ХРИСТИЯН РЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ (наричана в този устав за краткост партията) е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права, което се ръководи в дейността си от разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за политическите партии, другите нормативни актове и на настоящия устав.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Наименованието на партията е „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“, под което име ще осъществява дейността си.
(2) Наименованието на партията, заедно с указание за седалището, адреса на управление, както и данни за нейната съдебна регистрация ще бъдат посочвани във всяко писмено изявление от името на партията.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Седалище и адрес на управление на партията (hrp.bg)

ІV. СРОК
Чл.4. Партията ще осъществява дейността си за неопределен срок от време.

V. ПРИНЦИПИ
Чл.5. В дейността си партията се ръководи от следните принципи:
– Доброволно участие;
– Служба на обществото;
– Възпитаване на устойчиви и позитивни обществени нагласи и ценности;
– Законност на действията;
– Взаимно уважение и толерантност;
– Независимост при вземането на решенията.
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Семейни и традиционни ценности;
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Лична свобода и човешко достойнство;
– (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Национален суверенитет и международна интеграция.

VІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.6. Програмните цели и задачи на партията са:
– усъвършенстване на парламентарната демокрация;
– развитие на гражданското общество;
– стимулиране на индивидуалното развитие на личността, като основа на общественото развитие;
– (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) изграждане на обществена ценностна система, в която се зачита личната свобода на всеки;
– формиране на пазарна свобода на предприемачите;
– интегриране на България в европейските и световните структури.
Чл.7. (1) Посочените в чл. 6 цели и задачи ще бъдат постигани чрез взаимодействие на партията с други политически партии, сдружения с нестопанска цел, с държавни и общински органи, с различни организации, близки до идеите, насоките и принципите, ръководещи дейността й.
(2) Партията ще изпълнява своите цели и задачи чрез:
т.1. Участие в избори за Народно събрание.
т.2. Участие в избори за Президент.
т.3. Участие в избори за органи на местно самоуправление.
т.4. Участие в избори за европейски парламент.
т.5. Участие в референдуми и всякакви други политически форми на парламентарна демокрация.
т.6. Публична политическа агитация.
т.7. Участие в програми и проекти, които са в съответствие с програмните цели и задачи на партията.
т.8. Организиране на семинари за обучение.
т.9. Всякакви други форми и дейности за постигане на програмните цели и задачи на партията, които са в съответствие със законодателството в Република България.

VІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл.8. Членове на партията са всички правоспособни и дееспособни български граждани с избирателни права, които членуват в някоя от партийните организации на партията.
Чл.9. Членовете на партията са длъжни:
т.1. Да спазват устава и решенията на партията и да работят за осъществяване на нейните програмни цели и задачи.
т.2. Да плащат членски внос.
т.4. Да присъстват редовно на събранията на партията и с лични действия активно да участват в осъществяването на нейните програмни цели и задачи.
т.5. С действията си в обществения и в личния си живот да не накърняват принципите, целите и доброто име на партията.
Чл.10. Партийните членове имат право:
т.1. Да избират партийните органи и структури по смисъла на настоящия устав.
т.2. Да бъдат избирани в състава на партийните органи и структури на всички нива по смисъла на настоящия устав.
т.3. Да бъдат своевременно информирани за всички актове и действия на партията и нейните органи.
т.4. На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на партията.
т.5. Да ползват имуществото на партията за осъществяване на дейността й.
Чл.11.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Встъпването в партията става с подаване на саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство, вследствие на което се одобрява приемането на кандидата от общото събрание на съответния партиен клуб или от Политическия съвет.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Членство се придобива при условията на предишната алинея и при учредяване на нов партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Член на партията може да членува само в един партиен клуб.
Чл.12. Прекратяване на членството настъпва:
т.1. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Доброволно, с едностранно писмено волеизявление на лицето, което напуска, отправено до съответния партиен клуб, в който членува.
т.2. Със смъртта или поставяне на лицето под пълно запрещение.
т.3. С изключване на лицето по реда на този Устав.
т.4. С прекратяването на партията.
Чл.13. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Решението за изключване се взема от Политическия съвет по предложение на съответния партиен клуб, или при липса на общински съвет – от районния съвет, като всеки член на партията може да бъде изключен и с решение на Конгреса. Решението за изключване на определен член се взема в следните случаи:
т.1. При системно нарушаване на Устава, програмата и решенията на партията;
т.2. Когато престане да отговаря на необходимите за членство изисквания.
т.3. Когато с поведението и личността си компрометира партията и действа против нейните принципи.
т.4. При постановяване на влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

VІІІ. УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА
Чл.14. (1) (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Органи на партията са:
т.1. Конгрес.
т.2. (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив).
т.3. Политически съвет с председател на партията.
т.4. Контролен съвет.
(2) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Структурата на партията е:
т. 1. Партиен клуб.
т. 2. Общински съвет.
т. 3. Областен координатор.
т. 4. Районен съвет.
Чл.15.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът е върховен орган на партията и се свиква най-малко веднъж на всеки три години от Политическия съвет. Конгресът:
т.1. Приема, изменя и допълва Устава.
т.2. Приема други вътрешни актове.
т.3. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на политическия съвет.
т.4. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на Контролния съвет.
т.5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на партията.
т.6. Приема основни насоки и програма за дейността на партията.
т.7. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Приема отчета на Политическия съвет и на Контролния съвет.
т.8. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Отменя решенията на Политическия съвет, на Контролния съвет и на други органи на партията.
т.9. Взема решения по всички въпроси, касаещи дейността на партията.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Извънреден конгрес се свиква с решение на Политическия съвет по негова инициатива или по искане на поне една трета от общинските съвети.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът се състои от делегати на партийните клубове и членове по право, които са членовете на Политическия съвет и Контролния съвет. Делегатите се избират от събранията на партийните клубове.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Квотата на представителство е един делегат за десет членове.
(5) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът се свиква чрез покана, която се публикува най-късно 30 календарни дни преди датата на провеждане на конгреса на официалната електронна страница на партията и/или в национален ежедневник – печатно издание. В поканата се посочва от кого се свиква конгреса, дневния ред, дата, начален час, който не може да бъде по-ранен от 10 часа, и място за провеждане на конгреса. В дневния ред задължително се включва и точка „Други“, по която могат да се правят предложения от всеки присъстващ за разглеждане на въпроси. Конгресът решава дали въпросът да бъде разгледан и да се вземе решение по него.
(6) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Свикващият конгреса трябва да изпрати поканата преди публикуването й на районните съвети на техните официални адреси и/или на техните официални електронни пощи за контакт. Районните съвети в срок до два работни дни от получаване на поканата са длъжни да информират за поканата общинските съвети на официалните им адреси и/или електронна поща за контакт, а общинските съвети – в срок до два работни дни след узнаване на поканата, да информират партийните клубове на официалните им адреси и/или електронни пощи за контакт. Процедурата по настоящата алинея цели улеснение при своевременното информиране за предстоящия конгрес и неспазването й не се отразява на редовността на конгреса, но е причина да се търси дисциплинарна отговорност на тези, които трябва да я спазват, по ред и с наказания, регламентирани във „Вътрешен правилник за работата на органите и за дейността на структурите на партията“, приет от Политическия съвет.
(7) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Конгресът е редовен, когато в него участвуват представители на повече от половината от имащите право на участие.
(8) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При липса на кворум провеждането на конгреса се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. След започване на конгреса в часа по ал. 5 или по ал. 7, не се допускат закъснели делегати да участват в конгреса. Настоящата алинея не се прилага за конгреса, провеждан на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив, с оглед завареното положение при изменението на устава.
Чл.16. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
Чл.17.(1) Политическият съвет е постоянно действащия ръководен орган на партията, който ръководи дейността на партията между провеждането на Конгресите. Политическият съвет:
т.1. Управлява имуществото на партията.
т.2. Назначава и освобождава административния персонал на партията, ръководи и координира дейността му.
т.3. Осигурява организационно-техническото обслужване на партията и на дейността на Конгреса.
т.4. Осигурява изпълнението на решенията на Конгреса.
т.5. Разпорежда се с имуществото на партията при спазване на закона, устава и решенията на Конгреса.
т.6. Определя размера на членския внос.
т.7. Подготвя и внася в Конгреса отчет за дейността на партията.
т.8. Определя реда и организира извършването на дейността на партията.
т.9. (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Взема решение за утвърждаване на партийните клубове.
т.10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Конгреса.
т. 11. Свиква Конгреса.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Политическият съвет се състои от председател, заместник-председател и седем членове, избрани от Конгреса.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) За всеки от постовете по ал. 2 се прави отделен избор по следния начин:
1. номинираните кандидати за председател се подлагат на гласуване. Всеки делегат може да гласува със „ЗА“ само за един кандидат. За председател е избран кандатът получил най-много гласове;
2. след като се избере председателят, се представят кандидатите за заместник-председател. Извършва се гласуване, при което всеки делегат може да гласува със „ЗА“ само за един кандидат. За избран на този пост е кандидатът, получил най-много гласове;
3. след направения избор по т. 1 и 2, се представят кандидатите за членове. Извършва се гласуване чрез попълване на писмени бюлетини, на които упражняващият вота изписва своето име и имената на тези кандидати, които желае да бъдат членове на Политическия съвет. Избрани са тези кандидати, които са получили най-много гласове по реда на предходното изречение. В случай, че кандидатите за членове на Политическия съвет са 14 или по-малко, гласуването се извършва като в бюлетина гласуващият, освен своето име, изписва и имената на тези кандидати, които не желае да бъдат членове на политическия съвет.
(4) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Едно лице може да се кандидатира за различни постове в Политическия съвет: председател, заместник-председател или член. Ако не бъде избран за единия пост, може да се кандидатира за друг.
Чл.18.(1) Председателят на Политическия съвет е председател и ръководител на партията.
(2) Председателят представлява партията пред всички юридически и физически лица, както и пред всички съдебни, държавни и общински органи и институции.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателят ръководи събранията и дейността на Политическия съвет.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При отсъствие на Председателя, той се замества от заместник-председателя, а ако на последният при изпълнение на председателските функции му се наложи да отсъства, той определя един от членовете на политическия съвет да го замества до връщането на титуляра. Когато председателят и зам.-председателят не определят свой заместник при условията на изречение първо, политическият съвет решава кой измежду членовете му ще замества председателя на партията до неговото завръщане.
(5) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При настъпване на обстоятелства по чл.12 от настоящия устав за Председателя на партията, с оглед на политическото представителство на партията до провеждане на Конгрес, длъжността на председател се изпълнява от заместник-председателя. Ако възникнат обстоятелства по чл. 12 за заместник-председателя, Политическият съвет избира лице на негово място. В случай че възникнат обстоятелства по чл. 12 за председателя и за заместник-председателя едновременно, Политическият съвет избира временно изпълняващи длъжностите председател и заместник-председател до провеждане на Конгрес.
(6) (нова – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателят може да се оттегли от поста си чрез писмено волеизявление до Политическия съвет. В такъв случай до провеждане на конгрес тази длъжност се заема от заместник-председателя. При оттегляне Председателят следва да предаде обратно нужната документация и вещи на партията, свързани с дейността му като такъв. При оттегляне на заместник-председателя по реда на изречение първо и второ, Политическият съвет определя друг председател на негово място в срок до 30 дни от подаване на писменото волеизявление за оттегляне. Същата процедура важи и за всеки участник в Политическия съвет, Контролния съвет или в структурно звено на партията, като писменото заявление от участник Политическия съвет се подава до Политическия съвет, от участник в Контролния съвет се подава до Политическия съвет, а в останалите случаи – до звеното, което е избрало оттеглящия се.
Чл.19.(1) Контролният съвет е контролният орган на партията, който следи за спазване на финансовата отчетност в партията. Контролния съвет:
т.1. Проверява отчетността и законността по финансовите приходи в партията.
т.2. Проверява финансовата отчетност по приходите и разходите, свързани с имуществото и административния персонал на партията.
т.3. Проверява финансовата отчетност по изразходването на бюджета на партията.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Контролният съвет се състои от председател, един заместник-председател и трима членове, които се избират от Конгреса за срок от три години.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Съставът на Контролния съвет се избира по реда на чл. 17, ал. 3 и 4 от устава.
Чл.20.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Структурата на партията се изгражда от партийни клубове.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партийният клуб се състои от най-малко десет члена и може да се образува във всяко населено място. В едно населено място може да има и повече от един партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партийните клубове се утвърждават от Политическия съвет.
Чл.21.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общото събрание на партийния клуб е негов основен орган и се състои от всички негови членове.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Събранието избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния партиен клуб и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния партиен клуб.
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Събранието се свиква поне веднъж на два месеца по искане на председателя, заместник-председателя, или на една трета от членовете му.
Чл.22.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Председателите на партийните клубове в една административна община формират общински съвет.
(2) (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
(3) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общинският съвет избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния общински съвет и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния общински съвет.
(4) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Общинският съвет се свиква поне веднъж на шест месеца по искане на председателя, на заместник-председателя, на една трета от членовете му или по искане на областния координатор.
Чл. 22а. (нов – приета с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) За ефективната дейност на партийните клубове и общинските съвети в една административна област помага областен координатор. За тази цел той:
1. координира работата на общинските съвети и на партийните клубове и подпомага комуникацията между тях;
2. организира съвместни срещи и конференции на общинските съвети и партийните клубове в административната област с цел обучение и по-добра съвместна работа;
3. изпълнява решенията на районния съвет, отнасящи се до работата на общинските съвети и партийните клубове в една административна област;
4. участва в заседанията на районния съвет с право на съвещателен глас.
Чл. 22б. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) (1) Районният съвет се състои от председателите на общинските съвети на административните общини, които са на територията на съответния район.
(2) Районите в Република България са:
1. Район София град, в който влиза: област София град;
2. Район София област, в който влизат: област София, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград;
3. Район Пловдив, в който влизат: област Пловдив, област Пазарджик и област Смолян;
4. Район Стара Загора, в който влизат: област Стара Загора, област Хасково и област Кърджали;
5. Район Бургас, в която влизат: област Бургас, област Сливен и област Ямбол;
6. Район Варна, в която влизат: област Варна, област Добрич и област Шумен;
7. Район Русе, в която влизат: област Русе, област Силистра, област Разград и област Търговище;
8. Район Велико Търново, в която влизат: област Велико Търново, област Плевен, област Ловеч и област Габрово;
9. Район Видин, в който влизат, област Видин, област Монтана и област Враца.
(3) Районният съвет избира от състава си ръководство, състоящо се от председател, заместник-председател и секретар, с мандат от три години. Председателят ръководи дейността на съответния районен съвет и го представлява политически на териториален принцип пред всички физически и юридически лица. Заместник-председателят замества председателя в негово отсъствие. Секретарят поддържа документацията и архива на съответния районен съвет.
(4) Районният съвет се свиква поне веднъж на шест месеца по искане на председателя, на заместник-председателя, на една трета от членовете му или по искане на Политическия съвет.
(5) Районният съвет избира областните координатори за административните области в съответния район, с мандат от три години.
Чл. 22в. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Всички органи на партията, с изключение на Конгреса, изпълняват решенията на Политическия съвет.
Чл.23. Партията може да създаде своя национална младежка организация, национална женска организация и други подпомагащи дейността на партията органи, структурата на които се утвърждават от Политическия съвет.
Чл.24. Всеки орган и структура на партията заседава при кворум повече от половината си членове.
Чл.25. Всички решения на органите и структурите на партията се вземат с мнозинство от повече от половината от присъстващите.
Чл.26. Гласуването е явно. При всеки конкретен случай явното гласуване може да бъде заменено с тайно по съответния ред.

ІХ. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАНЕ
Чл.27.(1) Имуществото на партията се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които действащото българско законодателство допуска да бъдат елементи на имущество на политическа партия.
(2) Партията ползва имуществото си само за постигане на целите по чл.6 от настоящия Устав.
Чл.28. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Партията финансира дейността си от собствени приходи.
Чл.29. Собствени приходи за финансиране на партията са приходи от:
т.1. Членски внос.
т.2. Собствени недвижими имоти.
т.3. Дарения и завещания от физически лица.
т.4. (отменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
т.5. Лихви по парични депозити в банки.
т.6. Издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизиуални материали с партийно-пропагандно съдържание, съобразно законодателството на Република България.
Чл.30. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.31. Партията се прекратява с решение на Конгреса и в предвидените от закона случаи.
Чл.32. Партията се прекратява с решение на Конгреса при:
т.1. Решение за сливане или вливане в друга партия.
т.2. Решение за разделяне на две или повече партии.
т.3. Решение за саморазпускане.
Чл.33. (отменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив)
Чл.34.(1) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) При прекратяване на партията се извършва ликвидация.
(2) (изменена с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Ликвидацията се извършва от Политическия съвет или от определено от него лице, което да извърши необходимите действия по ликвидация на партията.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.35. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Символ на партията са тъмносиният цвят, лого с абревиатурата на партията ХРП и кръстосани широки бели ленти зад абревиатурата с бял цвят на тъмносин фон.
Чл. 35а. (нов – приет с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) Химн на партията е песента „Кой ще застане за истината”, с автор Явор Костов.
Чл.36. За всички въпроси, неуредени в този устав се прилага Законът за политическите партии и действащото законодателство в Република България.
Настоящият Устав е приет на Конгрес на партията, проведен в град София на 14.04.2007 г. и е изменен на Конгрес на партията, проведен в град Пловдив на 16.11.2013 г., като се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, един за Софийски градски съд и един за партията.

Председателстващ Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. д-р Виктор Петров Костов)

Председателстващ Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. Димитър Ангелов Спилков)

Протоколчик на Конгрес на партията,
проведен на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив:
(адв. Невена Николаева Стефанова)

Източник: http://www.hristiqni.com/forum/viewtopic.php?t=3513&f=12

63 comments for “ХРИСТИЯН РЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.