но някои като брат Харалан Попов в изключителна жестокост.
  И да не забравяме къде са сега всевластните комунист-генерали и къде е брат Харалан Попов!
  Едните във вечни и неизказани мъки,а другите във вечно блаженство с нашия Господ и Спасител Исус Христос!
  А и много белези на времето показват,че идват масови гонения срещу всички Християни!
  Да се молим Господ Исус Христос да ни даде сили и мъдрост всичко да изтърпим,пътя да свършим,вярата да опазим и да наследим вечния живот!
  Някои може би ще ме критикуват за някои правописни грешки,но не това е най-важното-нали?

 2. Всъщност трябва да се подчертае, че д-р Харалан Попов е един от най-интелигентните, образовани и активни служители сред ветераните на СЕПЦ. Той може достойно да бъде причислен към малката група пионери като Николай Николов и Йончо Дрянов.
  Д-р Харалан Попов е завършил Библейския институт в Данциг, а след това учи в една Богословска семинария в Лондон, където се запознават с Рут Петерсен. Освен това д-р Харалан Попов се е увличал като младеж от марксистките идеи, но ги изоставя след като повярва в Христос. Тези две обстоятелства – образованост и антимарксистка насоченост – са „трън“ в очите не само на комунистическите власти, но и на прокомунистически настроеното ръководство на СЕПЦ от времето на Динов, Зарев, Желев, Вирчев, та и до ден днешен. За това има, за съжаление, стотици документи!…

  Ще си позволя една братска забележка към г-н Господин Влаев – не одобрявам оскърбителните квалификации, които той използва към комунистическите представители. Християните не споделят тяхната идеология, осъждат я, отхвърлят я, но не си позволяват да наричат враговете си „простаци“. Ще припомня предупреждението на Христос да не наричаме никого „бунтовен безумец“, защото се обричаме „на огнения пъкъл“ (Мат. 5:22).

 3. И статията,и коментарите са интересни ! Относно „бунтовен безумец“ Исус каза така да не наричаме брат си.Не знам дали се отнася и за враговете ни.

 4. Да, п-р Добрев, Исус използва съществителното „брат“.
  Еврейската дума „ах“ (брат) обаче се отнася не само до „кръвен брат“ или „брат по вяра“, а до „сродник“ изобщо – братовчед, сват и т.н., т.е. до всеки мъж от еврейски произход, независимо дали е последовател на Христос или не е. Така също съществителното „бен“ (син)не означава само „дете на едни и същи родители“, но и „племенник“, „по-млад сродник“ и дори – „всеки евреин“. Изразът „бене Исраел“ се отнася до всички израилтяни, а не само до „синовете на Израил“.
  А щом всички са синове на Израил, то всички са „братя“.

  Исус никого не насърчава да оскърбява онези, които се различават от нас по убеждения. Това е не само невъзпитано и неетично, но и нехристиянско. Когато хулеха и оскърбяваха Исус на кръста, Той не им отвръщаше със същите хули и обиди. Да критикуваш, не значи да обиждаш!

  Ако обиждаме идеологическите си противници с улични квалификации, по какво ще се различаваме от тях?…

 5. Може да ви прозвучи малко смущаващо,но на мен ми е повече жал за предателите и за офицерите от Д.С.гонели и измъчвали Християните!
  В ОК на БКП в Стара Загора(там съм роден,израстнал и повярвал в Господ Исус Христос) този който е отговарял за религиозните дела е бил много агресивен да тормози всички вероизповедания!Много млад заболява от скоротечен рак!Веднага го изпращат на лечение в Санкт Петербург(тогава Ленин град)при най големите специалисти за него време!Много скоро го върнаха в Стара Загора в ковчег!Направиха му пищно погребение с изключително големи почести!
  Но къде отиде душата му!
  Ако не е имал възможност да се покае със сигурност сега е в неизказано ужасни мъки!
  Един от тези които бяха дълго време председател на СЕПЦ и е предавал братя,сестри и най-вече своя Създател и Спасител го намериха почти изяден от може би чакали на Витоша!
  Той се имаше за голям капацитет и отишъл на разходка във Витоша и не се върнал!
  Има един стих“…ще предам телата ви на небесните птици и горските зверове…“
  По памет цитирам,но това се отнася за тези които дръзнат да се опълчат срещу Господ Исус Христос!
  Господ поругаем не бива!!!
  И страшно нещо е да попадне човек в ръцете на живия Бог!
  Истина е,че никои не желае да бъде гонен и мразен,но за съжаление понякога се получава.
  Сам Господ Исус Христос казва-„…Мене гониха и вас ще гонят!…Мене мразеха и вас ще мразят!…“
  Няма нищо по-важно от спасението на душата!
  За това нека уповаваме на нашия Господ и Спасител,независимо в каква ситуация сме!
  Той-Господ Исус Христос нито за миг не е пропуснал дори и миг от живота ни и стои над всички човеци и ситуации!
  От нас се иска само да му се доверим напълно!

 6. Напълно съм съгласен, че в периода на „зреещия социализъм“ СЕПЦ в България не е имал достойни водачи, а лакеи на тоталитарната власт. Но това не дава основание на днешните християни, ако са просветени в Христовото учение, да злорадстват за трагичната съдба на водачи като п-р Иван Зарев, когото г-н Господин Влаев визира в своя коментар. Отношението на просветените християни към злощастни личности и съдби е само едно – християнска любов и загриженост за тях.

  Във връзка с това ще цитирам становището на един от най-достойните протестантски водачи на Балканите – румънския пастор Рихард Вурмбранд (1909-2001), с когото напълно основателно сравняват нашия пастир д-р Харалан Попов. Вурмбранд пише следното в разтърсващата си книга „Изтезаван заради Христа“ (Tortured for Christ, 1967): „Именно в затвора открихме надеждата за спасението на комунистите. Именно там развихме чувството на отговорност спрямо тях. Именно в състоянието на изтезания от тях се научихме да ги обичаме“ (стр. 74).

  На живота и делото на п-р Рихард Вурмбранд ще бъде посветена една от следващите статии в поредицата „Архивите говорят“.

 7. Изключително трогателна история е тази книга!
  Не всеки има тази сила и благодат да живее така за Господ Исус Христос!
  В никакъв случай не злорадствам за съдбата която е постигнала тези които се опълчват срещу Господ Исус Христос!
  Но при свършен факт това е само непоправима съдба за всички предатели като се започне от Юда Искариотски.
  За това докато човек е жив да помисли как и за кого живее.
  И разбира се пътя по който върви до къде ще го заведе!
  Иначе сам Господ Исус Христос точно за това прие човешки образ и бе разпънат като злодей за да може всеки човек да има път за покаяние и спасение!
  Жалкото е,че някои го осъзнават след като са прекрачили прага на вечността и всичко е необратимо непоправимо!

 8. За разлика от много от пишещите в този форум аз съм почти необразован!
  Но ако съм почти невеж във философските и други науки имам сериозни претенции да съм благословен от Господ Исус Христос и смея да твърдя,че задълбочено съм изучавал Библията и Господ Исус Христос чрез Светия си Дух ми е дал много виделина за много неща!
  Споменава се,че имам критично отношение към някои хора и се цитира-бунтовни безумецо!
  Ами ако някои е чел поне Новия Завет да си спомни кои и какъв беше Йоан Кръстител.
  Още от момента на зачатието си в утробата на майка му беше изпълнен със Светия Дух!
  Сам Господ Исус Христос казва,че измежду родените от жена няма по-голям от Йоана!
  Господ Исус Христос го постави дори и на по-високо ниво от Аврам и Моисей!
  Същия този Йоан нямаше абсолютно никакво образование,имаше само една единствена дреха!(също като съвременния недостижимо високо образован католически папа,който само шапката му е хиляди евра!)и храната му беше акриди(вид скакалци) и див мед!
  Същия този Йоан на част от дошлите при него за покаяние каза-„…рожби ехидни,кой ви предупреди за идещия гняв…“
  Имах честа лично да познавам и контактувам с Зарев,Желев(който между другото ми е и далечна роднина)и Вирчев.
  Ако само са били агенти,и ако само са предавали църквата и вярващите с мед да ги нахраниш!!!
  Под диктовката и заповедите на Д.С.те са смазвали,обезличавали и игнорирали всички будни и посветени Християни!
  А са назначавали и издигали бездарни и безлични пастири!
  Не се чудете защо сега църквите ни са в окаяно състояние!
  Не се чудете защо сега нямаме нито един изявен Божии служител с ярко изявена дарба от Светия Дух
  От доста време се чудя ако някои мои познат реши да повярва в Господ Исус Христос в коя църква да го заведа да чуе Истинско!Слово Божие!
  И понеже всичко сравнявам с Библията,то и Божия народ Израел имаше периоди на упадък и безредие!
  Е,сега е времето на бездарниците!На хората които се имат за незаменими капацитети а са далеч от истината!
  Но Господ Исус Христос стои над всички ситуации и много скоро ще си издигне посветени хора с мощното помазание на Светия Дух и тогава и най-простоватите ще разберат къде е Истината!
  И нека още веднъж ясно да подчертая-аз скърбя за всяка погинала душа,но не аз решавам(и се радвам,че аз не решавам)кои къде ще прекара вечността!
  Защото ако Господ Исус Христос даде това право на някой човек почти сигурно е,че спасения ще е само един!

 9. „Същия този Йоан нямаше абсолютно никакво образование,имаше само една единствена дреха!(също като съвременния недостижимо високо образован католически папа,който само шапката му е хиляди евра!)и храната му беше акриди(вид скакалци) и див мед!“ (Г-н Господин Влаев)

  Само в този произволно избран цитат на г-н Господин Влаев има куп сериозни недомислици, които са гарнирани от купища ненужни удивителни знаци.

  Първо, служението на Йоан Кръстител е пророческо от преди 2000 години и няма нищо общо със служението на съвременните пастири и свещенослужители. Днес, ако кандидатът за проповядване и администриране на дадена църква е без необходимото образование, ще прилича на г-н Господин Влаев и болшинството самозвани пастори в СЕПЦ, които той критикува така яростно „на пета предавка“. Проблемът днес не е в това, че пасторите са „образовани“, а именно защото НЕ СА! Да имаш гол мерак, не значи да си годен за служение.

  Второ, пълно безумие е твърдението на г-н Господин Влаев,че „шапката“ (нарича се ТИАРА) на папата струвала „хиляди евра“. Въпреки някои странни изказвания на папа Франциск І, той е известен с изключително скромния си начин на живот. Г-н Господин Влаев си е наумил, че като обикаля Европа със своя ТИР, знае всички тайни на Ватикана.

  Трето, нека запитам самия г-н Господин Влаев – той САМО „див мед и акриди“ ли яде? А знае ли г-н Господин Влаев значението на думата „акриди“? Ако ми отговори на тези два въпроса, ще го признаем като НОВИЯ Йоан Кръстител на СЕПЦ в България, от когото целокупният български народ „има нужда“.

  Д-р Вениамин Пеев (преподавател във ВЕБИ, София)

 10. Влаев защо се намесва пак извън темата? Какво общо има папата с Харалан Попов? Да не би Влаев да се е срещал с папата в Испания?

 11. Г-н Господин Влаев, явно постоянно бърка поставянето на въпроси, които се поставят на хора, желаещи да се ограмотят в християнството,с решаването на листовки в курса за професионални шофьори. Ето, това е огромната разлика между хора, които участват в сферата на богословското образование, и самозванци като г-н Господин Влаев и неговата агитка! Тя се състои в следното:

  Първо, такива хора не разбират темата на публикацията и докарват нечиста вода от девет вадички. Темата тук не е нито кончината на п-р Зарев, нито кончината на когото и да било друг. Темата е свързана с пречките, които се поставят пред духовната дейност на сем. Попови в Бургас преди 1945 г.

  Второ, хора като г-н Господин Влаев не само, че са драстично необразовани в богословието и християнството, но вмъкват имена и думи, за които не знаят нищо-нищичко! Така и не стана ясно дали г-н Господин Влаев знае какво означава съществителното „акрида“, която използва. Да не говорим за това, че не знае каква е била ролята на Йоан Кръстител в новозаветната история. Във ВЕБИ на такива неосведомени люде поставяме слаби оценки и им препоръчваме да се захванат с друга професия, но – за Бога! – да не се самоопределят като „проповедници“.

  Евангелизмът в България е страдал и ще продължава да страда от занаятчии, които се самопоставят за проповедници, вместо да бъдат по-полезни като бояджии, шивачи, дърводелци или шофьори. Прочее, п-р Харалан Попов, за когото става дума в горната статия, е разбрал, че за да може да проповядва, е трябвало да се образова адекватно. И го е направил в две чуждестранни учебни заведения. И не се е поддал на идеологическа обработка от враговете на християнството. Затова неговото име е важна част от евангелистката история в България!

 12. Кога ще се спрат с тези интернетни караници ако на влаев и любен маринова темите не са им интересни то от бургас искаме да научим много повече за историята

 13. Знаеш ли Пеев-срещат ме на улицата уважявани хора които открито негодуват от твоето перчене на всякъде с високото ти образование и интелект!
  И ме питат как не ти е съвестно та не отговори на нито един от трита ми“ребром“зададени въпроси към теб.
  Не забелязваш ли,че в този форум вече само ти пишеш и може би самодоволно само ти си го четеш.
  Вярно е,признавам,че пишеш изключително издържано в литературен вид,но само това което си прочел и възпроизвеждаш като магнетофон.
  Но да се разбират дълбоките Библейски истини трябва откровение от Светия Дух,което видимо на теб ти липсва!
  И във всичките си писания засягаш само архиви и светски неща.
  Колкото и да се напъваш да се представиш за духовен човек повече и повече се излагаш.
  Много ми е интересно кои те е допуснал във ВЕБИ и се чудя до кога ще те търпят?
  Или може би ти преподаваш философията на гръцките мъдреци?Която няма нищо общо с Библията.
  Спомням си когато ап.Павел чакаше в Атина как на Аеропага натруфените,горди и надменни философи-надути като пуяци се присмиваха на Павел и казаха-да чуем какво говори този празнословец.
  Но ако на всички тях се събереше всичкото им образование нямаше да стигне и до половината на това което имаше Павел!
  Но независимо всичко Павел хвърли всички свои придобивки(дори и недостижимото си високо образование) само Христос да придобие като свой Господ и Спасител!
  Е,най-сърдечно ти пожелавам да направиш като Павел!
  Имаш крещяща нужда от това!

 14. „Знаеш ли Пеев-срещат ме на улицата уважявани хора които открито негодуват от твоето перчене на всякъде с високото ти образование и интелект!
  И ме питат как не ти е съвестно та не отговори на нито един от трита ми“ребром“зададени въпроси към теб.
  Не забелязваш ли,че в този форум вече само ти пишеш и може би самодоволно само ти си го четеш“ (г-н Господин Влаев).

  Много „приятно“ си бъбрим ние с г-н Господин Влаев, който дотук не каза нищо по темата за „проблемите на сем. Попови през разглеждания пастирски период в Бургас“. Вместо това, той върви бодро по улиците на Европа и отговаря на въпросите на „уважЯвани хора“ (определението „уважАвани“ се пише с „а“). Аз нямам време да ходя по улиците. Вместо това ходя в библиотеките и чета книги и документи, в които се казват много сериозни и верни неща.

  А г-н Господин Влаев, който не обича четенето на сериозни източници (ако изобщо чете нещо), затова говори в този форум наизуст. Примерите са много. На първо място, не виждам да ми е задал никакъв въпрос. А още не ми е отговорил знае ли какво е „акрида“. Вместо това, той подскача по калдъръма на импровизации: ту говори за папата и неговата тиара, ту за кончината на този и онзи, ту за Йоан Кръстител, ту се сравнява с ап. Павел на Ареопага (?!). Но не пропуска във всеки от фейлетонните си постинги да нагруби образованите и далеч превъзхождащите го хора. Те са или „простаци“, или „надути като пуяци“, или… Г-н Господин Влаев я кара като камион без спирачки… Но какво да се прави, такъв си е той!

  Що се отнася до „архивите и документите“, които г-н Господин Влаев окачествява като „светски неща“, то това си е негово шофьорско мнение. То едва ли е споделяно от „високо уважЯваните“ от него хора, които изобщо НЕ ЗАСЛУЖАВАТ УВАЖЕНИЕ, ако смятат така! Историята на всяка една област, включително и религиозната, се базира на факти и документи. Сериозните хора не обръщат никакво внимание на улични приказки и улични разговори, в които „главни герои“ са люде като г-н Господин Влаев. П-р Харалан Попов никога нямаше да влезе в историята на българския протестантизъм и българското общество, ако се бе вслушал в ПСЕВДОДУХОВНИТЕ СЪВЕТИ на господа като г-н Господин Влаев. А ония, които са го обиждали, нагрубявали, малтретирали, заплашвали с унищожение, са ВЪН ОТ ИСТОРИЯТА.

 15. И тук ли Влаев ще ни ласкае че го питали за Пеев по павираната уличка на Мулен руж?
  В следващия епизод ще очакваме Пеев на барикадата като Гаврош а Влаев в ролята на Квазимодо
  Остава само Пилев да пропее марсилезата от покрива на парижката Св. Богородица и картинката ще е пълна.

 16. Бургаското дело се води вече няколко години по инстанции и преписки без особен успех. Едва наскоро бе преведено към ЕС но от бургаските пастори повечето отпаднаха по агентурни и други причини. В този си вид делото е вписано погрешно от името на Обединена българска госпъл църква. Не става ясно дали се пледира с Обединени евангелски църкви ОЕЦ или Обединена църква Блага Вест. За всеки в България е ясно че такава деноминация не съществува и илюзията с имената е крайно неубедителна.

 17. Това осъдително дело не ни го казаха на последното събиране в Бургас. Лекторите бяха лаконични по отношение на историческото събитие което празнуваме. Бат Грубалов каза че мисионерите били дошли по замръзналото море. Черно море е замръзвало 1929, 1942 и 1954 година. Предполага че някъде тогава идвали мисионери в Бургас.

 18. Имайте малко търпение докато си завърша мисълта и пак ще продължите да си пищуркате. Следващото и последно дело, което се води в момента, е делото на Пилев срещу агентите но то не е минало на втора инстанция. Предстои съдът да се произнесе. Вещите лица не вещаят нищо положително.

 19. Адвокат Узунова, макар че в горната статия не става дума за Пилев и неговото дело, тъй като Пилев освен името на Харалан Попов, не знае нищо друго за него, бих искал да Ви попитам: Защо Пилев води делото, нали той вече преписа в книгата си достъпните документи за всеки български читател на Архивите за „пасторите-агенти“? Какво още има да „доказва“? Комисията по разкриване на агентурното минало доказа тезите, които Пилев си присвои като „свои“.

 20. На представянето на книгата си брат Пилев подари и копие от книгата на Харалан Попов.

 21. „На представянето на книгата си брат Пилев подари и копие от книгата на Харалан Попов“.

  Тази подробност, която подчертава г-жа Мария Лазарова, е илюстрация на българската поговорка: „С чужда пита помен прави“… Че да не би „брат Пилев“ да е издал автобиографичната книга на д-р Харалан Попов? „Брат Пилев“, който хал хабер си няма от историята на българския евангелизъм, си позволява от няколко години да се произнася по въпроси, които въобще не познава и не разбира. Той си мисли, че като се увърта около Христо Куличев и като подарява книга за героя Х. Попов, издадена от други издателства („DOHI PRESS“ и „Ателие“), е станал сведущ по евангелската история у нас…

  „Брат Пилев“, ако наистина е „брат“ на евангелистите, трябва да спре да обслужва извъневагелистки задачи и особено ако води дело против евангелистки представители, трябва да го преустанови веднага. Иначе на никого от тях не е никакъв „брат“!

  Комунистите произведоха в близката ни история ДВА АНТИ-ЕВАНГЕЛИСТКИ ПРОЦЕСА. Ако „брат Пилев“ действително води дело срещу евангелисти, както писа адвокат Узунова по-горе (не знам доколко е вярно това сведение), то чий „брат“ е „брат Пилев“?

 22. Ами за разлика от вас др.Пеев и Харалан Попов и Братя Куличеви и Пастор Зяпков са достойни Християни.Вие постоянно ги плюете – Защо ли???? А сега и срещу Пилев започнахте да плюете – „християнин“ ама не за подражание сте….Покайте се и стига сте се стремяли към власт…

 23. „Иван Николов“ – типичен неграмотен в историята трол (без тройни удивителни, четворни въпросителни и безброй многоточия). Мъдрият български народ отдавна е казал за такива: „къде го чукваш, къде се пука“.

 24. Очевадно ще има доста тиня изляна по хора, като се има предвид следното заглавие – „Проблемите на Рут и Харалан …“.
  Тъкмо теми за обсъждане от хора, изповядващи Спасителя, Който ни завеща ДА НЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ назад! А, че това не е наша работа е друг въпрос – демосът си въобразява, да, само си въобразява, че от него нещо зависи.

 25. Тинята е само там където водата не тече и е застояла т.е. там където няма живот. Тя не излиза а стои на дъното и тинясва казват старите хора. Като се разбърка и почва да мирише на застояло

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *