“Реформатори” без 95-те тезиси

27.10.2012

д-р Вениамин Пеев

С настъпването на Деня на Реформацията, който бележи едно от най-великите събития в европейската история и култура, не може да не възникне въпросът: “До каква степен сме възприели заветите на Реформацията всички ние, които се наричаме български евангелски вярващи?” Този въпрос не е абстрактен, а дълбоко екзистенциален. Някога католикът Мишел дьо Монтен се бе позовал на идеята на Реформацията, съветвайки своя читател: “Реформирай само себе си, защото постигайки това, ще реформираш всичко около себе си”. Видно е, че и католиците, които по традиция са идейни противници на реформаторските завети, могат да оценят и възприемат положителния аспект на реформаторското дело. А ние?

Какво обаче е родното ни разбиране и прилагане на реформаторските идеи? За целта ще разгледам една интерпретация на реформаторското дело, която бе представена от г-н Георги Бакалов на конференция на АРЦ (2010 г.) уж по повод на Реформацията. В импровизираното си слово, изнесено с присъщия му проповеднически стил, г-н Бакалов демонстрира самочувствието на единствения съвременен християнски пророк, който е получил “откровението” за “истинската реформация”. Той подчертава няколко пъти, че “другите”, т. е. останалите християнски църкви и общности “не са получили” такова “откровение”. Подобна претенция не е запазена марка на култов лидер като Бакалов. С изявлението за “ново” и “единствено” откровение са излизали на религиозния пазар мнозина гласовити продавачи, които рекламират като “по-добри” от останалите своите стоки. Нека чуем някои от тях. Лъжепророкът на мормоните Джозеф Смит твърди, че е имал “откровението” от Бога да стане “помазан” водач на нова религия. Култовият водач Сън Мюнг Мун също претендира за дадено му “откровение” свише: “След 9 години дирене и борба Божията истина бе запечатана в ръцете на Мун. От този момент той става абсолютният победител на небето и земята”. Бени Хин самоуверено смята, че е получил специално “откровение”, когато лично Бог му се представил “погълнат от пламъци и движейки се без контрол”. Той получил отправена към себе си заръка: “Проповядвай Евангелието!” Сякаш грешното човечество би останало извън спасителния план на Бога без Джозеф Смит, Сън Мюнг Мун, Бени Хин или Георги Бакалов… Сякаш без допълващи Библията “откровения” не би имало вяра и Църква… Редицата от саморекламиращи се култово-религиозни водачи е безкрайна! Но те си приличат в едно – в своята огромна самомнителност. На тях им липсва духовното смирение на Йоан Кръстител, който бе казал: “Човек не може да вземе върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него… Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам” (Йоан 3:27-30). Кръстителят рече това, въпреки че мисията му бе “дадена от небето”.

Култовите водачи като лъжеапостола Бакалов растат в своите очи, а смаляват многократно Христа. Бакалов прави опит в своето изказване да вкара Христос в своята импровизирана схема на себевъздигане и смаляване на Богочовека. Той обявява Христос за “реформатор”, защото Той не бил “само Спасител, Изцелител и Учител”. Ако Бакалов беше информиран за християнското богословие, щеше да знае, че: 1) Исус Христос е преди всичко Син на живия Бог. Достатъчно е да припомним изповедта на ап. Петър: “Ти си Христос, Син на живия Бог” (Мат. 16:16). 2) Исус Христос е преди всичко Спасител на човечеството. Нека чуем отново ап. Петър: “И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деян. 4:12). 3) Исус Христос е несравнимо по-извисен и успешен от всеки човешки лидер – апостол, пророк или учител. Затова ап. Павел заявява за себе си, че е “най-нищожният от всички светии” (Ефес. 3:8), а Христос е “образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание” (Колос. 1:15). Ще припомня признанието на имп. Наполеон Бонапарт, който не е претендирал за богословска начетеност, но изразява неопровержимата истина: “Ако Сократ влезе в стаята, би следвало да се изправим и да му отдадем почит. Но ако Исус Христос влезе в стаята, би трябвало да паднем долу на колене и да Му се поклоним!” Христовата роля и служение са несравними! Следователно Христос не може да бъде определян като “реформатор” нито от ранга на Лутер, Калвин и Цвингли, нито от ранга на водача Моисей, пророка Самуил или цар Йосия. Прочее, “реформатор” на какво би могъл да бъде Христос? На юдейската теология ли? На авторитета на Закона ли? На юдейската етика или въжделения за политическо освобождение ли? Ако беше така, Христос щеше да се изяви само като някой от равините и книжниците на своето време. Щеше да бъде Шамай или Хилел, или Гамалиил, пък Юда Княза или Моисей Маймонид. Защото всеки реформатор променя някаква система към нещо по-добро, но все пак остава в нейния исторически, културен и религиозен контекст. Христос не реформира юдаизма; Той го отрече и постави радикалното начало на “нова ера”. Юдаизмът бе старото; християнството стана новото! Това не е делото на “реформатор”, а на Основател. Христос е “Начинателят и Усъвършителят на вярата ни” (Евр. 12:2).

Когато говорим за Реформация, ние не можем да я разделяме на “историческа” и “духовна”, както се опитва да ни внуши Бакалов. Германската или швейцарската реформации са както исторически, така и духовни. Бакалов се напъва да се изкара по-прозорлив от Лутер, Калвин и Цвингли… Видите ли, на тях и през ум не им е дошло да търсят “духовност” и “вътрешна промяна”, когато почват своето реформаторско дело. От гледната точка на Бакалов тези Божи служители и техните съмишленици са били само някаква част на “средновековната Реформация” – нещо като спартаковци, които могат да влязат само в учебниците по история или да бъдат експонати в европейските музеи. Те нямат “високите идеи” на най-великия “реформатор” на света – хер Георги Бакалов!… Така ли е обаче в действителност?

Лутер вижда от самото начало делото на Реформацията като духовно просветление: “Това, което Павел има предвид, е следното: Божията правда, открита в Евангелието, е пасивна, с други думи, онова, чрез което всемилостивият Бог ни оправдава чрез вяра, както е писано: “Праведният чрез вяра ще живее!” С това аз веднага се почувствах роден отново и усетих, че съм преминал през отворените врата на самия рай!” Цвингли е не по-малко категоричен за духовния й аспект. В своите “67 тезиси”, съставени по подобие на Лутеровите “95 тезиси”, Цвингли очертава първенствуващата роля на Евангелието, както и пълното господство на Исус Христос като Посредник между Бога и вярващите, Учител и Спасител на човечеството. А Калвин е категоричен, че Бог е установил нов курс “на промяна” в християнския му живот, която ще се осъществява, докато е жив. “Ние биваме обърнати – подчертава той – малко по малко към Бога и на етапи”.

Следователно разбирането на автентичните реформатори за Реформацията не е за нещо моментно, приключило някога, а за един непрекъснат процес. “Ecclesia reformata et reformans” (“Църквата е реформирана и реформираща се”). На фона на тези реформаторски позиции – какъв е приносът на лъжереформатори като Бакалов? С какво се е подобрила доктрината на българските евангелисти благодарение на него? По-какъв начин са станали те по-етични благодарение на него? Какво е положителното им въздействие върху българската култура, просвета, морал на обществото благодарение на него? Най-малкото е твърде претенциозно човек като Бакалов да претендира за реформаторско превъзходство над водачите на истинската Реформация през ХVІ век, но още по-вярно е, че такава претенция чисто и просто се корени в необузданата му арогантност и неспособност за реална преценка на собствената си недостатъчност. Затова се налага да направим една съпоставка с делото на “историческата” Реформация, обявена във Витенберг с 95-те тезиси на Мартин Лутер на 31 октомври 1517 г., и “реформаторските” действия на Бакаловата АРЦ.

Реформаторската теология, изразена още в 95-те тезиси на Лутер, не е просто едно историческо събитие. Тя връща християнството към изворите на Св. Писание и поставя в центъра на вярващите и Църквата Христовото изкупително дело. През мес. август 1518 г. Лутер обяснява смисъла на своите тезиси така: “А това е уверението, което имат християните, и нашата истинска радост на съвестта, че посредством вярата нашите грехове престават вече да бъдат наши, но стават на Христос, върху Когото Бог е положил греховете на всички ни. Той взе върху Себе си нашите грехове… Цялата правда Христова става наша… Той разпростира Своята мантия и ни покрива”. Ако някой твърди, че такава позиция на реформатора Лутер е само “историческа”, а не дълбоко “духовна”, то той е лъжеапостол, лъжепророк, лъжеучител и еретик! Лутер ясно очертава в 95-те тезиси възгледа, че единствената врата към постигане на Божията правда чрез Христос е “покаянието”. Нито авторитетът на свещенослужител – папа, епископ или “апостол”, нито принадлежността към някаква църковна институция – Ватикана, патриаршия или АРЦ – може да гарантира реформирането и спасението на човешката душа. Само чрез вяра и покаяние човек се доближава до престола на Бога. “Истинската съкровищница на Бога – пише Лутер в тезис 62 – е светото Евангелие на славата и благодатта Божия”. Затова Реформацията през ХVІ в. прокарва онези духовни принципи на спасителната вяра, които трябва да обявим и приемем като класически.

Но Реформацията е класическа още и като възродителка на цялата европейска култура. Духът на Европа е обновен! Реформацията създава платната на Ханс Холбайн и Албрехт Дюрер, вдъхновява музиката на Бах, Хайдн и Хендел, извисява мисълта на Кант, Шелинг, Хегел и Шлайермахер. Реформацията тласка не само богословието, но образованието въобще. Реформацията прави възможно развитието на всяка област на науката. Образованието е класиката на вярата и човешката култура.

А какво са напъните на днешните лъжереформатори на АРЦ, които се държат така пренебрежително към реформаторската класика, изтъквайки сами себе си? Нека отговорим със собствените им думи. Преди известно време ми попадна един симптоматичен коментар във Фейсбук на г-н Сунай Маджуров. Поучавайки своите жадни за “реформаторска духовност” читатели, той поясняваше авторитетно “духовния” смисъл на … чалгата. След като прави дълбокомъдра екзегетика на термина “чалга” като “кражба”, г-н Маджуров заключава като постмодерен Соломон: “В този смисъл искам да дам не
буквалното, а духовното значение, а то е: Думата “чалга” означава опит да откраднеш благоволението на богатите и влиятелни мъже, които разполагат с пари, посредством музика и танци”. Докато Реформацията в Германия и Швейцария очертава пътя към спасението чрез вяра в Христос, лъжереформаторите на АРЦ създават главоблъсканици за … “духовния смисъл на чалгата”! Всъщност те са много точни за прицелната точка на своите интереси – “реформаторската концепция” на АРЦ кресва като чалга от високоговорителите на кварталното заведение, когато се съпостави с величието и красотата на Реформацията на Лутер, Цвингли и Калвин. А това не може да бъде иначе, защото “реформаторите” Бакалов, Койчев и Маджуров са “реформатори” без 95-те тезиси!

ПО ТЕМАТА:
95-те Тезиса на д-р Мартин Лутер

Денят на Реформацията

Реформация или трансформация?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

116 Responses to “Реформатори” без 95-те тезиси

 1. Valentin Velchev on 03.11.2012 at 2:48

  Към И. Георгиев
  Цитат: „Г-н Велчев 1 000 000 са с условие, 3 000 – 5 000 имигрираха в чужбина, a земетресение имаше но по-слабо благодарение на молитвената стратегия 24 на АРЦ.“

  Отг.: Г-н Георгиев, наистина ли сте толкова наивен да мислите, че земетресението се е разминало „благодарение на молитвената стратегия 24 на АРЦ“?! Нека да Ви припомня „пророчеството“ на Бакалов, според думите на очевидец: „2000 или 2001 каза от амвона че “Бог” му казал че до 5-6 години ще има много силно земетресение в кресненското дефиле и положението щяло да бъде много тежко и ще отнеме много години докато се въстанови и много ще загинат!!(жалко че не си купих касетката тогава сега щях да напиша цял роман с фалшиви прочества на бакалов…”

  Ето какви разяснения дава проф. Николай Милошев, директор на Геофизичния институт в отговор на журналистически въпрос:
  – Преди време изтече информация, че двама български учени и техен гръцки колега прогнозирали земетресение в Кресненското дефиле. Възможно ли е това?

  – Аз също със сигурност мога да кажа, че в рамките на следващия месец в Кресненското дефиле ще има земетресение. Това в реда на шегата. Месечно там има по две-три микроземетресения – слаби трусове, които хората не усещат. Достоверността на прогнозата за трусове трябва да е близка до сто процента. Защото за нашите условия това е най-страшното природно бедствие, катаклизмът, засягащ най-много хора. От прииждащата вода можеш да избягаш, като се качиш на високо място. Но от земетресението не можеш да се спасиш.
  (Виж цялата статия: http://www.politika.bg/article?id=27079)

  По-нататък, същия очевидец свидетелства за следващите думи на Бакалов: “Бог ми каза че до 2000 ще сме 2000 човека а до 2002 ще сме 3000 и ще имаме зала за 5000 човека” а сега в неделя на службата на която ходят които са само с членски карти са били не повече 60 човека каза ми го човек които ги е броил.“

  Тук става въпрос за 2000-3000 човека, които ще са в Прелом (София, България) до 2002г. и Бог ще им даде зала (но къде е тя?) за 5000 души (понеже, очевидно, занапред ще продължават да растат). За никакви 3000 – 5000 имигранти в чужбина не се говори, откъде го измислихте?

  Духовният наставник на Бакалов Питър Вагнер в книгата си „Разбиване на крепостите във вашия град”, издадена през 1993 г., пророкува „До 2000 година 10 милиона японци ще дойдат при Христос.” И тук ли е имало условие „ключовите евангелски лидери“ в Япония да се покоряват на баш-апостола Вагнер?

  Цит. „В интерес на истината г-н Бакалов ви парира като каза, че не проповядва просперитет и визуализация тъй като термините които използвате са от списание Космос-1978 година.“

  Бакалов проповядва точно доктрината за просперитета, макар и леко модифицирана. Много лесно щях да Ви докажа това от неговата статия “Пет лъжи, които спират растежа на малките църкви” и многобройните му пророчества в тази насока, ако сайтът им не беше заключен. Но най-голямото доказателство си остават стотиците му последователи, измамени с милиони, на които е обещавал, че вложенията им в неговите бизнес начинания ще се възвърнат многократно. Точно това е същността на доктрината на „просперитета“ и ще ми спестите много време да Ви я разяснявам подробно, ако си направите труда да чуете двете проповеди, които посочих и в миналия си коментар: http://kosmos-21.blogspot.com/2011/07/blog-post_17.html
  Аз не съм казал, че Бакалов проповядва „визуализация“, а че това учение се съдържа в пророчеството на Чък Пиърс “Пророческо слово: Победи ниското самочувствие!”, което той твърди, че му е дадено от Бога: http://www.pravoslavie.bg/Документи/Отговор-на-Откритото-писмо-на-пастор-Георги-Бакалов

  Четете малко по-внимателна какво пиша, а не си правете съчинения по картинка!

  Знам и че, както казвате, „през 2007 Бакалов вече беше на следващата вълна християнска реконструкция и постмилениален доминизъм“. На блога си съм публикувал една статия по темата: http://kosmos-21.blogspot.com/2011/07/blog-post_22.html, но не ми се спори с Бакалов, понеже сега съм на съвсем друга вълна. Д-р В. Пеев и адв. В. Костов са достатъчно начетени, за да покажат на всички фрапиращите еретичните отклонения на АРЦ от християнското учение.

 2. п-р Янко Добрев-Силистра on 03.11.2012 at 7:09

  Г-н Велчев,като атакувате някои инцидентни неправилни практики в петдесятното движение,вие атакувате и истинските дарби на Святия Дух.“Малко по-късно прочетох и “Друго благовестие” на Д. Р. Макконъл. Тези книги ме накараха да направя ревизия на харизматичните си възгледи и да започна внимателно да изпитвам духовете дали са от Бога. Трябва да призная, че доста се ужасих, когато установих, че “дарбите на Духа” – говорене на езици, пророчества, изцеления и пр., – които се практикуваха масово в нашите църкви, не можеха да издържат библейските тестове за истинност.“ От това ваше изказване си правя извода,че изощо не сте чели „Деяния на апостолите“,нито Библията,а се изказвате неподготвен по въпрос,от който зависи вечността на всички,а и вашата.Това даже бих го поставил в графата ХУЛА СРЕЩУ СВЯТИЯ ДУХ .Няма да ви пиша лекция по този въпрос,защото не ми се спори с хора,които не са кръстени в Святия Дух и не признават дарбите Му. И с авторите на споменатите от вас книги също.

 3. Велизар on 03.11.2012 at 9:16

  Благодаря за информацията от фейса. Никой няма толкова свободно време да прочете всичко което лъжеапостолите пишат в интернетите. Много се надявах коментарите тук да предизвикат поне малко доблест у тях за да се включат лично, но явно само анонимно ни следят и копират. Модераторите на форума бяха помолени да синхронизират профилите им всеки път когато линкват към дискусиите в този сайт. Надявам се това да не остане само молба. Приближени на Ивчо Кочев ми писаха днес че четял форума всеки ден преди закуска и пребледнявал не вярвайки на мишите си очички нови квадратни очилца. Дано поне така осветим малко иначе доста тъмния кардинал.

 4. Иван Георгиев on 03.11.2012 at 9:36

  Г-н Велчев, казах го шеговито, разбира се, но вие отново ни прекарахте през православната си призма. И моля не ни зовете да четем какво пишете. Ние затова сме протестанти защото не искаме да четем православните ви блуждения. Оставете ни да се оправяме сами а вие се занимайте с просперитетното евангелие на вашите свети отци и агенти с мерцедесите и линкълните. Не може с доводи от списание Космос 1978 година да оборвате ересите на XXI век.

  Г-н Костов благодаря за обстойния отговор. Бихте ли коментирали и за порочната практика на Иво Койчев да копира и моделира коментарите за него тук? Дали това което Велизар предлага е законно и почтено?

 5. Георги Грозев on 03.11.2012 at 13:36

  П-р Янко Добрев последните ви два коментара нарочно ли отклоняват от темата? Надявам се това да не е някой ваш агентурен метод от близкото минало. Ще насочва вниманието ви към отвореното писмо към ОЕЦ където са вписани и някои ваши идеи. А относно коментарите ви тук, ще ви помоля или да изтеглите обвинението си относно Сунай или да приложите свидетелството на втори човек на пастира от Разград или въпросната преводачка.

 6. Вяра Илиева on 03.11.2012 at 14:01

  Този тъмен кардинал не знае ли че да разпространяваш слухове себе си е признак на прикрити интроверти и открит нарцисизъм? Да не говорим че граничи с култа към личността на всеки тоталитарен строй. Какъв президент без етика? Тези хора нямат ли поне капчица морал?

 7. Veniamin Peev on 03.11.2012 at 19:24

  Адв. д-р В. Костов: „Критично беше не държавата да се справи с АРЦ-то и култа на Бакалов, а църквата, самите вярващи. Това, което се случва към момента е истинското изцеление и освобождение от мракобесното му присъствие в българския евангелски живот, защото е на основата на библейския, богословски и свободен дебат. Точно този дебат е и процес на узряване на самата църква да различи и адресира лъжеапостоли, лъжеучители и вълци в овчи кожи-сребролюбци, а не да пита Дирекция “Вероизповедания” какво да правим“.

  Колеги във форума, позволих си да цитирам дословно казаното от адв. Костов (и се надявам, че той няма да ми се разсърди), защото точно ТАЗИ ПОЗИЦИЯ стои в основата на нашите статии и коментари. Евангелските представители сами ПОСОЧВАТ ПРОБЛЕМА и сами ТЪРСЯТ РЕШЕНИЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ. Проблемът е в лъжеапостолството! Изваждаме го на видело ние, а не държавни представители, които имат често политика „да изгорят със сухото и мокрото“. На времето посредством религиозния култ на Бакалов и ко. се целеше да бъде нанесен удар срещу всяка традиционна евангелска общност. Ние нямаме намерение „да унищожаваме“ АРЦ. Ние ПОСТАВЯМЕ ПРЕД ТЯХ ОГЛЕДАЛО. Нека се огледат, нека се видят, нека решат дали се харесват такива. Но повече от всичко нека признаят дали трябва да оцеляват, като доносничат и хулят евангелските си братя! Ние очакваме да се разкаят за тези свои действия през последните две години, за да покажат, че са евангелски християни – като нас.
  В критиката имат право да участват всички. Не познавам г-н Валентин Велчев, но ми се струва, че предлага убедителни факти и анализи. Какво от това, ако е православен? Не виждам „православна агресия“, пък и не бихме позволили това. Всеки християнин има право да се произнесе, щом разполага с аргументи и предлага логични изводи. Тук дискутираме богословие, философия, етика. Форумът е свободен за всеки добронамерен участник, дори да е повече критичен от самите нас.
  Велизар апелира за участие и на Иво Койчев, Калоян Курдоманов и други представители на АРЦ. Чакаме ги! Нека спрат да се крият по Фейсбук и да си служат със звуци от джунглата. Ние сме хора и то – дебатиращи хора!

 8. Виктор Костов on 03.11.2012 at 19:49

  Ако Иво Койчев копира коментари от този форум, видоизменя ги и си ги поства на своя фейсбук, без да укаже факта на намесата в оригиналното съдържание на коментара – това е неетично и грубо нарушение на елементарните изисквания за интелектуална честност.

  Няма да коментирам дали в законово отношение има нарушение на копирайта. Просто това поведение е поредното доказателство, че АРЦ-лидерството е въздух под налягане и единствените методи на които се надяват в защита на позицията си е кухото им високомерие, самоизолация в рамките на култа си, като защитна реакция на основателните критики, и манипулации за изопачаване позицията на опонента. Много бих се учудил, ако Койчев участваше доблестно в дебата – идолът му Бакалов няма как да му е предал подобна ценност, след като самият той е лъжесвидетел и манипулатор. С нежеланата си „редакторска“ намеса г-н Койчев ни убеждава за пореден път, че е самолюбив властолюбец, който в отчаянието си преправя писанията и мислите на другите. „Визуализирайте“ го сега като държавен глава – с какви методи би управлявал?

  Не виждам нищо незаконно и неетично в предложението на Велизар – така ще се синхронизира дебата. Аз лично нямам възможност да следя всичките им постове във фейсбук. Но си задавам въпроса дали настоящият формат, който дава възможност на степен на „задочност“ на размяната, която спестява, поне отчасти, директната ожесточеност. Все пак тук употребявам „дебат“ условно. Иде реч за пропагандна война, тъй като с АРЦейците не може да се води разумен разговор.

 9. Valentin Velchev on 03.11.2012 at 20:20

  Г-н Страхил Иванов се е потрудил да повдигне малко завесата около т. нар. „Нова апостолзка реформация“ (New apostolic reformation – NAR): http://otrudeni.blog.bg/drugi/2012/11/02/okultno-apostolstvo.1016330

  Ето как завършва статията:
  „Най-големите врагове на Църквата не са били физическите гонители и унищожители в лицето на римските императори и другите езически владетели, а гностичните учения и философи, които на благовестието са противопоставяли „познанието” отричащо Божия син! Целта на сатана винаги е била да унищожи Църквата ако не чрез външни гонения, то отвътре, чрез внасянето на чужд огън, чуждо семе, чуждо учение,лъжливо пророчество и друго благовестие!
  Нещата са съвсем ясни: NAR е окултно движение, с окултна основа, окултно учение и окултни практики!!! Гръцката дума ἀπόστολος-апостолос означава пратеник! Тогава от кого са пратени тези окултни апостоли?
  На „Асамблеята на Бога” са били достатъчни само няколко месеца, за да идентифицират култа с еретичното му учение и ясно да се разграничи от него.
  Защо вече двадесет години протестантските деноминации в България не смеят да се разграничат от култа, който предявява наглите си претенции, че е част от Евангелското движение у нас?“
  Цит. “Не може с доводи от списание Космос 1978 година да оборвате ересите на XXI век.”

  Грешите, г-н Георгиев, доводите ми са от списание “Космос”, но от 1976 г. Всякога благодаря на Бога обаче, когато ми изпраща толкова компетентни наставници като Вас!

 10. Сунай Маджуров on 03.11.2012 at 22:11

  г-н Добрев, разбираемо как, вие сте усъвършенствали християнският си речник, без това да има някакво влияние върху поведението ви. Нещата, които пишете за мен не ме смиряват, не и казани от вас, не и съдържащи лъжи. Пастор Данаил, който така усложливо си е дал телефона, дали си спомня, че не мен, беше набедила в сексуално насилие преводачката, а самият него? Аз и още няколко човека, трябваше да го изкараме от неловката ситуация. След като не познавате истината, ще се окаже, че вместо да успеете да ме очерните мене, ще го постигнете като резултат върху пастор Данаил Колев. Вашата незрялост за обсъждане на сексуалният живот на другите, само показва липсата на аргументи и сляпото ви нахвърляне, чрез клевети и информация, която не сте доразгледали добре. Съветвам ви да си поговорите с пастор Данаил на четири очи, преди да продължите да пишете за непознат за вас човек. Също така, ако продължите да давате невярна информация, ще ме принудите, да представя друга информация, която не искам и не виждам смисъл да нарани едно семейство. Призовавам ви да спрете и да оттеглите думите си! Съпругата на пастор Данаил знае много добре, при кого отиде „преводачката“ за да се оплаква от мъжа и. Моля те, спри. Последен съвет! Изтрийте коментара ми, и също така ви заявявам, не искам да имам повод да го продължа, поради простат причина, че тая добри чувства към пастор Данаил!

 11. Иван Георгиев on 03.11.2012 at 23:44

  Г-да Добрев и Маджуров – имате телефоните си, моля ви свържете се и се разберете като мъже. Ако г-н Маджуров е съгрешил да си иска прошка и да му се прости. Прави му чест, че се включи най-накрая в дискусията. А сега по същество и моля да се придържаме по темата.

  Г-н Маджуров, горната статията информира за сериозни доктринални отклонения във вашето служение. Бихте ли коментирали с отговор и обяснение. Благодаря предварително.

 12. Виктор Костов on 04.11.2012 at 0:35

  Този дискусионен форум става все по-интересен. За целта обединявам няколко кратки коментара в едно, за да не досаждам.

  1. Д-р Пеев това, че ме цитирате не само, че не е повод за сърдене, а чест за мен. Ако Койчев обаче тръггне да ме цитира, вече имаме проблем, поради редакторските му наклонности :).

  2. Съгласен съм, че г-н Велчев допринася доста адекватно по темата що е бакаловизъм и има ли той почва у нас. Не схвана обаче хумора на Иван Георгиев, а и е добре че г-н Георгиев посочи различието между протестанти и православни – това е полезно за израстването и себеопределението на протестантите със сервилно отношение към доминиращата православна общност.

  3. Моля, читателите да обърнат внимание на стихотворението „Деяния на лъжеопстолите“. Още от заглавието това е брилянтна, изпепеляващо прецизна картина и обобщение на критиката срещу АРЦ и вожда й. Освен това иронията е толкова на място, че няма как да не ви разсмее. Поздравления за автора, жалко, че е анонимен.

 13. Valentin Velchev on 04.11.2012 at 1:17

  Боя се, че ако г-н Добрев и г-н Маджуров започнат да се изправят тук, дискусията ще отиде в съвсем друга посока, която няма нищо общо с темата.

 14. п-р Янко Добрев-Силистра on 04.11.2012 at 8:53

  Г-н Манджуров,първо ти премахни твоите подигравателни тезиси и останалите обидни и дезинформативни писания.Спри да се месиш в неща,които не са от твоята компетентност.Спри да атакуваш хора,които не познаваш,защото не само п-р Колев е запознат с твоите деяния.Да не би да излезе „Казусът Сунай Манджурав“,и още много желаещи свидетели да свидетелстват срещу тебе и за други неща.По-добре следвай призванието,което съм сигурен че имаш от Бога-проповядвай и насърчавай хората.

 15. Veniamin Peev on 04.11.2012 at 14:48

  http://prophetictower.posterous.com/61

  Уважаеми колеги във форума, продължавам да обръщам внимание на ЕРЕТИЧЕСКИТЕ ТЕЗИСИ на г-н Сунай от АРЦ. Още повече, че той се появи тук, но не защото търси доктринален дебат, а защото продължава да се занимава с чалгарски истории.

  След като започва своята еретическа ТЕЗИСОЛОГИЯ с твърдението, че вярва в „Трибожие“, а не в Св. Троица, г-н Сунай продължава да мята огън и жупел от своята „пророческа кула“ срещу ТРАДИЦИОННИТЕ ЕВАНГЕЛСКИ ДЕНОМИНАЦИИ у нас. Тази сутрин посочих неговата агресивност в неговите „тезиси“ №№ 5 и 7.

  Сега ще се спра на Сунаево-Бакаловите „тезиси“ №№ 8 и 10. Цитирам:

  „Тезис“ № 8: „Вярваме в освобождението на манипулирани пастори, които с годините са били инжектирани да вярват, че не могат да бъдат индивидуални и свободни, без намесата на деноминацията“. Видно е, че г-н Сунай АРЦ-истки обявява от своята „пророческа кула“ тотална война на всяка евангелска деноминация като доктрина, структура и пасторско служение! Това е деструктивна изповед, която показва, че е крайно време самите деноминации и ОЕЦ да реагират срещу такава военолюбива тактика. Г-н Сунай се стреми да разруши БРАТСТВОТО в християнството, като го заменя с варварски индивидуализъм. Ето защо той води напълно разрушителна дейност в северо-източна България и тамошните пастори трябва да търсят начини за неговото неутрализиране.

  „Тезис“ № 10: „Искаме да видим края на териториалните деноминационни претенции. Вярваме, че всеки служител може да служи там, където бог му е отворил врати“. Г-н Сунай за втори път употребява думата „край“ по отношение на деноминациите. Така „край“ на християнството са обявявали Сатана, Ницше и крайните ислямски фундаменталисти. Г-н Сунай видимо е четвъртият архивраг на традиционното християнство и то не само в есхатологичен смисъл! Дали пък той не се изживява като последния смъртоносен конник на апокалипсиса? Дали не се вижда в ролята на някакъв „камикадзе“, който ще сложи „край“ на Евангелските деноминации и Православната църква у нас? Тези мои думи не са само в духа на черния хумор – крайно време е да се постави официално въпрос на г-н Сунай и останалите лидери на АРЦ: „Защо, г-да АРЦ-исти, се изживявате като „терминатори“ на традиционното християнство в България?“
  П-р Неделчев от ОЕЦ и председатели на евангелските деноминации у нас, КЪДЕ СТЕ?

 16. Valentin Velchev on 04.11.2012 at 18:22

  Г-н Костов, не се срамувам да призная, че познанията ми в областта на правото са твърде оскъдни. Когато размишлявах относно „закона за сеене и жънене“, върху който се крепи т.нар. „Евангелие на просперитета“, обаче стигнах до извода, че това, което се получава на практика, са религиозни финансови пирамиди. Аз вече на два пъти посочих линк към тази проповед, но ще го направя и за трети път, за да не се ровите в предишните ми коментари: http://www.youtube.com/watch?v=IKOAkoTkCAc&feature=related

  Моля Ви, когато намерите време, да чуете тази проповед (тя е около 13 мин.) и да се произнесете като специалист, дали наистина става въпрос за престъпна практика, която подлежи на наказателно преследване. Предварително благодаря.

 17. Toни Еленков on 04.11.2012 at 21:51

  Незнам защо, но ми се струва, че г-н Иван Георгиев започва леко да се вживява в ролята на модератор в дискусията, което честно казано е леко дразнещо!

  Информацията, която п-р Янко Добрев изнася за пишман-пророка Маджуров, не е отклонение от темата на форума! Импликацията на подадената информация е, че е недопустимо морално провалени хора да търсят морална отговорност от когото и да било!

  Също така, е недопустимо богословски неуки и неутвърдени хора да дават богословси квалификации и да определят що е ерес и що е ортодоксия!

  Преди време, лецето Пилев беше постнало във фейса си твърдението „Не ми е нужен ценз за да говоря истината!“. Да това е така, но на горепосоченото лица, както и на всеки друг, е нужен ценз за да знае що е истина!!!

 18. Максим Максимов on 05.11.2012 at 9:55

  „Също така, е недопустимо богословски неуки и неутвърдени хора да дават богословси квалификации и да определят що е ерес и що е ортодоксия!“

  Г-н Еленков,

  Ако се сумират глупостите, изговорени и написани (в областта на богословието) от „компетентни“ хора като Вас и се сравнят с глупостите на некомпетентните (според Вашите критерии), то със сигурност глупостите на „компетентните“ биха били в пъти повече от тези на некомпетентните. 🙂

  Смятам, че е крайно време за Вас и Вашата фамилия да се смирите, за да бъдете издигнати.
  (1 Петрово 5:6)

  Еремия 9:23,24
  „Така казва Господ: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, Силният да не се хвали със силата си, И богатият да не се хвали с богатството си;
  Но който се хвали нека се хвали с това, Гдето разбира и познава Мене, Че съм Господ, Който извършвам милост, Правосъдие и правда на земята; Понеже в това благоволя, казва Господ“

 19. Георги Грозев on 05.11.2012 at 11:53

  Разпадането на деноминациите граничи с теорияата на Франсоа Виола за либертанско църковно общество без писани правила, без йерархизъм и без йерархческа структура. Това е новаторско мислене за АРЦ и най-веpоятно Сунай ще бъде шкартиран от взаимоотношения с Жорж Бакалов и Ивчо Кочев защото двамата налагат архиеризма в АРЦ по модела на католическата църква и кардинално папската индулгенция.

 20. Велизар on 05.11.2012 at 13:43

  Ниво кандидат апостоли в АРЦ
  Георги Якимов – Започва кариерата си в петдесятната църквата в Ахтопол, но скоро напуска и се влива в редиците на АРЦ с опит да направи църква в Ямбол от членовете на пръснатото ОБЦ на Благовест Белев. Хората обаче бързо го усещат и след разправия за някакъв апартамент дарение на църквата повечето от тях го напускат. Брат му живее в Несебър като един почетен апостолски бизнесмен от СЕПЦ.

  Апостолски хвалител – Илия (Али) Панов (ръкоположен от Иво Койчев през 2011 в Стapa Загора). Твърди, че има близки връзки с Бени Хин и бил един от хората които го поканили в България, но лично Николай Кокончев каза че го е виждал само в интернет.

  Добавъчни църкви на АРЦ в работно общение
  Луковит и Монтана – кандидат апостолска църква
  Шумен – в начален стадий от около 2005 година под надзирателството на бургаски апостол.
  Тази църква обаче се мени често и за момента не е част от АРЦ.
  Силистра – има ли или няма църквата на АРЦ там е само мъгливо понятие. Такава е и ситуацията в Русе. Тези сателитни църкви на АРЦ са най-вече изоставени малцинствени общества отделили се от други деноминации но все още силно зависими от техните структури. Като се изключи църквата в София от около 100 човека останалите църкви на АРЦ имат членска маса между 20 и 40 човека.

 21. Toни Еленков on 05.11.2012 at 14:23

  Г-н Максимов, не мисля, че това което Вие мислите е от някаква съществена важност! Около 250 църкви с над 200 пастири и служители не споделят Вашите възгледи! Надявам се цитатите които ми поствате да са реалност във Вашия живот?!

 22. Veniamin Peev on 05.11.2012 at 20:20

  На 2-ри ноември, на фона на огромен кактусообразен храст, застанал в боксова стойка на тежкоатлет, със замахващи срещу зрителите ръце (крошета, ъпъркъти и … шамари), г-н Сунай Маджуров обяви:

  Първо, „на нас ни писна да говорим за Реформация“. Браво, г-н Сунай, най-сетне сте проумял, че нямате нищо общо с Реформацията – нито историческата, нито духовната! Писна Ви, защото цяла България Ви показа, че не разбирате нищо от Реформацията – нито в исторически, нито в културен, нито в богословски смисъл“.

  Второ, „Исус Христос е воин, не е …“. По-нататък г-н Сунай отрече цялата христология на християнската Църква (Богочовек, Спасител, Лекар и т. н.). Г-н Сунай „закова“ Христовия образ върху рицарското си знаме и обяви кръстоносен поход срещу християните в България. Дори призова своите легионери да грабнат оръжие – кой каквото намери: камъни, тояги, не чух за хладно и огнестрелно оръжие, но чух за прашки. Той обеща да поведе своя легион срещу християнската Църква в нейните поделения, защото те били носители на „религия“. Леле, дали ще ни изпочупи прозорците? А ще чупи ли … глави?…

  (Гледайте този 4-минутен клип на Сунаевата prophetictower и не само се забавлявайте, но сами преценете дали не трябва да вземем по-сериозно отношение към този самозван „Давид“!)

 23. Илия Христов on 05.11.2012 at 21:17

  Здравеите,Пастори Апостоли и т.н Велизар ама сега пак се опряхте до малцинствените църкви браво,а сега в вашата воина ваведохте и роми и турци и кои ощте чудно ми е що ги намесвате вие си се давете с тиа апостоли пророци и така нататака не се занин=маваите с ромите Моля това си е вашата воина на доказване не е наша само се излагате и все си мисля че вие по скоро сте слуги на Дявола от колкото на Бога нямате христовото сърце христовите очи а и нямате и достоинство толкова критици следят от близо вашите скандали това от Бога ли е кажете ми моля

 24. Иван Гергиев on 05.11.2012 at 22:06

  Г-н Христов, боят винаги е на Господа! А сега като изкритикувахте така цялата дискусия, вашите собствени думи ви осъдиха че сте слуга на дявола. Но все пак представете се ако обичате, от коя църква сте, къде служите и защо така усилено искате да отклоните темата в посока ромски етнос? Та повечето от тези лъжеапостоли и лъжепророци са роми или пробиват в ромските църкви защото другаде не ги приемат. Те имено вас лъжат! Това не ви ли интересува?

 25. Veniamin Peev on 05.11.2012 at 23:00

  http://prophetictower.posterous.com/167383816

  Г-н Христов, честна дума, нищо не разбрах от постинга Ви (не го определям като коментар, защото не е!). Кликнете в горния адрес и ще се изправите пред екрана с кактуса на г-н Сунай. Гледайте 4-минутния му клип, в който обещава да има и следваща 4-минутка, а после още и още – цял сериал.

  Обърнете внимание на войнствената му стойка, на войнствените жестове и на войнствените слова! Г-н Сунай обявява „война“ на религията, наречена християнство в България. Христос за него е „военна фигура“, а не Онзи Христос, за Когото пише в Новия Завет, за Когото има решения на Вселенски събори, на Когото се покланят християните на Изток и Запад. Христос не бил Спасител, не бил Лекар и т. н. Мен не ме интересува етносът на г-н Сунай – мен ме интересува защо пръска еретични слова в интернет пространството!

  Много добре е, че мнозина четат този сайт. Нека стане ясно С КАКВО ПЪЛНЯТ ГЛАВИТЕ НА ХОРАТА Сунаевци, Коевци и Бакаловци! Нека стане ясно какво защитаваме ние – пастири БЕЗ ЛЪЖЕАПОСТОЛИ и богослови БЕЗ ЛЪЖЕПРОРОЦИ! Ние защитаваме новозаветния Христос (не между другото – с главна буква!) и истинската Църква (която не е АРЦ!).

 26. Виктор Костов on 05.11.2012 at 23:43

  Г-н Христов, не ни пробутвайте сълзливите си теории за някакъв специален статут на недосегаемост на ромските църкви. Като гледам и вие не си спестявате квалификации кой бил от дявола, кой – от Бога.

  Да ви отговорим на въпроса дали тези „скандали“, както ги наричате, били от Бога. Да, от Него са. За вас – „скандали“, за други – закъсняло, но дългоочаквано разкриване на истинската същност на „апостоли“-сребролюбци и пишман-реформатори.

 27. п-р Янко Добрев-Силистра on 06.11.2012 at 0:22

  Сунай, лицемерието ти и манипулациите ти ескалират.Първо очерняш п-р Колев с поредните клевети и лъжи,а след това пишеш че таиш добри чувства към него.Вместо да отговориш по същество на въпросите,ти атакуваш човек,който е само един от многото свидетели на твоите „подвизи“.В стила на колегата Бакалов ще ти кажа,че не си в кондиция-филма “ 300 “ свърши.Не се изживявай като спартанец.Те всички гушнаха букета.Сега тече серията“ Империята отвръща на удара“.Ти си част от тези,които първи започнаха тази война.Щом искаш война-имаш я.И не си в позиция да ми поставяш условия и да се опитваш да ме манипулираш.Чувствам че ме предизвикваш да цитирам други свидетели и да ти задам още по-шокиращи въпроси.Все още имаш шанс да избегнеш това.Престани да атакуваш с мистичните си тълкувания на Библита служителите и деноминациите,които не са част от АРЦ.Премахни ги и ще спиш спокойно.Не искам да ти причинявам безсънни нощи.

 28. Вяра Платова on 06.11.2012 at 13:15

  Ако се замислим ще разберем, че появяването на АРЦ-идеологията е логично следствия на неочистването от агентурното минало на Христовата църква в България. Когато едното не си е на мястото прави възможно съществуването на другото. Не обвинявам никого – просто споделям как виждам нещата.
  Още преди няколко месеца казах, че там се проповядва екстремизъм, като целта на водача/-ите им е влизане в политиката. Докато водачите на Христовата църква в България подминават този проблем тихомълком, АРЦ-идеолозите набират обществена популярност и няма да мине много време докато се наместят в политиката. Това което тогава ще се случва ще е страшно. И то вече идва – така мисля аз.
  И тогава призивите за война с християнството вече няма да са ни смешни, а оръжията им ще са истински. Но пък със сигурност ще е оздравително за Христовата църква.
  Нашата борба не е срещу кръв и плът. И имаме избор как да постъпим.

 29. п-р Петков on 06.11.2012 at 13:36

  Г-жо Платова къде според вас набират популярност? С постоянно намаляващ контингент, който обитаваше в сграда без акт 16 под постоянното агентурно наблюдение на домакините? Със скандалните новини за социалната им кухня под въпрос? Или с наскоро убитата във Facebook Миролюба Бенатова, която е влязла в дирите на обединяващия апостол по повод финансовите му пирамиди в САЩ?

 30. Васил-Габрово on 06.11.2012 at 16:15

  Гледах 4-минутните лишени от Бог изказвания на Сунай, много ме учуди това как „човек може да влезе в битката без да има дарбите“ , но , за духовната Бай Ганьовщина всичко е възможно.

 31. Veniamin Peev on 06.11.2012 at 18:21

  Коментарът на г-жа Платова е сериозен и отговаря на основните аспекти на АРЦ-истката идеология: финансова политика, властолюбие и пълна липса на християнска доктрина. Тъкмо такива са характеристиките на почти всички религиозни култове, поникнали като паразити на базата на традиционното християнство.
  Напълно съм съгласен с наблюдението за агентурния аспект на съвременния евангелизъм в България, но го разглеждам от друг ъгъл. Секретните служби подкрепят някои религиозни култове по свои съображения. Не знам доколко е известно това на колегите във форума, но мормонската организация е един от първите религиозни култове, регистрирани от Дирекцията по въпросите на БПЦ и вероизповеданията преди падането на режима на Живков. Това става почти неофициално с явното съдействие на ДС. Какви точно са били мотивите за това – финансови, политически, шпионски и т. н. – не знаем, но фактът си е факт – мормоните стават легитимни още по времето на комунизма и не са притеснявани за това от никого. Ще ми бъде много интересно да видя резултатите от президентската надпревара в САЩ утре сутрин, но ако американците позволят на мормона Родни да спечели, това ще нанесе тежък удар на християнството по целия свят. Култовите водачи повтарят политическите ходове на отстъпника имп. Юлиан (ІV в.), който прави опит да изхвърли християнството от обществената сцена, защото са наясно, че само политическата власт може да нанася удари върху него. Ние обаче казваме: ДА НЕ БЪДЕ! И ще се борим срещу всяко домогване до властта на религиозен култов водач у нас!

 32. адв. д-р Виктор Костов on 06.11.2012 at 21:29

  Погледнах клипа на Сунай. Тъй като трудно можа да задържи вниманието с несвързаните си призиви за някаква битка (кой, за какво, как, срещу кого – остана загадка за мен, а сигурен съм и за него самия) най-много се впечатлих от проророческия ореол зад главата на насъскващия за „битка“ агитатор – кактус, бодлив. Та ето моето тълкувание – не се бере грозде от тръни – Матей 7:16.

 33. Велизар on 06.11.2012 at 22:09

  Други апостоли или ако можем да се ползуваме от риториката на д-р Пеев, Апостоли без апостили (сертификация подписана от обединяващия апостол). Тези апостоли имат няколко общи характеристики.
  Първо не е ясно кой ги е ръкоположил.
  Второ ясно е че не ги е ръкоположил обединяващия апостол.
  Трето, което произлиза от второто, след като не са с обединяващия апостол явно се делят против единението и са разделителни апостоли.
  Четвърто, не е много ясно на какво са апостоли или до кого са изпратени.
  И пето, най-важно, 99,9% от българските евангелисти дори не знаят за тяхното съществуване по света и у нас.
  Тези апостоли без апостил са извън пирамидата на АРЦ, но затова пък претендират да издигат свои собствени пирамиди за задгробния живот.

  Апостол Данчо Асенов – Ротердамски контра-реформатор който се появява с бял костюм като Бени Хин. Не е ясно от кой е ръкоположен но пък има фейсбук http://www.facebook.com/apostoldancho.asenov където е писано че е учил APOSTOL EN EUROPA at Bebi. Испанският ми е малко лош но тълкувайки от духа разбирам че е учил за апостол на цяла Европа във ВЕБИ. Предполагам, че деканът на ВЕби може да ни даде по-изчерпателна информация за европейската апостолска програма по която е обучаван апостол Данчо Ротердамски.

  Апостол Краси Партовски от Вакараел. Ръкоположен от Павел Игнатов след промените в църква Божия. Отделен няколко години по-късно след сериозен побой във Вакарелската общност. Твърди, че не е нужно да си образован за да си апостол цитирайки ап. Павел, за който се предполага, че е бил най-образования сред апостолите. Често ходи да се изповядва в телевизията на Благовест Белев.

  Агент Асен Райков секретен сътрудник на Държавна Сигурност, пастор и първоапостол на Ивчо Койчев. За него Райков разказва „тук искам да благодаря на родителите-на сегашният Иво Койчев който е ръководител на църква Живот и Слава още веднъж благодаря на Апостол Иво Койчев на Майка му на сестра му Румяна и на жена му Ганка на Иво Койчев”. По този въпрос повтореният три път в едно изречение „сегашният Иво Койчев“ пише „По това време, лично аз бях доведен до тотален емоционален срив, поради вътрешните ми душевни разногласия; раздвоен между любовта ми към пастора и неговите машинации и нтриги. В качеството си на секретен сътрудник, той е извършвал агентурна дейност под псевдоним Христо (агент Христо). Неговата явочна (секретна, конспиративна) квартира се явява църквата която води, т.е. е следял и докладвал на Държавна Сигурност за своето папство”. Без да тълкуваме значението на думата папство като популярен синергичен фройдизъм на тъмния кардинал, можем само да се чудим дали пък тоталният емоционален срив комбиниран с душевни разногласия не го е направила интроверт!

  Виктор Ставрев – подписва се за апостол с мисия до всички нации, въпреки, че никой никога не го е ръкополагал и не го познава в България. Обича да ходи на религиозен туризъм по света. Единственото му появяване в страната бе на една конференция след която се изповядва на два пъти в телевизията на Благовест Белев. Твърди, че е в близки връзки с Пламен Цолов, Жоро Пенчев, Георги Бакалов, Георги Димитров, Георги Иванов, Георги Коларов, Джордж Вашингтон и Ален Делон. Бил и в кухнята на закупения от Рема парцел за църква в Младост който бе продаден за солидна сума в евро. Нуждае се от молитва защото бил под постоянен натиск на апостолско служение. http://www.jesusforever.eu/victor/

  Апостол Стефан Ласков е от Варненско но е ръкоположен от Хосе Мария Карера Фернандес последният да затвори вратата, който пък проповядва, че Бог не знае нашето бъдеще. Ласков е популярен в малцинските църкви и е чест гост на новоизлюпения презвитериански вожд Салчо Салчев, в чиято църква всеки желаещ апостол може да види видение господно.

  Апостол пастор Емил Недков от Пазарджик твърди в изповед за телевизията на Благовест Белев че е е пастор на българска църква в Бъфало, щата Ню Йорк за което няма официална информация.

  Апостол Виктор Георгиев от Божия църква Кресна, но не е креслив. Служеше сред ромите в благоевградско но наскоро по неизвестни причини се премести в Бургас http://www.facebook.com/bgcog

  Тихомир Тенев – апостол – основател и оглавяващ вероизповеданието ДАВ България в Сливен. Това поне му е официалната титла след напускането на СЕПЦ.

  Апостол Карамитев – български театрален и филмов актьор, много популярен през 60-те години на 20 век. Завършва НАТФИЗ през 1951 година, тогава известен като ВИТИЗ (По информация от Википедия).

 34. Ангел Петков on 07.11.2012 at 1:37

  Асен Райков е много интересна личност. Веднъж се появи на заседание на ръководството на СЕПЦ, където направи впечатление с изключително неграмотните си изказвания. След проведения събор беше избран за член на ръководството, а на първото заседание бе определен да отговаря за малцинствата в СЕПЦ. На визитката му пише следното: Асен Райков, апостол на вярата, член на върховния съвет на СЕПЦ. Лично аз не съм виждал никъде титлата „апостол на вярата“, вероятно няма човек, който да даде адекватно обяснение какво означава това. Асен Райков е необразован, неук (в богословско отношение няма никаква подготовка), в същото време компенсира това с изключително високо самочувствие, граничещо с гордост и надменност. Oсвен всичко, той получава и заплата от СЕПЦ като служител сред ромските общности. До момента никой не ми е дал отговор на въпроса, от кога в СЕПЦ имаме титла „апостол на вярата“. Освен това, неговото т.нар. „служение сред ромските общности“ е в пълно противоречие със съвременните европейски принципи на интеграция. В Стралджа сме разбрали, че църквата не трябва да бъде нито ромска, нито турска, нито българска, а ХРИСТОВА. Врата е отворена за хора от всички етнически групи и всички служим заедно. Асен Райков направи опит да проведе конференция при нас с ромите, дори искаше моето съдействие, но това му бе отказано. Дори самите роми в Стралджа го разбраха що за човек е и се разграничиха от него. За мен лично е много странно как той се появи в СЕПЦ от нищото, че дори стана и член на ръководството.

  Едно пояснение: подписалият се по-горе потребител с името „п-р Петков“ няма нищо общо с мен и за това го моля да се идентифицира и с малкото си име за да не стават недоразумения.

 35. Мария Колева on 07.11.2012 at 11:33

  САЩ преизбра Обама за втори мандат и ако никой от вас няма да го направи ще го напиша аз.
  Обявявам Калоян Курдоманов за ЛЪЖЕпророк заради неговото лъжепророчество относно „предстоящите избори в Америка и вероятността мормон да стане следващия президент на най-великата демокрация и страна в света” Точка!

 36. Toни Еленков on 07.11.2012 at 14:14

  То, пророчеството на пастОр Калата не беше ли условно? Ако всички лидери в САЩ … и т.н.

 37. Олимпиев on 07.11.2012 at 14:32

  – Бе кои са тия “Апостоли”?! Никой не казва имена…
  – Трябва да се върнем още към 60-те години, когато Политбюро и ДС създадоха каналите за т.нар. контролирана контрабанда. Днес има хора, които още оттогава са били в тези игри. Само че тогава каналите са били държавни, а след това тия хора си ги приватизираха

  Cлед “Орион” (БСП), “Олимп” (СДС) и “Юпитер” (НДСВ) дошъл редът на “Апостолите” (ГЕРБ) – малка групичка от хора, които сега разпределят парите от контрабандата и митниците. „Aпостолите са хибрид между политически и бизнес апостоли” и всъщност се съгласи с предположението на водещия на „Свободна зона”, че днешните „апостоли” са всъщност олигарсите.

  С времето се създаде една затворена династична приемственост в този бранш, както едно време се предаваше занаят от баща на син. При “Апостолите” има много генерали от МВР, от ДС. Те знаят каналите, начина, по който са създадени, имат връзките с другите държави и с техните хора там. Контрабандата не е само да имаш свой митничар на българската граница. Трябва да имаш и турчин от другата страна, грък, сърбин, македонец… “Апостолите” успяват да си лансират още при избирането на партийни лидери и ръководства свои хора, та като дойдат на власт, да им дърпат конците и да ги използват.

  – А как се справят “Апостолите” с големите босове на контрабандата и наркобизнеса?
  – Тук отношенията са следните. Тия босове са създадени от тоя кръг, той им осигурява канали, протекции и ги контролира. Срещу своята част от печалбата, естествено, и тя е по-голямата! На тия босове още в самото начало на 90-те, когато се създаде НСБОП, им бяха осигурени съответните документи и карти като сътрудници на службата и още тогава те станаха недосегаеми. Имах един познат, на доста прилично ниво в Националната служба за сигурност, който ми е разказвал за една разработка на доста високо ниво. И накрая какво? Арестуват ги, всички показват карти на Националната служба за сигурност и… истинските служители на НСС са принудени да ги пуснат?! http://www.blitz.bg/news/article/142097

 38. п-р Янко Добрев-Силистра on 07.11.2012 at 15:24

  Колеги,разбрахте ли,че и други хора четата Pastir.org ??? Макар да не са в час за какво става въпрос тук.Освен този сайт,те четат и другите подобни сайтове,и фейсбук.Май прекалихме в братоубийствената война.Не се ли излагаме пред невярващите хора?

 39. Вяра Платова on 07.11.2012 at 15:53

  Вместо да се пилеят усилия във вадене на кирливи ризи мисля, че трябва да се помисли за сериозен отговор на проблема. Цялата тази история е много тъжна и със страшни последици. За мнозина може и да са вечни.

  Аз не съм ви колежка по образование, а съм редова „мирянка“ :). Но не е трудно да се види, че това с АРЦ са плодовете на годините сериозни компромиси с Истината от страна на цялата ни общност. Затова църквата в България е слаба, да не кажа заспала. Затова има лъжеучения и култове. Затова АРЦ вирее необезспокоявана години наред. И заквасва цялото тесто. Всеки от нас е в тестото и не сме имунизирани.

  Не правим ли нищо сами се заквасваме и ставаме съучастници в разпространението на кваса.

  И смятам, че истината за АРЦ трябва да се каже ясно и достатъчно силно от цялата евангелска общност и да бъдат призовани хората от АРЦ към покаяние. Горко ни, ако виждаме истината и нямаме смелост да я изявим! Всеки носи отговорност пред Господа. Ако си мислим, че ще ни се размине само още повече потъваме в заблудата. И тук няма водач, не водач. Но водачите са тези, които трябва да поемат инициативата. Така мисля. И не мога да не го кажа.

 40. Veniamin Peev on 07.11.2012 at 16:06

  П-р Добрев, не разбирам кое определяте като „братоубийствена война“?! Да не искате да подскажете, че Бакалов, Койчев, Маджуров, Курдоманов и тям подобни са „братя“ на българските евангелисти? Мисля със сигурност, че НЕ СА. Ако лъжеапостоли, лъжепророци и лъжереформатори – богословски квалификации, които доказваме дотук – са наши „братя“, то ние признаваме, че сме от тяхната черга. Мисля обаче, че НЕ СМЕ. Нека видят това и „външните“ коментатори. През лятото един „външен“ коментатор упорито се надяваше да призная Бакалов за „мой“ водач. Още тогава реагирах срещу този опит Бакалов да бъде натрапен като евангелски водач!

  Затова напълно се присъединявам към обявяването на АРЦ-истките лидери като ЛЪЖЕПРОРОЦИ не само поради очакваното от почти цяла Европа преизбиране на Барак Обама, а не на мормона Мит Ромни, за президент на САЩ. Като християнин, съм склонен да виждам в този избор Божия пръст, защото вярвам, че библейският Бог е Бог и на човешката история! Хора, които са замесени с религиозни култови практики, нямат право да управляват християнските народи. А всеки, който ги подкрепя, е противник на Божията воля християнството да бъде водеща религия.

  Много колеги във форума забелязаха скритата и явна симпатия на някои АРЦ-исти към мормонския кандидат. Случайно ли е това?…

 41. victor stavrev on 07.11.2012 at 18:01

  Velizarcho kanen si v calypso na subirane ela da ti se obaisni koi kude e rukopolgana i da se pomolim za teb bratle che dosta tvoi poznati kazvat che si silno umstveno natovaren .

 42. Виктор Костов on 07.11.2012 at 18:03

  Д-р Пеев, подкепям напълно тезата Ви, че тук не става дума за „братоубийствена“ война защото 1. не сме я започнали ние 2. лъжеапостолите, непокаяни лъжепророци (Матея 24:11; Марк 13:22, 1 Йоаново 4:1) лъжесвидетели (Матей 26:60, Деян 6:13; Второзак. 5:20) и сребролюбци (Ефесяни 5:5) не са никакви „братя“ (2 Кор. 11:26), а хора, които трябва да отбягваме, да се пазим от тях (Матей 7:15) и дори да се наричат себе си „братя“ да нямаме нищо общо с тях (1 Кор. 5:11), а и такъв не може да управлява Божията църква, каквито са претенциите на АРЦ-истите, и то за „цялата нация“ (1 Тим. 3:3).

  Гледните точки по отношение на избора на Обама ни се разминават. Обама е по-голямата от двете злини. Той е с нескрита радикално социалистическа програма, защитава абортите, хомосексуалните бракове, провежда слаба политика към радикалния ислям, ограничава правото на съвестта, и целта му е Америка да се превърне в една безсилна нация. Това, че социалистическа Европа приветства избора на Обама е само доказателство, че човекът е лош избор – очаквайте идолопоклонството към държавата, толкова типично за повечето европейски старни да се задълбочи и и в Америка. Това означава по-малко свобода на словото и вярата, повече държавно преразпределение на блага, контрол над съвестта и ограничаване на основни свободи. Идват мрачни дни за християнството, което стои на библейска позиция. Но такива дни обикновено пречистват мотивите и вярата.

  А това, че хора, които нямат много отношение към вярата четат и дори пишат тук – публичността на форума го изисква. Ако не е някаква форма на злонамерена атака трябва да свикваме с факта, че публикацията на нашите гледни точки е точно това – ДАВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ НИ. Това не би трябвало да е повод за притеснение, а за радост – поне в повечето случаи.

 43. Veniamin Peev on 07.11.2012 at 18:38

  Адв. д-р Костов, с риск да изместим дебата по посока на американския избор на президент (което само по себе си е сериозно събитие), бих казал, че И ДВАМАТА КАНДИДАТИ са лош избор. Но какво да се прави, след като християнският свят на Америка не можа да предложи християнски кандидат? Епохата на Рейган едва ли ще се повтори скоро. Що се отнася до либералната политика – вътрешна и външна – на Обама, тя не е и по моя вкус, но външната политика на Обама няма как да ни се отрази негативно в религиозен смисъл, защото България е традиционно православна страна, следователно има по-консервативно разбиране по социалните въпроси. За мен обаче в РЕЛИГИОЗНИЯ СМИСЪЛ човек като Ромни си остава още по-лошият вариант. Не може един представител на религиозен култ, домогнал се до властта на най-влиятелната държава, да симпатизира на християнството. Да не говорим за това, че в кампанията на Ромни имаше и подчертан расистки контекст. Но пак казвам – ако продължим в тази посока, ще се отклоним от основната тема на дебата тук. Така, че предлагам да спрем дотук-

 44. Миро Великов on 07.11.2012 at 22:00

  Преди около 2 години Георги Бакалов ръкоположи Сунай Манджуров за пророк на Северна България.Съжалявам че не мога да открия видеото,може и да е премахнато.Прав е п-р Добрев,че контраатакува и изявява „деянията“ на „пророка“.Има и други деяния,които скоро ще се появят.Той е второто по ранг и активност лице в АРЦ.Трябва да се постави там,където му е мястото.Но от друга страна не прекалихте ли ,като продължавате да ритате паднал човек.Нали го нокаутирахте вече.И Бакалов също.

 45. Мария on 07.11.2012 at 22:16

  Сунай е продукт на ОБЦ и е ръкоположен от тях, а не от Бакалов. Бакалов винаги идва накрая за да сложи ръка върху труда на другите. Той не създава а краде. Такава му е методата с църквите. По-сериозният въпрос е защо ОБЦ създава подобни служители, а после ги компрометира публично? Това не е първия случай. Не е ли трябвало п-р Янко, п-р Деян и другите епископите да разпознаят отклоненията още в началото, когато са пратили Сунай да учи и да не позволяват на такъв човек да маскари служението?

 46. Виктор Костов on 08.11.2012 at 10:24

  Г-н Великов, аналогията от бокса е удачна, но донякъде. Това е олимпийски, гръцки модел. Ние би следвало да прилагаме библейските принципи на сблъсъка, а именно Давид-Голиат. След удара с прашката трябваше да действа меча. Тук разбира се не настоявам за употреба на хладни оръжия, а по-скоро за прилагане на принципа – довършвай започнатото (като знам методите на „редакционна намеса“ на Койчев трябва да направя и тази уговорка по повод очевидното – битката е духовна и доктринална – срещу духовете на заблуда и лъжеучения). Идеята ми е да не се получи като във филмите на ужасите, когато серийният убиец, след като е бил довършен от жертвата с тенджери, ножове и др. подръчни материали, винаги „възкръсва“ в края за още един мискинлък.

 47. Veniamin Peev on 08.11.2012 at 11:51

  Г-н Великов, съгласен съм с Вас, че като християни трябва да бъдем състрадателни хора. Но това важи за изпаднали в беда хора, като онзи човек от евангелската притча, на когото помогна Добрият самарянин. Г-н Сунай Маджуров НЕ Е ИЗПАДНАЛ В БЕДА ЧОВЕК. Той е ПРОВОДНИК на нехристиянско богопротивно учение. Заедно с Бакалов и Койчев той е ВЪПЛЪЩЕНИЕ на опасен за евангелското християнство в България религиозен култ, който стои много близо до МОРМОНСТВОТО.

  Вие сам казвате, че г-н Сунай е бил „ръкоположен“ за „пророк“ от Бакалов – върховния лъжеапостол, лъжепророк и лъжереформатор на АРЦ. Ако това е така, бих запитал: КАК „се ръкополага“ … пророк? Библейското и християнското разбиране е, че „пророкът“ не е административна, а ХАРИЗМАТИЧНА ФИГУРА. Това означава, че „пророкът“ се появява с уникалното си призвание, изрича своите слова, изобличава, показва пътя за поправление и се оттегля, защото не управлява, а коригира религиозната общност. Пророкът не ръкополага последователи, защото такива изпраща Бог, а не човек. В управлението на Църквата вземат участие дякони, презвитери, пастири и епископи – такава е не само практиката на Православието, но и на реформаторската Църква. В протестантските общности, които са легитимни наследници на Реформацията, няма длъжности на „апостоли“ и „пророци“, които да стават такива чрез ръкоположение!

  Не знам дали сте запознат обаче с организационната структура на религиозния култ на мормоните. В ръководните органи на мормонския култ има „епископски състав“, който е подчинен на „Първия кворум на седемдесетте (апостоли)“, който пък е подчинен на „Съвета на Дванайсетте апостоли“. Над тях има – забележете! – ТРИЧЛЕНКА от двама „съветници“ плюс „Върховния пророк“, който стои на върха на пирамидата на мормонската организация. Какво излиза? Главният шеф е „Пророкът“, под него са „апостолите“, а най-ниско са „епископи“, „старейшини“ и др. санове, които в християнската Църква винаги стоят на най-високото стъпало на църковното управление. Случайно ли е това? А случайна ли е близостта на мормонската структура със структурата на АРЦ? Имам основателни подозрения да смятам, че НЕ Е!

  Следователно, нашата борба като представители на българския Евангелизъм не е срещу „плът и кръв“. Ние „не ритаме“ отпаднал от Божията благодат човек, а поставяме духовно огледало пред един не само лъжлив, но и много опасен със заблудите си религиозен култ!

 48. Ivoyanev on 08.11.2012 at 12:37

  Реформатори!?
  За мен основното е „даровете за Тялото”, като апостоли, пастири, пророци – да бъдат носени от доказано добри хора! Това са изграждащи дарове! Те са призвани преди всичко да спомагат изграждането Църквата, като Христово тяло на земята.

  За мен името на Георги Бакалов е много трудно да бъде вписано в категорията – добър човек.
  Защо?
  – Защото е груб и арогантен към хората!

  От неговата „уста” пред очите на множество свидетели в Интернет са излезли редица непристойни обиди към бивши членове на ХЦ „Прелом”. Това е недопустимо за християнин, камо ли за църковен лидер титулуващ се апостол, че и повече!
  – Защото отказва да носи морална отговорност!

  Например: в момента текат съдебни дела м/у братя, за неуредени финансови ситуации, касаещи суми в особено големи размери. Това са неща, случвали се в миналото, за който Бакалов много добре знае. Проблемът (дал-взел между братята) е „решен” като първоначално се премълчава. А по-късно през 2009 г. Бакалов се разграничава от един от участниците, като без да дава много подробности, казва че това са „лични дела”, които не касаят Прелом и него. Изведнъж сериозно закъсалият финансово „брат” – доскорошен много щедър донор, става излишният баласт, от който Бакалов, побърза да се отърве преди да крушира дълбоко забоден дъното! Гротеската в цялото това нещо е, че и Бакалов, и Курдоманов продължават да използват автомобила закупен втора ръка за 30 000 лева – дарени именно от „баластния” прокуден „брат”, по-рано! Че отгоре на всичко Курдоманов се оплаква на една служба: „стара му била колата”…

  Такива случаи на безотговорно поведение могат да се редят още дълго и дълго.

  Не всички хора знаят, че видението 1М2010 (един милион вярващи до 2010 г.) на Бакалов, 2-3 години по-късно, доведе до една кампания наречена „Стратегия 24”. Тя, в замисъла си, имаше за цел да раздели нашата страна на 8 региона, всеки с отговорник от АРЦ, като за всеки регион се отделяха по 3 месеца фокусно време… Що молитва, пот и пари сме хвърлили заедно за това, само Бог си знае. Съвсем естествено и типично по „апостолски” Бакалов „евангелизираше” България предимно с нареждания от Щатите… Лошото беше, че усилията по стратегията бяха насочени не основно към невярващите, а към локалните църкви и техните лидери…

  В крайна сметка след две години, една сутрин, „Прелом се събуди” по-изхабен и по-маломерен отколкото е започнал; България – по-грешна отпреди; а АПОСТОЛЪТ, се беше сдобил с още няколко източника на доходи! Пардон! Не той, а неговото служение!

  Равносметката от „Видението 1М2010” и „Стратегия 24” е ясна статистически за всички…
  Обръщайки внимание на миналото в Прелом, можем да открием редица лъжливи пророчества и сериозни лидерски гафове, за които никой не пожела да поеме отговорност.

  Само преди около година дойде, за последно, един управителен пророк от щатите – наречен Джон Излеб, който каза: „в Прелом основите са положени и вече е време за градеж” и „че това именно е лидерството”… „пророческото възможности”, на въпросния Джон, обаче стигнаха само дотам! Година след неговото посещение – ХЦ „Прелом” е в най-голямата си криза в цялата си църковна история, а лидерите му никога до сега не са били с по-нисък рейтинг на обществено доверие… (и още нещо е логично да се заключи: едва дали може да се разчита на добрата паметта на ония, които не забелязаха разликата м/у пророкувано и действителност.)

  И за тази криза не бива да бъдат обвинявани бивши членове, решили да не си мълчат, а единствено онези, назначени от Бакалов (и той), които със слабото си лидерстване, безотговорното поведение, опит да погребат неудобното минало, и не само това – позволиха да си тръгнат, от отчаяние вече, толкова много дългогодишни членове на Прелом…

  Към това което написах по-горе, че лидера, най-общо казано, освен че трябва на първо място да бъде добър човек (в контекста на случващото се в Прелом) бих добавил: и трябва да знае какво прави и дали има силата да носи отговорността за настъпилите последствия.

  Претенции за реформаторство и апостолство дело могат да имат всички, но това е нещо, което само и единствено бъдещето ще „титулува“ справедливо.

  Всеки иска да е Христос – Реформаторът с камшика, но „Христос с камшика” може да бъде само и единствено „Христос”, който беше способен по-късно САМ да понесе кръста си към Голгота – НИКОЙ ДРУГ!

  И Бакалов, и Курдоманов са много – много далече от жертвоготовния Христос, ако такова сравнение е удачно да се направи въобще…

 49. Велизар on 08.11.2012 at 14:47

  Г-н Иво Янев, ще ви помоля предварително да ми простите защото ще бъде директен. Но правя това с братска любов и надеждата, че ще ви бъде от помощ както на вас така и на всички бивши преломаджии, които се нуждаят от спешна помощ и промяна в мисленето. Иначе не бихте могли да се отървете от призрака на АРЦ, който продължава да ви преследва толкова дълго след като сте напуснали.

  Тъй като прекарах почти две седмици в четене на доста информация за лидерите на АРЦ за да публикувам едно примерно и балансирано мнение, ще си позволя няколко наблюдения. Ако ще говорите за течащи финансови дела, не ни говорете с фараонска надменност все едно ние простосмъртните не сме в състояние да ви разберем. Знаем че така ви учеха във воини на Христа, но все пак истината е че хората не са прости и разбират. Продължавайки арогантно да ни „осведомявате” вие продължавате истерията от Прелом. И каква е тази служебна кола на старо за 30 000? Вие сега за какви ни взимате? Отново моля – освободете се от това преломическо и мегаломанско мислене и ако ще казвате нещо кажете го така както е за да ви разберем и ние простосмъртните.

  Същото се отнася за начина по който информирате за стратегия 24 след като лично вече писах за тази стратегия и нейните последствия за Сунай. Както видението за 1 000 000 така и тази стратегия ни беше натяквана постоянно и дълговременно от пропагандната машина на АРЦ по същия арогантен и спамиращ начин по който се опитва да премачка и вас в момента. Вие в Прелома може да не сте знаели, но за външните беше ясно че се организира мегаломанска кампания за да се преперат парите на Соломоновата мрежа и да се ангажира нов финансов интерес от чужбина. Кой и колко ще установят съответните органи, но вас от братска страна ви моля – променете това мислене вътре в себе си. Иначе оставате на същото ниво и на същия ум като останалите преломците.

  И една бележка към т.нар. Виктор Ставрев, който си е позволил да ми отправи лична заплаха. Моля ви не ме привиквайте в Калипсо защото аз не съм Одисей а вие не сте нимфа (освен ако сте и гей в който случай въобще пък не ме викайте) Дискусията е тук ако ви стиска да я водите аз ви очаквам. И то не толкова по информация от мои познати които не познавате, а със свидетелствата на вашите които охотно разказват за неотдавнашните ви преживявания с чуждестранни нимфи и благосъстояния. Така, че потвърдете сегашното си местоположение, вероятно в някое софийско кварталче. Лично аз и съответните органи сме изключително заинтересовани да ви посетим възможно най-скоро за „да ни се обясни, братле”.

  Отделно искам да отправя повторна и последна покана към редакцията на Пастир.орг да синхронизират това което се пише във Фейсбук с коментарите тук. Въпросният лъжеапостол Иво (Ивчо) Койчев (Кочев) за кой ли път си е позволил да открадне чрез копиране написаното от мен и да го пусне във фейсбук променяйки по-съществените неща. Г-н Койчев аз не съм разузнавач на никого, но с действията си вие ме предизвиквате да изнеса факти за вас и финансовите кръгове около вас, които нарочно ви спестих с надеждата, че ще се покаете от арогантното си поведение. Бъдете сигурен, че няма да се повлия от вашите заплахи във фейсбук и ще изнеса фактите докрай въпреки вашите манипулации. Ще помоля и останалите ученици във форума които са потърпевши от пропагандата на АРЦ да подкрепят молбата към администрацията на редакцията на Пастир.орг за синхронизация на това което се пише във Фейсбук. г-н Костов вече писа, че е законосъобразно и морално правилно, а смятам, че това е изключително нужно за нормалното провеждане на дискусията.

 50. Виктор Костов on 08.11.2012 at 18:10

  Г-н Велчев, гледах вашия клип за “евангелието на просперитета”. Въпреки, че съм съгласен с повечето от вашите констатация не считам, че непременно трябва държавата да ги преследва. Дарителството от съмишленици е единствения начин за издържка на християнското служение и църква. Това, че има сребролюбци проповедници и лапни-шарани пасоми, които вместо да дават за евангелието дават и събират за “гнусна печалба” е в повечете случаи богословско, а НЕ криминално провинение.

  А и не бива да се дава и на без друго всеприсъстващата атистична “светска” власт да се меси в делата на църквата, когато наистина няма закононарушения. За информация само – българските данъчни закони вулгарно насърчават с данъчни отстъпки най-вече дарителство към държавни институции и организации, като за частните такива, вкл. религиозни, благотворителността не само, че не се ползва със същите облаги, но и бива санкционирана с облагане с данъци!

  В случая с Бакалов е друго. Ако има достатъчно данни, че същият е отправял покани за инвестиция без нужния лиценз, по българския закон той подлежи на административна санкция. Но няма как да бъде санкциониран, че по “апостолски” е изманипулирал доверилите му се пасоми да им похарчи парите за своите търговски експерименти. Не всичко законово издържано е и морално, и от това хитрецът се възползва много умело.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.